Teksti suurus:

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 4

Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest

Vastu võetud 26.03.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4 lõike 31 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigisiseste lennureeglitena erandid komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012, millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010 (ELT L 281, 13.10.2012, lk 1–66), sätestatud lennureeglitest ning erisused lendudeks, mida rakendusmäärus (EL) nr 923/2012 ei reguleeri või mille puhul ei ole võimalik järgida rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureegleid.

§ 2.   Mõisted ja lühendid

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
  1) lennuvälja lennuinfoteenus (aerodrome flight information service – AFIS) on teenus, mis on ette nähtud mittekontrollitaval lennuväljal ja selle läheduses käitatavale õhusõidukile lennuohutuse ja efektiivsuse seisukohast vajalike nõuannete ja info andmiseks;
  2) lennuinfotsoon (flight information zone – FIZ) on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust.

§ 3.   Lennuvälja lennuinfoteenus

  (1) Õhuruumi klassis G peab mittekontrollitava lennuvälja ümber, kus osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust vastava lennuliiklusteenindusüksuse tööajal, olema kehtestatud lennuinfotsoon ja kohustusliku raadioside ala (Radio Mandatory Zone – RMZ).

  (2) Enne igat lendu, mis toimub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alas, tuleb esitada lennuliiklusteenindusüksusele lennuplaan.

§ 4.   Õhusõidukist esemete või ainete puistamine või piserdamine

  Lisaks komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 lisa punkti SERA.3115 alapunktis b sätestatud nõude järgmisele peab lennul olevast õhusõidukist esemete või ainete puistamiseks või piserdamiseks olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

§ 5.   Pukseerimine

  (1) Õhusõidukiga teise õhusõiduki või muu eseme pukseerimiseks peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

  (2) Lennuameti ühekordne luba ei ole nõutav purilennuki pukseerimislennu puhul, mis toimub lennuettevõtja või Lennuametis registreeritud mittetulundusliku lennutegevusega tegeleva ühingu lennutegevuskäsiraamatu kohaselt.

§ 6.   Vigurlennud

  (1) Vigurlende ei tohi sooritada maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade ja rahvakogunemiste kohal. Vigurlendude sooritamiseks peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

  (2) Vigurlennud, mis toimuvad lennundusürituse raames, tuleb kooskõlastada Lennuametiga nimetatud üritusele lennundusseaduse § 51 kohase ühekordse loa taotlemisel.

§ 7.   Mehitamata õhusõiduki käitamine

  (1) Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 500 jalga maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

  (2) Mehitamata õhusõiduki käitamiseks mittekontrollitavas õhuruumis ülalpool käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kõrgust, kontrollitavas õhuruumis ja lennuinfotsoonis peab olema lennundusseaduse § 51 kohane Lennuameti ühekordne luba.

  (3) Mehitamata õhusõiduki käitamisel tuleb arvestada lennuliiklusteenindusüksuse antud juhiseid ja sõltuvalt õhuruumi klassist saada selleks eelnevalt lennujuhtimisüksuse luba.

§ 8.   Öösel visuaallennureeglite järgi toimuv lend

  Visuaallennureeglite järgi (edaspidi VFR-lend) tohib öösel lennata vastavalt komisjoni rakendusmääruses (EÜ) nr 923/2012 sätestatud tingimustele.

§ 9.   Eri-VFR-lennud öösel

  Lennujuhtimisüksus võib anda loa öiseks VFR-lennuks, mis toimub lähialas visuaallennuilmast halvema ilma korral.

§ 10.   Meditsiinilise lennu, otsingu- ja päästeoperatsiooniga seotud lennu ning tuletõrjelennu käitamismiinimumid kopteril

  (1) Meditsiinilise lennu, otsingu- ja päästeoperatsiooniga seotud lennu ning tuletõrjelennu käitamismiinimumide puhul tuleb järgida komisjoni määruse (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1–148), lisa V punktis SPA.HEMS.120 kopteri meditsiinilisele lennule (HEMS) sätestatud tingimusi.

  (2) Erandjuhtudel võib õhuruumiklassis G sooritada meditsiinilist lendu, otsingu- ja päästeoperatsiooniga seotud lendu ning tuletõrjelendu, mille puhul on nähtavus alla 1500 meetri. Selline lend peab toimuma kiirusega, mis võimaldab piisavalt hästi jälgida muud lennuliiklust ja võimalikke takistusi kokkupõrgete vältimiseks.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määrus nr 61 „Lennureeglid” tunnistatakse kehtetuks.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json