Teksti suurus:

Täpsemad nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele

Täpsemad nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 5

Täpsemad nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele

Vastu võetud 26.03.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 4618 lõike 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitusele, koolituse läbiviimise sagedusele ja dokumenteerimisele.

§ 2.   Julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolitus

  (1) Teadmiste ja oskuste omandamist kontrollib koolitaja koolituse käigus teooria- ja praktilise osa testiga.

  (2) Teadmiste kontrolli teooriaosa testi küsimused peavad sisaldama lennundusjulgestuse alaseid küsimusi õigusaktide ja julgestusmeetmeid kohaldava ettevõtte julgestuskäsiraamatu kohta. Küsimused peavad olema seotud lennundusjulgestuse üldiste põhimõtetega ning sellega seonduva käitamise ja tehnikaga, mida on käsitletud koolituse raames ning mis on seotud koolitatava tööülesannetega. Küsimused peavad olema koostatud selliselt, et nende põhjal on võimalik kindlaks teha nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist.

  (3) Oskuste kontrolli praktilise osa test peab sisaldama sõltuvalt koolitatavale taotletavatest volitustest ja tema tööülesannetest ühte või mitut järgmistest elementidest: isikute käsitsi läbivaatus, isikuga kaasas olevate esemete käsitsi läbivaatus, registreeritud pagasi käsitsi läbivaatus, kauba ja posti käsitsi läbivaatus, läbivalgustusseadme simulaatori kasutamine, sõidukite kontrollimine, varude läbivaatus, juurdepääsukontrolli tagamine piirangualadel.

  (4) Kui julgestusmeetmeid kohaldav isik on koolituse lõpus sooritanud teooria- ja praktilise osa testi vähemalt 90% ulatuses, esitab koolitaja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast testi sooritamist Lennuametile teooria- ja praktilise osa testi tulemused (eksamiprotokolli) kahes eksemplaris. Testi tulemused tuleb Lennuametile esitada enne esmakordse või korduva julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustuse taotlemist.

§ 3.   Nõuded julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolituse sagedusele

  (1) Tööandja tagab, et teadmiste ja oskuste säilitamiseks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks läbib julgestusmeetmeid kohaldav isik, välja arvatud lennuvälja või kopteriväljaku piirangualadele juurdepääsukontrolli kohaldav isik, korduvkoolituse intervalliga mitte enam kui 13 kalendrikuud ning lennuvälja või kopteriväljaku piirangualadele juurdepääsukontrolli kohaldav isik intervalliga mitte enam kui 37 kalendrikuud.

  (2) Tööandja tagab, et julgestusmeetmeid kohaldav isik, kes kasutab läbivalgustusseadet või EDS seadet, saab regulaarselt kujutiste äratundmise koolitust kas seadmele paigaldatud nõuetekohase ohukujutise kuvamise tarkvara kasutamisega või läbivalgustusseadme simulaatoril.

§ 4.   Koolituse dokumenteerimine

  Tööandja peab säilitama andmeid julgestusmeetmeid kohaldava isiku koolituste kohta vähemalt töösuhte kestuse jooksul.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json