Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 7

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide lubatud lekke piirväärtused

Vastu võetud 27.08.2014 nr 36
RT I, 29.08.2014, 13
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2015RT I, 31.03.2015, 102.04.2015, määruse tekstis asendatud läbivalt sõna „tuletõrjesüsteem“ sõnaga „tuletõrjeseade“ vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12234 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse fluoritud kasvuhoonegaase (edaspidi aine) sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade ning tuletõrjeseadmete (edaspidi seadmete) lubatud lekke piirväärtused.
[RT I, 31.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

  (2) Määrust ei rakendata hermeetiliselt suletud ja nõuetekohaselt märgistatud paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade suhtes, mis sisaldavad kuni 6 kilogrammi ainet.

§ 2.   Mõisted

  (1) Leke on käesoleva määruse tähenduses ühe kalendriaasta jooksul seadmest välisõhku eralduv aine kogus.

  (2) Leke ei ole käesoleva määruse tähenduses:
  1) jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba hoolduse käigus kompressori õli vahetamisel aine välisõhku eraldumine koguses, mis moodustab seadme registreerimisel fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registrisse FOKA (edaspidi FOKA register) kantud seadmes sisalduva aine kogusest (edaspidi seadme täitekogus) kuni 10%;
  2) tuletõrjeseadme sihtotstarbelisel käivitumisel aine välisõhku eraldumine.
[RT I, 31.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

  (3) Lubatud lekke piirväärtus on käesoleva määruse tähenduses seadmest eralduva aine lubatud piirkogus kalendriaastas.

  (4) Jahutusseade on käesoleva määruse tähenduses omavahel ühenduses olevatest komponentidest koosnev paigaldis, mis moodustab ühe hermeetiliselt suletud tsirkulatsiooniringi ja mille sihtotstarve on ruumi temperatuuri vähendamine. Jahutusseadmeks ei loeta paigaldisi, mille tsirkulatsiooniringis ei toimu aine agregaatoleku muutust (nt vabajahutus).

  (5) Kliimaseade on käesoleva määruse tähenduses ruumide jahutusseade, mis koosneb ühest või mitmest kinnisest kontuurist või omavahel ühenduses olevatest komponentidest, millega saab reguleerida ruumide sisetemperatuuri.

  (6) Soojuspump on käesoleva määruse tähenduses seade või paigaldis, mis võtab soojust õhust, veest või maast ja edastab selle soojuskandja kaudu ruumidesse või jahutab ruume (inverterseade).

  (7) Tuletõrjeseade on käesoleva määruse tähenduses seade, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230) artikli 2 punktis 33.
[RT I, 31.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

  (8) Käesolevas määruses defineerimata mõisteid kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230).
[RT I, 31.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

§ 3.   Lekke ja lubatud lekke piirväärtuse määramine

  (1) Leke määratakse kalendriaasta jooksul seadmesse lisatud aine koguste liitmisel.

  (2) Lubatud lekke piirväärtuse järgimise kontrollimiseks arvestatakse kalendriaasta leke kilogrammides protsendina seadme täitekogusest.

§ 4.   Jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba lubatud lekke piirväärtused

  (1) Kuni viis aastat tagasi paigaldatud hermeetiliselt sulgemata külmaringiga jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba lubatud lekke piirväärtus on 10% seadme täitekogusest.

  (2) Viis või enam aastat tagasi paigaldatud hermeetiliselt sulgemata külmaringiga jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba lubatud lekke piirväärtus on 15% seadme täitekogusest.

  (3) Kuni viis aastat tagasi paigaldatud hermeetiliselt suletud külmaringiga jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba lubatud lekke piirväärtus on 2% seadme täitekogusest.

  (4) Viis või enam aastat tagasi paigaldatud hermeetiliselt suletud külmaringiga jahutus-, kliimaseadme või soojuspumba lubatud lekke piirväärtus on 5% seadme täitekogusest.

  (5) Käesoleva paragrahvi tähenduses arvestatakse seadme paigaldamise aega seadme paigaldamise aasta 1. jaanuarist.

§ 5.   Tuletõrjeseadme lubatud lekke piirväärtus

  Tuletõrjeseadme lubatud lekke piirväärtus on 2% seadme täitekogusest.
[RT I, 31.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

§ 6.   Loodusnähtuse põhjustatud lekke piirväärtus

  Erandliku, vältimatu ja vääramatu jõuga loodusnähtuse põhjustatud aine lekke korral on lubatud lekke piirväärtus seadme täitekogus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json