Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 14

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruse nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 45

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12236 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2013. a määruses nr 114 „Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvis 4 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.06.2006, lk 1–11)” tekstiosaga „(EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230)”;

3) paragrahvi 7 lõigetes 1–7 asendatakse sõnad „20. septembriks” sõnadega „20. juuniks”;

4) paragrahvi 7 lõigetes 6 ja 7 asendatakse sõna „tuletõrjesüsteemid” sõnaga „tuletõrjeseadmed” vastavas käändes;

5) paragrahvi 7 lõiget 8 täiendatakse pärast sõnu „registri kaudu” sõnadega „, elektroonilisel kujul digiallkirjastatuna”;

6) määruse lisad 1 ja 3–7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Rõivas
Peaminister

Mati Raidma
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

Lisa 3 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste kohta

Lisa 4 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta

Lisa 5 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta

Lisa 6 Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitval veesõidukil paikneva fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme kohta

Lisa 7 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json