Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigi ametiasutustes riigikaitseliste ameti- või töökohtade kehtestamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 15

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riigi ametiasutustes riigikaitseliste ameti- või töökohtade kehtestamisega

Vastu võetud 27.03.2015 nr 46

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 6 ja § 106 lõike 2, kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 8 alusel.

§ 1.  Kaitseväekohustuslaste registri põhimääruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruses nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) ametiasutus või juriidiline isik, mille koosseisus on ameti- või töökoht, mis on vahetult seotud riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega.”;

2) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu.”;

3) paragrahvi 12 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „punktides 3–8” tekstiosaga „punktides 3–9”.

§ 2.  Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu põhimääruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 75 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu asutamine ja selle põhimäärus” § 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kaitseressursside Ametil on juurdepääs sellistele asutuse andmetele, mis võimaldavad hinnata Vabariigi Valitsuse kehtestatud riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega seotud ameti- ja töökohtade piirmäära järgimist, ning ametniku ja töötaja isikustamata andmetele, mis on seotud isiku nimetamisega või tööle asumisega nimetatud ameti- või töökohale.”.

§ 3.  Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise korra muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruses nr 76 „Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„14) ametikoha seotus riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega (edaspidi riigikaitselise töökohustusega ametikoht);
15) riigikaitselise töökohustusega ametikohaks määramise ja riigikaitselise töökohustusega ametikoha märke kustutamise kuupäev ning haldusakti number.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigikaitselise töökohustusega ametikohtade piirmäära ületamisel, kui asutus ei ole riigikaitselise töökohustusega ametikoha määramise haldusakti muutnud Kaitseressursside Ameti poolt ettenähtud tähtajaks ning vastavaid muudatusi andmekogusse kandnud, on Kaitseressursside Ametil õigus nõuda, et muudatused teeks volitatud töötleja. Muudatuste tegemisel muudetakse ametikoht riigikaitselise töökohustusega ametikohaga mitteseotuks ulatuses, mis ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäära. Muutmist alustatakse viimasena tehtud kandest, liikudes varasemate kannete poole. Muudetavate ametikohtade arvu edastab volitatud töötlejale Kaitseressursside Amet kirjalikult. Volitatud töötleja teeb muudatused viivitamata.

(6) Kui volitatud töötleja jätab teabe muutmata, teavitab Kaitseressursside Amet riigikaitse valdkonna eest vastutavat ministrit, kes korraldab asja lahendamise vastavalt Vabariigi Valitsuse reglemendis sätestatule.”;

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Kaitseressursside Ameti kirjalik teade ametikoha riigikaitselise töökohustusega ametikohaga seotuse muutmiseks.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Sven Mikser
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json