Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 22

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

22.01.2016 14:43
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus jõustumise kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 04.07.2013 nr 114
RT I, 12.07.2013, 29
jõustumine 15.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.07.2014RT I, 22.07.2014, 125.07.2014
27.03.2015RT I, 31.03.2015, 1403.04.2015

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12236 lõike 6 alusel.

§ 1.  Turustamine

  Turustamine on käesoleva määruse tähenduses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide esmakordne kolmandatele isikutele tarnimine või kättesaadavaks tegemine Eesti Vabariigis tasu eest või tasuta.

§ 2.  Fluoritud kasvuhoonegaasi lekke kõrvaldamine
[Kehtetu - RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

§ 3.  Teatavate mootorsõidukite kliimaseadmete kontroll ja fluoritud kasvuhoonegaasi lekke vältimine

  Enne majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 5 kohaselt kategooriasse M1 või N1 kuuluva mootorsõiduki kliimaseadmesse fluoritud kasvuhoonegaasi lisamist peab alati kontrollima kliimaseadme korrasolekut ja vajaduse korral selle parandama.

§ 4.  Fluoritud kasvuhoonegaaside ning neid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide kogumise täpsustatud nõuded

  Fluoritud kasvuhoonegaaside ning neid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide kogumine nende ringlussevõtu, taastamise või hävitamise eesmärgil toimub nõuete kohaselt, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230), välisõhu kaitse seaduses ja jäätmeseaduses.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

§ 5.  Fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamine

  Fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamine toimub tehnoloogiate kohaselt, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1–30) VII lisas, või keskkonna seisukohast sellise kõige sobivama hävitamistehnoloogia järgi, mille kasutamine ei põhjusta liigseid kulusid, kuid on kooskõlas jäätmeseaduse, tööstusheite seaduse ning välisõhu kaitse seaduse nõuetega.

§ 6.  Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise kohta andmeid koondavad asutused

  (1) Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisalduvate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta koondab andmeid Ravimiamet.

  (2) Liiklusregistris arvel olevate N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik, koondab andmeid Maanteeamet.

§ 7.  Aruannete esitamine

  (1) Ravimiamet esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (2) Maanteeamet esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 2 kehtestatud vormil aruande eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga liiklusregistris arvel olnud N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaaside turustaja esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 3 kehtestatud vormil aruande fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide kohta, mida ta on eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis turustanud.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide tootja esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 4 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide koguse, tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi koguse ja tüübi kohta, tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao ja Eesti Vabariigis turustatud toodangu koguse kohta.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude tootja esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 5 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude koguse, Eesti Vabariigis turustatud toodangu koguse ja tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi kohta, fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse kohta ühes balloonis ning tootmisprotsesside käigus tekkinud ainekao kohta. Teiste vahutüüpide tootja esitab andmed vahtude tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse, tüübi ja tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao kohta.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (6) Reeder meresõiduohutuse seaduse tähenduses, kelle valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud veesõidukis sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 6 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud veesõidukis paiknenud jahutusseadmetes, kliimaseadmetes või tuletõrjeseadmetes sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta. Aruandes esitatakse andmed veesõidukite kaupa ning märgitakse veesõidukite ehitusaasta.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (7) Raudteeveo-ettevõtja raudteeseaduse tähenduses, kelle valduses olnud raudteeveeremis sisaldus fluoritud kasvuhoonegaase, esitab iga aasta 20. juuniks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 7 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal tema valduses olnud raudteeveeremi kohta, mis on registreeritud riiklikus raudteeliiklusregistris ning mida kasutatakse Eestis. Aruandes märgitakse fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutusseadmete, kliimaseadmete või tuletõrjeseadmetega vagunite ja vedurite arv, neis sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused ja tüübid ning kasutuse käigus tekkinud ainekadu.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

  (8) Aruanded esitatakse Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt välisõhu kaitse seaduse § 12215 lõike 2 alusel asutatud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri kaudu, elektroonilisel kujul digiallkirjastatuna või allkirjastatuna paberil posti teel.
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 1 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 2 Aruanne liiklusregistris arvel olevate N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik

Lisa 3 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 4 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 5 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 6 Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitval veesõidukil paikneva fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

Lisa 7 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteeveeremi kohta
[RT I, 31.03.2015, 14 - jõust. 03.04.2015]

/otsingu_soovitused.json