Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruse nr 9 „Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 27

Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruse nr 9 „Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruses nr 9 „Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatise rajamine püsielupaiga tarbeks;”;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine vaid kohas, mis on püsielupaiga valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) olemasolevate ehitiste hooldustööd.”;

4) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

5) teine normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

6) määruse lisas esitatud kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused püsielupaiga välis- ja vööndi piiri ning kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 3. veebruari 2006. a määruse nr 9 „Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 968 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Püsielupaiga kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json