Teksti suurus:

Vangla teenistusvalve kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2017, 8

Vangla teenistusvalve kord

Vastu võetud 29.03.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Justiitsministeeriumi poolt vangla üle teenistusliku järelevalve korras teenistusvalve tegemist.

§ 2.  Teenistusvalve tegija

  (1) Teenistusvalvet vanglas teeb Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Teenistusvalvet teevad Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujad, kellele on see ülesanne pandud, ja teenistusvalve tegemisse kaasatud muud isikud.

  (2) Teenistusvalve tegemisse võib vajaduse korral kaasata muid vanglateenistuses olevaid ametnikke ja töötajaid, samuti teisi asjatundjaid nii ministeeriumist ja selle valitsemisalast kui ka väljastpoolt, kui neil on teadmisi või oskusi, mis aitavad kaasa teenistusvalve eesmärgi saavutamisele.

§ 3.  Teenistusvalve liigid ja tegemise alus

  (1) Teenistusvalve vangla tegevuse üle toimub korralise teenistusvalve, erakorralise teenistusvalve ja teenistusvalve järelkontrollina.

  (2) Korralist teenistusvalvet tehakse Justiitsministeeriumi tööplaani alusel. Selle käigus kontrollitakse vangla struktuuriüksuse ja teenistujate tegevuse ning aktide ja toimingute seaduslikkust, vanglas toimuva protsessi otstarbekust ja vastavust vanglale antud juhistele, tegevuse aluseks olevatele põhimõtetele ja hea halduse tavale.

  (3) Erakorralist teenistusvalvet tehakse põhjendatud juhtudel, kui on alust arvata, et vangla tegevuses esineb kiiret kõrvaldamist vajavaid olulisi puudusi. Erakorralise teenistusvalve tegemise otsustab justiitsminister.

  (4) Ettekirjutuse nõuetekohase täitmise kontrollimiseks tehakse vajaduse korral teenistusvalve järelkontroll. Järelkontrolli tehakse Justiitsministeeriumi tööplaani alusel või ministri käskkirja alusel.

§ 4.  Teenistusvalve toimingud

  (1) Teenistusvalve käigus vesteldakse vangla teenistujatega, nõutakse vajaduse korral välja ja analüüsitakse akte ja muid asjakohaseid materjale, jälgitakse kontrollitavaid protsesse, vaadeldakse territooriumi, ruume ja muud vara, tehakse päringuid registritesse ning kasutatakse muid meetodeid, mis on asjakohased teenistusvalve eesmärgi saavutamiseks.

  (2) Vajalikud toimingud ja nende tegemise viisi ning ulatuse valivad ja planeerivad teenistusvalve tegijad.

§ 5.  Vangla teavitamine teenistusvalvest

  (1) Vanglat teavitatakse teenistusvalve toimingute ajast ette vähemalt kaks nädalat, välja arvatud juhul, kui see ei ole otstarbekas lähtuvalt teenistusvalve eesmärgist või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Erakorralisest teenistusvalvest ja järelkontrollist ei pea ette teatama.

  (3) Teenistusvalve toimumise kohta edastatakse vanglale teade, milles märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) viide ministeeriumi tööplaani vastavale punktile või käskkirjale või muule dokumendile, mis on teenistusvalve aluseks;
  2) teenistusvalve kontrollobjekt;
  3) teenistusvalve toimingute aeg;
  4) teenistusvalve meeskonda kuuluvate isikute nimed, nende roll ja kontaktandmed;
  5) järelkontrolli korral viide teenistusvalve aruandele.

§ 6.  Teenistusvalve aruannete koostamine ja neile vastamine

  (1) Teenistusvalve käigu ja tulemuste kohta koostatakse teenistusvalve vahearuanne. Teenistusvalve vahearuanne esitatakse vanglale tutvumiseks ja vastamiseks. Vanglale määratakse tähtaeg vahearuandele vastamiseks.

  (2) Teenistusvalve vahearuande ja sellele saadud vangla vastuse põhjal koostatakse teenistusvalve aruanne. Teenistusvalve aruandes määratakse vajaduse korral vanglale tähtaeg, mille jooksul peab ta esitama aruande ettekirjutuste täitmise ja soovituste arvestamise kohta.

  (3) Teenistusvalve järelkontrolli aruanne koostatakse teenistusvalve aruande, teenistusvalve ettekirjutuste täitmise aruande ning järelkontrolli tulemuste põhjal.

§ 7.  Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist alustatud teenistusvalvele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 29. juuli 2002. a määrus nr 46 „Vangla teenistusvalve kord” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json