Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2020, 2

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.03.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 21 lõigete 2 ja 3 ning § 32 lõike 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 94, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõike 2, artikli 46 lõigete 3 ja 7 ning artikli 50 lõigete 3 ja 9 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42 ning artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vooluveekogu äärde tuleb jätta puhverriba, kus on keelatud väetist kasutada. Puhverriba laius arvestatakse veeseaduse § 118 lõigetes 3 ja 4 sätestatud lähtejoonest. Puhverriba laius on vähemalt:
   1) üks meeter – alla 10-ruutkilomeetrise valgalaga peakraavil ja maaparandussüsteemi avatud eesvoolul;
   2) 10 meetrit – jõe, oja ja kanali puhul ning üle 10-ruutkilomeetrise valgalaga peakraavil ja maaparandussüsteemi avatud eesvoolul.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Naftasaaduse hoidla puhul tuleb põllumajanduslikus majapidamises järgida veeseaduse §-s 138 ja sama seaduse § 142 alusel kehtestatud nõudeid.”.

§ 2.   Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 8 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „ning teavitab sellest põllumajandustootjaid, kellel on püsirohumaa säilitamise kohustus”;

2) paragrahvi 13 lõike 71 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „§-s 29” tekstiosaga „§-s 118”;

3) paragrahvi 152 lõike 1 punktis 12 asendatakse sõna „haljassöödaks” sõnadega „haljasmassi saamiseks”;

4) paragrahvi 152 lõiget 1 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:
„121) andmed, kas põldu kasutatakse loomade karjatamiseks;”;

5) paragrahvi 153 punktis 2 asendatakse sõnad „viis kuupmeetrit” tekstiosaga „150 kuupmeetrit kuus või 10 kuupmeetrit ööpäevas”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json