Teksti suurus:

Statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2011, 5

Statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 36

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 199 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Andmekogu nimi

  Andmekogu nimi on „Statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmekogu“.

§ 2. Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maanteeamet.

§ 3. Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on läbi riigimaanteedele püsipaigaldatud statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi kogutud liiklusalaste õigusrikkumiste andmete töötlemise tagada tõhus liiklusjärelevalve lubatud piirkiiruse ületamise suhtes.

§ 4. Mõisted

 (1) Statsionaarne automaatne kiirusmõõtesüsteem (edaspidi kiirusmõõtesüsteem) on mõõtekabiini paigaldatud mõõtesüsteem, mis koosneb kiirusmõõtevahendist, dokumenteerimisseadmest ja vajalikest lisaseadmetest, mis on ette nähtud liiklusalase õigusrikkumise fikseerimiseks ning mille salvestist on õigus kasutada mootorsõiduki ja selle juhi, mootorsõiduki omaniku või vastutava kasutaja tuvastamiseks.

 (2) Salvestis on määruse tähenduses andmete elektrooniline kogum.

 (3) Andmesubjektiks on mootorsõiduki omanik, kelle mootorsõidukiga liiklusalane õigusrikkumine sooritati.

 (4) Käitaja on määruse tähenduses tootja või tootja volitatud isik, kes paigaldab, hooldab, seadistab või kontrollib kiirusmõõtesüsteemi.

2. peatükk ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMEKOGU PIDAMISE NÕUDED 

§ 5. Andmekogu pidamise viis ja koosseis

 (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

 (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

 (3) Andmekogu moodustavad digitaalsed salvestised ja andmeedastusfailid.

§ 6. Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

 (1) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

 (2) Kiirusmõõtesüsteemi salvestise töötlemiseks kasutatavad infotehnoloogilised süsteemid ja meetmed peavad tagama salvestise terviklikkuse, usaldusväärsuse ja autentsuse. Salvestis peab olema failivormis, mis tagab selle usaldusväärsuse, autentsuse ja terviklikkuse salvestise töötlemise aja jooksul.

 (3) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järgmiseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid:
 1) andmekogu kasutajate tuvastamine eesmärgiga pidevalt seostada kõiki kasutajaid nende poolt käivitatud protsessidega;
 2) andmekogule juurdepääsu kontroll eesmärgiga määratleda ligipääs kiirusmõõtesüsteemi seadmetele ja andmekogus olevatele andmetele;
 3) andmekogu kasutamise dokumenteerimine ja auditeerimine eesmärgiga kontrollida ja tuvastada turvalisuse rikkumisega seotud sündmused.

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 7. Salvestiste töötlemine ja andmete õigsuse tagamine

 (1) Salvestiste töötlemisel ja säilitamisel peab andmekogu vastutav töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

 (2) Salvestise töötlemisel toimub andmete autentsuse kontrollimine. Autentsuse kontrolli mitteläbivad andmed kustutatakse andmekogust ning neid ei edastata edaspidisesse andmetöötlusprotsessi.

 (3) Salvestise andmete andmekogus töötlemisel lisatakse selle andmetele sõiduki registreerimismärgi andmed ja lõplik mõõtetulemus, mis saadakse mõõtmisel saadud sõiduki kiiruse väärtusest asjaomase laiendmääramatuse lahutamisel.

 (4) Sõiduki registreerimismärgi tuvastamiseks kasutatakse infotehnoloogilist tarkvara.

 (5) Salvestise andmetest ja salvestise andmete infotehnoloogilise tarkvara abil töötlemise tulemusel loodud andmetest moodustatakse automaatselt andmeedastusfailid, mis edastatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu kohtuvälisele menetlejale.

§ 8. Andmekogusse kantavad andmed

 (1) Andmekogusse kantakse kiirusmõõtesüsteemi salvestis.

 (2) Salvestises sisalduvad järgmised andmed:
 1) kiirusmõõtesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme unikaalne nimi või tähis;
 2) salvestise unikaalne nimi või tähis;
 3) lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi salvestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
 4) vähemalt üks kõrgresolutsioonis foto või video lubatud sõidukiirust ületanud sõidukist;
 5) kiirusmõõtesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme asukoht (tänava/tee nimi või number, tee kilomeeter, asukoha koordinaadid, sõidusuuna kirjeldus);
 6) suurim lubatud sõidukiirus;
 7) mõõtmisel saadud sõiduki kiiruse väärtus;
 8) mõõteobjekti sõidusuund (lähenev, kaugenev).

 (3) Lisaks lõikes 2 nimetatud kohustuslikele andmetele võib salvestis sisaldada ka muid kiirusmõõtesüsteemi valmistajatehase ette nähtud andmeid nagu mõõtesessiooni alguaeg (kuupäev, kellaaeg), mõõtesessiooni tähis, pildikäivituse piirväärtus, sõiduraja number ja sõiduki kategooria sõltuvalt sõiduki gabariitidest.

 (4) Lisaks lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmetele kantakse andmekogusse salvestise andmete töötlemisel moodustatud andmeedastusfail, mis sisaldab lõikes 2 nimetatud andmeid, lõplikku mõõtetulemust ja automaatse numbrituvastuse korral pildifaili sõiduki registreerimismärgist koos registreerimismärgi tähisega.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE NING NENDE VÄLJASTAMINE ANDMEKOGUST 

§ 9. Juurdepääs andmekogusse kantud salvestisele

 (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

 (2) Õigus andmeid saada on:
 1) andmesubjektil, temaga seonduva liiklusalase õigusrikkumise osas;
 2) andmekogu vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
 3) kohtuvälisel menetlejal väärteoasja menetlemiseks, sealhulgas hoiatamismenetluse läbiviimiseks;
 4) muudel seadustes sätestatud isikutel.

 (3) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas „Avaliku teabe seaduse“ ja „Isikuandmete kaitse seadusega“.

 (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on käitajal ja andmekogu arendaval või hooldaval isikul andmekogu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

 (5) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 10. Andmete väljastamine andmekogust

  Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogust andmeid:
 1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale kirjaliku avalduse alusel;
 2) kohtuvälisele menetlejale hoiatamismenetluseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi;
 3) muudel juhtudel isiku kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus.

5. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE, ANDMEKOGU PIDAMISE RAHASTAMINE NING ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE 

§ 11. Andmekogu andmete säilitamine

 (1) Salvestist säilitatakse andmekogus kuni 4 aastat.

 (2) Andmeedastusfailid kustutatakse vahetult pärast edukat andmeedastust kohtuvälisele menetlejale.

 (3) Salvestis hävitatakse vastutava töötleja kehtestatud korras.

§ 12. Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt „Isikuandmete kaitse seadusele” ja „Avaliku teabe seadusele”.

§ 13. Rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 14. Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. detsembri 2009. a määrus nr 127 „Statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmekogu põhimäärus“ (RTL 2009, 101, 1525) tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler