Teksti suurus:

Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses

Vastu võetud 23.05.2012 nr 42
RT I, 31.05.2012, 1
jõustumine 03.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab energiamõjuga toote (edaspidi toode) kasutamisega kaasneva energia- ja muude oluliste ressursside tarbimisest teavitamise üldised nõuded ning sellega seotud lisateabe andmise nõuded toote energiamärgistusel ja ühtsel tootekirjeldusel.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse tootele, millele on sätestatud nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (uuesti sõnastatud) (EÜT L 153 18.6.2010 lk 1–12) rakendusmeetmega ning millele kohalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2010/30/EL tulenevad üldised nõuded.

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistele toodetele:
  1) kasutatud tooted;
  2) transpordivahendid.

  (4) Käesolevat määrust ei kohaldata tootele ohutuse tagamiseks kinnitatud andmeplaadile.

§ 2.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) energiamõjuga toode – mis tahes kaup, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis lastakse turule või võetakse kasutusele, sealhulgas osad, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL rakendusmeetme kohaldamisalasse kuuluvatesse energiamõjuga toodetesse paigaldamiseks, kui need on lõppkasutajate jaoks turule lastud või kasutusele võetud üksikosana ning kui nende keskkonnatoimet saab eraldi hinnata;
  2) energiamärgistus – rakendusmeetmes sätestatud nõuetele vastav teave toote kohta, mis sisaldab infot toote elektrienergia, muude energialiikide ja vajaduse korral muude oluliste ressursside tarbimise kohta toote kasutamise ajal;
  3) energiamärgistuse loata kasutamine – energiamärgistuse kasutamine muul kui liikmesriigi ametiasutuste või Euroopa Liidu institutsioonide poolt viisil, mida ei ole ette nähtud käesoleva direktiivi või delegeeritud õigusaktiga;
  4) kaudne mõju – sellise toote mõju, mis ei tarbi energiat, kuid mille kasutamine aitab kaasa energia kokkuhoiule;
  5) kasutusele võtmine – toote esmakordne eesmärgipärane kasutamine Euroopa Liidus;
  6) lisateave – toote toimimist ja omadusi käsitlev muu teave, mis on seotud seadme energia- või muude oluliste ressursside tarbimisega või aitab seda hinnata mõõdetavate andmete alusel;
  7) muud olulised ressursid – toote tavapärase kasutamise korral tarbitav vesi, kemikaalid või muud ained;
  8) müüja – levitaja, kes müüb, annab rendile, müüb järelmaksuga või esitleb toodet lõppkasutajatele;
  9) otsene mõju – sellise toote mõju, mille kasutamisega kaasneb tegelik energiatarbimine;
  10) rakendusmeede – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL alusel vastu võetud ja jõustunud Euroopa Liidu õigusakt toote energiamärgistuse ja tootekirjelduse nõuete kohta;
  11) tarnija – tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus või importija, kes laseb toote turule või võtab toote turul kasutusele. Nende puudumisel loetakse tarnijaks iga füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes laseb rakendusmeetmega hõlmatud toote turule või võtab kasutusele;
  12) tootekirjeldus – rakendusmeetmes sätestatud nõuetele vastav tootega seotud teavet sisaldav standardtabel.

§ 3.  Toote tehniline dokumentatsioon

  (1) Toote kohta koostab tarnija tehnilise dokumentatsiooni. Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata energiamärgistuses ja tootekirjelduses sisalduva teabe täpsust ning sisaldama:
  1) toote üldkirjeldust;
  2) konstrueerimisarvutuste tulemusi, kui see on asjakohane;
  3) kättesaadavaid katseprotokolle, sealhulgas neid, mille on koostanud muudest Euroopa Liidu õigusaktides määratletud vastavushindamisasutused;
  4) andmeid seadme mudelite identifitseerimise võimaldamiseks, kui seadme andmeid kasutatakse samalaadsete mudelite puhul.

  (2) Kui toote kohta on koostatud tehniline dokumentatsioon tulenevalt mõnest muust Euroopa Liidu õigusaktist, võib lõike 1 nõuete täitmiseks kasutada seda sama tehnilist dokumentatsiooni.

  (3) Tehniline dokumentatsioon peab turujärelevalveasutustele olema kättesaadav viis aastat pärast asjaomase toote tootmise lõpetamist. Taotluse korral teeb tarnija tehnilise dokumentatsiooni elektroonilise versiooni kättesaadavaks liikmesriikide turujärelevalveasutustele ja Euroopa Komisjonile kümne päeva jooksul alates taotluse saamisest liikmesriigi pädevalt asutuselt või Euroopa Komisjonilt.

§ 4.  Üldised nõuded toote teabega varustamisele

  (1) Toode peab olema varustatud tootele kohalduva rakendusmeetme nõuetele vastava energiamärgistusega ja tootekirjeldusega sõltumata sellest, kas toodet pakutakse või esitletakse lõppkasutajale otseselt või mis tahes kaugmüügivahendite, sealhulgas Interneti kaudu kaudselt müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks.

  (2) Sisseehitatud või paigaldatud toote puhul esitatakse lõikes 1 osutatud energiamärgistus või tootekirjeldus ainult juhul, kui see on nõutav rakendusmeetme alusel.

  (3) Toote konkreetse mudeli reklaamimisel peab reklaam sisaldama viidet toote energiaklassile, kui avaldatakse energiatarbimise või hinnaga seotud teavet.

  (4) Toodet puudutavates tehnilistes müügiedendusmaterjalides, milles kirjeldatakse toote tehnilisi näitajaid (st tehnilised juhendid ja tootjabrošüürid) ning mis on saadaval pabertrükistena või Internetis, edastatakse lõppkasutajatele vajalik teave energiatarbimise kohta või lisatakse neisse viide toote energiaklassile.

  (5) Toote puhul on keelatud kasutada muid märgiseid, tähiseid, sümboleid või silte, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL ja rakendusmeetme nõuetele, kui see võib tõenäoliselt lõppkasutajaid eksitada või segadusse ajada toote kohta teabe hankimisel energia- või muude oluliste ressursside tarbimise näitajate osas.

§ 5.  Tarnija kohustused toote teabega varustamisel

  (1) Tarnija varustab toote eestikeelse energiamärgistuse ja tootekirjeldusega vastavalt tootele kohalduva rakendusmeetme nõuetele.

  (2) Tarnija varustab müüjaid vajalike energiamärgistustega ja tootekirjeldustega tasuta. Tarnijad edastavad energiamärgistused müüjate taotlusel viivitamata, ilma et see piiraks tarnijate võimalust valida energiamärgistuste edastamise süsteemi.

  (3) Tootekirjeldus lisatakse kõikidesse toodet käsitlevatesse brošüüridesse. Kui tarnija tootebrošüüre ei anna, varustab ta kõnealuse tootekirjeldusega muud tootega kaasa antavad dokumendid.

  (4) Energiamärgistuse ja tootekirjelduste täpsuse eest vastutab tarnija.

  (5) Kui tarnija on esitanud teavet energiamärgistusel või tootekirjelduses, loetakse tarnija nõustunuks esitatud teabe avaldamisega.

§ 6.  Müüja kohustused toote teabega varustamisel

  (1) Müüja esitleb toote energiamärgistust nähtaval ja loetaval viisil.

  (2) Müüja teeb tootekirjelduse kättesaadavaks tootebrošüüris või muudes toote müügi korral lõppkasutajale kaasa antavates dokumentides.

  (3) Rakendusmeetme reguleerimisalasse kuuluvat toodet müügiks pakkudes või esitledes kinnitavad müüjad sellele selgelt nähtavasse kohta eesti keeles koostatud energiamärgistuse. Täpsemaid tingimusi energiamärgistuse paigutamisele kirjeldatakse tootele kohalduvas rakendusmeetmes.

§ 7.  Kaugmüük ja muud müügivormid

  Kui toodet pakutakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks posti teel, kataloogide, telefonimüügi või Interneti kaudu või muul viisil, mille puhul potentsiaalselt lõppkasutajalt ei saa eeldada esitletava toote nägemist, peab toote energiamärgistuses ja tootekirjelduses esitatud teave olema potentsiaalsele lõppkasutajale kättesaadav enne kõnealuse toote ostmist vastavalt rakendusmeetmes sätestatud tingimustele.

§ 8.  Turujärelevalveasutus

  Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb turujärelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 9.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (uuesti sõnastatud) (EÜT L 153 18.6.2010 lk 1–12)

/otsingu_soovitused.json