Teksti suurus:

Nõuded majutusettevõttele

Nõuded majutusettevõttele - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 2

Nõuded majutusettevõttele

Vastu võetud 23.05.2012 nr 43

Määrus kehtestatakse «Turismiseaduse» § 19 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab nõuded majutusettevõttele. Majutusettevõte peab kogu külastajate majutamise perioodil vastama käesolevas määruses majutusettevõttele esitatud üldnõuetele ja vastavale majutusettevõtte liigile esitatud nõuetele.

§ 2.  Majutusettevõtte liik

  (1) Majutusettevõtte liigi määratlemisel lähtutakse käesolevas määruses majutusettevõttele kehtestatud nõuetest.

  (2) Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

  (3) Kui majutusettevõte vastab käesolevas määruses majutusettevõttele kehtestatud üldnõuetele, kuid ei vasta ühelegi majutusettevõtte liigi kirjeldusele ega vastavat liiki majutusettevõttele esitatud nõuetele, võib ettevõtja kasutada muud majutusettevõtte liiki iseloomustavat määratlust või jätta liigi määratlemata.

2. peatükk MAJUTUSETTEVÕTTE ÜLDNÕUDED 

§ 3.  Üldised nõuded

  (1) Majutusettevõtte ehitis peab vastama asjakohastele ehitisele kohaldatavatele nõuetele.

  (2) Majutusettevõtte territoorium, hoone välisilme, üldkasutatavate, majutus- ja hügieeniruumide mööbel, seinad, valgustid, põrandakatted ja -vaibad, voodipesu ja -katted, aknakatted, sanitaarseadmed ja inventar peavad olema puhtad ja kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud.

  (3) Majutusettevõte peab olema varustatud elektri ja veega ning tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus.

  (4) Majutusettevõttes toidu käitlemisel peab olema tagatud selle käitlemine vastavalt „Toiduseadusele“.

  (5) Suplemiseks ettenähtud veekogu peab vastama „Rahvatervise seaduse“ alusel suplusveele ja supelrannale kehtestatud nõuetele ning majutusettevõtte ujula, bassein ja veekeskus peavad vastama „Rahvatervise seaduse“ alusel ujulatele, basseinidele ja veekeskustele kehtestatud nõuetele.

§ 4.  Majutusettevõtte nimi ja tähistus

  (1) Majutusettevõtte hoonel või juurdepääsutee ääres peab paiknema majutusettevõtte tähistus majutusettevõtte nimega ja majutusettevõtte liigi nimetusega või muu liiki iseloomustava määratlusega. Kui määratlemata liiki majutusettevõtte nimest ei selgu, et tegemist on majutusettevõttega, peab majutusettevõtte tähistus sisaldama lisaks majutusettevõtte nimele selget viidet, et tegemist on majutusettevõttega.

  (2) Kui majutusettevõtte liik või muu liiki iseloomustav määratlus sisaldub juba majutusettevõtte nimes, ei pea tähistusel majutusettevõtte liiki eraldi välja tooma.

  (3) Majutusettevõtte nimes ja tähistuses võib kasutada vaid majandustegevuse registris märgitud majutusettevõtte liigi nimetust või muud liiki iseloomustavat määratlust.

  (4) Sõna „turismitalu“ võib kasutada vaid maapiirkonnas (küla, aleviku või alevi territooriumil) asuva külalistemaja, hosteli, puhkeküla ja -laagri, puhkemaja ja kodumajutuse nimes. Turismitalu tähistus peab sisaldama täiendavat viidet majutusettevõtte liigile.

  (5) Majutusettevõtte nimes, tähistuses ja majutusettevõttes pakutavate teenuste müügiks pakkumisel ning müügil võib kasutada sõna „spaa“, kui majutusettevõttes pakutakse vähemalt järgmisi teenuseid:
  1) kaks erinevat massaažiteenust;
  2) kaks erinevat veehoolitsust või basseini kasutamise võimalus;
  3) saunateenus (vähemalt 6-kohaline saun);
  4) kaks erinevat ilu- ja isikuteenust, mis ei ole saunateenus, sotsiaalministri 20.12.2000.a määruse nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“ tähenduses või taastusravi tervishoiuteenuste osutamine „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse“ tähenduses.

  (6) Järgu olemasolul võib majutusettevõtte nimes, tähistuses ja majutusteenuse müügiks pakkumisel ning müügil kasutada järgule vastavat järgutähist. Muude kvaliteedimärgiste kasutamise korral tuleb tagada nende eristuvus majutusettevõtte järgutähisest.

§ 5.  Ruumide ja hoonete tähistus

  Majutusettevõttes, välja arvatud kodumajutuses ja külaliskorteris, peavad kõik külastajate üldkasutuses olevad ruumid ja hooned olema tähistatud vastava ruumi või hoone nimetusega, üldtuntud tähisega või muul viisil, mis on külastajale arusaadav.

§ 6.  Nõuded veele

  (1) Majutusettevõttes kasutatava joogivee kvaliteet peab vastama „Veeseaduse“ alusel kehtestatud joogivee nõuetele.

  (2) Majutusettevõtte soojaveevarustuses peab olema ööpäevaringselt vähemalt +65ºC soe vesi.

§ 7.  Ventilatsioon

  Majutusettevõtte üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides peab olema loomulik ventilatsioon või sundventilatsioon.

§ 8.  Valgustus

  (1) Majutusettevõtte üldvalgustus peab tagama üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.

  (2) Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema loomulik valgustus, kunstlik üldvalgustus ja voodi juures kunstlik kohtvalgustus. Viimane ei ole nõutav puhkeküla ja -laagri majutusruumis.

  (3) Majutusruumis, välja arvatud puhkeküla ja -laagri majutusruumis, peab olema tagatud piisav lugemisvalgustus.

§ 9.  Nõuded majutusruumile

  (1) Majutusettevõtte majutusruumide uksed peavad olema lukustatavad ja võtmed külastajate kasutuses.

  (2) Majutusettevõtte majutusruumi õhutemperatuur peab olema optimaalne, kuid mitte vähem kui 18 ºC.

  (3) Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema:
  1) voodi miinimumsuurusega 80×190 cm või kaheinimesevoodi miinimumsuurusega 140×190 cm;
  2) padi miinimumsuurusega 40×50 cm voodikoha kohta;
  3) tekk voodikoha kohta, mis on vähemalt 40 cm voodikohast laiem ning voodikohta täielikult kattev. Kaheinimesevoodis võib olla voodit täielikult kattev tekk, mis on vähemalt 40 cm voodist laiem;
  4) tool või muu istekoht voodikoha kohta;
  5) valgust väheläbilaskvad aknakatted kogu akna ulatuses;
  6) prügikast;
  7) tuleohutusmeelespea ja evakueerimise skemaatiline plaan;
  8) öökapp või paigutuspind;
  9) riidekapp, -nagid või -varn;
  10) kolm riidepuud voodikoha kohta, välja arvatud puhkekülas ja -laagris. Hostelis peavad riidepuud olema vajadusel saadaval;
  11) pistikupesa külastaja kasutuses.

§ 10.  Rätikud ja voodipesu

  (1) Majutusettevõttes kasutatavad käterätikud peavad olema miinimumsuurusega 40×60 cm ja vannilinad miinimumsuurusega 65×130 cm.

  (2) Majutusettevõttes kasutatava voodipesu hulka kuuluvad voodilina, tekilina või -kott ja padjapüür, mis täielikult katavad vastavalt voodi, teki ja padja.

§ 11.  Hügieeniruum

  (1) Majutusettevõtte hügieeniruumi (pesemisruum, tualettruum) seinad ja põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

  (2) Majutusettevõtte üldkasutatavas hügieeniruumis peab olema hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus ning seal võib kasutada ainult dosaatoriga seepi. Majutusruumi hügieeniruumis võib kasutada dosaatoriga seepi või ühekordset seepi.

§ 12.  Tualettruum

  Majutusettevõtte tualettruumis peavad olema tualettpaber ja kaanega prügikast vahetatavate kottidega, naiste või meeste ja naiste ühises üldkasutatavas tualettruumis hügieenikotid.

§ 13.  Pesemisruum

  Majutusettevõtte pesemisruumis, välja arvatud täiendavas pesemisruumis nagu saun, peavad olema:
  1) jooksev soe ja külm vesi;
  2) kardina või kabiiniga dušš või vann;
  3) kraanikauss;
  4) peegel;
  5) riidenagid või -varn;
  6) paigutuspind või riiul esemete paigutamiseks kraanikausi ja duši või vanni juures;
  7) joogiklaas või -tops voodikoha kohta;
  8) kaanega prügikast vahetatavate kottidega.

§ 14.  Koristus- ja puhastusvahendid

  (1) Majutusettevõtte ruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud lähtuvalt nende kasutamise ruumist ja neid peab hoidma kuivatusvõimalusega või ventileeritavas ruumis või kapis.

  (2) Hügieeniruumide koristusvahendeid tuleb hoida teistest koristusvahenditest eraldi.

  (3) Ruumide ja sisustuse puhastamisel tuleb kasutada „Kemikaaliseaduse“ nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Pindade desinfitseerimisel tuleb kasutada „Biotsiidiseaduse“ nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid.

§ 15.  Pesu hoidmine

  Majutusettevõttes tuleb puhas pesu hoida eraldi ruumis või kapis.

§ 16.  Nõuded teenindavale personalile

  (1) Majutusettevõtte teenindav personal peab läbima nõuetekohase tervisekontrolli vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses“ sätestatule.

  (2) Majutusettevõtte vastuvõtulaua teenindajad ja teised külastajaid vahetult teenindavad töötajad peavad valdama eesti keelt vähemalt Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011.a määrusega nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ (RT I, 27.06.2011, 1) nõutud tasemel.

§ 17.  Täiendavad nõuded

  Majutusettevõttes peab olema tagatud:
  1) majutusteenuse kasutaja registreerimine „Turismiseaduses“ sätestatud korras;
  2) majutusruumi võtme identifitseeritult väljastamine;
  3) külastajate ööpäevaringne sisse- ja väljapääs;
  4) esmaabiapteegi kasutamise võimalus majutusettevõtte külastajatele ja personalile;
  5) päästeasutuse häirekeskusele hädaolukorrast viivitamatu teatamise võimalus;
  6) külastajate teavitamine majutusettevõtte poolt pakutavatest teenustest, hinnakirjast ning majutusettevõtte vastuvõtuaegadest, kui vastuvõtt ei toimu ööpäevaringselt.

3. peatükk NÕUDED HOTELLILE 

§ 18.  Hotell

  Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga majutusettevõte.

§ 19.  Lifti olemasolu nõue

  (1) Hotellis peab olema külastajate kasutada lift hoone esimeselt korruselt kõikidele majutusruumidega ja muudele külastajate kasutuses olevate ruumidega korrustele, kui nimetatud ruumid asuvad hoones kõrgemal kui kolmandal korrusel.

  (2) Lõikes 1 toodud nõuet ei kohaldata, kui see ei ole võimalik hotelli ehitisele rakenduvate muinsuskaitseliste nõuete tõttu või kui ehitisele ekspertiisi teinud isiku poolt on antud kinnitus, et hotelli hoone konstruktsioonilised iseärasused ei võimalda lifti paigaldamist ja kasutamist.

§ 20.  Hotelli vastuvõtt

  (1) Hotelli vastuvõturuumis peavad olema:
  1) vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 7.00–23.00;
  2) üldkasutatav tualettruum meestele ja naistele eraldi või meestele ja naistele ühine tualettruum;
  3) istekohad;
  4) telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus;
  5) tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks;
  6) seif või hoiulaekad külastajate kasutuses;
  7) lihtkirja saatmise võimalus.

  (2) Kui hotellis ei toimu ööpäevaringset vastuvõttu, peab info vastuvõtuaegade kohta paiknema hotelli sissepääsu juures.

§ 21.  Nõuded toitlustamisele

  Hotellis peab vähemalt olema:
  1) hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti ajavahemikus 7.00–10.00 ja puhkepäevadel ajavahemikus 8.00–11.00;
  2) soojade toitude saamise võimalus ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00.

§ 22.  Hotelli majutusruum

  (1) Hotelli majutusruumi minimaalne pindala peab vähemalt 70% vastavatest majutusruumidest olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita ühekohalise majutusruumi korral 8 m2 ning kahekohalise majutusruumi korral 12 m2.

  (2) Majutusruumi uksel peab seespool olema uksesilm või -kett.

  (3) Majutusruumis peavad olema:
  1) üheinimesevoodi miinimumsuurusega 80×190 cm või kaheinimesevoodi miinimumsuurusega 160×190cm, kusjuures mitmekorruselised voodid (narid) ei ole lubatud;
  2) voodi kattemadrats;
  3) voodipesu (soovitavalt ühevärviline);
  4) päevatekk, mis katab vähemalt 30% voodist;
  5) jalarätik, käterätik ja vannilina voodikoha kohta;
  6) voodi juures öökapp või paigutuspind voodikoha kohta;
  7) kummut või riiulid;
  8) kirjutuslaud või -pind;
  9) valgustus kirjutuslaua või -pinna kohal;
  10) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
  11) kohvrialus;
  12) joogiklaas voodikoha kohta;
  13) info majutusettevõtte kohta, sealhulgas pakutavad teenused ja hinnakiri;
  14) kirjapaber ja kirjutusvahend;
  15) tasuta telefoniühendus vastuvõtu ja päästeasutuse häirekeskusega;
  16) hügieeniruum.

  (4) Külastaja soovi korral peavad majutusruumis vajadusel olema saadaval:
  1) jalatsite puhastamisvahendid;
  2) riidehari;
  3) vaas;
  4) õmblustarbed;
  5) pudeliavaja.

§ 23.  Hotelli poolt pakutavad kohustuslikud teenused

  Hotellis peab olema tagatud:
  1) televiisori vaatamise võimalus majutusruumis või üldkasutatavas ruumis;
  2) voodipesu vahetus vähemalt kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ning iga uue külastaja korral;
  3) rätikute vahetus iga päev või vastavalt külastaja soovile, kuid mitte harvem kui kolme päeva järel ning iga uue külastaja korral;
  4) lisavoodi tellimise võimalus;
  5) lisapadja ja -teki saamise võimalus;
  6) jalatsite puhastamisvahendid või vajadusel nende kättesaadavus;
  7) sularahata arveldamise võimalus;
  8) faksi vastuvõtmise võimalus;
  9) elektroonilise kirja saatmise ja saamise võimalus;
  10) täiendava kohvrialuse saamise võimalus.

§ 24.  Parkimine

  Hotelli juures peavad olema parkimiskohad või informatsioon parkimisvõimaluste kohta hotelli lähiümbruses.

§ 25.  Ruumid hotelli personalile

  Hotellis peavad olema personalile riietus- ja hügieeniruumid.

§ 26.  Nõuded hotelli personalile

  (1) Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning soovitavalt rinnasilti nime ja ametinimetusega.

  (2) Hotelli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama vähemalt kahte võõrkeelt.

4. peatükk NÕUDED MOTELLILE 

§ 27.  Motell

  Motell on eeskätt mootorsõidukitel liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine.

§ 28.  Motelli parkimisplats

  (1) Motelli juures asuv parkimisplats peab olema tähistatud või piirdega ääristatud ning lukustatav või ööpäevaringse valvega.

  (2) Motelli juures peab olema vähemalt majutusruumide arvuga võrdne arv parkimiskohti.

§ 29.  Nõuded motellile

  Motell peab vastama §-des 19–23 ja 25–26 sätestatud nõuetele.

5. peatükk NÕUDED KÜLALISTEMAJALE 

§ 30.  Külalistemaja

  Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.

§ 31.  Külalistemaja vastuvõturuum

  Külalistemaja vastuvõturuumis peab olema vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 8.00–20.00 ning telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ja istekohad.

§ 32.  Üldnõuded külalistemajale

  (1) Külalistemajas peavad olema:
  1) pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta;
  2) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta;
  3) piisava suurusega puhke- või söögiruum;
  4) hommikusöögi saamise võimalus;
  5) soojade toitude saamise võimalus vähemalt ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00;
  6) personali riietus- ja hügieeniruumid.

  (2) Külalistemajas peab olema tagatud voodipesu ja rätikute vahetus vähemalt kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ning iga uue külastaja korral.

§ 33.  Külalistemaja majutusruum

  (1) Külalistemaja majutusruumi minimaalne pindala peab vähemalt 70% vastavatest majutusruumidest olema ühekohalise majutusruumi korral 8 m2, kahekohalise majutusruumi korral 12 m2 ja iga lisanduva voodikoha puhul täiendavalt 3m2.

  (2) Külalistemaja majutusruumis peavad olema:
  1) voodi kattemadrats;
  2) voodipesu;
  3) päevatekk, mis katab vähemalt 30% voodist;
  4) käterätik voodikoha kohta;
  5) vannilina voodikoha kohta;
  6) öökapp või paigutuspind voodikoha kohta;
  7) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
  8) joogiklaas voodikoha kohta;
  9) pudeliavaja saamise võimalus;
  10) teave külalistemaja kohta, seahulgas pakutavad teenused ja hinnakiri.

§ 34.  Külalistemaja personal

  (1) Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning soovitavalt rinnasilti nime ja ametinimetusega.

  (2) Külalistemaja vastuvõtulaua teenindaja peab valdama suhtlemistasandil vähemalt kahte võõrkeelt.

6. peatükk NÕUDED HOSTELILE 

§ 35.  Hostel

  Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.

§ 36.  Hosteli vastuvõtt

  (1) Hosteli vastuvõturuumis peab olema telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ning tagatud külastajate vastuvõtt vähemalt ajavahemikel 8.00–10.00 ja 17.00–22.00.

  (2) Informatsioon vastuvõtuaegade kohta peab paiknema väljaspool hostelit.

§ 37.  Üldnõuded hostelile

  (1) Hostelis peavad olema:
  1) hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalus;
  2) pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta;
  3) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta;
  4) piisava suurusega puhke- või söögiruum;
  5) personali riietusruum.

  (2) Hostelis peab olema tagatud:
  1) voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis või
  2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
  3) pesupesemise võimalus.

  (3) Hosteli majutusruumis voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud nende vahetus vähemalt kord nädalas ning iga uue külastaja korral.

§ 38.  Hosteli majutusruum

  (1) Hosteli majutusruumi minimaalne pindala peab olema vähemalt 4 m2 voodikoha või nari kohta.

  (2) Hosteli majutusruumis peab olema peegel.

§ 39.  Hosteli köök

  Köögi kasutamise võimaluse korral peavad hosteli köögis olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kraanikausid jooksva sooja ja külma veega;
  4) piisava mahutavusega külmkapp.

§ 40.  Hosteli personal

  (1) Hosteli külastajaid teenindavatel töötajatel on soovituslik kanda nimega rinnasilti.

  (2) Hosteli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama suhtlemistasandil vähemalt kahte võõrkeelt.

7. peatükk NÕUDED PUHKEKÜLALE JA -LAAGRILE 

§ 41.  Puhkeküla ja -laager

  Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.

§ 42.  Puhkeküla ja -laagri territoorium

  (1) Puhkeküla ja -laagri territoorium peab olema:
  1) ääristatud tehisliku või loodusliku piirdega;
  2) varustatud välisvalgustusega.

  (2) Puhkekülas ja -laagris peavad mootorsõidukitega sõitmiseks ettenähtud siseteed olema kaetud pinnakattega.

  (3) Puhkeküla ja -laagri territooriumil peab olema nähtaval kohal tuleohutusmeelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks ja tulekahju korral tegutsemiseks.

§ 43.  Üldnõuded puhkekülale ja -laagrile

  Puhkekülas ja -laagris peavad olema:
  1) vastuvõtuhoone sissesõidutee lähedal;
  2) telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus;
  3) pesemisruum kuni kolme telkimis- või haagissuvilaplatsi või 12 voodikoha kohta;
  4) üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kolme telkimis- või haagissuvilaplatsi või 12 voodikoha kohta;
  5) köögi kasutamise võimalus;
  6) jäätmekonteiner;
  7) majutusruumi olemasolu korral voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis ning nende vahetus vähemalt kord nädalas ning iga uue külastaja korral;
  8) tähistatud autoparkla;
  9) nähtaval kohal info vastuvõtuaegade kohta ja majutusteenuse osutaja kontakttelefon.

§ 44.  Puhkeküla ja -laagri köök

  Puhkeküla ja -laagri köögis peavad olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kraanikausid jooksva sooja ja külma veega;
  4) piisava mahutavusega külmkapp.

§ 45.  Majutus puhkekülas ja -laagris

  Puhkeküla ja -laagri:
  1) telkimisplats peab olema tähistatud ja soovitatava pindalaga vähemalt 40 m2;
  2) telkimisplats peab asuma üldkasutatavatest ehitistest vähemalt 10 m, kuivkäimlast vähemalt 15 m ning üldkasutatavatest teedest vähemalt 50 m kaugusel;
  3) majutusruumi olemasolul peab selle minimaalne pindala olema vähemalt 4m2 voodikoha või nari kohta;
  4) haagissuvilate parkla olemasolul peab see olema tähistatud ja varustatud elektri-, vee- ning kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega. Haagissuvila parkimiseks ettenähtud plats peab olema tähistatud.

§ 46.  Puhkeküla ja -laagri personal

  (1) Puhkeküla ja -laagri külastajaid teenindavatel töötajatel on soovituslik kanda nimega rinnasilti.

  (2) Puhkeküla ja -laagri vastuvõtulaua teenindaja peab valdama suhtlemistasandil vähemalt kahte võõrkeelt.

8. peatükk NÕUDED PUHKEMAJALE 

§ 47.  Puhkemaja

  Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.

§ 48.  Üldnõuded puhkemajale

  (1) Puhkemajas peavad olema:
  1) majutusruum;
  2) puhkeruum või puhkamiseks mõeldud osa ruumist;
  3) köök või kööginišš;
  4) pesemis- ja tualettruumid.

  (2) Puhkemajas peab olema tagatud:
  1) voodipesu ja rätikute olemasolu vastavalt voodikohtade arvule või
  2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
  3) pesupesemise võimalus.

  (3) Puhkemajas voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud nende vahetus vähemalt kord nädalas ning iga uue külastaja korral.

§ 49.  Puhkemaja majutusruum

  (1) Puhkemaja majutusruumi pindala peab vähemalt 70% vastavatest majutusruumidest olema ühekohalise majutusruumi korral vähemalt 6 m2, kahekohalise majutusruumi korral vähemalt 12 m2 ja enama arvu kohtade korral iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

  (2) Puhkemaja majutusruumis peab olema peegel.

§ 50.  Puhkemaja puhkeruum

  Puhkemaja puhkeruumis või puhkamiseks mõeldud osal ruumist peavad olema:
  1) loomulik valgustus;
  2) laud;
  3) istekohad vastavalt voodikohtade arvule.

§ 51.  Puhkemaja köök või kööginišš

  Puhkemaja köögis või kööginišis peavad olema:
  1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
  2) nõudepesuvahendid;
  3) kraanikauss jooksva sooja ja külma veega;
  4) piisava mahutavusega külmkapp.

9. peatükk NÕUDED KÜLALISKORTERILE 

§ 52.  Külaliskorter

  Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse välja täies ulatuses.

§ 53.  Nõuded külaliskorterile

  Külaliskorter peab vastama §-des 48–51 sätestatud nõuetele.

§ 54.  Külaliskorteri tuleohutusnõuded

  (1) Kuni kümne voodikohaga külaliskorteris peab olema:
  1) vähemalt üks autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur igas majutusruumis;
  2) vähemalt üks 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tulekustutusvahend.

  (2) Enam kui kümne voodikohaga külaliskorteris peavad majutusteenuse osutamise ruumid, nendele ruumidele juurdepääsuteed ja ruumidest väljapääsuteed vastama „Ehitusseaduses“ sätestatud ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuetele, mis kehtivad majutusettevõtetele.

10. peatükk NÕUDED KODUMAJUTUSELE 

§ 55.  Kodumajutus

  Kodumajutus on hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.

§ 56.  Üldnõuded kodumajutusele

  (1) Kodumajutuses peavad olema:
  1) külastajate vastuvõtmiseks eraldi ruum või osa ruumist;
  2) pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta, täiendav pesemisruum iga lisanduva kuni kümne voodikoha kohta;
  3) tualettruum kuni kümne voodikoha kohta, täiendav tualettruum iga lisanduva kuni kümne voodikoha kohta;
  4) puhkeruum või puhkamiseks mõeldud osa ruumist, kus on loomulik valgustus, laud ja voodikohtadele vastav arv istekohti ning mida võib kasutada söögitoana;
  5) majutusruumi eraldi sissepääs selliselt, et majutusruum oleks üksnes majutusteenuse kasutaja valduses.

  (2) Kodumajutuses peab olema tagatud voodipesu ja rätikute vahetus vähemalt kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ning iga uue külastaja korral.

§ 57.  Kodumajutuse majutusruum

  (1) Kodumajutuse majutusruumi pindala peab vähemalt 70% vastavatest majutusruumidest olema ühekohalise majutusruumi korral vähemalt 6 m2, kahekohalise majutusruumi korral vähemalt 12 m2 ja enama arvu kohtade korral iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

  (2) Kodumajutuse majutusruumis peavad olema:
  1) voodipesu;
  2) käterätik ja vannilina voodikoha kohta;
  3) peegel.

§ 58.  Kodumajutuse tuleohutusnõuded

  (1) Kuni kümne voodikohaga kodumajutuses peab olema:
  1) autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur igas majutusruumis;
  2) 6 kg tulekustutusaine massiga esmane tulekustutusvahend.

  (2) Enam kui kümne voodikohaga kodumajutuses peavad majutusteenuse osutamise ruumid, nendele ruumidele juurdepääsuteed ja ruumidest väljapääsuteed vastama „Ehitusseaduses“ sätestatud ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuetele, mis kehtivad majutusettevõtetele.

11. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 59.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. oktoobri 2005. a määrus nr 128 „Nõuded majutusettevõttele“ (RTL 2005, 106, 1635) tunnistatakse kehtetuks.

§ 60.  Määruse jõustumine ja rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2012. aastal.

  (2) Määruse § 54 lõige 2 ja § 58 lõige 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2013. aastal.

  (3) Hotellis ja motellis on kuni 31. detsembrini 2013. a lubatud kasutada mitmekorruselisi voodeid (narisid) ning kaheinimesevoodit miinimumsuurusega 140×190cm.

  (4) Enne käesoleva määruse jõustumist tegutsevale puhkekülale ja -laagrile kohaldatakse määruse § 43 punkte 3 ja 4 kuni 31. maini 2013. a järgmiste erisustega:
  1) puhkekülas ja -laagris peab olema pesemisruum kuni kümne telkimisplatsi või 12 voodikoha kohta;
  2) puhkekülas ja -laagris peab olema üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne telkimisplatsi või 12 voodikoha kohta.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json