Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruse nr 87 ”Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 9

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruse nr 87 ”Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele“ muutmine

Vastu võetud 29.05.2012 nr 44

Määrus kehtestatakse “Lennundusseaduse” § 572 lõike 8 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01. septembri 2009. a määruses nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aeronavigatsiooniteabe koostaja peab edastama vastutava isiku allkirjastatud teabe aeronavigatsiooniteenuse osutajale lisas 1 ja 4 toodud vormil või NOTAM-büroole lisades 2 ja 3 toodud vormidel. Lisades 1 ja 4 toodud vormidel esitatud teave edastatakse faksi või elektronposti teel, lisades 2 ja 3 toodud vormidel esitatud teave edastatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (Aeronautical Fixed Services-AFS), faksi või elektronposti teel. Kui teave vajab eriti kiiret avaldamist (NOTAM-teade), võib vastutav isik edastada selle telefoni teel välja arvatud SNOWTAM-teate puhul. Telefoni teel edastamisel tuleb viivitamata edastada ka teabe kirjalik versioon. Kui teabe edastamiseks on loodud elektrooniline vorm, siis tuleb teabe edastamiseks kasutada elektroonilist vormi.“;

2) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json