Teksti suurus:

Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord

Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2013, 1

Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 12 lõike 12, § 15 lõike 4 punkti 2 ja § 482 lõigete 2 ning 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise korra Euroopa Parlamendi valimistel, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, Riigikogu valimistel ja rahvahääletusel ning elektroonilise hääletamise komisjoni (edaspidi komisjon) liikmele töötasu maksmise korra.

  (2) Valija käesoleva määruse tähenduses on ka hääletaja rahvahääletusel.

§ 2.  Komisjoni asukoht

  Komisjon asub Tallinnas aadressil Toompea 1 ja tema postiaadress on Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.

§ 3.  Elektroonilise hääletamise veebileht

  Elektroonilise hääletamise veebileht on aadressil www.valimised.ee.

2. peatükk ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE SÜSTEEMI TEHNILISED NÕUDED 

§ 4.  Valimiste vabaduse tagamine

  (1) Juhul kui valija leiab, et tal ei olnud võimalik vabalt hääletada, peab elektroonilise hääletamise süsteem võimaldama valijal uuesti elektrooniliselt hääletada.

  (2) Komisjon kinnitab seadusekohast elektroonilist hääletamist takistavate juhtumite lahendamise põhimõtted ja korraldab nende juhtumite lahendamise.

§ 5.  Valimiste üldisuse tagamine

  (1) Valijarakendus avaldatakse ja on kättesaadav kõigile elektrooniliselt hääletavatele valijatele elektroonilise hääletamise veebilehel.

  (2) Valijarakendus luuakse kõigile levinumatele operatsioonisüsteemidele. Kasutatavad operatsioonisüsteemid määratleb komisjon enne iga valimist.

§ 6.  Valimiste ühetaolisuse tagamine

  Elektroonilise hääletamise süsteem arvestab ainult valija viimasena antud elektroonilist häält vastavalt seadustes sätestatud häälte arvestamise nõuetele.

§ 7.  Valimiste otsesuse tagamine

  Enne hääletamist tõendab valija oma isikut:
  1) isikutunnistusega;
  2) digitaalse isikutunnistusega;
  3) mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistusega;
  4) või muu dokumendiga, mis on väljastatud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel ja sisaldab digitaalselt tuvastamist võimaldavat sertifikaati.

§ 8.  Hääletamise salajasuse tagamine

  (1) Valijarakendus salastab valija hääle selliselt, et hääle edastamisel ei ole võimalik näha, kelle poolt valija hääletab.

  (2) Enne elektrooniliste häälte lugemist eraldab elektroonilise hääletamise süsteem valija isikuandmed elektroonilisest häälest selliselt, et ei ole võimalik tuvastada, milline oli selle valija antud elektrooniline hääl.

3. peatükk ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE SÜSTEEMI TESTIMINE 

§ 9.  Elektroonilise hääletamise süsteemi testimine

  (1) Komisjon korraldab elektroonilise hääletamise süsteemi testimise enne iga valimist või rahvahääletust.

  (2) Komisjon kinnitab testimise ajakava ning ulatuse.

  (3) Komisjon võib testimise läbiviimisel kaasata kolmandaid osapooli.

  (4) Komisjon kinnitab testimise tulemused ning avalikustab tulemuste raporti.

4. peatükk ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE SÜSTEEMI AUDITEERIMINE JA TOIMINGUTE SALVESTAMINE 

§ 10.  Elektroonilise hääletamise süsteemi audit

  (1) Audiitor kontrollib elektroonilise hääletamise süsteemi testimise, süsteemi terviklikkuse ja komisjoni toimingute vastavust seadustele, Vabariigi Valimiskomisjoni õigusaktidele ning elektroonilise hääletamise dokumentatsioonile.

  (2) Audiitor peab omama infosüsteemide sertifitseeritud audiitori (Certified Information Systems Auditor, CISA) sertifikaati.

§ 11.  Elektroonilise hääletamise süsteemi auditi raportid

  (1) Audiitor esitab kaks vaheraportit. Esimene vaheraport esitatakse enne elektroonilise hääletamise algust, teine pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist. Lõppraport esitatakse pärast elektrooniliste häälte hävitamist.

  (2) Raport esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile ning elektroonilise hääletamise komisjonile. Raporti kokkuvõte avalikustatakse.

§ 12.  Komisjoni toimingute salvestamine

  Käesoleva määruse § 16 punktides 1-7 sätestatud toimingud videosalvestatakse.

5. peatükk KOMISJONI TOIMINGUTE VAATLEMINE JA VAATLEJATE KOOLITUS 

§ 13.  Komisjoni toimingute vaatlemine

  Vaatleja võib viibida komisjoni koosolekul, samuti jälgida komisjoni toiminguid.

§ 14.  Elektroonilise hääletamise vaatlejate koolitus

  Enne elektroonilise hääletamise süsteemi seadistamist korraldab komisjon vaatlejatele koolituse komisjoni toimingute selgitamiseks. Koolituse kutse avaldab komisjon elektroonilise hääletamise veebilehel.

6. peatükk ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE SÜSTEEMI ETTEVALMISTAMINE 

§ 15.  Hääletamisele eelneva perioodi toimingud

  Komisjon:
  1) kontrollib elektroonilise hääletamise süsteemi riistvara olemasolu ning vajadusel valmistab ette riistvara hanke;
  2) korraldab kehtivuskinnituse teenuse lepingu sõlmimise;
  3) valmistab ette elektroonilise hääletamise süsteemi majutuse;
  4) loob elektroonilise hääletamise veebilehe sisu;
  5) hangib valijarakenduse koodi signeerimise sertifikaadi ja veebiserveri sertifikaadi;
  6) teeb muid seadustest, Vabariigi Valimiskomisjoni õigusaktidest ja elektroonilise hääletamise dokumentatsioonist tulenevaid toiminguid.

§ 16.  Elektroonilise hääletamise süsteemi seadistamine

  Komisjon:
  1) paigaldab elektroonilise hääletamise läbiviimisel kasutatavate seadmete baassüsteemid ja vajalikud sertifikaadid;
  2) sisestab Vabariigi Valimiskomisjonilt saadud valimisjaoskondade ja valimisringkondade andmed ning iga valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad või rahvahääletuse valikute andmed elektroonilise hääletamise süsteemi;
  3) sisestab valijate nimekirja elektroonilise hääletamise süsteemi;
  4) loob ning varundab elektroonilise hääletamise süsteemi võtmepaari;
  5) häälestab häälteedastamisserveri, häältetalletamisserveri, häältelugemisserveri ja logiserveri;
  6) pakendab valijarakenduse;
  7) paigaldab häälteedastamisserveri, häältetalletamisserveri ja logiserveri majutuskohta;
  8) korraldab elektroonilise hääletamise süsteemi töö jälgimise;
  9) teeb muid seadustest, Vabariigi Valimiskomisjoni õigusaktidest ja elektroonilise hääletamise dokumentatsioonist tulenevaid toiminguid.

§ 17.  Valijarakendus

  (1) Valijarakenduse kasutajaliideses kasutatavad tekstid kinnitab komisjon.

  (2) Valijarakendusel on tugi vaegnägijatele.

  (3) Valijarakendus on valijatele kättesaadav elektroonilise hääletamise ajal.

  (4) Komisjon avalikustab enne elektroonilise hääletamise algust valijarakenduse ja veebilehe autentsuse ja tervikluse tagamiseks vajalikud kontrollsummad.

§ 18.  Elektrooniliselt hääletanud valijate nimekiri

  Elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirjale kirjutab pärast hääletamise lõppemist alla komisjoni esimees.

§ 19.  Elektroonilise hääletamise süsteemi võtmepaari loomine

  (1) Enne elektroonilise hääletamise algust loob komisjon elektrooniliste häälte salastamise võtme ja avamise võtme.

  (2) Võti jaotatakse Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete vahel.

  (3) Võtmehalduse protseduuride sooritamiseks peab kohal olema üle poole komisjoni liikmetest.

7. peatükk KOMISJONI TOIMINGUD ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE PERIOODIL 

§ 20.  Valijate nimekirja uuendamine

  (1) Elektroonilise hääletamise toimumise ajal kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva edastab rahvastikuregistri volitatud töötleja komisjonile valijate nimekirja muudatused vähemalt üks kord päevas.

  (2) Komisjon sisestab muudatused elektroonilise hääletamise süsteemi vähemalt üks kord päevas.

  (3) Muudatuse tegemise juures peab viibima vähemalt kaks komisjoni liiget.

§ 21.  Muudatuste tegemine elektroonilise hääletamise süsteemis hääletamise ajal

  (1) Elektroonilise hääletamise ajal võib komisjon erandkorras hääletamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks teha muudatuse elektroonilise hääletamise süsteemis.

  (2) Komisjon koostab akti muudatuse tegemise aja, sisu ja muudatuse tegemise tinginud asjaolude kohta.

  (3) Muudatuse tegemise juures peab viibima vähemalt kaks komisjoni liiget.

§ 22.  Elektroonilise hääletamise lõpetamine

  (1) Komisjon lõpetab elektroonilise hääletamise neljandal päeval enne valimispäeva kell 18.00. Valijad, kes on oma isiku tuvastanud enne elektroonilise hääletamise lõppemist ja on alustanud hääletamist, kuid kes ei ole elektroonilise hääletamise lõpetamise hetkel oma häält edastanud, saavad mõistliku aja jooksul hääletamise lõpetada.

  (2) Komisjon edastab elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirja Vabariigi Valimiskomisjonile, kes sisestab selle valimiste infosüsteemi.

  (3) Komisjon koostab valimisjaoskondade kaupa väljavõtte elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirjast ning edastab selle Vabariigi Valimiskomisjonile.

  (4) Pärast elektroonilise hääletamise lõppu tuuakse häälteedastamisserver, häältetalletamisserver ja logiserver tagasi komisjoni asukohta.

§ 23.  Elektrooniliste häälte tühistamine

  Vabariigi Valimiskomisjon edastab komisjonile valimiste infosüsteemi kaudu hiljemalt kell 12.00 valimispäeval andmed valijate kohta, kelle elektrooniliselt antud hääl tuleb tühistada. Komisjon tühistab hääled valimispäeval enne elektrooniliselt antud häälte lugemist.

§ 24.  Elektrooniliselt antud häälte lugemine

  Komisjon loeb kokku elektrooniliselt antud hääled Riigikogu valimise seaduse §-s 601, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-s 542, rahvahääletuse seaduse §-s 531 või Euroopa Parlamendi valimise seaduse §-s 591 sätestatud korras.

8. peatükk KOMISJONI TOIMINGUD PÄRAST VALIMISTULEMUSTE KINDLAKSTEGEMIST 

§ 25.  Elektrooniliste häälte ja komisjoni dokumentide säilitamine ja hävitamine

  (1) Pärast ühe kuu möödumist valimispäevast, kuid mitte enne, kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused, hävitab komisjon:
  1) elektroonilised hääled;
  2) elektroonilise hääletamise süsteemis sisalduvad isikuandmed;
  3) elektrooniliste häälte avamise võtme.

  (2) Komisjon säilitab komisjoni toimingute videosalvestusi vähemalt niikaua, kuni esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

  (3) Komisjon edastab elektrooniliselt hääletanud valijate nimekirja Vabariigi Valimiskomisjonile säilitamiseks.

9. peatükk KOMISJONI LIIKME TÖÖTASU 

§ 26.  Komisjoni liikmele töötasu maksmine

  (1) Komisjoni liikmeid tasustatakse Vabariigi Valimiskomisjoni eelarvest.

  (2) Komisjoni liige saab töötasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni muude ülesannete täitmise eest. Tasu makstakse mitte harvem kui kord kvartalis.

  (3) Komisjoni liikme tunnitasu suurus on 20-kordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunni töötasu alammäär.

  (4) Arvestust komisjoni liikmete tööaja kohta peab Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi juhataja. Ajavahemikus, kui sekretariaati ei ole moodustatud, peab arvestust Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja.

10. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 27.  Vabariigi Valimiskomisjoni töökorra muutmine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 19.12.2012 määruse nr 2 „Vabariigi Valimiskomisjoni töökord“ § 14 tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json