Teksti suurus:

Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord

Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2013, 5

Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 3
RT I, 10.01.2012, 3
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2013RT I, 31.05.2013, 203.06.2013

Määrus kehtestatakse „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse” § 20 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamist, Euroopa Patendiametile edastamist, Euroopa patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamist ja avalikustamist ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmist ulatuses, mis Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (edaspidi konventsioon) kohaselt kuulub siseriikliku õiguse reguleerimisalasse.

  (2) Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes juhindutakse konventsioonist, selle allaktidest, haldusnõukogu ja apellatsioonikodade otsustest ning Euroopa Patendiameti presidendi juhistest.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid konventsiooni ja Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse (edaspidi konventsiooni kohaldamise seadus) tähenduses.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse konventsiooni kohaldamise seadusega terminoloogia ühtsuse säilitamise eesmärgil patendiameti rahvusvahelises kontekstis nimetust – Eesti Patendiamet.

2. peatükk Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamine 

§ 3.  Esitamise koht ja viis

  (1) Euroopa patenditaotlus esitatakse otse või posti teel Eesti Patendiameti vastuvõtuosakonda. Patenditaotluse võib panna ka Eesti Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti.

  (2) Kulleriga Euroopa patenditaotluse esitamisel on lubatud kasutada ainult Euroopa Patendiameti ametlikus väljaandes avaldatud Euroopa Patendiameti poolt tunnustatud kullerifirmade teenust.

  (3) Elektronposti, telefaksi või muude elektroonsete vahendite kaudu Euroopa patenditaotlust vastu ei võeta.

  (4) Teistele Eesti ametkondadele ekslikult esitatud Euroopa patenditaotlustele tagatakse konfidentsiaalsus ja need edastatakse dokumentidele mingeid märkeid tegemata viivitamatult Eesti Patendiametile. Ärakirjade tegemine dokumentidest on keelatud.

§ 4.  Euroopa eraldatud taotluse esitamine

  (1) Euroopa eraldatud taotuse peab esitama vahetult Euroopa Patendiametile.

  (2) Eesti Patendiamet võib talle esitatud Euroopa eraldatud taotlused esitajale tagastada.

§ 5.  Isikud, kes võivad esitada Euroopa patenditaotlust

  Iga Eesti või välisriigi isik võib esitada Eesti Patendiametile Euroopa patenditaotluse selle edastamiseks Euroopa Patendiametile.

§ 6.  Patenditaotleja esindamine Euroopa patenditaotluse esitamisel

  Euroopa patenditaotluse võib iga isik esitada kas iseseisvalt või esindaja kaudu. Esindajaks võib olla Euroopa Patendiameti poolt peetavasse kutseliste esindajate nimekirja kantud isik (edaspidi kutseline esindaja), kelle tegevuskoht on konventsiooni osalisriigis. Mitme patenditaotleja korral võib esindajaks olla ka konventsiooni osalisriigis asuv ühine esindaja.

§ 7.  Esitatavad dokumendid

  (1) Euroopa patenditaotlus peab sisaldama konventsiooni artiklist 78 ja konventsiooni rakendamise määrusest tulenevalt järgmisi dokumente:
  1) Euroopa patendi saamise avaldus (EPO Form 1001);
  2) leiutiskirjeldus;
  3) ühe- või mitmepunktiline patendinõudlus;
  4) joonis või muu illustreeriv materjal, millele viidatakse leiutiskirjelduses;
  5) leiutise olemuse lühikokkuvõte.

  (2) Euroopa patenditaotlusele lisatakse ettenähtud juhtudel järgmised dokumendid:
  1) volikiri, kui Euroopa patenditaotlus esitatakse esindaja poolt;
  2) prioriteedinõuet tõendavad dokumendid ja nende tõlked;
  3) dokument autori nimetamise kohta (EPO Form 1002);
  4) varem tehtud tehnikataseme otsingu aruanne;
  5) tasude arvestuse leht (EPO Form 1010);
  6) leiutiskirjelduse ja patendinõudluse tõlge, kui need ei ole Euroopa Patendiameti töökeeles;
  7) nukleotiidide ja aminohapete järjestuse loetelu (edaspidi järjestuse loetelu);
  8) muud dokumendid.

§ 8.  Dokumentide sisu- ja vorminõuded

  (1) Kõik dokumendid esitatakse Eesti Patendiametile paberkandjal, välja arvatud § 7 lõike 2 punktis 7 nimetatud järjestuse loetelu, mis esitatakse arvutidisketil.

  (2) Dokumentide koostamisel ja vormistamisel juhindutakse konventsiooni rakendusmääruse kolmanda osa teises peatükis kehtestatud nõuetest.

  (3) Järjestuse loetelu arvutidisketil esitamisel tuleb järgida Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardit ST. 25.

  (4) Kõik dokumendid peavad olema koostatud ühes ja samas kolme võimaliku Euroopa Patendiameti töökeele (inglise, saksa või prantsuse keel) hulgast valitud keeles.

§ 9.  Dokumentide eksemplaride arv

  Kõik §-s 7 nimetatud dokumendid esitatakse Eesti Patendiametile ühes eksemplaris, välja arvatud käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud Euroopa patendi saamise avalduse (EPO Form 1001) kuues lehekülg – dokumentide vastuvõtmise teade (EPO Form 1001.6 – „Receipt for documents”), mis esitatakse neljas eksemplaris.

§ 10.  Euroopa patenditaotlusega esitamise ja menetlemise eest tasumine

  (1) Euroopa patenditaotluse esitamistasu ja muud Euroopa Patendiameti menetlustasud tasutakse vahetult Euroopa Patendiametile. Tasumisel juhindutakse konventsiooni tasusid käsitlevates eeskirjades kehtestatud tasuliikidest, tasumääradest ja tasumise korrast.

  (2) Mõne menetlustoimingu eest Euroopa Patendiameti asemel ekslikult Eesti Patendiametile tasumine ei vabasta patenditaotlejat selle toimingu eest Euroopa Patendiametile tähtaegsest tasumisest. Ekslikult tasutud summa tagastatakse riigilõivuseadusega sätestatud korras.

3. peatükk Euroopa patenditaotluse vastuvõtmine ja Euroopa Patendiametile edastamine 

§ 11.  Euroopa patenditaotluse vastuvõtmine

  (1) Eesti Patendiametisse saabunud patenditaotlus loetakse Euroopa patenditaotluseks, kui selles sisalduvad vähemalt järgmised dokumendid:
  1) Euroopa patendi saamise avaldus ettenähtud plangil (EPO Form 1001) või muus vormis, kui viimasest ilmneb soov taotleda Euroopa patenti vähemalt ühes konventsiooni osalisriigis;
  2) patenditaotleja andmed;
  3) leiutiskirjeldus ja patendinõudlus konventsiooni artikli 14 lõikes 1 või 2 sätestatud keeles.

  (2) Lõike 1 alusel Euroopa patenditaotluseks loetud patenditaotlusele määratakse saabumise kuupäev. Euroopa patenditaotluse saabumise kuupäevaks loetakse selle tegelik Eesti Patendiametisse saabumise päev. Eelnimetatud nõue kehtib ka Euroopa patenditaotluse saabumisel posti teel või kulleriga.

  (3) Euroopa patenditaotluse dokumentidele kantakse Euroopa Patendiameti poolt antud juhiste kohaselt saabumise kuupäev ja Euroopa patenditaotluse number.

  (4) Igat vastuvõetud Euroopa patenditaotlust hoitakse eraldi selleks otstarbeks Euroopa Patendiametilt saadud Euroopa patenditaotluse numbrit kandva ümbrisega toimikus.

  (5) Ekslikult Eesti Patendiametile esitatud Euroopa eraldatud taotlusele saabumise kuupäeva ei määrata. Nimetatud taotlus edastatakse viivitamatult Euroopa Patendiametile või tagastatakse taotluse esitanud isikule.

§ 12.  Euroopa patenditaotluse vastuvõtmisest teatamine

  (1) Pärast Euroopa patenditaotluse vastuvõtmisest teatatakse patenditaotlejale või tema volitatud kutselisele esindajale viivitamatult kirjalikult Euroopa patenditaotluse vastuvõtmisest.

  (2) Euroopa patenditaotluse vastuvõtmisest teatamiseks kasutatakse Euroopa patendi saamise avalduses sisalduvat dokumentide vastuvõtmise teate (EPO Form 1001.6 – „Receipt for documents”) originaaleksemplari. Selle puudumisel teavitatakse patenditaotlejat muus vormis kirjaliku teatega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Euroopa patenditaotluse number;
  2) Euroopa patenditaotluse saabumise kuupäev;
  3) saabunud dokumentide loetelu.

§ 13.  Täiendavate dokumentide vastuvõtmine

  (1) Pärast Euroopa patenditaotluse saabumist võetakse patenditaotlejalt sama Euroopa patenditaotluse kohta täiendavaid dokumente vastu kuni Euroopa patenditaotluse edastamise kohta Euroopa Patendiametilt vastuvõtuteate saabumiseni.

  (2) Igale lõike 1 kohaselt vastu võetud dokumendile kantakse Eesti Patendiametisse saabumise kuupäev ja lisatakse Euroopa patenditaotlusele või edastatakse viivitamatult Euroopa Patendiametile, kui Euroopa patenditaotluse toimik on juba edastatud.

  (3) Pärast lõikes 1 nimetatud vastuvõtuteate saabumist esitatud dokumendid edastatakse neile saabumise kuupäeva kandmata viivitamatult Euroopa Patendiametile või tagastatakse patenditaotlejale.

§ 14.  Euroopa patenditaotluse edastamine Euroopa Patendiametile

  (1) Euroopa patenditaotlused edastatakse Euroopa Patendiametile konventsiooni artiklis 77 sätestatud tähtaegu ja Euroopa Patendiameti juhiseid arvestades nii kiiresti kui võimalik.

  (2) Euroopa patenditaotlus ja selle täiendavad dokumendid edastatakse Euroopa Patendiametile käesoleva määruse § 11 lõikes 4 nimetatud toimikutena. Pärast Euroopa patenditaotluse toimiku edastamist saabunud täiendavad dokumendid edastatakse tähtajast sõltuvalt eraldi saadetisena või koos hiljem edastatavate toimikutega. Igale saadetisele lisatakse Euroopa Patendiameti poolt kehtestatud vormi kohane saateleht.

  (3) Edastatavate Euroopa patenditaotluste ja täiendavate dokumentide pakendamise viis ning edastamise moodus kooskõlastatakse Euroopa Patendiametiga.

§ 15.  Euroopa patenditaotluse konfidentsiaalsus

  (1) Eesti Patendiametisse saabunud Euroopa patenditaotluse sisu on konfidentsiaalne.

  (2) Mitte keegi peale patenditaotleja või tema volitatud kutselise esindaja ei saa nõuda Eesti Patendiametilt Euroopa patenditaotlusega tutvumist.

  (3) Euroopa patenditaotluse tutvumise eesmärgil väljaviimine Eesti Patendiameti ruumidest või selle dokumentidest ärakirjade tegemine on keelatud.

§ 16.  Vastuvõetud ja Euroopa Patendiametile edastatud Euroopa patenditaotluste üle arvestuse pidamine

  (1) Eesti Patendiamet peab vastuvõetud ja Euroopa Patendiametile edastatud Euroopa patenditaotluste ning täiendavate dokumentide, samuti patenditaotlejale tagastatud dokumentide üle arvestust.

  (2) Eesti Patendiamet võib lõikes 1 nimetatud eesmärkidel pidada ametisiseseks kasutamiseks ettenähtud andmekogu, mis sisaldab Euroopa patenditaotluse vastuvõtmise teadete (EPO Form 1001.6), patenditaotluste ja täiendavate dokumentide edastamise saatelehtede ning patenditaotlejaga ja Euroopa Patendiametiga peetud kirjavahetuse andmeid, samuti nimetatud dokumente paberkandjal või digitaliseeritult.

  (3) Eesti Patendiamet väljastab vastuvõetud Euroopa patenditaotluste kohta üksnes statistilisi andmeid, sealhulgas andmeid patenditaotluste üldarvu ja Eesti patenditaotlejate poolt esitatud Euroopa patenditaotluste arvu kohta ning Euroopa patenditaotluste menetlemisele tehtud kulutuste kohta.

4. peatükk Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke esitamine ja avalikustamine 

§ 17.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke esitamise eesmärk

  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke esitamisega saab patenditaotleja Eestis oma leiutisele konventsiooni kohaldamise seaduse §-s 6 sätestatu alusel siseriikliku patenditaotlusega võrdse ajutise kaitse.

§ 18.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke esitamine

  (1) Käesolev määrus reguleerib ainult Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke Eesti Patendiametile esitamist. Leiutist kasutavale isikule tõlke edastamise korral valib patenditaotleja ise tõlke esitamise vormi ja tõlke edastamise tõendamist võimaldava edastamismooduse.

  (2) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlge esitatakse otse või posti teel Eesti Patendiameti vastuvõtuosakonda. Tõlke ja sellele lisatavad dokumendid võib panna ka Eesti Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti.

  (3) Elektronposti, telefaksi või muude elektroonsete vahendite kaudu Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlget vastu ei võeta.

§ 19.  Isikud, kes võivad esitada Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlget

  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke võib esitada patenditaotleja ise või tema volitatud kutseline esindaja või Eesti patendivolinik (edaspidi patendivolinik) või ühine esindaja mitme patenditaotleja korral.

§ 20.  Esitatavad dokumendid

  (1) Esitatav Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlge peab olema tehtud konventsiooni artikli 93 lõike 2 kohaselt avaldatud patendinõudluse alusel.

  (2) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlkele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) tõlke avaldamise sooviavaldus eesti keeles;
  2) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  3) volikiri, kui tõlke esitab patendivolinik.

  (3) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avaldamise sooviavaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Euroopa patenditaotluse number;
  2) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
  3) prioriteediandmed;
  4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksid;
  5) leiutise nimetus;
  6) patenditaotleja andmed;
  7) esindaja andmed, kui patenditaotlejal on esindaja.

  (4) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlge esitatakse kahes eksemplaris paberkandjal. Tõlkele lisatavad dokumendid esitatakse ühes eksemplaris.

§ 21.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke vorminõuded

  (1) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke ja sellele lisatud dokumentide suhtes kehtivad patendiseaduse § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel kehtestatud justiitsministri määruses kehtestatud tekstidokumentide vormistamise nõuded.

  (2) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke identifitseerimiseks trükitakse tõlke kõigi lehtede ülaveerise parempoolsesse ossa Euroopa patenditaotluse number.

§ 22.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke vastuvõtmine ja kontrollimine

  (1) Eesti Patendiamet registreerib saabunud Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke ja sellele lisatud dokumendid ja kontrollib nende vastavust vorminõuetele, riigilõivu tasumist, volikirja, kui tõlke esitas patendivolinik, ning käesoleva määruse § 20 lõikes 3 loetletud andmeid.

  (2) Kontrolli tulemusena ilmnenud puudustest teatatakse patenditaotlejale, sealhulgas ilmselgelt ebakorrektsest või eesti kirjakeele normile mittevastavast tõlkest.

  (3) Puuduste ilmnemise korral ei loeta Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlget enne kõigi puuduste kõrvaldamist esitatuks.

§ 23.  Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avalikustamine

  (1) Esitatuks loetud Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke kohta avaldatakse esimesel võimalusel teade „Eesti Patendilehes”. Teade sisaldab käesoleva määruse § 20 lõikes 3 loetletud andmeid.

  (2) Tõlke avalikustamisest teatatakse patenditaotlejale või tema esindajale kirjalikult.

  (3) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlge avalikustatakse tõlke kohta „Eesti Patendilehes” teate avaldamise päeval Eesti Patendiametis ja juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (4) Igaüks võib Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke esitamise kohta „Eesti Patendilehes” teate avaldamise päevast alates tutvuda tõlkega juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, ja saada sellest Eesti Patendiametilt ettenähtud riigilõivu tasumisel kinnitatud ärakirja.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

5. peatükk Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamine ja avalikustamine 

§ 24.  Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise eesmärk

  Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamisega saab Euroopa patendi omanik (edaspidi patendiomanik) Eestis oma leiutisele konventsiooni kohaldamise seaduse § 7 lõikes 1 sätestatu alusel siseriikliku patendikaitsega võrdse kaitse.

§ 25.  Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamine

  (1) Euroopa patendikirjelduse tõlge esitatakse otse või posti teel Eesti Patendiameti vastuvõtuosakonda. Tõlke ja sellele lisatavad dokumendid võib panna ka Eesti Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti. Eesti ID-kaarti omavad isikud võivad Euroopa patendikirjelduse tõlke esitada ka elektroonselt Patendiameti veebilehel aadressil www.epa.ee kättesaadavaks tehtud tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise portaali (edaspidi portaal) kaudu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata viisil (faksi, elektronposti või muul elektroonsel viisil) edastatud Euroopa patendikirjelduse tõlget ja sellega seonduvaid dokumente vastu ei võeta.

§ 26.  Isikud, kes võivad esitada Euroopa patendikirjelduse tõlget

  (1) Euroopa patendikirjelduse tõlke võib esitada patenditaotleja ise või tema volitatud patendivolinik või ühine esindaja mitme patenditaotleja korral.

  (2) Samaaegselt Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamisega on välisriigi patendiomanikul soovitatav määrata konventsiooni kohaldamise seaduse § 15 kohaselt esindaja Euroopa patendi Eestis jõushoidmisega seotud siseriikliku menetluse toimingute tegemiseks.

§ 27.  Esitatavad dokumendid

  (1) Esitatav Euroopa patendikirjelduse tõlge peab olema tehtud konventsiooni artikli 98 kohaselt avaldatud patendikirjelduse alusel.

  (2) Euroopa patendikirjelduse tõlkele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) tõlke avaldamise sooviavaldus eesti keeles;
  2) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  3) volikiri, kui tõlke esitab patendivolinik.

  (3) Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamise sooviavaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Euroopa patendi number;
  2) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
  3) leiutise nimetus;
  4) patenditaotleja andmed;
  5) esindaja andmed, kui patendiomanik on määranud konventsiooni kohaldamise seaduse § 15 kohaselt esindaja Euroopa patendi Eestis jõushoidmisega seotud siseriikliku menetluse toimingute tegemiseks.

  (4) Euroopa patendikirjelduse tõlge esitatakse kahes eksemplaris paberkandjal või ühes eksemplaris paberkandjal ja arvutidisketil või kompaktkettal (CD-R) PDF failina. Tõlkele lisatavad dokumendid esitatakse ühes eksemplaris.

  (5) Volikirja saab elektroonselt esitada ainult portaali kaudu. Volikiri peab olema digitaalselt allkirjastatud.

§ 28.  Euroopa patendikirjelduse tõlke vorminõuded

  (1) Euroopa patendikirjelduse tõlke ja sellele lisatud dokumentide suhtes kehtivad patendiseaduse § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel kehtestatud justiitsministri määruse §-s 52 kehtestatud tekstidokumentide vormistamise üldnõuded.

  (2) Euroopa patendikirjelduse tõlke identifitseerimiseks trükitakse tõlke kõigi lehtede ülaveerise parempoolsesse ossa Euroopa patendikirjelduse number, mille ette lisatakse sidekriips „-” ja Eesti Vabariigi kahetäheline kood „EE”.

§ 29.  Euroopa patendikirjelduse tõlke vastuvõtmine ja kontrollimine

  (1) Eesti Patendiamet registreerib Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise kuupäeva.

  (2) Euroopa patendikirjelduse tõlkele lisatud dokumentide ja Euroopa Patendiametist saabunud andmete alusel kontrollitakse konventsiooni kohaldamise seaduse § 7 lõikes 1 sätestatud tõlke esitamise ja riigilõivu tasumise tähtaegadest kinnipidamist.

  (3) Kui lõike 2 kohase kontrolli tulemusena ilmneb, et Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtajast ei ole kinni peetud, lükatakse esitatud tõlge tagasi ja Euroopa patent loetakse konventsiooni kohaldamise seaduse § 7 lõike 2 alusel Eesti suhtes õigustühiseks.

  (4) Euroopa patendikirjelduse tõlge loetakse mitteesitatuks, kui:
  1) Euroopa patenti, mille juurde tõlge kuulub, ei ole võimalik identifitseerida;
  2) tõlke esitajat ei ole võimalik identifitseerida;
  3) tõlke on esitanud selleks õigust mitteomav isik;
  4) vorminõuete eiramine ei võimalda tõlget avalikustada;
  5) riigilõiv on ettenähtud määras tasumata.

§ 30.  Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine

  (1) Euroopa patent, mille patendikirjelduse tõlge vastab käesolevas määruses kehtestatud nõuetele, kantakse Eestis kehtivate Euroopa patentide registrisse.

  (2) Esitatud Euroopa patendikirjelduse tõlke kohta avaldatakse esimesel võimalusel teade „Eesti Patendilehes”. Teade sisaldab käesoleva määruse § 27 lõikes 3 loetletud andmeid ja Euroopa patenditaotluse tõlke esitamise kuupäeva.

  (3) Euroopa patendikirjelduse tõlge avalikustatakse tõlke esitamise kohta „Eesti Patendilehes” teate avaldamise päeval Eesti Patendiametis ja juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (4) Igaüks võib Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise kohta „Eesti Patendilehes” teate avaldamise päevast alates tutvuda tõlkega juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, ja saada sellest Eesti Patendiametilt ettenähtud riigilõivu tasumisel kinnitatud ärakirja.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

6. peatükk Euroopa patenditaotluse muutmine siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks 

§ 31.  Esitatavad dokumendid

  (1) Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi muutmiseks siseriiklikuks patenditaotluseks või kasuliku mudeli registreerimise taotluseks esitab patenditaotleja või patendiomanik Eesti Patendiametile vastavalt konventsiooni artiklites 135 kuni 137 ja konventsiooni kohaldamise seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele Euroopa Patendiametile esitatud Euroopa patenditaotluse tõlke.

  (2) Lõikes 1 nimetatud Euroopa patenditaotluse tõlkele lisatakse:
  1) sooviavaldus või kaaskiri, millest selgub dokumentide esitamise eesmärk;
  2) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  3) volikiri, kui tõlke esitab patendivolinik.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud sooviavaldus või kaaskiri peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Euroopa patenditaotluse või Euroopa patenditaotluse ja Euroopa patendi number;
  2) Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
  3) leiutise nimetus;
  4) patenditaotleja või patendiomaniku andmed;
  5) õiguskaitse liik, mida soovitakse Eestis taotleda;
  6) esitatavate dokumentide loend.

  (4) Kui Euroopa patenditaotlus või Euroopa patent on Euroopa patenditaotluse tõlke esitamise ajaks üle läinud teisele isikule, peab lõikes 2 nimetatud dokumentidele lisaks esitama üleminekut tõendava dokumendi.

§ 32.  Erisused patendikaitse taotlemisel

  (1) Samaaegselt Euroopa patenditaotluse tõlkega võib esitada ka leiutiskirjelduse ja patendinõudluse redaktsiooni, mille alusel soovitakse patenditaotluse menetlemise jätkamist Eestis.

  (2) Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi võib jagada mitmeks siseriiklikuks patenditaotluseks, esitades iga patenditaotluse jaoks eraldi leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte ning tasudes iga patenditaotluse eest ettenähtud riigilõivu.

§ 33.  Erisused kasuliku mudeli õiguskaitse taotlemisel

  (1) Tulenevalt konventsiooni kohaldamise seaduse § 11 lõikes 3 sätestatust ja kasuliku mudeli seaduse §-s 8 sätestatust peab kasuliku mudeli õiguskaitse taotlemisel eelnimetatud sätete kohaldumisel lisaks Euroopa patenditaotluse tõlkele esitama kasuliku mudeli seadusele vastava leiutiskirjelduse ja kasuliku mudeli nõudluse ning leiutise olemuse lühikokkuvõtte.

  (2) Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi võib lõikes 1 nimetatud juhul jagada ka mitmeks kasuliku mudeli seadusele vastavaks registreerimistaotluseks, esitades iga registreerimistaotluse jaoks eraldi leiutiskirjelduse, kasuliku mudeli nõudluse ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte ning tasudes iga registreerimistaotluse eest ettenähtud riigilõivu.

§ 34.  Dokumentide sisu- ja vorminõuded ning eksemplaride arv

  (1) Euroopa patenditaotluse tõlkele ja käesoleva määruse §-s 31 nimetatud muudele dokumentidele kehtivad patendiseaduse § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel kehtestatud justiitsministri määruse §-s 52 kehtestatud tekstidokumentide vormistamise üldnõuded.

  (2) Euroopa patenditaotluse tõlge esitatakse nii mitmes eksemplaris kui mitut siseriiklikku patenti ja kasulikku mudelit taotletakse.

  (3) Käesoleva määruse §-des 32 ja 33 nimetatud dokumentide suhtes kehtivad siseriiklikele patenditaotlustele ja kasuliku mudeli registreerimise taotlustele kehtestatud sisu- ja vorminõuded ning esitatavate eksemplaride arv.

§ 35.  Euroopa patenditaotluse alusel esitatud patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse siseriiklikku menetlusse võtmine

  (1) Patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus võetakse Euroopa patenditaotluse alusel menetlusse, kui Euroopa patenditaotluse tõlge esitati konventsiooni kohaldamise seaduse § 11 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul selleks toiminguks õigust omava isiku poolt.

  (2) Iga patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse jaoks avatakse eraldi menetluse toimik, mis sisaldab Euroopa patenditaotluse tõlget ja muid käesoleva määruse §-de 31 kuni 34 kohaselt esitatud dokumente. Vajalikud bibliograafilised andmed taotluse jaoks võetakse konventsiooni artikli 136 lõike 1 kohaselt Euroopa Patendiameti poolt edastatud toimikust.

§ 36.  Euroopa patenditaotluse alusel esitatud patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlemine

  (1) Euroopa patenditaotluse alusel menetlusse võetud patenditaotlusele ja kasuliku mudeli registreerimise taotlusele kohaldatakse vastavalt patendiseaduses või kasuliku mudeli seaduses sätestatud siseriiklikku menetlust.

  (2) Kui Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi alusel menetlusse võetud patenditaotluse prioriteedikuupäevast on möödunud rohkem kui 18 kuud, avaldatakse patenditaotlus nii kiiresti kui võimalik.

§ 37.  Portaali kasutuselevõtmise kuupäev

  Patendiamet teatab oma veebilehel aadressil www.epa.ee kuupäeva, millal alustatakse taotluste vastuvõttu tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json