Teksti suurus:

Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2013, 9

Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 21
RT I, 10.01.2012, 21
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2013RT I, 31.05.2013, 203.06.2013

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 354 lõike 5 alusel.

1. peatükk Patendikirjeldus 

§ 1.  Patendikirjelduse struktuur

  Patendikirjeldus koosneb tiitellehest, leiutiskirjeldusest, patendinõudlusest ja joonisest või muust illustreerivast materjalist (edaspidi joonis), millele viidatakse leiutiskirjelduses või patendinõudluses.

§ 2.  Tiitellehe andmed ja rekvisiidid

  (1) Tiitellehe koostamisel juhindutakse Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardiga ST. 10/B kehtestatud bibliograafiliste andmete esitamise üldnõuetest.

  (2) Tiitellehele (määruse lisa) kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid, mis on varustatud WIPO standardi ST. 9 kohase numberkoodiga (edaspidi INID-kood), kui andme või rekvisiidi jaoks on selline kood kehtestatud:

1) riigi nimi – Eesti Vabariik;

 

2) riigi vapp – Eesti väike riigivapp;

 

3) patendikirjelduse välja andnud asutuse nimetus – Patendiamet

(19);

4) dokumendi nimetus – patendikirjeldus

(12);

5) dokumendi number

(11);

6) leiutise nimetus

(54);

7) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks

(51);

8) leiutise autori ees- ja perekonnanimi ning aadress

(72);

9) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood

(73);

10) patendivoliniku korral ees- ja perekonnanimi ning aadress

(74);

11) ühise esindaja korral ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi

(74);

12) patenditaotluse number

(21);

13) patenditaotluse esitamise kuupäev

(22);

14) „Patendiseaduse” § 8 lõikes 3 nimetatud teabe avalikustamise kuupäev

(23);

15) prioriteediandmed (esitamise kuupäev, riik, number)

(30);

16) varasema patenditaotluse, millest patenditaotlus on eraldatud, andmed (esitamise kuupäev, number)

(62);

17) varasema, jätkatud taotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(66);

18) leiutise olemust muutvate varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste esitamise kuupäev ning varasema patenditaotluse number;

 

19) rahvusvahelise taotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(86);

20) rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäev

(85);

21) Euroopa patenditaotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(96);

22) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed

(83);

23) patenditaotluse avaldamise kuupäev

(43);

24) patendikirjelduse avaldamise kuupäev

(45);

25) patendi kehtivuse (õiguskaitse) alguse kuupäev

(24);

26) leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles

(57);

27) joonis (või muu illustreeriv materjal).

 

§ 3.  Andmete ja rekvisiitide paigutus tiitellehel

  (1) Andmed ja rekvisiidid koos INID-koodiga paigutatakse tiitellehele järgmiselt:
  1) tiitellehe päise vasakpoolsesse ossa paigutatakse Eesti väike riigivapp, sellest paremale riigi nimi ning viimase alla patendikirjelduse välja andnud asutuse nimetus;
  2) tiitellehe päise parempoolsesse ossa trükitakse INID-koodi järeldokumendi number, milles numbriosa ees on Eesti Vabariigi kahetäheline kood „EE” ja numbriosa järel kood „B1” („B2”, „B3” jne), kus B-tähe juurde kuuluv number näitab, mitmenda patendikirjelduse publikatsiooniga on tegemist;
  3) samasugune dokumendi number ilma INID-koodita dubleeritakse lehe vasaku veerise ülaossa vertikaalselt ja lehe alumise veerise keskele. Lehe ülaveerisel paremal on dokumendi number dubleeritud vöötkoodina vastavalt WIPO standardile ST. 10/B;
  4) päise alla vasakule trükitakse dokumendi nimi;
  5) päise parempoolsesse ossa paigutatakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi tähis „Int.Cl.:”, millele on lisatud ülaindeksina rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni redaktsiooni tähistav number, millele järgneb rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  6) lehe keskossa vasakule paigutatakse vähemalt patenditaotluse number, patenditaotluse esitamise kuupäev, patendi kehtivuse alguse kuupäev, patenditaotluse avaldamise kuupäev ja patendikirjelduse avaldamise kuupäev;
  7) lehe keskossa paremale paigutatakse vähemalt patendiomaniku ja leiutise autori andmed ning esindaja olemasolu korral ka esindaja andmed;
  8) kui patenditaotlus on esitatud rahvusvahelise taotlusena või on muudetud siseriiklikuks patenditaotluseks rahvusvahelise taotluse või Euroopa patenditaotluse aluse, täiendatakse lehe keskosa vastava taotluse andmetega;
  9) lehe alaossa trükitakse leiutise nimetus;
  10) leiutise nimetuse alla paigutatakse leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles ning joonis, kui viimase paigutamine tiitellehele on ette nähtud. Leiutise olemuse lühikokkuvõtete tekstid ja joonis paigutatakse eelistatult kõrvuti asetsevatesse veergudesse. Joonis paigutatakse sel juhul parempoolsesse veergu. Joonise võib paigutada ka leiutise olemuse lühikokkuvõtete alla, kui joonis seda tingib.

  (2) Andmed ja rekvisiidid trükitakse tiitellehele musta trükivärviga, kasutades kirjatüüpi Times New Roman.

§ 4.  Leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste vorminõuded

  (1) Leiutiskirjeldus ja patendinõudlus peavad vastama „Patendiseaduse” § 19 lõike 4 ja § 20 lõike 4 alusel kehtestatud justiitsministri määruse §-s 52 kehtestatud tekstidokumentide vormistamise üldnõuetele.

  (2) Joonised peavad vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse §-s 57 kehtestatud jooniste vormistamise nõuetele.

2. peatükk Patendikirjelduse koostamine 

§ 5.  Tiitellehe koostamine

  (1) Tiitelleht koostatakse pärast registreeringu andmete patendiregistrisse (edaspidi register) kandmist, võttes aluseks registri andmebaasi andmed ja patenditaotleja esitatud või Patendiameti poolt korrigeeritud leiutise olemuse eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõtte.

  (2) Tiitellehel joonise avaldamise vajadus ja avaldatav joonis määratakse kindlaks patendi väljaandmise otsuse tegemisel ning kooskõlastatakse patenditaotlejaga.

  (3) Joonise paigutamisel tiitellehele võib vajadusel muuta selle mastaapi. Joonist võib vajadusel pöörata 90°. Joonise juurde kuuluv tähis „FIG” koos kujutise numbriga jäetakse ära.

§ 6.  Leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste koostamine

  (1) Leiutiskirjeldus, patendinõudlus ja joonised koostatakse patenditaotleja poolt Patendiametile edastatud ning patendi väljaandmise otsuses Patendiameti poolt märgitud lehtedest.

  (2) Patendi väljaandmise otsuses märgitakse leiutiskirjelduse lehtede lehekülje numbrid ja kehtiva redaktsiooni Patendiametisse saabumise kuupäev ning patendinõudluse punktide numbrid ja kehtiva redaktsiooni Patendiametisse saabumise kuupäev. Jooniste korral märgitakse figuuri number ja kehtiva variandi Patendiametisse saabumise kuupäev.

  (3) Leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste kõigi lehtede ülaveerise parempoolsesse ossa paigutatakse WIPO standardi ST. 10/B kohaselt käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 kehtestatud formaadile vastav dokumendi number.

§ 7.  Patendikirjelduse komplekteerimine

  Patendikirjeldus komplekteeritakse dokumentidest käesoleva määruse §-s 1 toodud järjestuse kohaselt.

3. peatükk Patendikirjelduse paljundamine, avaldamine, levitamine ja säilitamine 

§ 8.  Patendikirjelduse paljundamine

  (1) Patendikirjeldusest tehakse vähemalt kaks ärakirja, millest üht kasutatakse patendikirja koostamiseks ja teine edastatakse avalikustamiseks juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (2) Patendiamet võib valmistada patendikirjeldusest seoses registrist teabe väljastamisega piiranguteta vajaliku arvu ärakirju ja levitada ärakirja avalikes digitaalsetes andmebaasides.

§ 9.  Patendikirjelduse avaldamine

  (1) Patendikirjeldus avaldatakse patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise päeval.

  (2) Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, paneb patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise päeval avalikuks tutvumiseks välja vähemalt ühe eksemplari patendikirjelduse ärakirja.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

§ 10.  Patendikirjelduse levitamine

  (1) Paberkandjal patendikirjelduste siseriiklikku levitamist ja levitamist välisriikides ning vahetust välisriikide patendiametite ja muude asutuste ning organisatsioonidega korraldab juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (2) Patendikirjelduste digitaalset levitamist korraldab Patendiamet.

§ 11.  Patendikirjelduse säilitamine

  (1) Käesoleva määruse alusel koostatud patendikirjelduse originaali säilitatakse alaliselt registritoimikus.

  (2) Vähemalt üht patendikirjelduse paberkandjal eksemplari säilitatakse alaliselt juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (3) Patendiamet ja juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, võivad valmistada patendikirjeldustest digitaalseid ärakirju, koostada nendest asutusesiseseid andmekogusid ning kasutada ja töödelda nende andmeid.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

Lisa Patendikirjelduse tiitellehe vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json