Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 „Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2016, 4

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 „Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid” muutmine

Vastu võetud 27.05.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse nimeseaduse § 5 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruses nr 61 „Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „8:2000” tekstiosaga „8:2008/AC:2011”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui isikunimes esineb diakriitiliste märkidega tähti, mis ei kuulu lõikes 1 nimetatud loetellu, ja puuduvad tehnilised võimalused nende andmekogusse kandmiseks, asendatakse need lähima alustähega, jättes diakriitilised märgid ära.”;

3) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui nime ümberkirjutamisel kohaldatakse määruse lisades olevaid või valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga heakskiidetud tähetabeleid, võib isikunimes lisaks tähtedele kasutada ka kohaldatavates tähetabelites sisalduvaid sümboleid.”;

4) paragrahvi 2 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „registrisse ja”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad „registris või”;

6) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõna „erandkorras”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Eesti kodaniku ja sellise Eestis elamisloa alusel viibiva isiku taotluse alusel, kes ei ole ühegi riigi kodanik, võib kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamisel kohaldada uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel, välisriigi perekonnaseisudokumendi alusel andmehõive tegemisel või isikut tõendava dokumendi väljastamisel isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivat tähetabelit, kui selle kohaldamine on heaks kiidetud § 41 kohaselt.”;

8) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Muu mitteladinatähelise isikunime ümberkirjutamisel kohaldatakse isikunime keelelise päritolu mõttes vastavat lisades 4–10 esitatud lähteriigi ametlikult kehtivat tähetabelit.

(2) Eesti kodaniku ja sellise Eestis elamisloa alusel viibiva isiku taotluse alusel, kes ei ole ühegi riigi kodanik, võib isikunime ümberkirjutamisel kohaldada uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel, välisriigi perekonnaseisudokumendi alusel andmehõive tegemisel või isikut tõendava dokumendi väljastamisel isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivat tähetabelit, kui selle kohaldamine on heaks kiidetud § 41 kohaselt.

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivate tähetabelite puudumisel lähtutakse isikunime ümberkirjutamisel nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnangust.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigi tähetabelid

Valdkonna eest vastutav minister võib käskkirjaga heaks kiita isikunime ümberkirjutamisel kohaldatava isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtiva tähetabeli, mida kohaldatakse isiku taotluse alusel isikunime ümberkirjutamisel.”;

10) määrust täiendatakse lisadega 4–10 (lisatud).

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 4 Tähetabel nr 3 „Armeenia nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 5 Tähetabel nr 4 „Gruusia nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 6 Tähetabel nr 5 „Kasahhi nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 7 Tähetabel nr 6 „Kirgiisi nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 8 Tähetabel nr 7 „Tadžiki nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 9 Tähetabel nr 8 „Ukraina nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

Lisa 10 Tähetabel nr 9 „Valgevene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”

/otsingu_soovitused.json