Teksti suurus:

Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2016, 5

Valga maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 27.05.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Parkide piirid

  Järgmiste Valga maakonnas paiknevate parkide (edaspidi park) piirid on esitatud kaartidel määruse lisades1:
  1) Barclay de Tolly mausoleumi park2 (lisa 1);
  2) Hellenurme mõisa park2 (lisa 2);
  3) Helme kiriku park2 (lisa 3);
  4) Helme mõisa park3 (lisa 4);
  5) Hummuli mõisa park3 (lisa 5);
  6) Kaagjärve-Mäemõisa mõisa park4 (lisa 6);
  7) Karula mõisa park3 (lisa 7);
  8) Keeni mõisa park4 (lisa 8);
  9) Kuigatsi mõisa park4 (lisa 9);
  10) Lõve mõisa park3 (lisa 10);
  11) Paju mõisa park4 (lisa 11);
  12) Palupera mõisa park5 (lisa 12);
  13) Riidaja mõisa park3 (lisa 13);
  14) Sangaste mõisa park4 (lisa 14);
  15) Taagepera mõisa park3 (lisa 15);
  16) Taheva mõisa park4 (lisa 16);
  17) Tõrva EAMS-i park6 (lisa 17);
  18) Tõrva gümnaasiumi metsapark3 (lisa 18);
  19) Tõrva linna puhkepark3 (lisa 19);
  20) Valga linnapark4 (lisa 20).

§ 2.  Puistute piirid

  Järgmiste Valga maakonnas paiknevate puistute (edaspidi park) piirid on esitatud kaartidel määruse lisades1:
  1) Sooru tammik3 (lisa 21);
  2) Pikasilla palu6 (lisa 22).

§ 3.  Kaitsekord

  (1) Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide kaitsekord ja kaitse-eesmärk on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”.

  (2) Tõrva linna puhkepark7 kuulub osaliselt Natura 2000 Palakmäe loodusala koosseisu ning seal on eesmärgiks kaitsta ka nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpi jõed ja ojad (3260)8 ning II lisas nimetatud liigi rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) elupaika.

  (3) Pikasilla palu9 kuulub Natura 2000 Võrtsjärve linnuala ning Võrtsjärve loodusala koosseisu ning seal on eesmärgiks kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpi, milleks on okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), ning II lisas nimetatud liigi, milleks on tiigilendlane (Myotis dasycneme), elupaika.

§ 4.  Parkide piiride kehtestamise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas10 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide täiendamise kohta;
  2) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 311 „Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisas esitatud kaardid „Õhne jõe hoiuala”, „Õhne jõe hoiuala2” ja „Õhne jõe hoiuala3” asendatakse käesoleva määruse lisades 23–26 esitatud kaartidega (lisatud);

2) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardile Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Õhne jõe hoiuala piirid on märgitud määruse lisas esitatud „Õhne jõe hoiuala” kaardile (neljal lehel) Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid.

Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”.

§ 7.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. juuli 2010. a käskkirjaga nr 963 ja keskkonnaministri 4. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 224 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 8.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Parkide piirid ja Õhne jõe hoiuala piir on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmete alusel. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Park on kaitse alla võetud Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 5. juuni 1964. a otsusega nr 67 „Looduse kaitsest Valga rajoonis”.

3 Park on kaitse alla võetud ENSV Ministrite Nõukogu 11. detsembri 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis”.

4 Park on kaitse alla võetud Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 29. augusti 1958. a otsusega nr 150 „Looduskaitse organiseerimisest Valga rajoonis”.

5 Park on kaitse alla võetud Elva Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsusega nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis”.

6 Park on kaitse alla võetud Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 16. aprilli 1974. a otsusega nr 104 „Looduslike üksikobjektide täiendavast kaitse alla võtmisest”.

7 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 290 hõlmab park osaliselt Palakmäe loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

8 Sulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale.

9 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 1 alapunktist 65 hõlmab kaitseala Võrtsjärve linnuala ning punkti 2 alapunktist 511 Võrtsjärve loodusala, kus tuleb tegevuse kavandamisel hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

10 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister keskkonnaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Barclay de Tolly mausoleumi park

Lisa 2 Hellenurme mõisa park

Lisa 3 Helme kiriku park

Lisa 4 Helme mõisa park

Lisa 5 Hummuli mõisa park

Lisa 6 Kaagjärve-Mäemõisa mõisa park

Lisa 7 Karula mõisa park

Lisa 8 Keeni mõisa park

Lisa 9 Kuigatsi mõisa park

Lisa 10 Lõve mõisa park

Lisa 11 Paju mõisa park

Lisa 12 Palupera mõisa park

Lisa 13 Riidaja mõisa park

Lisa 14 Sangaste mõisa park

Lisa 15 Taagepera mõisa park

Lisa 16 Taheva mõisa park

Lisa 17 Tõrva EAMS-i park

Lisa 18 Tõrva gümnaasiumi metsapark

Lisa 19 Tõrva linna puhkepark

Lisa 20 Valga linnapark

Lisa 21 Sooru tammik

Lisa 22 Pikasilla palu

Lisa 23 Õhne jõe hoiuala 1

Lisa 24 Õhne jõe hoiuala 2

Lisa 25 Õhne jõe hoiuala 3

Lisa 26 Õhne jõe hoiuala 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json