Teksti suurus:

Siseministri 13. augusti 2014. aasta määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2017, 1

Siseministri 13. augusti 2014. aasta määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 20

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2231 lõike 1, Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 491 lõike 2 ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 471 lõike 2 alusel.

Siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 „Kohanemisprogramm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Politsei- ja Piirivalveamet ei suuna alla 15-aastast uussisserändajat korduvalt osalema kohanemisprogrammis, kui tema seaduslik esindaja esitab sellekohase kirjaliku teate.”;

2) paragrahvi 4 lõigetes 6 ja 7 asendatakse sõna „seitsmeaastast” tekstiosaga „15-aastast” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 32 ja 51 järgmises sõnastuses:

„(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud välismaalane, kelle Politsei- ja Piirivalveamet on suunanud kohanemisprogrammis osalema, võib programmis osaleda kas tema elamisloa kehtivusaja jooksul või välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktis 8 sätestatud viibimisaja jooksul, tingimusel et ta on Eestis seaduslikult elanud vähem kui viis aastat.

(51) Politsei- ja Piirivalveamet ei suuna alla kolmeaastast uussisserändajat osalema kohanemisprogrammis.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) uussisserändaja pole täitnud käesoleva määruse § 7 lõikes 1 sätestatud kohanemisprogrammi läbimise tingimusi.”;

5) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) 15- kuni 18-aastane uussisserändaja võib lisaks käesoleva määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 sätestatule läbida enda valikul teemamoodulid, mis on nimetatud käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–4.”;

6) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Rahvusvaheline kaitse

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json