Teksti suurus:

Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2017, 5

Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 25.05.2017 nr 86

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Otepää vald.

  (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.  Otepää valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Otepää valla piiri muudetakse senise Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla territooriumi arvamisega Otepää valla koosseisu.

§ 3.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Otepää valla piiriks on §-ga 2 muudetud senise Otepää valla ning Puka valla (välja arvatud Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste, Rebaste ja Soontaga küla) ja Sangaste valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Otepää valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.  Ühinemistoetuse maksmine Otepää vallale

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatavale Otepää vallale makstakse ühinemistoetust haldusreformi seaduse §-des 20‒23 sätestatud korras.

  (2) Ühinemistoetust arvutatakse senise Otepää valla ja Sangaste valla volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotlenud Otepää valla ja Sangaste valla elanike arvu põhjal rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017. a seisuga.

  (3) Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Otepää vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ja Valga maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Puka,” ja „Sangaste,”.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a määrus nr 19 „Otepää valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning §-d 2 ja 5 jõustuvad Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister peaministri ülesannetes

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json