Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2018 otsus nr 253

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.05.2018

§ 1.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Menetlusaluseks isikuks ei loeta:
1) sõiduki omanikku ega vastutavat kasutajat, kellele saadetakse trahviteade kirjalikus hoiatamismenetluses;
2) lühimenetlusele allutatud isikut.”;

3) paragrahvi 543 lõikes 5 asendatakse sõna „viie” sõnaga „kümne”;

4) seadustiku 10. peatükki täiendatakse 12. jaoga järgmises sõnastuses:

12. jagu
Lühimenetlus

§ 548. Lühimenetluse kohaldamine

(1) Väärteomenetluse alustamisel kohaldab kohtuväline menetleja seaduses sätestatud juhtudel lühimenetlust ja määrab väärteo tunnustega teo toimepannud isikule mõjutustrahvi. Lühimenetluse kohaldamine ei ole kohustuslik, kui:
1) esinevad asjaolud, mis ei võimalda lühimenetlust lõpule viia kohapeal;
2) lühimenetlusele allutatud isik soovib vaidlustada väärteo tunnustega teo toimepanemise.

(2) Lühimenetlust ei kohaldata, kui:
1) sama teo kohta alustatakse kirjalikku hoiatamismenetlust;
2) lühimenetluse aluseks olevas väärteo tunnustega teos esinevad eri väärteokoosseisude tunnused ja nendest vähemalt ühe kohta alustatakse üld- või kiirmenetlust;
3) seadus näeb väärteo eest põhikaristusena ette eriõiguse äravõtmise, aresti või lisakaristuse kohaldamise.

(3) Lühimenetluse kohaldamise korral vähemalt neljateist-, kuid alla kaheksateistaastase isiku suhtes teavitatakse sellest viivitamata tema seaduslikku esindajat.

(4) Mõjutustrahvi maksimaalmäär on 80 eurot. Mõjutustrahvi määr väärteo eest kehtestatakse seadusega. Mõjutustrahvi määramise korral vähemalt neljateist-, kuid alla kaheksateistaastasele isikule jagatakse seaduses sätestatud mõjutustrahvi määr kahega.

(5) Lühimenetlusele allutatud isikule mõjutustrahvi kohaldamisel lähtutakse karistusseadustiku § 63 lõigetes 1 ja 3 sätestatust.

(6) Lühimenetluses määratav mõjutustrahv ei ole süüteo eest kohaldatav karistus, seda ei kanta karistusregistrisse ja sellele ei või tugineda süüteo korduvuse arvestamisel ega muude süüteo eest ette nähtud õigusjärelmite kohaldamisel.

(7) Lühimenetluse kohaldamisel teeb kohtuväline menetleja järgmised toimingud:
1) selgitab lühimenetlusele allutatud isikule käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud õigusi;
2) selgitab lühimenetlusele allutatud isikule, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse, ja lühimenetluse kohaldamise erisusi käesoleva seadustiku § 549 lõike 2 kohaselt;
3) koostab käesoleva seadustiku §-s 549 nimetatud lühimenetluse otsuse.

(8) Lühimenetlusele allutatud isikul on õigus:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) tutvuda riikliku järelevalve käigus tehtud salvestisega;
3) anda väärteo asjaolude kohta selgitusi;
4) vaidlustada lühimenetluse otsus käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(9) Lühimenetluse kohaldamisel võib kohtuväline menetleja jätta tõendi vormistamata ja märkida lühimenetluse otsusesse üksnes tõendiallika.

§ 549. Lühimenetluse otsus

(1) Lühimenetlusele allutatud isikule mõjutustrahvi määramise kohta koostab kohtuväline menetleja lühimenetluse otsuse, milles märgitakse:
1) otsuse tegemise aeg;
2) kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress;
3) otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
4) lühimenetlusele allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoha aadress, välismaalase ja isikukoodita isiku puhul sünniaeg ja -koht, kodakondsus ning elukoha aadress;
5) teave selle kohta, et lühimenetlusele allutatud isikule on selgitatud tema käesoleva seadustiku § 548 lõikes 8 nimetatud õigusi;
6) väärteo toimepanemise aeg ja koht;
7) väärteo kvalifikatsioon: seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt ning vajaduse korral väärteo koosseisualternatiiv, lühikirjeldus või rikutud õigusnorm;
8) väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid või tõendiallikad;
9) mõjutustrahvi määramise alus;
10) mõjutustrahvi määr.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmetele märgitakse lühimenetluse otsuses:
1) selgitus selle kohta, et lühimenetluses määratav mõjutustrahv ei ole süüteo eest kohaldatav karistus, seda ei kanta karistusregistrisse ja sellele ei või tugineda süüteo korduvuse arvestamisel ega muude süüteo eest ette nähtud õigusjärelmite kohaldamisel;
2) teave selle kohta, et mõjutustrahvi peab tasuma 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest arvates ja pärast selle tähtaja möödumist muutub mõjutustrahv sundtäidetavaks;
3) selle arvelduskonto andmed, millele mõjutustrahv tuleb kanda: panga nimi, konto valdaja, viitenumber ja kontonumber;
4) teave selle kohta, et lühimenetlusele allutatud isikul või tema esindajal on 15 päeva jooksul lühimenetluse otsuse kättesaamisest arvates õigus see vaidlustada, esitades kaebuse kohtuvälisele menetlejale, samuti teave, et kaebuse esitamisel lühimenetluse otsus ei jõustu, vaid väärteomenetlus uuendatakse kiir- või üldmenetluse korras, ning teave, et uuendatud menetluses ei ole kohtuvälisele menetlejale lühimenetluse otsuses märgitud väärteo kvalifikatsioon ega mõjutustrahvi määr siduvad;
5) teave selle kohta, et lühimenetlusele allutatud isiku nõusolekul talle lühimenetluse otsuse elektrooniline edastamine ei muuda käesoleva lõike punktides 2 ja 4 sätestatud tähtaegu.

(3) Lühimenetlusele allutatud isikule selgitatakse lühimenetluse otsuse kätteandmisel, et otsuse kaebetähtaeg algab selle kätteandmise kuupäevast.

(4) Lühimenetluse otsuse allkirjastab selle koostanud kohtuvälise menetleja ametnik.

(5) Lühimenetluse otsus koostatakse kahes identses eksemplaris, millest esimene antakse lühimenetlusele allutatud isikule kätte kohe pärast otsuse allakirjutamist otsuse teisele eksemplarile antava allkirja vastu. Lühimenetlusele allutatud isiku nõusolekul saadetakse talle lühimenetluse otsuse koopia e-posti aadressil. Lühimenetluse otsuse koopia saatmine ei muuda käesoleva seadustiku §-des 5410 ja 5411 sätestatud tähtaegu.

(6) Kui lühimenetlusele allutatud isik keeldub lühimenetluse otsuse kättesaamise kohta allkirja andmast, teeb kohtuvälise menetleja ametnik nimetatud otsusele selle kohta märkuse, andes ka oma allkirja ja märkides ametinimetuse. Sel juhul loetakse, et lühimenetlusele allutatud isik on lühimenetluse otsuse kätte saanud selle vastuvõtmisest keeldumise päeval.

(7) Lühimenetlusele allutatud isiku nõusolekul võib kohtuväline menetleja jätta lühimenetluse otsuse käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud korras koostamata ja allkirjastamata ning koostada ja edastada selle nimetatud isikule vaid elektrooniliselt. Lühimenetlusele allutatud isiku nõusolekut otsuse elektroonilise koostamise ja edastamisega kinnitab tema tehtud elektrooniline märge. Lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälise menetleja ametnik lisab sellele enda elektroonilise märke. Otsus edastatakse lühimenetlusele allutatud isikule viivitamata.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud korras lühimenetluse otsuse koostamise korral loetakse, et lühimenetlusele allutatud isik on otsuse kätte saanud, kui ta on teinud sellele elektroonilise märke.

(9) Lühimenetluse otsuse koostamine lõpetab väärteomenetluse. Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse käesoleva seadustiku § 5412 lõikes 1 sätestatu kohaselt.

§ 5410. Mõjutustrahvi tasumine ja täitmisele pööramine

(1) Mõjutustrahv tasutakse lühimenetluse otsuses märgitud arvelduskontole 15 päeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates. Mõjutustrahv loetakse õigeks ajaks tasutuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud lühimenetluse otsuses märgitud arvelduskontole.

(2) Kui lühimenetlusele allutatud isik ei ole lühimenetluse otsust vaidlustanud, kuid on jätnud mõjutustrahvi tähtpäevaks tasumata, esitab kohtuväline menetleja jõustunud lühimenetluse otsuse kümne päeva jooksul sundtäitmiseks kohtutäiturile.

(3) Kui lühimenetluse otsus on jõustunud, ei tohi lühimenetlusele allutatud isikut sama teo eest väärteo korras karistada.

§ 5411. Lühimenetluse otsuse vaidlustamine

(1) Kui lühimenetlusele allutatud isik ei nõustu lühimenetluse otsusega, on tal õigus otsus vaidlustada 15 päeva jooksul selle kättesaamisest arvates. Selleks peab ta esitama kaebuse lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälisele menetlejale. Kaebuse esitamise korral lühimenetluse otsus ei jõustu.

(2) Kaebus esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:
1) lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress;
2) lühimenetlusele allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
3) esindaja olemasolu korral lühimenetlusele allutatud isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning volikiri;
4) lühimenetluse otsuse number ja kuupäev ning asjaolu, et lühimenetlusele allutatud isik ei nõustu lühimenetluse otsusega.

(3) Kaebuse allkirjastab selle esitaja.

§ 5412. Kaebuse lahendamine kohtuvälise menetleja poolt

(1) Kui lühimenetlusele allutatud isik on vaidlustanud lühimenetluse otsuse, uuendab kohtuväline menetleja määrusega või menetlustoiminguga väärteomenetluse üldmenetluse või kiirmenetluse korras. Kohtuväline menetleja võib jätta väärteomenetluse uuendamata ning koostada määruse lühimenetluse otsuse tühistamise ja väärteomenetluse uuendamata jätmise kohta, kui esineb käesoleva seadustiku § 29 lõikes 1 sätestatud asjaolu.

(2) Kui lühimenetlusele allutatud isiku kaebus ei vasta käesoleva seadustiku § 5411 lõikes 2 sätestatud nõuetele, teeb kohtuväline menetleja kaebuse käiguta jätmise kohta määruse ja annab kaebuse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(3) Kohtuväline menetleja jätab kaebuse läbi vaatamata ning tagastab selle määrusega, kui:
1) kaebus on esitatud pärast käesoleva seadustiku § 5411 lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist ja tähtaja ennistamise taotlust ei ole esitatud või kohtuväline menetleja on jätnud tähtaja ennistamata;
2) kaebuse esitanud lühimenetlusele allutatud isik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 ette nähtud korras määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud kaebuses esinenud puudusi;
3) kaebuse on esitanud isik, kellel käesoleva seadustiku § 5411 lõike 1 järgi ei ole õigust kaebust esitada.

(4) Kohtuväline menetleja saadab käesoleva paragrahvi lõikes 1, 2 või 3 nimetatud määruse koopia kaebuses märgitud isiku elukoha aadressil lihtkirjaga või lühimenetluse otsuses või kaebuses märgitud e-posti aadressil.

(5) Uuendatud menetluses ei ole kohtuvälisele menetlejale lühimenetluse otsuses märgitud väärteo kvalifikatsioon ega mõjutustrahvi määr siduvad.

(6) Lühimenetluse otsuse koostanud kohtuvälise menetleja ametnik ei tohi osaleda uuendatud menetluses kohtuvälise menetlejana. Uuendatud menetluses võib kohtuvälise menetleja ametnik, kes on vahetult tajunud väärteo tehiolusid ja koostanud lühimenetluse otsuse, osaleda tunnistajana tema tajutud faktiliste asjaolude kohta.”;

5) paragrahv 2121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2121. Hoiatustrahvi ja mõjutustrahvi laekumine

Hoiatustrahv ja mõjutustrahv kantakse riigieelarvesse. Kui hoiatustrahvi või mõjutustrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, kantakse hoiatustrahv või mõjutustrahv otsuse teinud kohaliku omavalitsuse eelarvesse.”;

6) seadustikku täiendatakse §-ga 2125 järgmises sõnastuses:

§ 2125. Seadustiku 10. peatüki 12. jao kohaldamise erisused

Käesoleva seadustiku 10. peatüki 12. jagu ei kohaldata enne selle jõustumist alustatud väärteomenetluste suhtes.”.

§ 2.  Liikluskindlustuse seaduse muutmine

Liikluskindlustuse seadust täiendatakse §-ga 811 järgmises sõnastuses:

§ 811. Lühimenetluses menetletavad väärteod ja kohaldatavad mõjutustrahvi määrad

(1) Kohtuväline menetleja kohaldab väärteomenetluse alustamisel lühimenetlust käesoleva seaduse §-s 81 sätestatud väärteokoosseisu korral.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv suurusega 80 eurot.”.

§ 3.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 231 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümne kuuni.

(3) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud süüteo eest lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist ühest kuust kuni kuue kuuni.”;

2) paragrahvid 239 ja 2391 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 239. Turvavöö nõuetekohaselt kinnitamata jätmine

Turvavöö nõuetekohaselt kinnitamata jätmise eest sõidukijuhi või sõitja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 2391. Motokiivri kasutamise nõuete rikkumine

Motokiivri kasutamise nõuete rikkumise eest sõidukijuhi või sõitja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.”;

3) paragrahvi 262 punktis 3 asendatakse arv „64” arvuga „40”;

4) paragrahvi 262 punktis 4 asendatakse arv „96” arvuga „40”;

5) paragrahvi 262 punktides 6 ja 7 asendatakse arv „25” arvuga „80”;

6) seadust täiendatakse §-ga 2621 järgmises sõnastuses:

§ 2621. Lühimenetluses menetletavad väärteod ja kohaldatava mõjutustrahvi määrad

(1) Kohtuväline menetleja kohaldab väärteomenetluse alustamisel lühimenetlust käesoleva seaduse §-des 203 ja 206, § 207 lõikes 1, § 221 lõikes 1, § 222 lõikes 1, § 227 lõikes 1, § 230 lõikes 1, § 231 lõikes 1, §-des 232, 239, 2391 ja 241, § 242 lõikes 1, § 259 lõikes 1 ning §-des 2618 ja 2619 sätestatud väärteokoosseisude korral. Lühimenetlust ei kohaldata käesoleva seaduse § 259 lõikes 1 sätestatud väärteokoosseisu korral, kui on rikutud § 69 lõikes 1 sätestatud nõuet.

(2) Lühimenetluses kohaldatakse mõjutustrahvi järgmiselt:
1) käesoleva seaduse §-s 203, § 207 lõikes 1, § 230 lõikes 1, § 231 lõikes 1 ning §-des 232 ja 2618 sätestatud väärtegude korral määratakse mõjutustrahv suurusega 80 eurot;
2) käesoleva seaduse § 221 lõikes 1, § 222 lõikes 1, §-des 239 ja 2391, § 241 lõikes 2 ja §-s 2619 sätestatud väärtegude korral määratakse mõjutustrahv suurusega 40 eurot;
3) käesoleva seaduse §-s 206, § 241 lõikes 1, § 242 lõikes 1 ja § 259 lõikes 1 sätestatud väärtegude korral määratakse mõjutustrahv suurusega 20 eurot;
4) käesoleva seaduse § 227 lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv, mille suurus eurodes saadakse lubatud suurimat sõidukiirust ületatud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga 3.”.

§ 4.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseadust täiendatakse §-ga 501 järgmises sõnastuses:

§ 501. Lühimenetluses menetletavad väärteod ja kohaldatavad mõjutustrahvi määrad

(1) Kohtuväline menetleja kohaldab väärteomenetluse alustamisel lühimenetlust käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud väärteokoosseisu korral.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv suurusega 20 eurot.”.

§ 5.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seadust täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses:

§ 561. Lühimenetluses menetletavad väärteod ja kohaldatavad mõjutustrahvi määrad

(1) Kohtuväline menetleja kohaldab väärteomenetluse alustamisel lühimenetlust käesoleva seaduse:
1) § 44 lõikes 1 sätestatud väärteokoosseisu korral, kui rikuti käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 või 4, § 6 lõikes 1, § 8 lõikes 4 või 6, § 10 lõikes 3 või § 15 lõikes 1, 2 või 4 sätestatud nõudeid;
2) § 50 lõikes 1 sätestatud väärteokoosseisu korral.

(2) Käesoleva seaduse § 44 lõikes 1 ja § 50 lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv suurusega 40 eurot.”.

§ 6.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kohtuvälise menetleja otsus ja määrus väärteo eest karistusena määratud rahatrahvi, samuti kirjalikus hoiatamismenetluses määratud hoiatustrahvi, lühimenetluses määratud mõjutustrahvi, väärteomenetluse kulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete kohta;”.

§ 7.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseadust täiendatakse §-ga 942 järgmises sõnastuses:

§ 942. Lühimenetluses menetletavad väärteod ja kohaldatavad mõjutustrahvi määrad

(1) Kohtuväline menetleja kohaldab väärteomenetluse alustamisel lühimenetlust käesoleva seaduse § 85 lõikes 1 sätestatud väärteokoosseisu korral.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv suurusega 20 eurot.”.

§ 8.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json