Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2019, 1

Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruse nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 29.05.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 27. oktoobri 2016. a määruses nr 44 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud määratluse osa „vajab toimimiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja” tähendab, et elektri- ja elektroonikaseade vajab elektrivoolu või elektromagnetvälja vähemalt ühe kavandatud funktsiooni täitmiseks.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna „kaablite” sõnaga „kaablitele”;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) kõik muud elektri- ja elektroonikaseadmed, mis jäid välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 37, 13.02.2003, lk 19–23, edaspidi direktiiv 2002/95/EÜ) kohaldamisalast ning mis lastakse turule alates 2019. aasta 22. juulist.”;

4) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse varuosade korduskasutusest, ei kohaldata jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu korduskasutusse võetud varuosade suhtes, mis on võetud korduskasutusse:
1) enne 2006. aasta 1. juulit turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest ning neid kasutatakse enne 2016. aasta 1. juulit turule lastud seadmetes;
2) enne 2014. aasta 22. juulit turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest ning neid kasutatakse enne 2024. aasta 22. juulit turule lastud seadmetes;
3) enne 2016. aasta 22. juulit turule lastud in vitro diagnostikameditsiiniseadmetest ning neid kasutatakse enne 2026. aasta 22. juulit turule lastud seadmetes;
4) enne 2017. aasta 22. juulit turule lastud tööstuslikest seire- ja kontrollseadmetest ning neid kasutatakse enne 2027. aasta 22. juulit turule lastud seadmetes;
5) kõigist muudest elektri- ja elektroonikaseadmetest, mis jäid välja direktiivi 2002/95/EÜ kohaldamisalast ja mis on turule lastud enne 2019. aasta 22. juulit ning neid kasutatakse enne 2029. aasta 22. juulit turule lastud seadmetes.”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu kohaldatakse:
1) meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrolliseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 2014. aasta 22. juulist;
2) in vitro diagnostikameditsiiniseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 2016. aasta 22. juulist;
3) tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete suhtes, mis lastakse turule alates 2017. aasta 22. juulist;
4) kõigi muude elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, mis jäid välja direktiivi 2002/95/EÜ kohaldamisalast ning mis lastakse turule alates 2019. aasta 22. juulist.”;

6) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110); muudetud delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12).” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110); muudetud delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12) ja direktiiviga (EL) 2017/2102 (ELT L 305, 21.11.2017, lk 8–11).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 3–6 jõustuvad 2019. aasta 12. juunil.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json