Teksti suurus:

Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2019, 4

Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamise kriteeriumid

Vastu võetud 29.05.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 21 lõike 2 ja toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse käesoleva määruse lisas 1 „Õli sisaldavate jäätmete loend” loetletud õli sisaldavatest jäätmetest kütusekomponendi tootmise kriteeriumid, millele vastamisel need jäätmed, kui nad on läbinud taaskasutamistoimingu, kaasa arvatud ringlussevõtt, lakkavad olemast jäätmed.

§ 2.  Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kütusekomponent on käesoleva määruse lisas 1 nimetatud õli sisaldavatest jäätmetest valmistatud aine või segu, mis vastab käesoleva määrusega kehtestatud tingimustele;
  2) partii on ühtlaste omadustega kütusekomponendi kogus, mida hoiustatakse ühes mahutis, mis tühjendatakse täielikult kütusekomponendi valmimisel või edastatakse ühel ajal ja sama saatelehega, mis on nimetatud käesoleva määruse §-s 7;
  3) kütusekomponendi tootja on jäätmekäitleja, kes toodab jäätmetest kütusekomponenti ja see tegevus on lubatud tema keskkonnakaitseloaga;
  4) tootmine on õli sisaldavate jäätmete käitlemine parimat võimalikku tehnikat kasutades, mille tulemusena saadakse käesoleva määruse lisas 2 „Kütusekomponendi kvaliteedinäitajad” esitatud nõuetele vastav kütusekomponent;
  5) õli sisaldavad jäätmed on käesoleva määruse lisas 1 nimetatud jäätmed.

  (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatust võib loa andja määrata partii keskkonnakaitseloaga, kui see on käitise tehnoloogiat arvestades vajalik ning sellega tagatakse vähemalt keskkonnakaitse sama tase.

§ 3.  Õli sisaldavate jäätmete jäätmeteks oleku lakkamine

  Õli sisaldavad jäätmed lakkavad olemast jäätmed, kui need on läbinud taaskasutamistoimingu, kaasa arvatud ringlussevõtt, ning kütusekomponendi tootja täidab käesolevas määruses kehtestatud nõudeid, kütusekomponenti kasutatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 9 ning kütusekomponent vastab käesoleva määruse lisas 2 sätestatud kvaliteedinäitajatele.

§ 4.  Jäätmete käitluskoha nõuded

  (1) Õli sisaldavate jäätmete käitlemisel peab käitluskoht olema:
  1) ümbritsetud taraga;
  2) varustatud valveseadmetega või ööpäevaringse valvega;
  3) vettpidava pinnakattega;
  4) sademevee kogumise süsteemiga;
  5) õlipüüduriga;
  6) tehnoloogilise reovee puhastussüsteemiga.

  (2) Suublasse juhitav heit- ja sademevesi peavad vastama veeseaduse § 24 alusel kehtestatud nõuetele.

§ 5.  Õli sisaldavatest jäätmetest kütusekomponendi tootmise eeldused

  (1) Kütusekomponenti toodetakse vaid siis, kui seda hakatakse kasutama ja selle järele on nõudlus.

  (2) Kütusekomponent vastab konkreetseks otstarbeks ettenähtud tehnilistele nõuetele, õigusnormidele ja tootestandarditele.

  (3) Kütusekomponendil on omadused, mis on eelkõige keskkonnariskidega seoses võrreldavad toornaftast toodetud kütusekomponendiga sarnase toote omadustega.

  (4) Kütusekomponendi tootmisel kasutatakse parimat võimalikku tehnikat vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusotsusele (EL) 2018/1147, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (ELT L 208, 17.8.2018, lk 38–90).

§ 6.  Kütusekomponendi nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Kvaliteedi hindamiseks võetakse kütusekomponendi tootja juures igast partiist keskmistatud proov, millest määratakse käesoleva määruse lisas 2 nimetatud näitajad.

  (2) Lõikes 1 nimetatud proovi võtab naftasaaduste või vedelkütuste proovivõtuks akrediteeringut omav isik.

  (3) Analüüsi teeb vedelkütuste analüüsimiseks akrediteeringut omav labor, järgides labori akrediteerimisalasse kuuluvaid asjaomaseid standardeid või nende standardite puudumisel muid usaldusväärseid akrediteeritud analüüsimeetodeid.

  (4) Kütusekomponendi tootja koostab igale kütusekomponendi partiile kvaliteedidokumendi, millele märgitakse:
  1) tootva ettevõtte nimi, registrikood ja tegevuskoha aadress;
  2) partii number ja mahuti number, kus partiid hoiustatakse;
  3) partii kogus tonnides;
  4) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud kvaliteedinäitajad;
  5) nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (ELT L 256 7.9.1987, lk 1–675) kirjeldatud kombineeritud nomenklatuuri kood;
  6) kütusekomponenti tootva ettevõtte juhi või tema volitatud isiku allkiri;
  7) dokumendi andmise kuupäev.

§ 7.  Kütusekomponendi saateleht

  (1) Iga kütusekomponendi saadetise kohta väljastab kütusekomponendi tootja saatelehe, millele on märgitud:
  1) saatelehe number ja väljastamise kuupäev;
  2) vastuvõtva ettevõtte nimetus ja aadress;
  3) saadetise kogus tonnides;
  4) käesoleva määruse § 6 lõikes 4 nimetatud kvaliteedidokumendi number ja andmise kuupäev;
  5) saatelehe koostaja nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Saateleht koostatakse kahes eksemplaris. Üks eksemplar antakse kaasa kütusekomponendi saadetisega ning teine eksemplar jääb kütusekomponendi tootjale.

  (3) Saateleht võib olla koostatud digitaaldokumendina ning digitaalselt allkirjastatud digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt.

§ 8.  Dokumentide säilitamine ja koosseis

  (1) Kütusekomponendi tootja peab kõiki jäätmetega ja kütusekomponendiga seotud algdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitama seaduses sätestatud korras.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses on algdokumendid järgmised:
  1) jäätmete vastuvõtmist käsitlevad dokumendid;
  2) kütusekomponendi ostu ja müüki käsitlevad dokumendid;
  3) ohtlike jäätmete saatekirjad;
  4) käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud analüüsi aktid;
  5) käesoleva määruse § 6 lõikes 4 nimetatud kvaliteedidokumendid;
  6) käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud saatelehed.

§ 9.  Kütusekomponendi kasutamine

  Kütusekomponenti kasutatakse lisandina vedelkütuste tootmisel.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Õli sisaldavate jäätmete loend

Lisa 2 Kütusekomponendi kvaliteedinäitajad

/otsingu_soovitused.json