Teksti suurus:

Nõuded vabatahtliku merepäästja kutsesobivusele ja füüsilisele ettevalmistusele, tervisenõuetele vastavuse kontrollimise korrale, välja- ja täiendusõppele, tunnistusele ning eritunnusele ja selle kandmise korrale

Nõuded vabatahtliku merepäästja kutsesobivusele ja füüsilisele ettevalmistusele, tervisenõuetele vastavuse kontrollimise korrale, välja- ja täiendusõppele, tunnistusele ning eritunnusele ja selle kandmise korrale - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2022, 3

Nõuded vabatahtliku merepäästja kutsesobivusele ja füüsilisele ettevalmistusele, tervisenõuetele vastavuse kontrollimise korrale, välja- ja täiendusõppele, tunnistusele ning eritunnusele ja selle kandmise korrale
[RT I, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

Vastu võetud 12.09.2012 nr 10
RT I, 18.09.2012, 1
jõustumine 21.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2018RT I, 18.09.2018, 121.09.2018
26.08.2020RT I, 28.08.2020, 731.08.2020
26.05.2022RT I, 31.05.2022, 101.07.2022

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 1086 lõigete 8 ja 9, § 10810 lõike 2 ja § 10813 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse vabatahtliku merepäästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuded, vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord, vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatavate vajalike andmete loetelu, andmete säilitamise tähtaeg ja tunnistuse kirjeldus ning eritunnuse kirjeldus ja kandmise kord.
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

2. peatükk Vabatahtliku merepäästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuded 

§ 2.   Nõuded vabatahtliku merepäästja isikuomadustele

  Vabatahtlik merepäästja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma vabatahtlikule merepäästjale pandud ülesandeid ning vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
  2) võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha meeskonnatööd;
  3) kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suudab iseseisvalt langetada otsuseid oma pädevuse piires ning on võimeline ette nägema oma otsuse tagajärgi ning vastutama nende eest;
  4) hea analüüsi- ja sünteesivõimega, oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab lahendada probleeme;
  5) hea suhtlemisoskusega.

§ 3.   Nõuded vabatahtliku merepäästja füüsilisele ettevalmistusele

  (1) Vabatahtlik merepäästja peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma vabatahtlikule merepäästjale pandud ülesandeid ning täitma füüsiliste katsete normatiivi.

  (2) Vabatahtliku merepäästja füüsiliste katsete normatiiv on ujumine 500 m vabalt valitud stiilis.

§ 4.   Füüsiliste katsete sooritamine

  Vabatahtliku merepäästja füüsilise ettevalmistuse kontrollimise ja käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud katse läbiviimise korraldab mittetulundusühing, millega Politsei- ja Piirivalveamet on sõlminud merepäästetöö korraldamiseks tsiviilõigusliku lepingu.

21. peatükk Vabatahtliku merepäästja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord 
[RT I, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 41.   Vabatahtliku merepäästja tervisekontroll

  (1) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija peab enne vabatahtliku merepäästjana tunnustamist läbima tervisekontrolli. Vabatahtlik merepäästja peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks, kas isiku terviseseisund võimaldab tal tegutseda vabatahtliku merepäästjana.

  (2) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtlik merepäästja tõendavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude täitmist ühel järgmistest viisidest:
  1) esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi;
  2) esitades relvaseaduse §-s 351 sätestatud kehtiva tervisetõendi;
  3) esitades kehtiva meremehe tervisetõendi;
  4) vastates tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku päästja või abipolitseinikuna tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku päästja või abipolitseiniku tervisenõuetele.

  (3) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja võib suunata erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud taotluse alusel.

  (4) Tervisekontroll tehakse vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja kulul.
[RT I, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

3. peatükk Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe nõuded, õppe korraldamise ning arvestuse sooritamise kord 

§ 5.   Vabatahtliku merepäästja väljaõppe ja täiendusõppe korraldamine

  (1) Vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija ja vabatahtliku merepäästja väljaõpet ja täiendusõpet tehakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori kinnitatud õppekava kohaselt.
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vabatahtliku merepäästja õpped viiakse läbi auditoorse ja praktilise töö vormis.

§ 6.   Vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe nõuded

  Vabatahtliku merepäästja esimese astme õppe läbinul on:
  1) teadmised merepäästet ja merepääste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta ning vabatahtliku merepäästja õiguste ja kohustuste kohta;
  2) teadmised merepäästesüsteemist ja juhtimisest;
  3) teadmised mereõnnetuste ohu ennetamise meetmetest;
  4) baasteadmised ja -oskused meresidepidamisest ning meresõiduohutuse tagamisest;
  5) teadmised enesepäästest, tule- ja tööohutusest;
  6) teadmised ja oskused veepinnalt otsinguteks, kannatanute päästmiseks ja evakueerimiseks;
  7) teadmised ja oskused esmaabi andmiseks ja kannatanute transpordiks;
  8) teadmised ja oskused päästevahendite käsitsemiseks.

§ 7.   Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe nõuded

  Vabatahtliku merepäästja teise astme õppe läbinul on:
  1) teadmised iseseisva ja merepäästeüksuse koosseisus merepäästetöö teostamiseks;
  2) teadmised ja oskused otsingu- ja päästeoperatsioonide planeerimiseks;
  3) teadmised ja oskused vabatahtliku päästeüksuse juhtimiseks.

§ 8.   Vabatahtliku merepäästja täiendusõppe nõuded

  Vabatahtliku merepäästja täiendusõppe eesmärk on süvendada omandatud teadmisi ja oskusi olemasoleva kvalifikatsiooni hoidmiseks.
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

§ 81.   Vabatahtliku merepäästja varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine

  Vabatahtliku merepäästja väljaõppel arvestatakse vabatahtliku merepäästja ja vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija varasema õpi- ja töökogemusega. Varasema õpi- ja töökogemuse hindamise tulemuste põhjal võib Politsei- ja Piirivalveamet mittetulundusühingu ettepanekul suunata selle isiku otse arvestuse tegemisele või lugeda tema väljaõppe läbituks.
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

§ 9.   Arvestuse korraldamine

  (1) Koolituse korraldaja on kohustatud andma vabatahtliku merepäästja esimese ja teise astme õppe ning täiendusõppe läbinule tõendi vastava õppe läbimise kohta.

  (2) Esimese ja teise astme õpe ning täiendusõpe loetakse läbinuks pärast arvestuse sooritamist.

  (3) Arvestuse sooritamisel on positiivne tulemus „arvestatud” ja negatiivne tulemus „mittearvestatud”.

  (4) Esimese ja teise astme ning täiendusõppe arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on vastava õppe läbinud isikul õigus kahele kordusarvestusele.

  (5) Arvestuse sooritamise juures viibib Politsei- ja Piirivalveameti esindaja.
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

4. peatükk Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatavate vajalike andmete loetelu ja tunnistuse kirjeldus 

§ 10.   Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatavate vajalike andmete loetelu

  Mittetulundusühing või vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija esitab Politsei- ja Piirivalveametile vabatahtliku merepäästja tunnistuse (edaspidi tunnistus) väljastamiseks järgmised andmed:
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) foto mõõtmetega 4 × 5 cm või vabatahtlikuks merepäästjaks saada soovija nõusolek kasutada tema fotot, mis on isikut tõendavate dokumentide andmekogus;
[RT I, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]
  4) tervisetõend;
  5) kinnitus väljaõppe läbimise kohta.

§ 101.   Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmete säilitamise tähtaeg

  Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmeid säilitatakse kümme aastat isiku vabatahtlikuks merepäästjaks kandideerimisest või tema vabatahtliku merepäästja staatuse lõppemisest.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

§ 11.   Tunnistuse vorm

  (1) Tunnistus on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 mm × 54 mm.
[RT I, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Tunnistuse vorm peab vastama määruse lisale.

§ 12.   Tunnistuse kirjeldus

  (1) Tunnistuse esi- ja tagaküljel on värviline turvamuster.

  (2) Esikülje turvamustri põhjal on politseivapi kujutis ning tagaküljel on värviline väikese riigivapi kujutis.

  (3) Tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTJA TUNNISTUS;
  3) eesnimi;
  4) perekonnanimi;
  5) isikukood;
  6) tunnistuse number;
  7) kehtib kuni.

  (4) Tunnistuse esiküljel on koht vabatahtliku merepäästja fotokujutisele.

  (5) Tunnistuse tagaküljel on tekstid:
  1) VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE
  2) EESTI VABARIIK

§ 13.   Tunnistusele kantavad andmed

  (1) Tunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) vabatahtliku merepäästja eesnimi;
  2) vabatahtliku merepäästja perekonnanimi;
  3) vabatahtliku merepäästja isikukood;
  4) vabatahtliku merepäästja fotokujutis;
  5) tunnistuse number;
  6) tunnistuse kehtivuse viimane kuupäev.

  (2) Tunnistuse esikülje parema serva alanurka trükitakse vabatahtliku merepäästja värvitrükis fotokujutis.

  (3) Tunnistuse kirjed tehakse printeriga. Kirjed prinditakse musta värviga.

5. peatükk Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kirjeldus ja kandmise kord 

§ 14.   Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kirjeldus

  Vabatahtliku merepäästja eritunnusena kasutatakse trükitähtedes teksti „VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE”.

§ 15.   Vabatahtliku merepäästja eritunnuse kandmine

  Vabatahtliku merepäästja eritunnust kantakse merepäästetöö tegemisel vabatahtlike merepäästjate riietusel või vabatahtlike merepäästjate kasutuses olevatel sõidukitel või varustusel.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Vabatahtliku merepäästja tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json