Teksti suurus:

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 2

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 01.07.2020 nr 25
RT I, 03.07.2020, 20
jõustumine 01.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024
27.05.2024RT I, 31.05.2024, 103.06.2024

Määrus kehtestatakse väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 3314 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmete töötlemine

  Andmekogus töödeldakse Euroopa Liidu õigusaktis, välislepingus, seaduses ja määruses sätestatud ülesannete täitmise käigus Eestis ebaseadusliku viibimise ja Eestist lahkumise kohustuse menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, andmekogu andmete kaitse ja säilimise;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) arendab andmekogu vastavalt vastutavalt töötlejalt saadud ettepanekutele;
  2) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku teenusleppes kokkulepitud ulatuses ja korras.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja paberil menetlustoimikutena (edaspidi menetlustoimik).

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaart) ja menetlustoimikud.

§ 6.   Menetlustoimik

  Menetlustoimik koosneb käesoleva määruse §-s 20 nimetatud dokumentidest ning teistest haldusmenetluse käigus kogutud ja toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ja tõenditest.

§ 7.   Andmekogus töödeldavate andmete kaitse

  (1) Andmekogus töödeldavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus töödeldavate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogus töödeldavate andmete turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 8.   Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase andmed

  (1) Eestis seadusliku aluseta viibiva või viibinud välismaalase (edaspidi välismaalane) kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikuandmed (eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, eelmised nimed, muud kasutatavad nimed, isanimi, Eesti isikukood selle olemasolul, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus või kodakondsused, eelmised kodakondsused, rahvus või rahvusrühm, usk, emakeel, muud keeled, haridustase);
  2) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber; küla, alev või linn; vald, maakond; sihtnumber), aadress päritoluriigis (riik, piirkond, aadress), e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, vabaabielus, lesk, registreeritud kooselu);
  4) päritoluriigist lahkumise aeg ja andmed viibimise kohta teistes riikides (riik, ajavahemik ja viibimise põhjus);
  5) Eestisse saabumiseks läbitud riigid;
  6) Eestisse saabumise koht, aeg ja viis;
  7) Eestisse saabumise põhjus, sealhulgas reisi eesmärk ja tegelik sihtkoht;
  8) andmed kriminaalkorras karistatuse kohta (süüteo toimepanemise aeg, süüteo liik, karistus, karistuse kandmise koht, käitumiskontrolli kohaldamise aeg);
  9) biomeetrilised andmed (biomeetriliste andmete hõivamise kuupäev, otsevaatega foto, külgvaatega foto, sõrmejälje- ja peopesakujutis, allkiri, andmed daktüloskopeerimise võimatuse kohta);
  10) andmed seadusliku esindaja kohta (seadusliku esindaja eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, Eesti isikukood või sünniaeg, eestkosteasutuse nimi ja registrikood);
  11) andmed välismaalase erivajaduste kohta (alaealine, saatjata alaealine, puudega, eakas, rase, alaealise lapsega üksikvanem ning piinamise, vägistamise või muu raske psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isik);
  12) andmed välismaalase eritunnuste kohta (eritunnus, foto eritunnusest, eritunnuse kirjeldus, eritunnuse kirjeldamise kuupäev, piirkond kehal, kus eritunnus asub).

  (2) Andmekogusse kantakse andmed välismaalase isiku, sealhulgas tema vanuse tuvastamisviisi kohta.

  (3) Välismaalase reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) dokumendi number;
  2) dokumendi liik;
  3) dokumendi väljaandmise kuupäev;
  4) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
  5) dokumendi väljaandnud riigi ja asutuse nimi;
  6) dokumendi hoiulevõtmise kuupäev ja koht.

  (4) Välismaalase lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) suhe välismaalasega;
  2) abikaasa puhul välisriigis sõlmitud abielu sõlmimise aeg ja koht ning registreeritud elukaaslase puhul välisriigis kooselu registreerimise aeg ja koht;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  3) eesnimi või -nimed;
  4) perekonnanimi või -nimed;
  5) Eesti isikukood või sünniaeg;
  6) kodakondsus või kodakondsused;
  7) sünnikoht riigi täpsusega;
  8) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber; küla, alev või linn; vald, maakond, riik; sihtnumber), e-posti aadress ja telefoninumber.

  (5) Välismaalase kohta, kes teenib või on teeninud välisriigi relvajõududes, sealhulgas kaadri-sõjaväelasena, luure- või julgeolekuteenistuses, või kes osaleb või on osalenud sõjaväelistes operatsioonides väljaspool Eestit, kantakse andmekogusse lisaks järgmised andmed:
  1) andmed õppimise kohta sõjaväelistes erikoolides ja -kursustel, sealhulgas kooli või kursuse nimetus, eriala, kooli aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber; küla, alev või linn; vald, maakond, riik), õppimise aeg;
  2) andmed sõjaväelistest operatsioonidest osavõtmise kohta teiste riikide territooriumil, sealhulgas selle riigi nimi, ametikoht, osalemise aeg, ülesanne;
  3) teenistus- või töökäigu kirjeldus, sealhulgas asutuse nimi, aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber; küla, alev või linn; vald, maakond, riik), sõjaväeosa number, ametikoht, ülesanne, tegevussuund, väeliik, teenistuse või töötamise ajavahemik.

§ 9.   Lahkumisettekirjutusega seotud andmed

  Välismaalasele tehtud lahkumisettekirjutuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja koht;
  2) ettekirjutuse teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  3) ettekirjutuse koostanud haldusorgani nimetus;
  4) ettekirjutuse õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  5) andmed lahkumiskohustuse korraldamise kohta alaealise või teovõimetu täisealise välismaalase suhtes (välismaalase ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg);
  6) ettekirjutuse vabatahtliku täitmise tähtaeg;
  7) ettekirjutuse sundtäitmise tähtaeg;
  8) ettekirjutusega kohaldatud sissesõidukeelu kehtivusaeg ja kohaldamisala;
  9) sissesõidukeelu tähtaja kohaldamise, lühendamise või kohaldamata jätmise õiguslik alus ja faktiline alus ja asjaolud;
  10) kohaldatud järelevalvemeetmed, kohaldamise aeg ja nende rakendamisega seotud asjaolud;
  11) määratud sunniraha suurus ja kohaldamise alguse kuupäev;
  12) ettekirjutuse tegeliku täitmise kuupäev;
  13) andmed ettekirjutuse vabatahtliku täitmise tähtaja pikendamise või lühendamise kohta (haldusakti teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, haldusakti tegemise kuupäev ja koht, haldusakti õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud, vabatahtliku täitmise tähtaeg);
  14) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise kuupäev, õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  15) järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamise kuupäev, õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  16) andmed ettekirjutuse vaidlustamise ja peatamise kohta, sealhulgas kohtu nimetus ja vaidlustamise aeg.

§ 10.   Seadustamisettekirjutusega seotud andmed

  Välismaalasele tehtud seadustamisettekirjutuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse tegemise kuupäev ja koht;
  2) ettekirjutuse teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  3) ettekirjutuse koostanud haldusorgani nimetus;
  4) ettekirjutuse õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  5) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  6) kohaldatud järelevalvemeetmed;
  7) määratud sunniraha suurus ja kohaldamise alguskuupäev;
  8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise kuupäev, õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  9) järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamise kuupäev, õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  10) andmed ettekirjutuse vaidlustamise kohta, sealhulgas kohtu nimetus ja vaidlustamise aeg.

§ 11.   Eestist lahkumise kokkuleppega seotud andmed

  Välismaalasega sõlmitud Eestist lahkumise kokkuleppe kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kohtulahendi number ja kohtu nimetus ja kohtulahendi tegemise kuupäev;
  2) vabatahtliku täitmise tähtaeg;
  3) kokkuleppe sõlmimise õiguslik ja faktiline alus ning asjaolud;
  4) andmed kohtulahendi vaidlustamise kohta, sealhulgas kohtu nimetus ja vaidlustamise aeg.

§ 12.   Välismaalase kinnipidamisega seotud andmed

  (1) Välismaalase kinnipidamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kinnipidamise koht, õiguslik alus, algus- ja lõpukuupäev;
  2) kohtulahendi number ja kohtu nimetus ja kohtulahendi tegemise kuupäev;
  3) kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ning asjaolud;
  4) andmed seoses kinnipidamiskeskuse sisese paigutamisega (kinnipidamisasutuse nimetus, toa number, korrus, kohtade arv toas, andmed selle kohta, kas isik paigutati peretuppa);
  5) andmed kohtulahendi vaidlustamise kohta, sealhulgas kohtu nimetus ja vaidlustamise aeg.

  (2) Kui välismaalase kinnipidamise tähtaega pikendatakse, kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kinnipidamise pikendamise algus- ja lõpukuupäev;
  2) kohtulahendi number ja kohtu nimetus, kohtulahendi tegemise kuupäev;
  3) kinnipidamise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  4) andmed kohtulahendi vaidlustamise kohta, sealhulgas kohtu nimetus ja vaidlustamise aeg.

  (3) Välismaalase tervisekontrolli ja riskihindamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tervisekontrolli tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  2) tervisekontrolli teinud tervishoiuteenuse osutaja ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  3) andmed menetlusliku erivajaduse kohta (erivajadusele viitavad tunnused ja vajaduse kirjeldus);
  4) andmed välismaalase suhtes tehtud riskihinnangu kohta, sealhulgas EL Parlamendi ja Nõukogu määruse 2018/1860 artikli 4 lõike 1 punktis i nimetatud andmed.

  (4) Välismaalase suhtes riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või vahetu sunni vahendi kasutamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) sündmuse kirjeldus;
  2) riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendit kohaldanud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  3) riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendi nimetus;
  4) riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendi kohaldamise alguse ja lõpetamise kellaaeg;
  5) riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendi kasutamise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  6) menetlusse kaasatud isikud (tõlk, ekspert jt);
  7) välismaalase selgitused ja taotlused;
  8) lukustatud ruumi paigutamise korral välismaalase vaatlemise ja arstliku läbivaatamisega seotud andmed (vaatlemise alguse ja lõpetamise kellaaeg, vaatlemist teostanud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, arstliku läbivaatamist teostanud tervishoiuteenuse osutaja ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed);
  9) riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendit kohaldanud ametniku selgitused.

  (5) Välismaalase suhtes kohaldatud distsiplinaarkaristuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) distsiplinaarrikkumise kuupäev ja koht;
  2) distsiplinaarrikkumise asjaolude kirjeldus;
  3) karistamise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud, sh õigusakti säte, mida rikuti;
  4) andmed tõendite kohta;
  5) distsiplinaarkaristuse saanud välismaalase selgitused ja märkused;
  6) tunnistaja selgitused ja nendega seotud asjaolude kirjeldus;
  7) karistuse liik ja kestus;
  8) karistuse määramise kuupäev ja käskkirja number;
  9) karistuse määranud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  10) karistuse täitmisele pööramise ja täitmise lõppemise kuupäev;
  11) lukustatud ruumi paigutamise korral välismaalase vaatlemise ja arstliku läbivaatamisega seotud andmed (vaatlemise alguse ja lõpetamise kellaaeg, vaatlemist teostanud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, arstliku läbivaatamist teostanud tervishoiuteenuse osutaja ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed);
  12) andmed lukustatud ruumi paigutatud välismaalase suhtes väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 2627 lõikes 7 sätestatud meetmete kohaldamise kohta (koolikohustuse, sissostude tegemise, raadio- või televisioonisaadete jälgimise piiramise alguse ja lõppemise kuupäev).

§ 13.   Välismaalase kinnipidamisest vabastamisega seotud andmed

  Välismaalase kinnipidamisest vabastamisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) vabastamise kuupäev ja kellaaeg;
  2) vabastamise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  3) vabastamisotsuse teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed.

§ 14.   Välismaalase kinnipidamisega väljaspool kinnipidamiskeskust seotud andmed

  Kui välismaalane paigutatakse arestimajja või järelevalve alla väljapoole kinnipidamiskeskust, kantakse andmekogusse käesoleva määruse §-des 12 ja 13 ette nähtud andmed.

§ 15.   Väljasaadetava väljasaatmise ja üleandmisega seotud andmed

  Välismaalase väljasaatmise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) andmed väljasaadetava suhtes esitatud tagasivõtutaotluse menetlemise kohta;
  2) väljasaadetava Eestist lahkumise, sh tema üleandmise kuupäev;
  3) väljasaatmise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  4) vastuvõttev riik;
  5) andmed väljasaatmise mittekohaldamise kohta (otsuse tegemise kuupäev õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud, otsuse tegemise koht, otsuse teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed);
  6) andmed väljasaatmise peatamise kohta (otsuse tegemise kuupäev, õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud, otsuse teinud ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed);
  7) saatmist teostava ametniku ametinimetus, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  8) saatmisel toimunud sündmuse kirjeldus.

§ 16.   Hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kuludega seotud andmed

  Hüvitamisele kuuluvate lahkumiskohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuses kinnipidamise kulude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kulude sissenõudmise õiguslik ja faktiline alus ja asjaolud;
  2) kinnipidamiskeskuses viibitud päevade arv;
  3) kinnipidamisele tehtud kulude loetelu ja suurus eurodes;
  4) kulude hüvitamise tähtaeg;
  5) kulude hüvitamiseks kohustatud isiku isikuandmed (eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed või ärinimi, sünniaeg või registrikood);
  6) kulude hüvitamiseks kohustatud isiku kontaktandmed Eestis (tänav või talu, maja- ja korterinumber; küla, alev või linn; vald, maakond, sihtnumber);
  7) andmed kulude vabatahtliku hüvitamisega nõustumise kohta;
  8) andmed kulude vabatahtlikust täitmisest keeldumise kohta;
  9) andmed kulude hüvitamise kohta;
  10) kulude ositi hüvitamise graafik;
  11) andmed otsuse vaidlustamise kohta.

§ 17.   Andmekogusse kantavad dokumendid

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised dokumendid:
  1) isiku tuvastamise akt;
  2) lahkumisettekirjutus ja seadustamisettekirjutus;
  3) haldusakt, millega muudetakse, tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse ettekirjutus Eestist lahkumiseks või Eestis viibimise seadustamiseks;
  4) ettekirjutus väljasõidukohustuse sundtäitmise ja kinnipidamiskeskuse kinnipidamise kulude sissenõudmiseks;
  5) otsus riikliku järelevalve meetme, turvaabinõu või sunnivahendi kohaldamise või selle otsuse kehtetuks tunnistamise kohta;
  6) distsiplinaarmenetluse protokoll;
  7) lahkumiskohustuse sundtäitmise toimingu protokoll;
  8) otsus järelevalvemeetmete kohaldamiseks või selle otsuse kehtetuks tunnistamise kohta;
  9) väljaspool kinnipidamiskeskust viibimise luba;
  10) kinnipidamiskeskusest vabastamise otsus;
  11) ekspertiisiaktid;
  12) kohtuotsused ja määrused;
  13) tõend dokumendi hoiulevõtmise kohta;
  14) välismaalase isikut tõendav dokument või selle koopia või muud isiku kodakondsust tõendavate dokumentide koopiad (nt sõjaväe pilet, juhiluba jpm);
  15) vastus tagasivõtutaotluse kohta;
  16) muud kogutud või koostatud dokumendid.

  (2) Lõikes 1 loetletud dokumente on võimalik luua andmekogu infotehnoloogilises osas.

  (3) Andmekogus dokumendi loomisel kasutatakse eeltäidetud andmetega dokumentide malle.

  (4) Andmekogu infotehnoloogilisse osasse on võimalik üles laadida varem koostatud dokumendifailid ja need infosüsteemis allkirjastada.

4. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 18.   Andmeandja

  Andmekogusse esitavad andmeid välismaalane ja andmekogu vastutav töötleja.

§ 19.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja sealt saada andmeid. Andmevahetus andmekogudega toimub riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Andmekogu esitab päringuid järgmistesse andmekogudesse ja saab andmeid järgmistest andmekogudest:
  1) Eesti hariduse infosüsteem;
  2) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu;
  3) Eesti rahvastikuregister;
  4) elamislubade ja töölubade register;
  5) e-toimiku menetlemise infosüsteem;
  6) infosüsteem POLIS;
  7) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  8) piirikontrolli infosüsteem;
  9) riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register;
  10) sissesõidukeeldude riiklik register;
  11) töötamise register;
  12) viisaregister;
  13) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu;
  14) automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu;
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]
  15) migratsioonijärelevalve andmekogu.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (3) Andmekogu esitab päringuid ja saab andmeid Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest infosüsteemidest vastavalt Euroopa Liidu õigusaktides ja rahvusvahelistes lepingutes sätestatule.

§ 20.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on andmeandja väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel välismaalase Eestis ebaseadusliku viibimise ja Eestist lahkumise kohustuse täitmise menetluses esitatud, koostatud ja kogutud dokumendid.

§ 21.   Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on vastutava töötleja ametnikul temale teenistusülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (2) Andmed välismaalase ja temaga tehtud toimingute kohta kannab vastutav töötleja andmekogusse kahe tööpäeva jooksul alusdokumentide vastuvõtmisest, haldusakti andmisest või toimingu sooritamisest arvates.

  (3) Kande kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) kande tegija eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 22.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab, et andmekogusse kantud andmed vastavad andmeandja esitatud andmetele.

§ 23.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist ning lisab andmekogusse õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle koopia ja märgib andmekogusse paranduse aluseks oleva dokumendi, paranduse tegemise aja ning paranduse teinud ametniku ees- ja perekonnanime.

5. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ja nende väljastamine andmekogust 

§ 24.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja kindlaks määratud teenistujal talle teenistus- ja tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutuse kindlaks määratud teenistujal talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja kindlaks määratud töötajal talle tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest tuleneva aluse olemasolu korral ning kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Andmete saajaga sõlmitakse leping, kus määratakse kindlaks andmekoosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (5) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires sellises mahus, mis ei takista vastutavale töötlejale pandud ülesannete täitmist.

  (6) Püsijuurdepääs andmekogule on reguleeritud vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti sisekorrale.

§ 25.   Andmete väljastamine andmekogust ja logimine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud andmeid kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduses sätestatud alus.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmekoosseisu, andmeandjate ja andmete saajate üle;
  2) säilitab iga andmekogusse tehtud päringu või kande kohta vähemalt toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed, kuupäeva ja kellaaja ning andmed toimingu liigi kohta.

  (3) Logiandmeid säilitatakse kümme aastat päringu või kande tegemisest arvates.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

6. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu likvideerimine 

§ 26.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmekogu andmeid ja andmekogusse kantud alusdokumente säilitatakse andmekogus aktiivselt 10 aastat välismaalase lahkumiskohustuse täitmise päevast arvates, peale mida kantakse käesoleva määruse §-des 8 ja 9, § 15 punktis 1 ja § 17 lõike 1 punktis 11 sätestatud andmed eraldi andmekogu arhiiviosasse, kus andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Kui välismaalase lahkumiskohustus tühistatakse või tunnistatakse kehtetuks, säilitatakse käesoleva määruse §-des 8 ja 9, § 15 punktis 1 ja § 17 lõike 1 punktis 11 sätestatud andmeid andmekogus aktiivselt 10 aastat välismaalase lahkumiskohustuse tühistamise või kehtetuks tunnistamise päevast arvates.

  (3) Andmed, mida ei säilitata andmekogus alaliselt, kustutatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ette nähtud säilitustähtaja möödumisel.

  (4) Andmekogu arhiiviosale kehtestatakse juurdepääsu piirangud ja neid andmeid tavakasutajale ei kuvata.

  (5) Andmekogu vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja andmekogu volitatud peakasutajaks, kes vastutab andmete õigeaegse arhiveerimise, arhiveeritud andmetele juurdepääsu andmise ja arhiiviosast andmete kustutamise eest. Andmekogu vastutav töötleja määrab ametnikud või töötajad, kellel on õigus pääseda andmekogu arhiveeritud andmetele ligi ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

  (6) Menetlustoimikut säilitatakse Politsei- ja Piirivalveameti arhiivis 10 aastat välismaalase lahkumiskohustuse täitmisest arvates. Tähtaja möödumisel võib menetlustoimiku arhiiviseaduse alusel viia üle vastavasse arhiivi või otsustada nende hävitamise.

  (7) Käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktis 9 nimetatud otsevaatega foto, külgvaatega foto ning sõrmejälje- ja peopesakujutis, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast töötlemist.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 27.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele.

§ 28.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ning volitatud töötlejale selleks eraldatud rahast.

§ 29.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 30.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 31.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.

  (2) Andmekogu andmete arhiivi osasse kandmine vastavalt käesoleva määruse § 26 lõikes 1 sätestatule tagatakse hiljemalt 1. detsembril 2022. a.

  (3) Andmekogu andmete kustutamine vastavalt käesoleva määruse § 26 lõikes 2 sätestatule tagatakse hiljemalt 1. detsembril 2022. a.

  (4) Enne 1. septembrit 2020. aastal andmekogusse kogutud Eestis ebaseadusliku viibimise ja Eestist lahkumise kohustuse menetluste käigus antud haldusaktide ja sooritatud toimingute andmeid töödeldakse, sealhulgas säilitatakse andmekogus käesolevas määruses sätestatud korras.

  (5) Enne 1. septembrit 2020. aastal andmekogusse kogutud välismaalasega läbiviidud väärteomenetlusega seotud andmed ja täitemenetlusega seotud andmed kustutatakse hiljemalt 1. detsembril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json