Teksti suurus:

Migratsioonijärelevalve andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 4

Migratsioonijärelevalve andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.03.2023 nr 6
RT I, 24.03.2023, 18
jõustumine 27.03.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2023RT I, 28.12.2023, 101.01.2024
27.05.2024RT I, 31.05.2024, 103.06.2024

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2971 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu nimetus on migratsioonijärelevalve andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on MIGIS.

  (3) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Migration Supervision Database.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk ning andmekogu andmete töötlemine ja kasutamine

  (1) Andmekogu pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalase Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise ja töötamise ning Eestist eemalviibimise asjaolude üle riikliku järelevalve teostamise kaudu.

  (2) Andmekogus töödeldakse välismaalase Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise ja töötamise ning Eestist eemalviibimise asjaolude kohta riiklikus järelevalves kogutud andmeid.

  (3) Andmekogu andmeid kasutatakse avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks sündmuste ennetamisel, avastamisel ja analüüsimisel ning statistilistel eesmärkidel koos infosüsteemidega, millega korraldatakse Politsei- ja Piirivalveameti tööd.

§ 3.   Vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
  4) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, kaitse ja säilimise;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist;
  7) peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmekogu andmete väljastamise aja, andmekoosseisu, andmeandjate ja andmesaajate üle;
  8) säilitab iga andmekogusse tehtud päringu või kande kohta vähemalt toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed, kuupäeva ja kellaaja ning andmed toimingu liigi kohta.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab andmekogu küberturvalisuse, sealhulgas andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse, õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi ning andmekogu andmete kustutamise ja arhiveerimise tehnilise võimekuse;
  3) arendab andmekogu vastutavalt töötlejalt saadud ettepanekute järgi ja teeb ise ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) tagab teenuseintsidentide käsitlemise;
  5) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 5.   Andmekogu pidamine ja andmekogu andmete kaitse

  (1) Kaitstakse andmekogu andmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kasutatavuse ja õigeaegse kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse üksnes volitatud isikutele.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu andmete turvaklass on K2T3S2 ja turbeaste kõrge (H).

  (4) Andmekogu alamsüsteem on majutusteenuse kasutajate infosüsteem, mille andmete turvaklass on K1T1S2.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

2. peatükk Andmekogu andmed 

§ 6.   Välismaalase andmed

  (1) Välismaalase kohta, kelle suhtes viiakse läbi migratsioonijärelevalve toiminguid (edaspidi välismaalane), kantakse andmekogusse:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoht;
  6) sugu;
  7) kodakondsus või kodakondsused;
  8) rahvus;
  9) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis, e-posti aadress ning telefoninumber;
  10) viisa, elamisloa, elamisõiguse või muud staatusega seotud andmed.

  (11) Välismaalasest majutusteenuse kasutaja kohta kantakse majutusteenuse kasutajate infosüsteemi:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg;
  4) kodakondsus;
  5) reisidokumendi liik;
  6) reisidokumendi välja andnud riik;
  7) reisidokumendi number.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (2) Välismaalase välisriigis välja antud isikut tõendava dokumendi kohta kantakse andmekogusse:
  1) isikut tõendava dokumendi liik;
  2) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;
  3) isikut tõendava dokumendi number;
  4) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;
  5) isikut tõendava dokumendi kehtivuse lõppkuupäev.

§ 7.   Välismaalase ja tema kutsuja või muu sellise isiku riskiprofiiliga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmed

  Välismaalase ja tema kutsuja või muu sellise isiku riskiprofiili kohta, kelle juurde välismaalane tuleb, kantakse andmekogusse:
  1) riskiprofiili sisendparameetrid;
  2) riskiprofiili kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  3) riskiprofiili koostaja ees- ja perekonnanimi;
  4) riskiprofiilipõhised välismaalasega seotud tabamused;
  5) riskiprofiilipõhised välismaalase kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud tabamused.

§ 8.   Välismaalase kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmed

  (1) Välismaalase füüsilisest isikust kutsuja või muu isiku kohta, kelle juurde välismaalane tuleb, kantakse andmekogusse:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress Eestis ja elukoha aadress Eestis, kui elukoha aadress erineb kontaktaadressist Eestis, kontaktaadress välisriigis, e-posti aadress ning telefoninumber.

  (2) Välismaalase juriidilisest isikust kutsuja või muu isiku kohta, kelle juurde välismaalane tuleb, kantakse andmekogusse:
  1) nimi;
  2) registrikood;
  3) kontaktandmed, sealhulgas kontaktaadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  4) esindusõigusega isiku andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress ning telefoninumber;
  5) volitatud isiku andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, e-posti aadress ning telefoninumber.

§ 9.   Migratsioonijärelevalve teostamisega seotud teenistuja andmed

  Migratsioonijärelevalve teostamisega seotud teenistuja kohta kantakse andmekogusse:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) ametinimetus;
  5) struktuuriüksus.

§ 10.   Migratsioonijärelevalve tööülesande täitmisega seotud andmed

  (1) Migratsioonijärelevalve tööülesande täitmise kohta kantakse andmekogusse:
  1) unikaalne identifitseerimistunnus;
  2) tööülesande liik;
  3) automaatkontrolli riskiprofiil;
  4) tööülesande andja ees- ja perekonnanimi;
  5) tööülesande täitja ees- ja perekonnanimi;
  6) tööülesande täitmise tähtaeg;
  7) tööülesande olek;
  8) tööülesande kirjeldus;
  9) tööülesande suunamise teave;
  10) tööülesandega seotud käesoleva määruse §-des 7–9 nimetatud andmed;
  11) tööülesande lõpetamise otsus.

  (2) Kontrollkäigu kohta kantakse andmekogusse:
  1) unikaalne identifitseerimistunnus;
  2) kontrollkäigu eesmärk;
  3) kontrollkäigul osaleva käesoleva määruse §-s 9 nimetatud teenistuja andmed;
  4) kontrollkäigu kuupäev ja kellaaeg;
  5) kontrollkäigul osaleva teise asutuse nimi ja tema teenistuja andmed;
  6) kontrollitava füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi ja isikukood või sünniaeg ning juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood;
  7) kontrollkäigu aadress, sealhulgas tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond ning sihtnumber;
  8) kontrollkäigu kirjeldus;
  9) kontrollkäigul tuvastatud puudused ja otsus välismaalase kohta.

  (3) Välismaalase ja tema kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud migratsioonijärelevalve andmed:
  1) migratsioonijärelevalve alla lisamise põhjus;
  2) migratsioonijärelevalve alt eemaldamise põhjus ja kirjeldus.

3. peatükk Andmete andmekogusse kandmine ja andmevahetus teiste andmekogudega 

§ 11.   Andmeandja

  (1) Andmekogu andmeandjad on:
  1) Maksu- ja Tolliamet – teave, millega tegelemine kuulub vastutava töötleja pädevusse;
  2) Tööinspektsioon – teave, millega tegelemine kuulub vastutava töötleja pädevusse;
  3) Eesti hariduse infosüsteem – välismaalase Eestis õppimisega seotud andmed;
  4) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu – Eestis ebaseadusliku viibimise ja Eestist lahkuma kohustamise menetlusega seotud andmed;
  5) elamislubade ja töölubade register – välismaalase Eestis elamise ja töötamise menetlusega seotud andmed;
  6) elektrooniline mereinfosüsteem – meretranspordiga seotud andmed;
  7) infosüsteem POLIS – süüteomenetluse, ennetava tegevuse ja otsimise andmestiku andmed;
  8) isikut tõendavate dokumentide andmekogu – isiku tuvastamise ja isikut tõendava dokumendi menetlusega seotud andmed;
  9) maksukohustuslaste register – välismaalase Eestis töötamisega seotud andmed;
  10) piirikontrolli infosüsteem – piiriületusega seotud andmed;
  11) rahvastikuregister – välismaalase ja välismaalase kutsuja isikuandmed, elu- ja viibimiskoha andmed, perekonnaseisuandmed, surmaandmed ning vanemate, abikaasa või registreeritud elukaaslase ja lapse andmed;
[RT I, 28.12.2023, 1 - jõust. 01.01.2024]
  12) riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem – automaatkalkulaatori andmed ja välismaalase isikliku toimikuga ning sellega seotud riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmestikuga või andmestikega ning sisenemiskeeluandmestikuga seotud andmed;
  13) riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register – välismaalase rahvusvahelise kaitse või ajutise kaitse menetlusega seotud andmed;
  14) Schengeni infosüsteemi riiklik register – loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku andmed, välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeelu andmed, lahkumisettekirjutuse või kohtulahendiga pandud lahkumiskohustuse andmed, kadunud isiku või sellise isiku andmed, kes on vaja tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest ajutiselt paigutada turvalisse paika, ning varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi ja kehtetuks tunnistatud isikut tõendava dokumendi andmed, mis on kantud Schengeni infosüsteemi riiklikusse registrisse arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks;
  15) sissesõidukeeldude riiklik register – välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeelu andmed;
  16) töökeskkonna andmekogu – välismaalase ja välismaalase kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmed, kui välismaalane on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses;
  17) viisainfosüsteem – lühiajalise viisa menetlusega seotud andmed;
  18) viisaregister – välismaalase Eestis ajutise viibimise menetlusega seotud andmed;
  19) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu – välismaalase lühiajalise Eestis töötamise menetlusega seotud andmed;
  20) äriregister – välismaalase ja välismaalase kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmed;
  21) majutusteenuse osutaja – käesoleva määruse § 6 lõikes 11 nimetatud andmed välismaalasest majutusteenuse kasutaja kohta.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 11 nimetatud andmete alusel tehakse automaatpäring:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5, 12, 14, 15, 17 ja 18 nimetatud ning Interpoli andmekogudesse;
  2) julgeolekuasutusele.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

§ 12.   Andmete andmekogusse kandmine ja andmekogu andmete õigsuse tagamine

  (1) Vastutav töötleja kannab andmekogusse andmed, mida ei kanta sellesse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu automaatselt muudest andmekogudest.

  (2) Andmete andmekogusse kandmiseks õigustatud teenistuja määrab vastutav töötleja.

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed andmekogusse viivitamata, kuid hiljemalt kolm tööpäeva pärast andmete andmekogusse kandmise aluseks oleva teabe saamist.

  (4) Kande kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Teenistuja, kes kannab andmed andmekogusse, vastutab nende õigsuse eest andmekogusse kandmise ajal.

  (6) Kui vastutav töötleja avastab ebaõiged andmekogu andmed või talle on nendest teada antud või ta saab nendest muul moel teada, peab ta andmete õigsust kontrollima ja ebaõiged andmed kolme tööpäeva jooksul parandama.

4. peatükk Juurdepääs andmekogu andmetele ja andmekogu andmete väljastamine 

§ 13.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Andmekogu andmed on asutusesiseseks kasutamiseks.

  (2) Juurdepääs andmekogu andmetele on vastutava töötleja kindlaks määratud ametnikul või töötajal talle teenistus- või tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ja järelevalveasutuse kindlaks määratud teenistujal talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Juurdepääsuõiguse võib määrata kasutajarühmade kaupa või isikuliselt.

  (3) Juurdepääs andmekogule on volitatud töötleja kindlaks määratud töötajal talle tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

  (4) Juurdepääs andmekogule on andmekogu arendajal või hooldajal arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Vastutav töötleja annab kolmandale isikule andmekogu andmetele juurdepääsu üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus. Juurdepääs antakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Juurdepääsu andmiseks sõlmitakse andmesaajaga leping, milles kajastatakse juurdepääsu andmise õiguslik alus, andmed, millele juurdepääs antakse, ning andmetele juurdepääsu andmise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandale isikule võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu juurdepääs andmekogu andmetele tehniliste võimaluste piires sellises mahus, mis ei takista vastutava töötleja ülesannete täitmist.

§ 14.   Andmekogu andmete väljastamine ja logimine

  (1) Vastutav töötleja väljastab andmekogu andmeid kolmandale isikule tema kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seadusest tulenev alus.

  (2) Andmekogusse tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised logiandmed:
  1) päringu või kande tegija ees- ja perekonnanimi ning isikukood või asutus, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  2) päringu või kande kuupäev ja kellaaeg;
  3) päringu eesmärk;
  4) toimingu ja andmete liik.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (3) Logiandmeid säilitatakse kümme aastat päringu või kande tegemisest arvates. Majutusteenuse kasutajate infosüsteemi logiandmeid säilitatakse viis aastat päringu või kande tegemisest arvates.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (4) Andmekogu andmeid väljastatakse tasuta.

5. peatükk Andmekogu andmete säilitamine, järelevalve andmekogu pidamise üle ning andmekogu rahastamine ja likvideerimine 

§ 15.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Välismaalase ja tema kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmeid säilitatakse 15 aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.

  (2) Välismaalase ja tema kutsuja või muu sellise isiku riskiprofiiliga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmeid säilitatakse 15 aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.

  (3) Migratsioonijärelevalve teostamisega seotud teenistuja ja migratsioonijärelevalve tööülesande täitmisega seotud andmeid säilitatakse 15 aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.

  (4) Kui käesoleva määruse § 11 lõikes 2 nimetatud automaatpäringust ilmneb, et välismaalasest majutusteenuse kasutaja on rikkunud välismaalase Eestisse saabumise, Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise, Eestist lahkumise või Eestis töötamise tingimusi või ohustab avalikku korda või riigi julgeolekut, säilitatakse § 6 lõikes 11 nimetatud andmeid 30 päeva andmete majutusteenuse kasutajate infosüsteemi kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (5) Kui käesoleva määruse § 11 lõikes 2 nimetatud automaatpäringust ei ilmne käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolu, kustutatakse § 6 lõikes 11 nimetatud andmed majutusteenuse kasutajate infosüsteemist viivitamata.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

§ 16.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad vastutav töötleja ja avaliku teabe seaduse §-s 44 nimetatud asutused õigusaktides sätestatud pädevuse piires.

  (2) Vastutav töötleja teostab vähemalt üks kord kalendriaastas andmekogu kasutamise üle järelevalvet, mille käigus kontrollitakse, kas andmekogu andmete töötlemisel peetakse kinni seadustest, käesolevast määrusest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest.

  (3) Kontrollitavad isikuandmete töötlemise toimingud valitakse juhusliku valiku põhimõttel või muul asjakohasel viisil.

§ 17.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamise kulu kaetakse vastutavale ja volitatud töötlejale riigieelarvest selleks eraldatud rahast.

§ 18.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideeritakse seaduse alusel.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 19.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json