Teksti suurus:

Politsei andmekogu põhimäärus

Politsei andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 5

Politsei andmekogu põhimäärus
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 22.12.2009 nr 92
RTL 2009, 97, 1450
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
23.02.2012RT I, 27.02.2012, 101.03.2012
31.01.2013RT I, 07.02.2013, 110.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013
02.04.2013RT I, 05.04.2013, 1008.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
21.12.2016RT I, 29.12.2016, 101.01.2017
09.01.2017RT I, 13.01.2017, 216.01.2017
12.06.2017RT I, 20.06.2017, 101.07.2017
13.06.2017RT I, 20.06.2017, 201.07.2017
21.12.2018RT I, 29.12.2018, 301.01.2019
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019
05.05.2020RT I, 05.05.2020, 2308.05.2020
25.09.2020RT I, 30.09.2020, 101.01.2021
21.12.2020RT I, 29.12.2020, 3001.01.2021
13.06.2022RT I, 22.06.2022, 201.01.2023
21.08.2023RT I, 25.08.2023, 228.08.2023
27.05.2024RT I, 31.05.2024, 103.06.2024

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 8 lõike 3 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Politsei andmekogu nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on «Infosüsteem POLIS» (edaspidi infosüsteem).

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk

  (1) Infosüsteemis töödeldakse korrakaitse ja süüteomenetlusega seotud andmeid, et tagada avalik kord ja siseturvalisus.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Politseilised ülesanded käesoleva määruse tähenduses on avaliku korra ja siseturvalisuse tagamiseks riigiasutusele pandud ülesanded.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Infosüsteemi andmeid kasutatakse politseitegevusega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel koos politsei sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate andmekogudega.

§ 3.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Infosüsteemi andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ja infosüsteemi andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.   Infosüsteemi pidamise viis

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna. Infosüsteemi alamsüsteem on majutusteenuse kasutajate infosüsteem.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (2) Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on käesoleva määruse § 15 lõikes 2, § 19 lõikes 2 ja § 191 nimetatud asutus.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

2. peatükk INFOSÜSTEEMI KOOSSEIS 

1. jagu Infosüsteemi ülesehitus 

§ 6.   Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteem koosneb järgmistest andmestikest:
  1) ühiste infoobjektide andmestik;
  2) süüteomenetluse andmestik;
  21) haldustegevuse andmestik;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  3) ennetava tegevuse andmestik;
  4) reageeriva tegevuse andmestik;
  5) arestimajade tegevuse andmestik;
  6) otsimise andmestik;
  7) jälitusmenetluse andmestik.

§ 7.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

  (2) Infosüsteem vahetab E-toimikuga süüteomenetluse andmestiku andmeid kooskõlas «Kriminaalmenetluse seadustikuga», «Väärteomenetluse seadustikuga» ning E-toimiku pidamise põhimäärusega.

  (3) «Karistusregistri seaduse» nõuetele vastavad andmed edastatakse karistusregistrile E-toimiku vahendusel.

  (4) Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee).

2. jagu Infosüsteemi kantavad andmed 

§ 8.   Ühiste infoobjektide andmestik

  Ühiste infoobjektide andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) isiku kohta – eesnimi, perekonnanimi, isanimi, isikukood, foto, sünniaeg, sugu, kodakondsus, haridus, perekonnaseis, surma aeg, hüüdnimi, täiendav teave;
  2) ettevõtte kohta – asukohariik, registreerimise kood, liik, ametlik nimi, lühinimi, rahvusvaheline nimi, tegevusala, täiendav teave;
  3) aadressi kohta – aadress-süsteemi kood, haldusüksuse (EHAK) kood, tänava või maantee kood, maja nr/krunt, korter/talu nimi, koordinaadid, sihtnumber, seos konstaablipiirkonnaga, täiendav teave;
  4) sõiduki kohta – liik, mark, mudel, väljalaske aasta, kere tüüp, värv, registreerimise number, VIN-kood, registreerimise riik, täiendav teave;
  5) sidevahendi kohta – liik, number või e-posti aadress, täiendav teave;
  6) eseme kohta – liik, nimi, firma, mark, mudel, eseme number, aasta, hind, kogus, ühik, täiendav teave;
  7) dokumendi kohta – liik, seeria, number, juhiloa kategooria, väljastamise aeg, väljaandja, kehtivuse lõpu aeg, täiendav teave;
  8) relva kohta – liik, mark, mudel, relvanumber, kaliiber, väljastamise aasta, täiendav teave.

§ 9.   Süüteomenetluse andmestik

  (1) Süüteomenetluse andmestik koosneb kriminaal- ja väärteomenetluste andmetest.

  (2) Kriminaalmenetluse osas kantakse süüteomenetluse andmestikku järgmised andmed:
  1) menetluse kohta – kriminaalasja number, alustamise aeg, kvalifikatsioon, menetluse alustanud ametnik, menetlev ametnik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
  2) kuriteoteate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht, sündmuse liik, olek, menetlev asutus, hukkunud isikute arv, vigastatud isikute arv, kahju ja summa, kvalifikatsioon, kuriteoteatega seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
  3) statistilised – kuriteo täiendav liigitus, isiku kindlaks tegemise kuupäev, isiku kindlaks teinud ametnik, isiku kindlaks teinud asutus, relva kasutamine, vägivald, täideviija joove, kannatanu suhe kahtlustatavaga, kuriteo motiiv, toimepanemise vahend, grupp;
  4) menetlusotsustuste ja toimingute kohta – otsustuse tegemise aeg, liik, alus, süüteo kvalifikatsioon, koostaja/menetleja, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, otsustuse või toimingu sisu või kirjeldus, täiendav teave, dokumendi fail.

  (3) Väärteomenetluse osas kantakse süüteomenetluse andmestikku järgmised andmed:
  1) menetluse kohta – väärteoasja number, alustamise aeg, teoga rikutud õigusnorm ning väärteo kvalifikatsioon, menetluse alustanud ametnik, menetlev ametnik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
  2) väärteoteate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht, sündmuse liik, olek, menetlev asutus, vigastatud isikute arv, kahju ja summa, kvalifikatsioon, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
  3) menetlusotsustuste ja toimingute kohta – otsustuse number, otsustuse tegemise aeg, liik, alus, süüteo kvalifikatsioon, koostaja/menetleja, otsustuse või toimingu sisu või kirjeldus ja põhistus, karistuse liik ja määr või hoiatustrahvi määr või mõjutustrahvi määr, menetluskulude liik ja summa, viitenumber, jõustumisaeg, tasumise/täitmise tähtaeg, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave, dokumendi fail;
[RT I, 29.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  4) maksete kohta – makse aeg, maksja nimi, viitenumber, summa, makse selgitus, seotud menetlusotsustus, täiendav teave.

§ 91.   Haldustegevuse andmestik

  (1) Haldustegevuse andmestik koosneb korrakaitseliste ülesannetega seotud haldusmenetluse andmetest.

  (2) Haldustegevuse andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) menetluse kohta – haldusasja number, alustamise aeg, menetlust alustanud ametiisik, menetlev ametiisik, menetlev asutus, olek, täiendav teave;
  2) teate kohta – teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht, sündmuse liik, olek, teadet menetlev asutus, teatega seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave;
  3) haldustoimingute või haldusaktide kohta – toimingu/akti number, koostamise aeg, koostamise alus, koostaja, toimingu/akti sisu või kirjeldus, sunnivahendi liik, sunniraha määr/asendustäitmise summa, tasumise/täitmise tähtaeg, seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave, dokumendi või salvestise fail;
  4) maksete kohta – makse aeg, maksja nimi, viitenumber, summa, makse selgitus, seotud haldustoiming/haldusakt, täiendav teave.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

§ 10.   Ennetava tegevuse andmestik

  (1) Ennetava tegevuse andmestik koosneb piirkondlikest infoteadetest, infost õigusevastase teo toime pannud alaealiste kohta ning automaatse järelevalvesüsteemi või numbrituvastuskaamerate teadetest.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (2) Piirkondlike infoteadete osas kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
  1) juhtumite/tähelepanekute, mis on seotud toimepandud või tõenäoliselt tulevikus toimepandava õiguserikkumise, kohta – aeg, koht vastavalt § 8 punktile 3, liik, sisu, seotud isikud, ettevõtted, sõidukid vastavalt § 8 punktidele 1, 2 ja 4, info usaldusväärsus, allika usaldatavus;
  2) hinnanguline ohumärge piirkonnas tegutsevate isikute, kes on toime pannud või tõenäoliselt tulevikus paneb toime õiguserikkumise, kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, täiendav teave;
  3) piirkonnas asuvate ettevõtete kohta – ettevõtte andmed vastavalt § 8 punktile 2, täiendav teave;
  4) hinnanguline ohumärge piirkonna aadresside kohta, mis on seotud või tõenäoliselt võivad tulevikus olla seotud õiguserikkumistega – aadressi andmed vastavalt § 8 punktile 3, konstaablipiirkond, täiendav teave.

  (3) Õigusevastase teo toime pannud alaealise kohta kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
  1) alaealise isiku kohta vastavalt § 8 punktile 1;
  2) järelevalve aeg;
  3) järelevalve põhjus;
  4) täiendav teave.

  (4) Automaatse järelevalvesüsteemi teate kohta kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
  1) automaatse järelevalvesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme unikaalne nimi või tähis;
  2) salvestise unikaalne nimi või tähis;
  3) automaatse järelevalvesüsteemiga tuvastatud juhtumi salvestamise aeg, sealhulgas kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg;
  4) vähemalt üks kõrgresolutsioonis foto või video liiklusreegleid rikkunud sõidukist;
  5) automaatse järelevalvesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme asukoht, sealhulgas tänava või tee nimi või number, tee kilomeeter, asukoha koordinaadid, sõidusuuna kirjeldus;
  6) suurim lubatud sõidukiirus;
  7) mõõtmistel saadud sõiduki kiiruse väärtus;
  8) mõõteobjekti sõidusuund, näiteks lähenev, kaugenev;
  9) foorikontrolleri andmed, sealhulgas murdosa täpsusega mitu sekundit oli põhifoto tegemise ajal põlenud kollane ja seejärel punane foorituli;
  10) muud automaatse järelevalvesüsteemi valmistajatehase ettenähtud andmed, sealhulgas mõõtesessiooni algusaeg kuupäeva ja kellaaja täpsusega, mõõtesessiooni tähis, pildikäivituse piirväärtus, sõiduraja number ja mootorsõiduki kategooria olenevalt sõiduki gabariitidest;
  11) sõiduki registreerimismärgi tähis;
  12) lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi puhul lõpliku mõõtetulemuse arvutamine mõõtmisel saadud mootorsõiduki kiiruse väärtusest asjaomase laiendmääramatuse lahutamise teel.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (5) Numbrituvastuskaamera teate kohta kantakse ennetava tegevuse andmestikku järgmised andmed:
  1) foto sõidukist ja selle registreerimismärgist;
  2) sõiduki fotografeerimise aeg ja koht.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

§ 11.   Reageeriva tegevuse andmestik

  Reageeriva tegevuse andmestikku kantakse isikult saabunud teate kohta järgmised andmed:
  1) teate laekumise aeg;
  2) teataja ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) teates kirjeldatud sündmuse koha § 8 punktis 3 nimetatud andmed;
  4) teatega seotud muu infoobjekti §-s 8 nimetatud andmed;
  5) lisateave.
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]

§ 12.   Arestimajade tegevuse andmestik

  Arestimajade tegevuse andmestikku kantakse:
  1) arestimaja nimetus;
  2) arestimajas kinnipeetud isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1;
  3) kinnipidamise alus (otsuse tegija, kuupäev, number, süüteo kvalifikatsioon);
  4) arestimajas viibimise aeg;
  5) kambri number;
  6) kambris viibimise aeg;
  7) täiendav teave.

§ 13.   Otsimise andmestik

  (1) Otsimise andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) tagaotsitavate ja teadmata kadunud isikute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, otsimise alustamise ja lõpetamise aeg, põhjus, olemasolu korral foto, tundemärgid, tegevus leidmisel, täiendav teave;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  2) tundmatute laipade kohta – tundemärgid, leidmise aeg, leidmise koht vastavalt § 8 punktile 3, täiendav teave;
  3) isikute otsimise kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, otsimise alustamise ja lõpetamise aeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave;
  4) liikluses juhtimiselt kõrvaldatud isikute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, juhtimiselt kõrvaldamise aeg ja põhjus, täiendav teave;
  5) kriminaalhooldusaluste kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, järelevalve aeg, põhjus, täiendav teave;
  51) isikute õiguste ja piirangute kohta – isiku andmed vastavalt § 8 punktile 1, õiguse või piirangu algus- ja lõppemisaeg, põhjus, tegevus leidmisel, täiendav teave;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  6) objekti otsimise kohta – sõiduki, eseme, dokumendi või relva andmed vastavalt § 8 punktidele 4, 6, 7 ja 8, otsimise alustamise ja lõpetamise aeg, põhjus, foto (olemasolul), eritunnused, tegevus leidmisel, täiendav teave;
  7) leitud objekti kohta – sõiduki, eseme või dokumendi andmed vastavalt § 8 punktidele 4, 6 või 7, leidmise aeg, leidmise koht, foto (olemasolul), leidja kontaktandmed, leiu hoiukoht, täiendav teave.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud andmed, välja arvatud isikuandmed, on avalikud. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 6 nimetatud andmeid võib politseiliste ülesannete täitmise huvides avalikustada ulatuses, mis on proportsionaalne eesmärgi täitmiseks.

§ 14.   Jälitusmenetluse andmestik

  (1) Jälitusmenetluse andmestikku kantakse andmed jälitustegevuse käigus kogutud teabe kohta ning teabe kogumisel kasutatud meetodeid, taktikat ja vahendeid käsitlevat teave.
[RT I, 07.02.2013, 1 - jõust. 10.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (2) Tulenevalt avaliku teabe seaduse § 2 lõike 2 punktist 1 ei kohaldata jälitusmenetluse andmestiku suhtes avaliku teabe seadust.
[RT I, 07.02.2013, 1 - jõust. 10.02.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

§ 141.   Majutusteenuse kasutajate infosüsteemi andmed

  (1) Majutusteenuse kasutajate infosüsteemi kantakse majutusteenuse kasutaja:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg;
  4) kodakondsus;
  5) reisidokumendi liik;
  6) reisidokumendi välja andnud riik;
  7) reisidokumendi number.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete alusel tehakse automaatpäring:
  1) otsimise andmestikku;
  2) Interpoli andmekogudesse;
  3) Schengeni infosüsteemi;
  4) julgeolekuasutusele.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

3. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE 

§ 15.   Andmeandjad

  (1) Infosüsteemi esitab andmeid Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutusele annavad andmeid:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) Maksu- ja Tolliamet – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse ja jälitusmenetluse andmestikku;
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  2) Kaitsepolitseiamet ja Justiitsministeeriumi vanglate osakond – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse ning jälitusmenetluse andmestikku;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  3) prokuratuur – ühiste infoobjektide ning jälitusmenetluse andmestikku;
  4) Maanteeamet – ennetava tegevuse andmestikku;
  5) Keskkonnaamet – ühiste infoobjektide ja ennetava tegevuse andmestikku;
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  6) [kehtetu - RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  7) vanglad – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse, otsimise ning jälitusmenetluse andmestikku;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  8) kohus – otsimise andmestikku;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  9) Rahapesu Andmebüroo – ühiste infoobjektide, ennetava tegevuse ning jälitusmenetluse andmestikku;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  10) majutusteenuse osutaja – automaatpäringu tegemiseks otsimise andmestikku, Interpoli andmekogudesse, Schengeni infosüsteemi ja julgeolekuasutusele.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

§ 16.   Andmete infosüsteemi kandmine

  (1) Andmed kantakse infosüsteemi selle kasutamiseks loodud tarkvara abil.

  (2) Andmete infosüsteemi kandmiseks õigustatud ametnikud ja töötajad määrab käesolevas määruse § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmeandja. Andmeandja esitab infosüsteemi vastutavale töötlejale põhjendatud taotluse õigustatud ametnikele ja töötajatele ligipääsu võimaldamiseks.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) Andmed kantakse infosüsteemi viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul arvates andmete infosüsteemi kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, sündmuse toimumisest või toimingu või -otsustuse tegemisest.

  (4) Infosüsteemi kantakse andmed alusdokumentide, isikutelt saabunud teadete või politseilise tegevusega saadud info alusel.

§ 17.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmeandja vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.

§ 18.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui andmeandja või andmete töötleja avastab ebaõiged andmed, võtab ta tarvitusele vajalikud meetmed nende parandamiseks.

  (2) Andmesubjektil on õigus nõuda andmete töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab andmete töötleja andmesubjekti ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub andmete töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 19.   Infosüsteemile juurdepääs

  (1) Andmetele juurdepääs võimaldatakse selleks loodud tarkvara abil.

  (2) Infosüsteemist on õigus saada andmeid:
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]
  1) Politsei- ja Piirivalveametil – kõigist infosüsteemi andmestikest politseile seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  11) julgeolekuasutusel – kõigist infosüsteemi andmestikest talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  2) Maksu- ja Tolliametil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, otsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks, teadmata kadunud isikute leidmiseks ja varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud sõidukite leidmiseks, jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel ning reageeriva tegevuse andmestikust andmeid Maksu- ja Tolliameti patrulltoimkondade kohta ja põhjendatud teadmisvajadusel taotluse alusel teiste patrulltoimkondade asukoha kohta politseiliste ülesannete täitmisel;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  3) Justiitsministeeriumi vanglate osakonnal ja vanglatel – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluste tagamiseks, otsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks ja jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse teostamisel;
  4) [kehtetu - RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  5) [kehtetu - RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  6) Siseministeeriumil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, reageeriva tegevuse andmestikust, arestimajade tegevuse andmestikust, otsimise andmestikust siseturvalisuse valdkonda puudutava operatiivinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks ning jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse seaduslikkuse ja põhjendatuse kontrollimiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  7) prokuratuuril – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, otsimise andmestikust ja jälitusmenetluse andmestikust kriminaalmenetluse juhtimise tagamiseks ja jälitustegevuse seaduslikkuse üle järelevalve teostamisel;
  8) Registrite ja Infosüsteemide Keskusel – süüteomenetluse andmestikust E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese kaudu edastatavate kriminaalmenetluse andmete kvaliteedi analüüsimiseks, tervikluse ja õigsuse tuvastamiseks ning ebaõigete või puudulike andmete parandamiseks E-toimiku süsteemis;
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]
  9) Keskkonnaametil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust kriminaalmenetluse osast süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluse tagamiseks ja otsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks, teadmata kadunud isikute leidmiseks ja varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud sõidukite leidmiseks;
[RT I, 30.09.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  10) Häirekeskusel – otsimise andmestikust teadete menetlemiseks;
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]
  11) Kaitseväel – ühiste infoobjektide andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust ja otsimise andmestikust Kaitseväe korralduse seaduses sätestatud taustakontrolli teostamiseks, ühiste infoobjektide andmestikust ja otsimise andmestikust riigipiiri seaduses ja meresõiduohutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning süüteomenetluse andmestiku väärteomenetluse osast riigipiiri seaduse ja meresõiduohutuse seaduse alusel riikliku järelevalve teostamiseks ja väärteomenetluse läbiviimiseks;
[RT I, 22.06.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  12) Rahapesu Andmebürool – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, otsimise andmestikust ja jälitusmenetluse andmestikust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks;
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]
  13) kohtul – ühiste infoobjektide andmestikust ja jälitusmenetluse andmestikust selleks, et lahendada talle edastatud jälitustoimingu loa andmise või pikendamise või jälitustoimingust teavitamata jätmise taotlus ning kontrollida jälitustegevuse seaduslikkust ja põhjendatust.
[RT I, 25.08.2023, 2 - jõust. 28.08.2023]

  (3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele võimaldatakse andmetele juurdepääs vastavalt §-le 191.
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]

§ 191.   Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse juurdepääs infosüsteemile

  (1) Juurdepääs infosüsteemile on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses. Juurdepääsu saamiseks infosüsteemile esitab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, välja arvatud lõikes 2 nimetatud töötaja osas, taotluse vastutavale töötlejale vastutava töötleja poolt kehtestatud korras.

  (2) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajal, kes on süsteemiadministraator, on juurdepääsuõigus §-s 6 nimetatud andmestikele, millele juurdepääsuks on vastutav töötleja andnud nõusoleku.

  (3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus esitab lõikes 2 nimetatud nõusoleku taotlemiseks vastutavale töötlejale nimekirja süsteemiadministraatoritest. Nimekirjas märgitakse iga süsteemiadministraatori juurde §-s 6 nimetatud andmestiku nimetus, millele juurdepääs on tööülesannete täitmiseks süsteemiadministraatorile vajalik.

  (4) Juurdepääsuvajaduse lõppemisest teavitatakse vastutavat töötlejat viivitamatult.
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]

§ 20.   Infosüsteemist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine toimub infosüsteemi vastutava töötleja kehtestatud korras. Andmed väljastatakse paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Andmeid väljastatakse:
  1) teabenõude täitmisega kooskõlas «Avaliku teabe seadusega»;
  2) päringule vastamisega.

  (3) Kohtutäituril on õigus vastavalt «Täitemenetluse seadustiku» § 26 lõikele 4 saada andmeid isikute elu- või asukoha kohta.

  (4) Andmesubjektil on õigus saada Politsei- ja Piirivalveametilt kõiki tema kohta infosüsteemi kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Muudel isikutel, haldusorganitel ja kohtul on õigus infosüsteemist andmeid saada juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (6) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud «Avaliku teabe seaduse» § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (7) Andmete väljastaja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 21.   Andmete edastamine välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  Välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

4. peatükk ANDMETE KAITSE 

§ 22.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide ja «Avaliku teabe seaduse» nõuete järgimise.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Rassilist kuuluvust, poliitilisi vaateid või usulisi või muid veendumusi kirjeldavaid isikuandmeid ning andmeid isikute tervisliku seisundi ja seksuaalelu kohta ei ole lubatud infosüsteemi kanda, välja arvatud kuriteo ennetamiseks, tõkestamiseks, avastamiseks või tagaotsitava tabamiseks.

§ 23.   Infosüsteemi turvameetmed

  (1) Infosüsteemi turvaklass on K3T3S3, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Majutusteenuse kasutajate infosüsteemi andmete turvaklass on K1T1S2.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (2) Infosüsteemi kasutamise õigus antakse üksnes neile ametnikele ja töötajatele, kellel see on vajalik teenistuskohustustest tulenevalt.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õiguste tase määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õiguste taseme võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

  (4) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande (andmete lisamise, muutmise, sulgemise või kustutamise) kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (41) Majutusteenuse kasutajate infosüsteemi tehtud päringu või kande kohta säilitatakse viis aastat vähemalt järgmisi logiandmeid:
  1) päringu või kande tegija ees- ja perekonnanimi ning isikukood või asutus, arvestades riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses sätestatut;
  2) päringu või kande kuupäev ja kellaaeg;
  3) päringu eesmärk;
  4) toimingu ja andmete liik.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (5) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus tagab infosüsteemi majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise taristu ja selle tehnilise valmisoleku ning teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid infosüsteemi arendamiseks.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

5. peatükk ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE INFOSÜSTEEMI PIDAMISE ÜLE, INFOSÜSTEEMI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 24.   Andmete säilitamine

  (1) Ühiste infoobjektide andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
  1) isikuandmeid, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse infosüsteemis 1 aasta andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
  2) isikuandmeid, mis on seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse vastava andmestiku säilitamistähtaja lõppemiseni;
  3) paragrahvi 8 punktides 2, 3, 4 ja 8 nimetatud andmeid, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse 5 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
  4) paragrahvi 8 punktides 5–7 nimetatud andmeid, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse 1 aasta andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
  5) paragrahvi 8 punktides 2–8 nimetatud andmeid, mis on seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse vastava andmestiku säilitamistähtaja lõppemiseni.

  (2) Süüteomenetluse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis alljärgnevalt:
  1) kriminaalmenetluse alustamata jätmise, kriminaalmenetluse lõppemise või kriminaalasja kohtueelse menetluse kokkuvõttega prokuratuuri saatmise korral 15 aastat alustamata jätmisest, lõpetamisest või prokuratuuri saatmisest arvates;
  2) «Karistusseadustiku» § 81 lõikes 2 loetletud kuriteo korral alaliselt;
  3) lõpetatud väärteoasjades 1 aasta väärteomenetluse lõpetamisest arvates;
  4) väärteomenetluse alustamata jätmise korral ja suulise hoiatamise korral 1 aasta alustamata jätmisest või hoiatamisest arvates;
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]
  41) kirjaliku hoiatamismenetluse andmeid kuni hoiatustrahvi laekumiseni;
[RT I, 27.02.2012, 1 - jõust. 01.03.2012]
  42) väärteo lühimenetluse andmeid kuni lühimenetluse otsuse jõustumiseni;
[RT I, 29.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  5) otsusega väärteoasjades 3 aastat lahendi tegemisest arvates;
  6) täitmata lahendite korral täitmise aegumiseni;
  7) sama isiku poolt korduvalt süütegude toimepanemise korral säilitatakse kõikide süütegude andmeid 5 aastat ajaliselt viimasena toime pandud süüteo materjalide prokuratuuri saatmisest või lahendi jõustumisest arvates, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata andmete pikemat säilitamise tähtaega.

  (21) Haldustegevuse andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
  1) haldusmenetluse andmeid, mis ei ole seotud süüteomenetluse andmestiku või riiginõudega, säilitatakse kolm aastat haldusmenetluse lõppemisest arvates;
  2) haldusmenetluse andmeid, mis on seotud riiginõudega, säilitatakse kolm aastat või kuni riiginõude täitmiseni;
  3) haldusmenetluse andmeid, mis on seotud süüteomenetluse andmestikuga, säilitatakse süüteomenetluse andmete säilitamistähtaja lõppemiseni.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Politsei ennetava tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
  1) piirkondlikke infoteateid 3 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
  2) õigusevastase teo toime pannud alaealise kohta kuni tema täisealiseks saamiseni;
  3) numbrituvastuskaamera teadet, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, kuni 3 kuud teate saabumisest arvates;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  31) automaatse järelevalvesüsteemi teadet, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, kuni 1 aasta teate saabumisest arvates;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  4) automaatse järelevalvesüsteemi või numbrituvastuskaamera teadet, mis on seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse vastava andmestiku säilitamistähtaja lõppemiseni.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (4) Politsei reageeriva tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis 3 aastat väljakutse laekumisest arvates.

  (5) Politsei arestimajade tegevuse andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis 3 aastat arestimajast vabanemisest arvates.

  (6) Otsimise andmestiku andmeid, mis on seotud süüteomenetluse andmestikuga, säilitatakse süüteomenetluse andmete säilitamistähtaja lõppemiseni, ülejäänud otsimise andmestiku andmeid säilitatakse 1 aasta andmete otsimise andmestikku kandmise põhjuse äralangemisest arvates.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (7) Jälitusmenetluse andmestikus andmeid säilitatakse 25 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktiga ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega.

  (8) Käesoleva paragrahvis sätestatud säilitustähtaegade möödumisel kantakse andmed arhiivi, välja arvatud lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed, mis säilitustähtaja möödumisel kustutatakse.

  (9) Kui § 141 lõikes 2 nimetatud automaatpäringust ilmneb, et majutusteenuse kasutaja on tagaotsitav või teadmata kadunud või ohustab avalikku korda või riigi julgeolekut, säilitatakse § 141 lõikes 1 nimetatud andmeid 30 päeva andmete majutusteenuse kasutajate infosüsteemi kandmisest arvates, misjärel need kustutatakse.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

  (10) Kui § 141 lõikes 2 nimetatud automaatpäringust ei ilmne lõikes 9 nimetatud asjaolu, kustutatakse § 141 lõikes 1 nimetatud andmed majutusteenuse kasutajate infosüsteemist viivitamata.
[RT I, 31.05.2024, 1 - jõust. 03.06.2024]

§ 25.   Infosüsteemi arhiiv

  (1) Arhiveeritud andmeid säilitatakse digitaalselt.

  (2) Arhiivist on õigus saada andmeid:
  1) politseiametnikul ja muul isikul põhjendatud teadmisvajadusel;
  2) andmesubjektil tema kohta käivaid andmeid.

§ 26.   Andmete kustutamine

  (1) Paragrahvi 24 lõikes 1 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist järgmiselt:
  1) punktis 1 nimetatud andmed 50 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  2) punktis 3 nimetatud andmed 5 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  3) punktis 4 nimetatud andmed 1 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  4) punktides 2 ja 5 nimetatud andmed vastava andmestiku andmete kustutamisel.

  (2) Paragrahvi 24 lõikes 2 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist järgmiselt:
  1) punktis 1 nimetatud andmed 50 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  2) punktis 4 nimetatud andmed 1 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  3) punktides 3, 5 ja 6 nimetatud andmed 10 aasta möödumisel süüteomenetluses lahendi jõustumisest arvates;
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]
  4) punktis 41 ja 42 nimetatud andmed 7 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
[RT I, 29.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  5) punktis 7 nimetatud andmed 5 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (21) Paragrahvi 24 lõikes 21 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist järgmiselt:
  1) punktis 1 nimetatud andmed 1 aasta möödumisel arhiveerimisest arvates;
  2) punktis 2 nimetatud andmed 4 aasta möödumisel arhiveerimisest arvates;
  3) punktis 3 nimetatud andmed süüteomenetluse andmete kustutamisel.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (3) Paragrahvi 24 lõikes 3 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist järgmiselt:
  1) punktides 1 ja 4 nimetatud andmed 5 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates;
  2) punktides 3 ja 31 nimetatud andmed 3 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.
[RT I, 13.01.2017, 2 - jõust. 16.01.2017]

  (4) Paragrahvi 24 lõikes 4 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist 2 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.

  (5) Paragrahvi 24 lõigetes 5 ja 6 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist 5 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.

  (6) Paragrahvi 24 lõikes 7 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemi arhiivist 50 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.

§ 27.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Puuduste ilmnemisel on infosüsteemi vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

§ 28.   Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

§ 29.   Infosüsteemi likvideerimine

  Infosüsteemi likvideerimise otsustab siseminister. Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

51. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMISE ERISUS ERIOLUKORRAS 

§ 291.   Andmete töötlemise erisus Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. aastal välja kuulutatud eriolukorraga seotud ülesannete täitmisel

  (1) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. aastal välja kuulutatud eriolukorra ajal on lisaks käesoleva määruse § 15 lõikes 2 nimetatud asutustele infosüsteemi andmeandja Terviseamet.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud andmete edastamisele ei kohaldata käesoleva määruse § 22 lõikes 2 sätestatud keeldu kanda infosüsteemi andmeid isiku tervisliku seisundi kohta.

  (3) Terviseamet edastab nakkushaiguste registrist infosüsteemi andmed järgmiselt:
  1) ühiste infoobjektide andmestikku isiku kohta – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, kodakondsus;
  2) ennetava tegevuse ja otsimise andmestikku täiendava teabena – diagnoosi kuupäev, haigla kood ja nimetus, järelevalve vajaduse äralangemise kuupäev, andmete muutmise aeg.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid säilitatakse käesoleva määruse § 24 lõike 1 punktides 1 ja 2, lõike 3 punktis 1 ja lõikes 6 sätestatud korras.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed kustutatakse käesoleva määruse § 26 lõike 1 punktides 1 ja 4, lõike 3 punktis 1 ja lõikes 5 sätestatud korras.
[RT I, 05.05.2020, 23 - jõust. 08.05.2020]

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 30.   Üleminekusätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist «Infosüsteemi POLIS» kantud andmetele kohaldatakse käesolevat määrust.

§ 31.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 32.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

  (2) Käesoleva määruse § 26 jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json