Teksti suurus:

Leping SOS-Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta Eesti Vabariigi Valitsuse (edaspidi nimetatud Valitsus) ja SOS-Kinderdorf International’i, kogu maailmas SOS-Lastekülasid edendava ühenduse (edaspidi nimetatud SOS-Kinderdorf International) vahel

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1994, 29, 129

Leping SOS-Lastekülade asutamise ja tegevuse ning sellega seotud projektide kohta Eesti Vabariigi Valitsuse (edaspidi nimetatud Valitsus) ja SOS-Kinderdorf International’i, kogu maailmas SOS-Lastekülasid edendava ühenduse (edaspidi nimetatud SOS-Kinderdorf International) vahel

(õ) 28.12.2008

Lepingu ratifitseerimise seadus

 

Tõlge

Alla kirjutatud 25. juulil ja 2. augustil 1994. a.

Valitsus ja SOS-Kinderdorf International

– võttes arvesse, et suur hulk lapsi Eesti Vabariigis vajab materiaalset ja haridusalast abi;

– võttes arvesse, et käesoleva lepingu eesmärgiks on anda SOS-Lastekülade raames nendele lastele uus kodu, emaarmastus, materiaalne kindlustatus, hea haridus ja kaitse hädaolukordade ja poliitiliste rahutuste korral;

– võttes arvesse, et kõik SOS-Lastekülad toetuvad prof. Hermann Gmeineri poolt määratletud pedagoogilistele põhimõtetele, mis on esitatud käesoleva lepingu lahutamatu osana lisas A;

– võttes arvesse, et Eesti Vabariigis rajatavates SOS-Lastekülades rakendatakse samu põhimõtteid;

leppisid kokku alljärgnevas:

1. SOS-Kinderdorf International

1.1. SOS-Kinderdorf International teeb Valitsusega tihedat koostööd SOS-Lastekülade edukaks rajamiseks Eesti Vabariigis ning orbude ja hüljatud laste abistamiseks SOS-Kinderdorf International’i pedagoogilisi ja organisatsioonilisi põhimõtteid järgides.

1.2. SOS-Kinderdorf International liikmesorganisatsioonide vahetalitajana hangib vajalikud ehitised, varustuse ja sisustuse Eesti Vabariigis rajatavatele SOS-Lasteküladele, samuti nendega kaasnevatele projektidele, nagu SOS lasteaedadele, koolidele, taludele, koolituskeskustele, raviasutustele, mis teenindavad ka ümbruskonna elanikke ja aitavad ette valmistada lapsi tulevaseks tööks, elukutseks, ametiks ning abistavad Eesti SOS-Lastekülade Ühendusel hankida lisasissetulekuid jooksvate kulude katmiseks Eesti Vabariigis.

1.3. SOS-Kinderdorf International kohustub asutama ühenduse nimega «Eesti SOS-Lastekülade Ühendus» (edaspidi nimetatud Ühendus). Ühenduse põhikiri peab vastama SOS-Kinderdorf International’i ja Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse nõuetele.

1.4. Kuni ametliku avamiseni vastutab SOS-Kinderdorf International täielikult esimese SOS-Lasteküla rajamise eest ning tal on õigus rajada käesoleva lepingu raames teisi sarnaseid SOS-Lastekülasid ja nendega kaasnevaid projekte. Pärast projekti avamist vastutab Ühendus nende eest täielikult nii finantsiliselt kui ka muul viisil. Ühendus saab SOS-Lastekülade, büroode ja nendega seotud projektide registreeritud omanikuks.

Samas teeb SOS-Kinderdorf International oma parima, et hankida oma toetusprogrammide kaudu piisavalt vahendeid hooldus- ja jooksvate kulude katteks. Igal aastal võib taotleda lisatoetusi direktorite nõukogu ja SOS-Kinderdorf International’i poolt kinnitatud eelarvest.

Ühendus teeb oma parima, et hankida kohalikke toetusi, annetusi ja sissetulekuid (fondide suurendamine).

1.5. SOS-Kinderdorf International järgib ja austab kohalikke kasvatuslikke, religioosseid ja muid tavadest tulenevaid põhimõtteid, samuti kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi. Hädaolukordades toetab SOS-Kinderdorf International oma projekti, lapsi ja emasid.

1.6. SOS-Kinderdorf International kohustub kontrollima ja teostama ranget järelevalvet käesoleva lepingu punktis 2.5 nimetatud materjalide ja varustuse impordi ja ostmise üle. SOS-Kinderdorf International tagab materjalide ja varustuse kasutamise ainult SOS-projektides või nende jaoks. Valitsuse poolt antud soodustuste mitte-eesmärgikohase kasutamise ärahoidmiseks teeb SOS-Kinderdorf International tihedat koostööd Eesti ametivõimudega.

2. Valitsus

Valitsus teeb oma parima, et:

2.1. eraldada kohaliku panusena tasuta, ilma mis tahes lõivude, otseste või kaudsete maksudeta SOS-Lastekülade ja nendega seotud projektide ehitamiseks sobivad maa-alad;

2.2. kindlustada kõikide vajalike ehituslubade saamine tasuta ning ilma lõivude ja maksudeta;

2.3. kindlustada pärast projektide kinnitamist ja ehitustööde alustamist võimalikult kiiresti vee, elektri, gaasi ja kanalisatsiooniga varustamine (võimaluse korral), korralike ühendusteede, telefoniühenduste loomine ja vajaduse korral teiste teenuste osutamine;

2.4. kindlustada viisad, elamis- ja tööload SOS-Kinderdorf International’i poolt palgatud ekspertidele, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine SOS-projektide ehitamise ajal, samuti SOS-Lasteküla ja sellega kaasnevate projektide elluviimise ajal, näiteks kohaliku personali juhendamine, koolitamine ja nõustamine;

2.5. vabastada SOS-Kinderdorf International, SOS-Kinderdorf International’i Esindus Eesti Vabariigis, Ühendus ja SOS-Lasteküla projektid koostööprogrammiga rahvusvahelise organisatsiooni esindusena käibemaksust, tollimaksudest ja teistest maksudest, lõivudest või tasudest sõiduvahendite, materjalide, sisseseade, mööbli ja varustuse eest, mis on vajalikud SOS-Lastekülade, nendega kaasnevate projektide ja büroode ehitamiseks ja töös hoidmiseks;

2.6. vabastada SOS-Kinderdorf International, SOS-Kinderdorf International’i Esindus Eesti Vabariigis, Ühendus ja SOS-Lasteküla projektid kohalikest ja riiklikest maksudest, mida võetakse kohalikelt ja välismaistelt rahakorjandustelt, annetustelt, toetustelt, kingitustelt, abirahadelt jms., mis on mõeldud SOS-projektide jooksvate kulude katmiseks ja nende projektide käigus hoidmiseks;

2.7. toetada SOS-Kinderdorf International’i ja SOS-projekte soodustuste ja vahenditega, mis on antud kõigile teistele Eesti Vabariigis tegutsevatele sotsiaal- ja heategevuslikele ühingutele ja asutustele;

2.8. tunnistada, et kuigi austades seadusi, valitsusasutuste nõuandeid ja soovitusi, kuulub SOS-Kinderdorf International’ile ja/või Ühendusele otsustamise ainuõigus laste SOS-Lastekülla vastuvõtmise või nende sealt ärasaatmise küsimustes. Laste vastuvõtmisel SOS-Lastekülla lähtutakse SOS-Kinderdorf International’i poolt kindlaks määratud tingimustest ja põhimõtetest;

2.9. lubada SOS-Kinderdorf International’il kui eraõiguslikul tööandjal vabalt tööle võtta töötajaid, kes valitakse välja vastavuses SOS-Kinderdorf International’i põhimõtete ja eesmärkidega;

2.10. tagada SOS-Lasteküla lastele õigusabi osutamine;

2.11. kindlustada hädaolukorras SOS-Kinderdorf International’ile kui rahvusvahelisele abistamisorganisatsioonile juurdepääs projektidele ja lastele, andmaks projektis osalevaile ja ümbruskonna inimestele materiaalset, meditsiinilist ja muud abi;

2.12. tagada SOS-Kinderdorf International’i tunnistamine erapooletu rahvusvahelise abistamisorganisatsioonina;

2.13. tagada nime «SOS-Lasteküla» («SOS-Kinderdorf») ja selle embleemi kaitsmine Eesti Vabariigis, samuti selle nime ja embleemi kasutamisloa andmine ainult nendele ühingutele, kes on SOS-Kinderdorf International’i liikmed ja kes omavad selle kohta kirjalikku volitust.

3. Lisatingimus

Valitsus jätab endale vetoõiguse küsimustes, mis ei ole kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete, määruste või seadustega või on nendele kahjulikud.

4. Üldsätted

4.1. Valitsus tunnistab ametlikult SOS-Kinderdorf International’i ja registreerib selle poliitiliselt ja religiooselt sõltumatu rahvusvahelise eraõigusliku sotsiaalhoolekandeorganisatsioonina.

4.2. SOS-Lastekülade ja nendega kaasnevate projektide ehitused on eraprojektid, mida teostab SOS-Kinderdorf International Eesti Vabariigi Valitsuse kaitse all.

4.3. Kõiki SOS-Lastekülasid, mis on rajatud SOS-Kinderdorf International’i või tema liikmesorganisatsioonide poolt, nimetatakse SOS-Lasteküladeks. Allnimetuste panemist võib arutada. Kõikidele koolidele, mis on rajatud SOS-Kinderdorfi International’i või tema liikmesorganisatsioonide poolt antakse SOS-liikumise algataja Hermann Gmeineri nimi.

4.4. Vaidluste puhul moodustavad osapooled Valitsuse ja SOS-Kinderdorf International’i esindajatest komitee kerkinud küsimuste lahendamiseks koostöö vaimus, pidades silmas, et tehtav töö ja projektid peavad olema laste huvides.

4.5. Käesoleva lepingu originaal on tehtud inglise keeles. Sellest on tehtud tõlge eesti keelde.

5. Lepingu jõustumine

Käesolev leping kirjutatakse alla Valitsuse ja SOS-Kinderdorf International’i poolt ja see jõustub pärast ratifitseerimist Riigikogus. Käesolev leping on tehtud neljas originaalis, kusjuures kõik tekstid on autentsed.

Eesti Vabariigi Valitsus SOS-Kinderdorf International’i president

Marju LAURISTIN

Helmut KUTIN

 

SOS-Kinderdorf International’i peasekretär

 

Werner M. HANDL

 

SOS-Kinderdorf International’i esindaja Eesti Vabariigis

 

Tom MALVET

 

Lisa A

SOS-Lasteküla ülesehituse põhimõtted

Need on SOS-Kinderdorf International’i Esinduse Eesti Vabariigis poolt esitatud SOS-Lasteküla ülesehituse põhimõtted, mis on kooskõlas Hermann Gmeineri poolt Imstis, Austrias asutatud esimeses SOS-Lastekülas vastuvõetud ja elluviidud põhimõtetega ja mis on ühtlasi tänapäeval mudeliks Hermann Gmeineri SOS-Lasteküla organisatsiooni rahvusvaheliseks ellurakendamiseks.

SOS-Lasteküla peamiseks põhimõtteks on aidata hooldust vajavaid lapsi, kes on jäänud orbudeks, kelle vanemad on neid hüljanud või kelle vanemad ei suuda kanda nende eest vanemlikku hoolt. Organisatsiooni eesmärgiks on võimalusel luua lastele keskkond, kus pere-taoline grupp hoolitseb vajaliku turvalisuse ja vanemliku autoriteedi ning lapse heaolu eest. Sellised pere-taolised grupid nimetatakse SOS-Lasteküla peredeks.

Peamiste põhimõtete kirjeldus

SOS-Lastekülade põhimõtetest on neli olulisemat:

1. Ema

Ema roll külas on tema hoolde usaldatud lastele perekonnapeaks olemine. Ema osa SOS-Lastekülas täidavad naised, kellel tavaliselt peret ei ole ja kelle ülesandeks on hoolitseda nende hoolde usaldatud laste eest viisil, mida eeldatakse lapse loomulikelt vanematelt või hooldajatelt. Ema kohustuseks on kindlustada ja hoida peres lapse normaalseks arenguks vajalik vanemliku turvatunde ja armastuse õhkkond. Emale on antud kõik volitused, mis on perekonnapeana vajalikud tema rolli sõltumatuks ja iseseisvaks täitmiseks.

2. Vennad ja õed

SOS-Lasteküla perekond koosneb tavaliselt 6–8 lapsest, erinevaisse vanusegruppidesse kuuluvaist poistest ja tüdrukutest, keda ema kasvatab üles nagu igas tavalises peres. SOS-Lastekülasse võetakse lapsi kuni 8-aastaseks saamiseni eeldusel, et nad tunnistatakse organisatsiooni poolt hoolt vajavateks ning lasteküla pere koosseisu sobivaiks. Lapsed, kes on vanemad kui 8 aastat, võetakse SOS-Lasteküla peresse ainult sel juhul, kui leitakse, et peresse on vaja võtta nende nooremaid vendi või õdesid.

3. Maja

Igal perel on oma maja. Vastavalt organisatsiooni põhimõtetele teevad lapsed koos emaga igapäevaseid majapidamistöid igale tavalisele perele omases vastastikusest suhtlemisest tulenevas emotsionaalses ja vaimses õhkkonnas. Neid ümbritseva keskkonna kaudu julgustatakse lapsi tundma end kindla ja turvalise kodu pereliikmetena.

4. Küla

SOS-Lastekülas on tavaliselt kuni 12 maja, igas majas elab üks pere. Küla on suure perekonna funktsioonidega laiendatud kogukond.

Küla asukoht võimaldab lastel käia ümbruskonna koolides. Küla peab moodustama ümbritseva ühiskonnaga terviku ning selle kujundus ning ehitus peavad vastama kohalikule arhitektuuristiilile ja tavadele.

Külajuhataja on igas olukorras vastutav küla igapäevase tegevuse eduka kulgemise eest. Tema ülesannete hulka kuulub emade ja kaastöötajate toetamine ja nõustamine igapäevases elus ning küla edukas haldamine ja töö korraldamine.

Mõnedel juhtumitel on külade juures SOS kaasnevad projektid (päevane hoolekande keskus, lasteaed, kool, talud, ema ja lapse keskus, kutseõppekeskus). Nimetatud asutuste eesmärgiks on emade ja laste vajaduste rahuldamine neid ümbritsevas keskkonnas.

SOS-Lastekülade ülesandeks on orbude ja hüljatud laste adapteerimine ja integreerimine nende enda ühiskonda ja kultuuri ning neile turvaliseks tulevikuks vajalike võimaluste loomine, sõltumata laste rassist ja usutunnistusest.

Käesolevad SOS-Lasteküla ülesehituse põhimõtted on lepingu lahutamatu osa.

Lisa A lõpp


Agreement on the establishment and operation of the SOS Children’s Villages
and Associated Projects in the Republic of Estonia
between the Government of the Republic of Estonia hereinafter
referred to as The Government and SOS-Kinderdorf International Society
for the promotion of SOS Children’s Villages throughout the world
hereinafter referred to as SOS-Kinderdorf International

The Government and SOS-Kinderdorf International

Considering that a large number of children in the Republic of Estonia need material and educational help

Considering that the aim of this agreement is to give to those children a new home, maternal love, material security, a good education, and protection in case of catastrophes or political unrest, within the framework of SOS Children’s Villages

Considering that all SOS Children’s Villages are based on the pedagogical principles defined by Prof. Hermann Gmeiner and are connected with SOS-Kinderdorf International as described in Appendix A, which is considered as an integral part of this agreement

Considering that the SOS Children’s Village to be established in the Republic of Estonia will apply the same principles

Agree to the following:

1. On the part of SOS-Kinderdorf International

1.1. SOS-Kinderdorf International will co-operate closely with the Government as to successfully establish SOS Children’s Villages in the Republic of Estonia and to help orphaned and abandoned children in accordance with the pedagogical and management principles of SOS-Kinderdorf International.

1.2. SOS-Kinderdorf International as a mediator for the member-organisations, shall procure the construction, equipment and furnishing of SOS Children’s Villages as well as Associated Projects, such as SOS-kindergartens, schools, farms, training centres, clinics, which will also serve the surrounding community and help training children on future jobs, vocations and professions and to help the Estonian SOS-Association to generate additional income for the running expenses in the Republic of Estonia.

1.3. SOS-Kinderdorf International undertakes to establish a society by the name of “SOS Children’s Villages Association of Estonia” (hereinafter referred to as the Association). The statutes of this association shall be within the scope of SOS-Kinderdorf International, and the standing statutes of the Republic of Estonia.

1.4. SOS-Kinderdorf International shall take full responsibility for the total establishment of the first SOS Children’s Village in the Republic of Estonia until its official opening and has the right to establish other similar SOS Children’s Villages and Associated Projects within this agreement. After the opening of the projects the Association shall be fully responsible, financially and otherwise. The Association will be the registered owner of the SOS Children’s Villages, offices and Associated Projects. However, SOS-Kinderdorf International will undertake every effort to provide enough funds for the maintenance and running costs through its sponsorship-program. Additional subsidies may be applied for every year, according to the budget duly approved by the Board of Directors and SOS-Kinderdorf International.

The local SOS-Association will make every effort to obtain local contributions, donations and income (fund-raising).

1.5. SOS-Kinderdorf International will be bound and respect the educational, religious and other customary principles as well as all properly instituted laws prevailing in the Republic of Estonia. In case of an emergency, SOS-Kinderdorf International will have to support the project, children and mothers.

1.6. SOS-Kinderdorf International is bound to control and strictly supervise the import and purchase of materials and equipment mentioned in clause 2.5 of this Agreement. SOS-Kinderdorf International guarantees that the materials and equipment are solely destined for the use in or for the SOS-projects. In order to prevent misuse of the privileges given by the Government, SOS-Kinderdorf International will co-operate closely with Estonian authorities in this matter.

2. On the part of the Government

The Government shall use its best endeavours:

2.1. To make available suitable plots of land for the construction of SOS Children’s Villages and Associated Projects as a local contribution, free of any charges, levies or direct or indirect taxes.

2.2. To ensure that the necessary building permissions for the construction is granted and is free of any charges, taxes or levies.

2.3. To ensure the connection of water, electricity, gas and sewerage lines (as available), to provide a proper feeder road, to make available a telephone connection and other services if required, as soon as possible after the plans have been approved and the construction work has started.

2.4. To grant visas, residence and working permits which may be required by experts employed by SOS-Kinderdorf International to supervise the SOS-Projects during the construction time, as well as when the SOS Children’s Village and Associated Projects are running, e.g. to instruct, train and advise the local staff.

2.5. To exempt SOS-Kinderdorf International, SOS-Kinderdorf International Esindus Eesti Vabariigis, the Association and the SOS Children’s Village Projects as an international organisation with a program of co-operation from payment of Value Added Tax (V.A.T.), Custom Duties and other charges, levies or fees on vehicles, materials, equipment, furniture and supplies required for the construction and the running of the SOS Children’s Village, Associated Projects and offices.

2.6. To exempt SOS-Kinderdorf International, SOS-Kinderdorf International Esindus Eesti Vabariigis, the Association and the SOS Children’s Village Projects from the payment of local and governmental (state) tax on local and foreign incomes from Fund-raising activities; Donations; Sponsorship; Gifts and Subsidies, etc., which are meant to cover the running costs and the maintenance of the SOS-Projects.

2.7. To support SOS-Kinderdorf International and the SOS projects with advantages and facilities that are given to all other social and charitable associations and institutions operating in the Republic of Estonia.

2.8. To acknowledge that SOS-Kinderdorf International and/or the Association, although always respecting laws, advice and suggestions, of the appropriate Governmental Authority, has the final authority to accept or dismiss children into/from an SOS Children’s Village. The admission of children must be according to the criteria and principles laid down by SOS-Kinderdorf International.

2.9. To allow SOS-Kinderdorf International, as a private employer to freely employ its personnel, which shall be selected in accordance with the principles and objectives of SOS-Kinderdorf International.

2.10. To provide legal assistance for the children of the SOS Children’s Village, if needed.

2.11. To ensure that in case of an emergency SOS-Kinderdorf International, as an international relief organisation, has access to the projects and children in order to give material, medical and other help, to the people in the projects and their surroundings.

2.12. To ensure that SOS-Kinderdorf International is respected as an international, neutral relief organisation.

2.13. To ensure that the name SOS Children’s Village (SOS Kinderdorf) and the emblem is protected in the Republic of Estonia and that only Associations which are members of SOS-Kinderdorf International, and have a written authority, are allowed to use this name and emblem.

3. Reservations

The Government reserves itself the right to veto anything it considers incompatible with or harmful to the standards, regulations and laws prevailing in the Republic of Estonia.

4. Generalities

4.1. The Government will officially recognise and register SOS-Kinderdorf International as an international private charitable social welfare organisation, politically and denominationally independent.

4.2. The construction of SOS Children’s Villages and Associated Projects are private projects realised by SOS-Kinderdorf International under the patronage of the Government of the Republic of Estonia.

4.3. All SOS Children’s Villages established by SOS-Kinderdorf International or its member organisations shall be named SOS Children’s Village. Subtitles can be considered. All schools established by SOS-Kinderdorf International or its member organisations shall be named after the founder of the SOS movement: Hermann Gmeiner.

4.4. In the event of any disagreement, the parties will set up a committee of representatives from the Government and SOS-Kinderdorf International to resolve the issues in question in a spirit of co-operation, bearing in mind that the work and the projects should be in the interest of the children.

4.5. The original drawing of the agreement is done in English. From this the Estonian version is done.

5. Effective date of this Agreement

This Agreement is signed by the Government and SOS-Kinderdorf International and shall come into force after its ratification of the Parliament (Riigikogu). It is done in 4 (four) originals, all texts being equally authentic.

The Government of the SOS-Kinderdorf International President
Republic of Estonia Helmut KUTIN
Marju LAURISTIN SOS-Kinderdorf International Secretary General
  Werner M. HANDL
  SOS-Kinderdorf International Representative in Estonia
  Tom MALVET

  Appendix (A)

Declaration of Principles

This is the declaration of principles of the Estonian Representation of SOS-Kinderdorf International in accordance with the principles adopted and applied to the first SOS Children’s Village founded by Hermann Gmeiner in Imst, Republic of Austria, which today serves as the model for the international implementation of Hermann Gmeiner’s SOS Children’s Village organisation.

It is underlying principle of the SOS Children’s Village to assist children in need of special care as a result of their having been orphaned or for the reason that their parents have abandoned them or failed to provide them with parental care. It is the aim of the organisation, wherever possible, to create for the children an environment, within family like groups, which will foster the necessary security and parental authority for the well being of the children. Such family groups are referred to as the SOS Children’s Village families.

Underlying principles

The SOS Children’s Villages have the following as their four underlying principles:

1. The Mother

The mother’s role in the Village is that of a pater familias to the children who are entrusted to her care. The Village mothers are women who in the ordinary course have no family ties and who are required to care for the children entrusted to them in a manner which one would reasonably expect from the natural parent or guardian of the child. It is the responsibility of the mother to ensure that the parental security and affection, necessary for the normal development of the child, exists within the household. The authority necessary for the mother to fulfil her role as head of the family in an independent and autonomous manner is at all times delegated to her.

2. The Brothers and Sisters

The SOS Children’s Village family ordinarily consists of between six and eight children, boys and girls of various age groups, who together with their mother grow up in a ordinary family type environment. The children are admitted into the SOS Children’s Village from the infancy to the age of eight years, provided that they are considered by the organisation to be children in need of special care and are suitable to be introduced into the family. Children older than eight years of age are introduced into the SOS Children’s Village only when it has been found necessary to introduce their younger brothers and/or sisters.

3. The House

Each family occupies its own house. In accordance with the principles of the organisation the children share the experience of their mother’s day to day household management, in particular the emotional and spiritual atmosphere which results from the inter-relationship of any ordinary family within its household. The children are by their environment encourage to feel that they are members of a family within a secure and permanent home.

4. The Village

The SOS Children’s Village ordinarily consists of up to 12 houses, each for occupation by one family. The Village is to be regarded as an enlarged community and works in the manner of an extended family.

The situation of the Village is such that the children are able to attend public schools servicing the surrounding community. The Village is to be regarded as forming an integral part of the surrounding community and is designed and constructed in such a manner so as to compliment its surroundings, at the same time observing local architectural styles and customs.

A Village director is in every case responsible for the successful daily operation of the Village. He is required to assist and advise mothers and co-workers in all aspects of daily village life and also to ensure the successful daily administration and management of the Village.

Village are in some cases provided with an SOS Associated project (day-care centre, kindergarten, school, farms, mother-child centre and vocational training centre). These facilities are provided in order to provide for the needs of mothers and children in the surrounding community.

It is the task of the SOS Children’s Villages to adapt and integrate orphaned and abandoned children of all races and religious denominations into their own society and culture and to provide them with the opportunities necessary for a secure future.

The Declaration of Principles is an integral part of the Agreement.

End of Appendix (A)Õiend
Akti metaandmed parandatud ja täiendatud; lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json