Teksti suurus:

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2014, 1

Põllumajanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 25.07.2014 nr 68

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põllumajanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks põllumajanduse õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekava eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused ja õppe käigus omandatavad osakutsed.

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste erialade kutsekeskharidusõppele:
  1) põllumajandustöötaja (inglise keeles Farm-worker), EKR tase 4, õppemaht 210 EKAPd;
  2) hobuhooldaja (inglise keeles Stable lad/lass), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd.

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundeid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb eriala põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

  (5) Hobuhooldaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala põhiõpingute moodulid ning lisades üldõpingute ja valikõpingute moodulid.

2. peatükk Põllumajandustöötaja eriala õppekava üldosa 

§ 4.   Põllumajandustöötaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks taime- ja loomakasvatussaaduste tootmisel ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) tunneb ja teab oma eriala põhjalikult, rakendades teadmisi ja oskusi nii tavapärastes kui uudsetes situatsioonides; väärtustab valitud kutset ja eriala, on teadlik erinevatest tööturu suundumustest ja on valmis asuma tööle õpitud kutsealal;
  2) täidab iseseisvalt põhilisi tööülesandeid taimekasvatuses, nagu: külvipinna ettevalmistamine, külvamine, põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine, saagi koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine;
  3) jälgib loomade heaolu ja tervislikku seisundit, hooldab ja söödab loomi, osaleb loomade taastootmisega seotud töödel ning loomakasvatussaaduste tootmisel;
  4) töötab, järgides ohutusnõudeid, säästes enda ja loomade tervist, oskab vajadusel käituda kriisiolukordades ning anda esmaabi;
  5) järgib oma töös head põllumajandustava ja tegutseb viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise;
  6) juhindub töös keskkonnanõuetest, korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust;
  7) kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvuti abi, kogub ja töötleb teavet ning hindab teabe usaldusväärsust ja tõesust;
  8) organiseerib iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
  9) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
  10) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  11) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  12) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  13) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  14) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  15) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud põllumajandustöötaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 6.   Õppekava maht ning põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Põllumajandustöötaja eriala õppekava maht on 210 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 136156 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika vähemalt 42 EKAPd;
  3) valikõpingud 24–44 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmised:
  1) põllumajandusmasinatega töötamine 13 EKAPd;
  2) juhtimine ja majandamine 5 EKAPd;
  3) põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine 27 EKAPd;
  4) põllukultuuride koristamine ja säilitamine 15 EKAPd;
  5) koresööda varumine 13 EKAPd;
  6) põllumajandusmasinate- ja seadmete hooldamine 16 EKAPd;
  7) loomade/lindude hooldamine 10 EKAPd;
  8) loomade/lindude söötmine 13 EKAPd;
  9) loomade/lindude tervishoid 8 EKAPd;
  10) loomade karjatamine 6 EKAPd;
  11) lüpsmine 9 EKAPd;
  12) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd;
  13) veiste taastootmine 7 EKAPd;
  14) sigade taastootmine 10 EKAPd;
  15) lammaste ja kitsede taastootmine 9 EKAPd;
  16) lamba- ja kitsesaaduste tootmine 6 EKAPd;
  17) hobuste taastootmine 12 EKAPd;
  18) lindude taastootmine 10 EKAPd;
  19) linnusaaduste tootmine 9 EKAPd;
  20) karusloomade taastootmine 9 EKAPd;
  21) karusloomakasvatussaaduste tootmine 9 EKAPd.

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed ja osakutsed

  (1) Õppekava moodulite 1, 2 ja 12 ning vähemalt kaht spetsialiseerumist võimaldavate moodulite õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Põllumajandustöötaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingute käigus omandatakse moodulite 3–6 õpiväljundite saavutamisel spetsialiseerumisele „Taimekasvataja, tase 4“ ja järgnevast loetelust vähemalt ühele valitud spetsialiseerumisele vastavad kompetentsid, mille konkreetne valik sätestatakse kooli õppekavas:
  1) moodulite 7–11 ja 13 õpiväljundite saavutamisel „Veisekasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine;
  2) moodulite 7–9 ja 14 õpiväljundite saavutamisel „Seakasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine;
  3) moodulite 7–11, 15 ja 16 õpiväljundite saavutamisel „Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine;
  4) moodulite 7–10 ja 17 õpiväljundite saavutamisel „Hobusekasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine;
  5) moodulite 7–9, 18 ja 19 õpiväljundite saavutamisel „Linnukasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine;
  6) moodulite 7–9, 20 ja 21 õpiväljundite saavutamisel „Karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4“ spetsialiseerumine.

  (3) Õppekava moodulite 1, 6 ja 12 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.

  (4) Õppekava moodulite 11 ja 12 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Lüpsja, tase 4“ vastavad kompetentsid.

3. peatükk Hobuhooldaja eriala üldosa 

§ 8.   Hobuhooldaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud hobuste pidamiseks ja nende heaolu tagamiseks ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) tunneb ja teab oma eriala põhjalikult, rakendades teadmisi ja oskusi nii tavapärastes kui uudsetes situatsioonides; väärtustab valitud kutset ja eriala, on teadlik erinevatest tööturu suundumustest põllumajanduse valdkonnas ning on valmis asuma tööle õpitud kutsealal;
  2) täidab iseseisvalt põhilisi tööülesandeid, nagu hobuste hooldamine, söötmine, hobuste taastootmine, tervisliku seisundi jälgimine, noorhobuste õpetamine, hobumajandushoonete, rajatiste ja talliümbruse ning hobuinventari hooldamine, hinnates oma töö kvaliteeti ja analüüsides enda arengut;
  3) mõtleb loovalt, algatab, arendab ja rakendab erialaga seonduvaid ideid;
  4) suudab töötada meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab tähtaegadest kinni, järgib töös kutse-eetika põhimõtteid;
  5) hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, töötab järgides ohutusnõudeid, säästes enda ja hobuste tervist; vajadusel oskab käituda kriisiolukordades ja anda esmaabi;
  6) õpib ja omandab uusi tööülesandeid, vastutab oma töö kvaliteedi ja töö tulemuste eest;
  7) juhindub keskkonnanõuetest, korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust;
  8) kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks arvuti abi, kogub ja töötleb teavet ning hindab teabe usaldusväärsust ja tõesust;
  9) organiseerib iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
  10) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  11) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  12) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  13) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  14) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  15) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud hobuhooldaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 10.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Hobuhooldaja eriala õppekava maht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 113–123 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe on 30 EKAPd ja praktika vähemalt 32 EKAPd;
  3) valikõpingud 27–37 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmised:
  1) hobumajanduse alused 8 EKAPd;
  2) hobuste hooldamine 20 EKAPd;
  3) hobuste söötmine 18 EKAPd;
  4) hobuste aretus ja taastootmine 9 EKAPd;
  5) hobuste kasutamine ja õpetamine 28 EKAPd;
  6) hobuste tervishoid 10 EKAPd;
  7) hobumajandushoonete, rajatiste ja hobuinventari hooldamine 6 EKAPd;
  8) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd;
  9) hobuste ratsastamine 9 EKAPd;
  10) hobuste rakendamine 9 EKAPd;
  11) kapjade hooldamine 4 EKAPd;
  12) tallitöö korraldamine 4 EKAPd;
  13) mehhanismide ja mootorsõidukitega töötamine 4 EKAPd;
  14) hobumajandussündmuste korraldamine 6 EKAPd;
  15) hobuinventari toote kavandamine, tootmine ja parandamine 6 EKAPd.

  (3) Hobuhooldaja eriala kohustuslikud põhiõpingute moodulid on 1–8.

  (4) Hobuhooldaja kutsestandardiga kehtestatud valitavad tööosad on kirjeldatud moodulites 9–15, millest õpilane valib vähemalt kaks.

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite 1–8 õpiväljundite ja moodulite 9–15 seast valitud kahe mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Hobuhooldaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a määrus nr 15 „Põllumajanduserialade riiklik õppekava“ tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Mart Laidmets
Üld- ja kutsehariduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 3 Hobuhooldaja eriala põhiõpingute moodulid

/otsingu_soovitused.json