Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2014, 5

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

04.08.2014 10:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus akti väljaandja nimetuses Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Vastu võetud 28.07.2014 nr 24

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 1 tekstis asendatakse number „112” numbriga „114”;

2) määruse lisa 57 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määrust täiendatakse lisadega 113 ja 114 (lisatud).

§ 2.  Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. augustist 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Kristel Siitam-Nyiri
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 57 Isiku kahtlustatavana kinnipidamise protokoll
16.09.2014 17:44
Veaparandus - Parandatud lisa pealkirja vorming Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Justiitsministeeriumi 16.09.2014 kirja nr 16-1/14-7191.

Lisa 113 Valdusesse sisenemise määrus
16.09.2014 17:44
Veaparandus - Parandatud lisa vorming Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Lisa 114 Edasilükkamatutel juhtudel valdusesse sisenemise määrus

/otsingu_soovitused.json