Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”, 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ja 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruse nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord”, 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ja 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 24.07.2015 nr 100

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõigete 11 ja 12, § 78 lõike 5, § 79 lõike 4, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ning § 191 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuni 2011. a määruses nr 37 „Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrust ei kohaldata Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele sõidukitele. Nimetatud sõidukite tüübikinnituse tingimusi, nõudeid ning korda reguleerib liiklusseaduse § 85 lõike 8 alusel kehtestatud määrus.”;

2) paragrahvi 2 punktid 16 ja 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) sõiduki kategooria on „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõidukite jaotus kategooriatesse;
17) sõiduki tüüp, variant, versioon on „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõidukite jaotus tüübiks, variandiks ja versiooniks;”;

3) paragrahvi 2 punktid 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Nõuded sõiduki või toote riiklikuks tüübikinnituseks on toodud direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ning käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8. E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ja käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Arvestada tuleb määruste, direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega ning nendes toodud rakendusaegadega. Sõidukitele, millel on elektriajam ja puudub sisepõlemismootor, ei kehti sisepõlemismootoritega sõidukitele kehtestatud heitmete ja müra nõuded.”;

5) paragrahvi 3 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„M, N ja O kategooria esmaregistreeritavate sõidukite tüüpidele on alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest nõutud direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus, välja arvatud M1 kategooria sõidukid, millel võib olla direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus.”;

6) määrust täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Nõuded EÜ tüübikinnituse omanikule

(1) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik peab tagama sõltumatule ettevõtjale juurdepääsu direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas toodud direktiivides või määrustes ette nähtud teabele, järgides teabele juurdepääsule kehtestatud nõudeid.

(2) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik peab toodangu tüübikinnitusega kinnitatud andmetele vastavuse tagamiseks võtma kasutusele direktiivi 2007/46/EÜ X lisa punktis 2 toodud meetmed.

(3) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik ei tohi tüübikatsetuste käigus kasutada direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas toodud direktiivides või määrustes, millega kehtestatakse nõuded heitmetele ning nende mõõtmisele, nimetatud katkestusstrateegiat, katkestusseadet või heitetõrje nurjumise seadist.”;

7) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) M, N ja O kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis sõltuvalt kategooriast peab direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest alates olema 2007/46/EÜ kohane;
3) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria ja alates 1. novembrist 2016. a N1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2007/46/EÜ kohane;”;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud nõue loetakse täidetuks, kui M1 ja N1 kategooria sõidukile on väljastatud direktiivi 2007/46/EÜ lisa VI kohane üksiksõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus.”;

9) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–4 nimetatud tüübivastavuse tunnistus tuleb väljastada paberil, mida kaitseb värviline graafika või millel on tootjat identifitseeriv vesimärk.”;

10) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ IV (välja arvatud 1. ja 2. liide) ja XI lisas ning direktiivi 2002/24/EÜ I lisas nimetatud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
1) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 70/156/EMÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) M, N ja O kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
3) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
4) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria ja alates 1. novembrist 2012. a N1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
5) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse käesoleva määruse § 7 või § 8 kohaselt.”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Maanteeamet võib Siseministeeriumi või Justiitsministeeriumi valitsemisala asutuse sihtotstarbelise sõidukile omistada riikliku tüübikinnituse, kui see osaliselt või täielikult ei vasta käesoleva määruse nõuetele, kuid kontrollimise tulemusena on tehtud kindlaks, et see on teeliikluses ohutu.”;

12) paragrahvi 5 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ning käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid;”;

13) paragrahvi 5 lõike 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) M, N ja O kategooria sõidukid, mille kohta tuleb alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest esitada direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;”;

14) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Väikeseeria sõiduki tüübikinnitus

(1) M, N ja O kategooria sõiduki EÜ väikeseeria tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 22 sätestatud menetlust ja nõudeid.

(2) Väikeseeria EÜ ja riiklikku tüübikinnitust ei või väikeseeria sõidukitüüpi kuuluvale sõidukile omistada, kui sellega ületataks käesoleva määruse lisas 1 toodud piirarve.

(3) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja taotluse alusel neile sõidukitüüpidele, mis on valmistatud väikeseeria nõuete kohaselt.

(4) Väikeseeria sõiduki riiklikku tüübikinnitust teostatakse ainult esmaregistreeritavatele sõidukitele.

(5) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt käesoleva määruse lisades 6 ja 8 toodud nõuetele.”;

15) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 9 ja 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) lepingulisel tööl või õppes olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
10) sõidukile, mis ei liigitu punktide 1–9 ja 11 alla ning osaliselt või täielikult ei vasta käesoleva määruse § 5 lõikes 5 toodud riikliku tüübikinnituse saamiseks kehtestatud nõuetele;”;

17) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–9 toodud sõidukile omistatakse tähtajaline üksiksõiduki kinnitus, kusjuures punktides 5 ja 6 toodud sõidukitel on üksiksõiduki kinnituse pikimaks kehtivusajaks kuus kuud.”;

18) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–9 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus käesoleva määruse lisas 3 või 8 toodud nõuete kohaselt. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–9 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid Maanteeamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus.”;

19) paragrahvi 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus direktiivi 2007/46/EÜ artikli 24 kohase EÜ üksiksõiduki kinnituse tunnustamise teel või käesoleva määruse lisas 3 või 8 toodud nõuete kohaselt.”;

20) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus käesoleva määruse §-s 9 toodud nõuete kohaselt.”;

21) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lisas 2” tekstiosaga „lisas 3”;

22) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

23) määruse lisad 2, 4, 5, 7 ja 9 tunnistada kehtetuks;

24) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 ja lisa 2 koodi 112 nõuete punkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„laia sõiduki tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt liiklusseaduse § 341 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.”;

2) määruse lisa 1 ja lisa 2 gruppi 1 lisatakse kood 115 järgmises sõnastuses:

Kood 115. Väljaulatuva veose tunnusmärk

Nõue: sõidukist või autorongist ette- või tahapoole üle 1 m väljaulatuva veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt liiklusseaduse § 341 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

3) määruse lisa 1 koodi 201 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–224, 226 ja 1002 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid.”;

4) määruse lisa 1 gruppi 2 lisatakse kood 226 järgmises sõnastuses:

Kood 226. Sõiduki külgpinnast väljaulatuva veose tähistamine

Nõue: sõiduki külgpinnast väljaulatuv veos tähistatakse eest valge või kollase tulega ja tagant punase tulega. Laternad paigaldatakse veose laiuselt kergesti painduva varda või veose külge.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

5) määruse lisa 2 koodi 201 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–223, 225 ja 1002 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid.”;

6) määruse lisa 2 gruppi 2 lisatakse kood 225 järgmises sõnastuses:

Kood 225. Sõiduki külgpinnast väljaulatuva veose tähistamine

Nõue: sõiduki külgpinnast väljaulatuv veos tähistatakse eest valge või kollase tulega ja tagant punase tulega. Laternad paigaldatakse veose laiuselt kergesti painduva varda või veose külge.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

7) määruse lisa 1 koodi 1101 nõuete punkti lisatakse punkt 10 järgmises sõnastuses:

„10) sõiduki külgpinnast ühelt poolt rohkem kui 0,2 m väljaulatuva veose korral tuleb veos tähistada käesoleva määruse lisa 1 koodi 226 nõuete kohaselt või määruse lisa 1 koodi 112 kohase laia sõiduki tunnusmärgiga. Autorongi korral arvestatakse veose külgpinnast väljaulatuvus laiemast sõidukist.”;

8) määruse lisa 2 koodi 1101 nõuete punkti lisatakse punkt 9 järgmises sõnastuses:

„9) sõiduki külgpinnast ühelt poolt rohkem kui 0,2 m väljaulatuva veose korral tuleb veos tähistada käesoleva määruse lisa 2 koodi 225 nõuete kohaselt või määruse lisa 2 koodi 112 kohase laia sõiduki tunnusmärgiga. Autorongi korral arvestatakse veose külgpinnast väljaulatuvus laiemast sõidukist.”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 koodi 107 nõuete punkt muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„laia sõiduki tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt liiklusseaduse § 341 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.”;

2) määruse lisa 1 gruppi 1 lisatakse kood 109 järgmises sõnastuses:

Kood 109. Väljaulatuva veose tunnusmärk

Nõue: masinast või masinrongist ette- või tahapoole üle 1 m väljaulatuva veose kaugeim punkt peab olema tähistatud väljaulatuva veose tunnusmärgiga. Väljaulatuva veose tunnusmärk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt liiklusseaduse § 341 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

3) määruse lisa 1 koodi 201 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) masinale on lubatud paigaldada ainult koodides 202–214, ja 216 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid.”;

4) määruse lisa 1 gruppi 2 lisatakse kood 216 järgmises sõnastuses:

Kood 216. Masina külgpinnast väljaulatuva veose tähistamine

Nõue: masina külgpinnast väljaulatuv veos tähistatakse eest valge või kollase tulega ja tagant punase tulega. Laternad paigaldatakse veose laiuselt kergesti painduva varda või veose külge.

Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.”;

5) määruse lisa 1 koodi 1001 nõuete punkti lisatakse punkt 5 järgmises sõnastuses:

„5) masina külgpinnast ühelt poolt rohkem kui 0,2 m väljaulatuva veose korral tuleb veos tähistada käesoleva määruse koodi 216 nõuete kohaselt või määruse koodi 107 kohase laia sõiduki tunnusmärgiga. Masinrongi korral arvestatakse veose külgpinnast väljaulatuvus laiemast masinast.”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Piirarvud väikeseeria riiklikul tüübikinnitusel

Lisa 2 Nõuded üksiksõiduki kinnitusel M, N ja O kategooria sõidukile

/otsingu_soovitused.json