Teksti suurus:

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.09.2022, 5

Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 08.06.2011 nr 39
RT I, 10.06.2011, 6
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2012RT I, 24.07.2012, 127.07.2012
20.07.2015RT I, 29.07.2015, 101.09.2015, osaliselt 01.01.2016
24.07.2015RT I, 31.07.2015, 103.08.2015
13.10.2016RT I, 19.10.2016, 130.04.2017, osaliselt 22.10.2016
02.06.2017RT I, 09.06.2017, 112.06.2017, määruses on läbivalt asendatud sõna „Liiklusseaduse” sõnaga „liiklusseaduse”
28.08.2017RT I, 01.09.2017, 104.09.2017, osaliselt 01.10.2017 ja 01.01.2018
27.04.2018RT I, 04.05.2018, 1407.05.2018, osaliselt 01.06.2018
16.08.2019RT I, 23.08.2019, 326.08.2019
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021, määruses on läbivalt asendatud sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes
09.05.2022RT I, 17.05.2022, 120.05.2022, osaliselt 01.07.2022
07.09.2022RT I, 13.09.2022, 127.09.2022

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3 ja § 83 lõike 5 alusel.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva traktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos masin) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise (edaspidi ülevaatus) tingimused ja korra, masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele ning suurimad lubatud mõõtmed, massi ja teljekoormuse, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund ning kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid.
[RT I, 23.08.2019, 3 - jõust. 26.08.2019]

  (2) Määrus kehtestab nõuded teeliikluses osaleva pukseeritava seadme ja vahetatava pukseeritava seadeldise haakeseadmetele ja mõõtmetele ning massidele, eesmärgiga tagada liiklusele ohutute liiklusvahendite kasutamine.
[RT I, 23.08.2019, 3 - jõust. 26.08.2019]

  (3) Määruse nõuded ei laiene Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele masinatele, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 toodud nõuded. Käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 10 kehtestatud erandid Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki massile ja mõõtmetele kehtivad ainult Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukile.
[RT I, 09.06.2017, 1 - jõust. 12.06.2017]

§ 2.   Nõuded masinale

  (1) Teeliikluses osaleva masina tehnonõuded ja nõuded nende varustusele on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Käesoleva määruse nõuded masina ehitusele ja tehnoseisundile ei laiene üle 25 aasta vanusele masinale, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 koodides 201 ja 301 ning gruppides nr 1, nr 5 ja nr 10 toodud nõuded. Sellise masina ehitus ja tehnoseisund peavad vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele, mis kehtisid selle valmistamise ajal. Käesoleva määruse nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 toodud nõuded.

  (3) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuded on aluseks masina, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning masina ülevaatusel ja liiklusjärelevalve teostamisel.

  (4) Käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetes märgitud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” eeskirjad (edaspidi E-reegel) ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid (edaspidi direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused (edaspidi EÜ Nõukogu määrus) kehtivad koos E-reegli paranduste seeriatega ning direktiivi ja EÜ Nõukogu määruse parandustega, mis kehtisid masina valmistamise ajal.

  (5) Käesoleva määruse lisas 1 käsitlemata juhtudel tuleb lähtuda kas direktiivist, EÜ Nõukogu määrusest, E-reeglist või masinaehituse üldpraktikast.

  (6) Üksiktraktori kinnitusel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui katsekoda või võimalusel Transpordiamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi, EÜ Nõukogu määruse või E-reegli nõudeid.

  (7) Käesoleva määruse lisas 1 toodud kontrollimise nõuet rakendatakse kasutuses olevate masinate ülevaatusel.

  (8) Transpordiamet võib põhjendatud juhtudel lubada registreerida liiklusregistris suuremate mõõtmete, teljekoormuse või massiga masinaid.
[RT I, 24.07.2012, 1 - jõust. 27.07.2012]

§ 3.   Mõisted ja lühendid

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) DOT on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;
  2) E-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust E-reegli nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
  3) e-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust direktiivi nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
  4) eesmine udutulelatern on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees udus, lume- või vihmasajus;
  5) eesmine ääretuli on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust eest;
  6) erakorraline ülevaatus on masina ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Transpordiametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 71 nimetatud asjaolu;
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]
  7) esmaregistreerimine on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast;
  8) haagis on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma kandmine ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav traktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks;
  9) kaugtulelatern on latern, mille tuli valgustab teed kaugele traktori või liikurmasina ees;
  10) kontrollkaart on masina ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus masina tehnoseisundi kohta;
  11) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus masinale, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  12) korraline ülevaatus on tähtajaline masina ülevaatus käesolevas määruses määratud mahus ja sagedusega;
  13) liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mis ei sobi sõitjate või veose veoks ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
  14) lähitulelatern on latern, mille tuli valgustab teed traktori või liikurmasina ees nii, et väldib vastusõitva juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamugavusi;
  15) masinrong on traktorist või liikurmasinast ja haagisest või pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon;
  16) ohutuled on kõiki suunatulede üheaegne vilkumisrežiim, mille tähendus on, et masin on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele;
  17) pukseeritav seade on traktori või liikurmasina haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub;
  18) pukseeritava seadme vedu on ka vahetatava pukseeritava seadeldise vedu;
  19) põllumajanduslik liikurmasin on kindla põllutöö tegemiseks ettenähtud konkreetse tehnoloogilise protsessi või selle osa teostamiseks loodud eriotstarbeline mootorsõiduk, mis ei ole kasutatav teistel põllumajanduslikel töödel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Põllumajanduslikuks liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
  20) päevatulelatern on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat traktorit või liikurmasinat eest;
  21) rikkepidur on seade, mis tagab sõidupiduri rikke korral masina peatamise;
  22) SAE on tähis, mis tähistab USA Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
  23) seisupidur on seade, mis kindlustab traktori või liikurmasina ja selle haagise püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik;
  24) suunatuli on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid masina pöörde sooritamisest, peatumisest või sõidu alustamisest;
  25) sõidupidur on seade, mis võimaldab juhil kontrollida masina liikumist ning seda kindlalt ja kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul;
  26) tagumine udutulelatern on latern, mille abil parandatakse masina märgatavust tiheda udu, lume- või vihmasaju korral tagantpoolt;
  27) tagumine ääretuli on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust tagant;
  28) teljekoormus on osa masina massist, mis telje kaudu koormab teed;
  29) TIN-kood (tehasetähis) on tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse masina tähistamiseks;
  30) traktor on rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Traktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Traktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
  31) tunnusnumber on pädeva asutuse poolt masina raamile löödud number;
  32) täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses masina suurim mass;
  33) töökorras masina mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja haakeseadmega masina mass, mis sisaldab juhi (75 kg), kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud) ning 100% õlide, jahutusvedeliku ja kõigi teiste süsteemide vedelike, v.a kasutatud vee, massi;
  34) tehnonõuetele vastavuse kontrollija (edaspidi ülevaataja) on eriväljaõppega töötaja, kes on Transpordiameti poolt volitatud teostama masinate ülevaatust. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate masinate juhtimiseks;
  35) vahetatav pukseeritav seadeldis on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks;
  36) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv masin, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukina tunnustatud;
  37) vanasõidukina tunnustamine on vanasõidukina registreeritava masina tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
  38) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  39) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  40) ülevaatuspunkt on Transpordiametile või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium masinate ülevaatus teostamiseks.

2. peatükk Masina ülevaatuse tingimused ja kord 

§ 4.   Ülevaatuse reguleerimisala ning eesmärk

  (1) Käesolev peatükk ei hõlma liiklusjärelevalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimist. Nõuded liiklusjärelevalve korras masina tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele kehtestatakse liiklusseaduse § 200 lõike 10 alusel.

  (2) Ülevaatuse eesmärk on masina liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi ning tööohutuse nõuetele vastavuse tagamine ja masina registreerimistunnistuse andmete kontrollimine.

§ 5.   Ülevaatuse korraldamine

  (1) Masina ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Transpordiamet.

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud masinad kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud põllumajanduslikud liikurmasinad.

  (3) Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab Transpordiametiga käesoleva määruse §-s 6 toodud nõuetele vastava lepingu sõlminud äriühing. Transpordiametisse liiklusregistriandmete täpsustamiseks suunatud masina korduv- või erakorralise ülevaatuse teeb Transpordiamet.
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (31) Liiklusjärelevalve käigus Transpordiametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud masina korralise ülevaatuse kehtivuse taastab Transpordiamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (4) Masina ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku või kasutaja tellimisel masina asukohas.

  (5) Masina ülevaataja peab vastama liiklusseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele.

  (6) Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb masin esitada Transpordiametisse.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (7) Ülevaatusel tuvastatakse masina vastavus või mittevastavus kehtivatele tehnonõuetele ning vastavuse korral määratakse masina järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

  (8) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (9) Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult Transpordiameti kirjaliku loa alusel.

§ 6.   Lepingu sõlmimine masina ülevaatuse teostamiseks

  Lepingu masina ülevaatuse teostamiseks sõlmib Transpordiamet äriühinguga, kes omab kehtivat lepingut M, N, O või L kategooria sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse teostamiseks.

§ 7.   Ülevaatusele esitamise tähtajad

  (1) Esmaregistreerimise järel peab masina korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Kasutuses oleva masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (3) Vanasõidukina tunnustatud masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (31) Enne 1. jaanuarit 1973. a valmistatud vähemalt 70-aasta vanune vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse lõppu, kui masinale ei ole väljastatud uut vanasõidukiks tunnustamise akti.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (4) Vanasõidukina tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud akti.

  (5) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatuse kehtivusaja. Kui sõiduk suunati erakorralisele ülevaatusele liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (6) Kui masin esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (7) Masinale varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui masin esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (8) Korduvülevaatusele saab masina esitada:
  1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
  2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui masinal puudus kehtiv korraline ülevaatus;
  3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui masina korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

§ 8.   Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Masina korralisele ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  1) masina registreerimistunnistus või selle B-osa;
  2) juhtimisõigust tõendav dokument või muu isikut tõendav dokument;
  3) vanasõidukil vanasõidukina tunnustamise akt.

  (2) Korduvülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama eelnenud ülevaatuse kontrollkaardi.

  (3) Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentidele esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

§ 9.   Ülevaatuse maht

  (1) Korralisel ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina, välja arvatud vanasõiduki, liiklusregistri andmeid ning masina vastavust käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (11) T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masina korralisel ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse lisas 5 loetletud masina osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust, mille kontrollimine on jaotatud järgmistesse valdkondadesse:
  1) identifitseerimine;
  2) pidurisüsteem;
  3) juhtimisseade;
  4) nähtavus;
  5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
  6) veermik ja vedrustus;
  7) raam, kere ja sellele kinnituvad osad;
  8) muu varustus;
  9) saaste.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud kontroll tehakse vastavalt määruse lisas 5 sätestatud metoodikale.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

  (2) Vanasõiduki korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust käesoleva määruse lisa 1 grupis nr 11 kehtestatud vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukina tunnustamise akti alusel.

  (3) Vanasõidukina tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodule kontrollima masina vastavust originaalsuse nõuetele. Masin peab vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele käesoleva määruse lisa 3 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (4) Korduvülevaatus võib piirduda üksnes kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

§ 10.   Ülevaatuse tulemuste hindamine

  (1) Ülevaataja peab masina ülevaatuse tulemuse kandma käesoleva määruse lisas 2 esitatud kontrollkaardile.

  (2) Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusregistrisse.

  (3) Kui masinal avastati rike või puudus, tuleb selle omanikule või valdajale väljastada kontrollkaart. Kui avastati üksnes väheoluline rike või puudus, võib kontrollkaardi edastada elektrooniliselt, välja arvatud, kui masina omanik või valdaja soovib kontrollkaardi väljatrükki. Kui masinal riket või puudust ei avastatud, tuleb kontrollkaart väljastada masina omaniku või valdaja soovil.

  (4) Rike ja puudus märgitakse kontrollkaardile järgmiselt:
  1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse masin tehnonõuetele vastavaks;
  2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatust;
  3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (5) Kui T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masinal on rohkem kui neli riket või puudust § 9 lõike 11 punktides 1–9 nimetatud samas valdkonnas, liigitatakse rikked või puudused järgmisesse lõikes 4 sätestatud rikke või puuduse raskusastmesse.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

  (6) Rikke või puuduse võib liigitada järgmisesse raskusastmesse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust § 9 lõike 11 punktides 1–9 nimetatud samas valdkonnas ning nendest tingituna on masina ohutus halvenenud määral, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus või on masin omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

§ 11.   Ülevaatuse otsused ja nendest tulenevad piirangud

  (1) Korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikke või puuduse iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) „tehniliselt korras”, kui masina tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja masinal ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]
  2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”, kui tehniliselt korras masina tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed;
  3) „esitada korduvülevaatusele” – masinal on oluline rike või puudus;
  4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – masinal on vähemalt üks ohtlik rike või puudus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul peab masina omanik või kasutaja kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Masinat ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teostatakse masina ülevaatus täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest viivitamata teatama politseiasutusele ja Transpordiametile. Masin tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Transpordiametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist masinale järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja. Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse masin kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui masinal puudus kehtiv korraline ülevaatus.
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul loetakse masin kuni vea kõrvaldamiseni kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 12.   Ülevaatuse vormistamine

  (1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja kandma kontrollkaardile otsuse „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (3) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale või masinale, mille liiklusregistri andmed vajavad täpsustamist, väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
  1) esitada korduvülevaatusele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”;
  2) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
  3) esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 2. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (5) Kontrollkaardi kaotamise korral väljastab duplikaatkaardi ainult see ülevaataja, kes kontrollkaardi oli vormistanud.

  (6) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel peab Transpordiamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse masina ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

§ 13.   Vanasõidukina tunnustamise vormistamine

  (1) Vanasõidukina tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta käesoleva määruse lisas 3 toodud vanasõidukina tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Transpordiametile.

  (2) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukina tunnustamise akti väljastamisega peab Transpordiamet kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse „Tehnoülevaatused” märkuse masina ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1717 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 48–51).
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 1 Masina tehnonõuded ja nõuded varustusele
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 2 Kontrollkaardile kantavad andmed
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 3 Vanasõiduki tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 4 Masina kategooriate määratlused

Lisa 5 T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b- ja T4.3b-kategooria masina ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede, varustuse ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json