Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 1

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.07.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada jooksva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 200 000 eurot. Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.“;

2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„(5) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
(6) EMK säilitab vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid koos teabe ja vajalike lisadokumentidega kümme aasta jooksul alates viimasest üksikabi andmisest.“;

4) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) metsa sertifitseerimise toetus.“;

5) paragrahvi 8 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:
„(31) Nõustamistoetuse taotlemisel esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud nimekirja ja lisa 9 vormil andmed metsaühistu tegevuse kohta taotluse esitamise aastale eelneval kalendriaastal.“;

6) paragrahvi 9 lõiget 61 täiendatakse pärast sõna „inventeerimisandmed“ lauseosaga järgmises sõnastuses:
„, vähemalt taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta 1. jaanuari seisuga.“;

7) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

㤠131. Metsa sertifitseerimise toetus
(1) Metsa sertifitseerimise toetust antakse säästva metsamajandamise sertifitseerimise eest. Toetuse eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele erametsades metsandusalase ühistegevuse kaudu.
(2) Metsa sertifitseerimise eest võib toetust saada metsaühistu, mis vastab järgmistele tingimustele:
1) metsaühistu liikmetele kuuluva lõikes 6 märgitud ajavahemiku vältel esmakordselt sertifitseeritud metsa kogupindala ületab 200 hektarit;
2) metsaühistu on rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidja või sõlminud koostöölepingu rahvusvahelise säästva metsamajandamise grupisertifikaadi hoidjaga;
3) metsaühistu kvalifitseerub käesoleva määruse §-s 12 sätestatud metsaühistu toetusele metsa sertifitseerimise toetuse taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta tulemuste põhjal.
(3) Metsa sertifitseerimise toetuse määr on kuni 20 000 eurot metsaühistu kohta kalendriaastas.
(4) Metsa sertifitseerimise toetust makstakse proportsionaalselt summas, mis moodustab sertifitseerimise taotlusvooru eelarvest sama suure osakaalu, kui on toetusele kvalifitseerunud metsaühistu liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsa pindala osakaal kõigi selles voorus toetust taotlenud metsaühistute liikmetele kuuluva sertifitseeritud metsa kogupindalast.
(5) Kui erametsaomanik on sama metsa sertifitseerinud mitme säästva metsamajandamise sertifitseerimissüsteemi kaudu, käsitletakse seda toetuse määramisel üks kord. Kui erametsaomanik on mitme metsaühistu liige, jagatakse sertifitseeritud metsale määratud toetus proportsionaalselt nende ühistute vahel, kes selle erametsaomaniku sertifitseeritud metsa kohta toetust taotlesid.
(6) Metsa sertifitseerimise toetust makstakse perioodi kohta, mis algab taotluse esitamise kalendriaasta 1. juunil ja lõpeb taotluse esitamisele järgneva aasta 31. mail.
(7) Metsa sertifitseerimise toetuse taotlemisel esitab taotleja lisaks taotlusele lisa 15 vormil andmed perioodi jooksul kavandatava metsa sertifitseerimise kohta.
(8) Metsaühistul on võimalus saada ettemaksu 50% ulatuses taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast. Järgmised maksed teeb EMK pärast ettemaksu täielikku kasutamist ning lõikes 9 sätestatud dokumentide esitamist.
(9) Metsa sertifitseerimise toetuse taotleja esitab hiljemalt taotluse esitamisele järgneva aasta 1. juuniks:
1) lisa 16 vormil andmed perioodi jooksul sertifitseeritud metsa kohta;
2) metsa sertifitseerimist tõendavad dokumendid, sealhulgas grupisertifikaadi hoidja kinnituse toetuse määramise aluseks oleva metsa sertifitseerimise kohta katastriüksuste lõikes.“;

8) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse lisad 6, 9 ja 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määrust täiendatakse lisadega 15 ja 16 (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 6. augustil.

Siim Kiisler
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 6 Metsaühistu tulemusmõõdikud

Lisa 9 Andmed metsaühistu tegevuse kohta

Lisa 10 Metsamajandusalases koostöös tehtud tööde nimekiri

Lisa 15 Andmed metsa kavandatava sertifitseerimise kohta

Lisa 16 Sertifitseeritud metsa loetelu

/otsingu_soovitused.json