Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruse nr 95 „Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 5

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruse nr 95 „Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras” muutmine

Vastu võetud 26.07.2018 nr 64

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 105 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruses nr 95 „Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning avariikutsekiirituse viitetase kiirgushädaolukorras”;

2) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Avariikutsekiirituse viitetase”;

3) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avariitöötaja ühe aasta jooksul saadud avariikutsekiirituse efektiivdoosi viitetase on 100 millisiivertit.

(2) Lõikes 1 nimetatud viitetaset võib erandkorras ületada juhul, kui on vaja päästa elusid, ära hoida tõsiseid kiirgusest põhjustatud tervisemõjusid või takistada katastroofi väljakujunemist hädaolukorra seaduse tähenduses, eeldusel, et avariitöötaja ühe aasta jooksul saadud avariikutsekiirituse efektiivdoos väliskiiritusest ei ületa 500 millisiivertit.”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Avariitöötajat tuleb informeerida olemasolevatest kaitsemeetmetest ja sellest, et sekkumises osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel.

(4) Lõikes 2 nimetatud juhtudel tuleb avariitöötajat täiendavalt informeerida võimalikest terviseriskidest.”;

5) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).”.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json