Teksti suurus:

Toetus ettevõtja tootearenduseks

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 10

Toetus ettevõtja tootearenduseks

Vastu võetud 27.07.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määruse sihtrühm on väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtjad, kellel on valmisolek ja võimekus töötada välja uusi omatooteid.

  (2) Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), ning sellele kohaldatakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (3) Määruse alusel antakse tootearenduse ja innovatsiooniabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus), artikli 25 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (4) Määrust ei kohaldata ettevõtjale, kelle suhtes on Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus, mis on täitmata.

  (5) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 4 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 ja VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Määruse eesmärk on toetada tööstusettevõtja tehtavat tootearendust üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 mõistes ekspordipotentsiaaliga toote arendamiseks.

  (2) Määruse tulemusel investeerivad ettevõtjad rohkem arendustegevusse, et töötada välja uusi ekspordipotentsiaaliga tooteid, tulemuslike projektide mõjul suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest.

  (3) Määrus panustab riigieelarve seaduse § 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020” alaeesmärki „Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid”.

§ 3.   Terminid

  (1) E-teenindus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel asuv portaal, mille kaudu saab taotleja esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele dokumente.

  (2) Keskmise suurusega ettevõtja on määratletud üldise grupierandi määruse I lisas.

  (3) Projektiplaan sisaldab tegevuskava tootearendusest ja selle oodatavast tulemusest, toote turustamise plaani, ekspordipotentsiaali analüüsi ja ekspordiplaani, projektimeeskonna kirjeldust ning ettevõtte majandusnäitajate prognoosi.

  (4) Toetuse taotlejast sõltumatu isik on isik, kes ei ole toetuse taotlejaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (5) Tööstusettevõtja on ettevõtja, kelle põhitegevus kuulub Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C) märgitud tegevusvaldkondadesse.

  (6) Väikese suurusega ettevõtja on määratletud üldise grupierandi määruse I lisas.

§ 4.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

§ 5.   Vaide esitamine

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 6.   Toetuse suurus ja määr

  (1) Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 200 000 eurot.

  (2) Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 20 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmise puhul on toetuse määr 70 protsenti abikõlblikest kuludest.

  (4) Üldise grupierandi määruse alusel abi andmise puhul on toetusmäärad abikõlblikest kuludest järgmised:
  1) 45 protsenti väikese suurusega ettevõtjale;
  2) 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtjale.

§ 7.   Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse projektile, mille tegevused panustavad §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuste saavutamisse.

  (2) Enne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotluse esitamist taotleja kantud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik.

  (3) Abikõlblikud on järgmised lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
  1) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  2) vahendite ja seadmete kulud proportsionaalselt nende kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
  3) toetuse taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste ja patendi ning nõustamisteenuse ja muu sarnase teenuse kulud;
  4) materjali-, varustuse ning arendatava tootega samalaadsete toodete kulud.

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 36 kuud.

  (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhul pikendada kuni 6 kuu võrra, tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa 36 kuud.

  (4) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt ja toetuse saajale lõppmakse tegemist.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) ettevõtja või temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu majandusaasta aruannete kohaselt on vähemalt 200 000 eurot;
  2) vähese tähtsusega abi puhul ei tohi toetuse suurus koos jooksva majandusaasta ja taotluse esitamise aastale vahetult eelneva kahe majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abiga ühe ettevõtja kohta ületada 200 000 eurot, sealjuures võetakse arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud eri eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid;
  3) taotleja maksu- või maksevõlg koos intressiga ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud ja maksed tähtaegselt tasutud;
  4) taotleja on taotluse esitamise hetkeks täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
  5) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes;
  6) taotleja omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;
  7) taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks vastavalt §-le 6.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni ulatuses, mis võimaldab hinnata taotleja ja projekti abikõlblikkust ning vastavust määruse eesmärkidele ja tulemustele:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) projekti pealkiri, eesmärgid ja oodatavad tulemused;
  3) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  4) projekti eelarve;
  5) informatsioon taotleja vastavuse kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 nõuetele;
  6) taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav äriregistris;
  7) jooksva aasta viimase kvartali kasumiaruanne ja bilanss;
  8) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt positiivse eelhinnangu saanud projektiplaan.

§ 10.   Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Enne taotluse esitamist läbib taotleja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatud eelnõustamise, mille käigus antakse projektiplaanile eelhinnang, selgitatakse toetuse andmise aluseid, juhitakse tähelepanu kavandatava taotluse võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele ning antakse soovitusi ja tehakse ettepanekuid nende kõrvaldamiseks.

  (2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus annab projektiplaanile positiivse eelhinnangu, kui projektiplaan vastab §-s 2 nimetatud eesmärkidele ja tulemustele.

  (3) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) registreerimisest;
  2) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  3) menetlusse võtmisest või vastu võtmata jätmisest;
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  6) nõuetele vastavate taotluste hindamisest;
  7) taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

  (4) Toetust taotletakse jooksvalt.

  (5) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest, peatamisest ning rahastamise eelarvest annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teada oma veebilehel.

  (6) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuse eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, ja teavitab sellest viivitamata oma veebilehel.

  (7) Taotlus esitatakse e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

  (8) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses registreerimisest. Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.

  (9) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ning taotluse täiendamist või muutmist. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra, kuid mitte rohkem kui 10 tööpäeva.

  (10) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust §-s 11 nimetatud tingimuste kohaselt hindamata, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotleja või taotlus ei vasta §-s 9 esitatud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust.

§ 11.   Taotluse hindamine

  (1) Taotlusi hindab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kaasates vajadusel valdkondlikke eksperte ning moodustades vajadusel nõuandva õigusega hindamiskomisjoni, kooskõlastades komisjoni moodustamise otsuse eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (2) Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4.

  (3) Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub valikukriteeriumite hinnete kaalutud keskmisest.

  (4) Valikukriteeriumid ja osakaalud koondhindes on järgmised:
  1) projekti mõju määruse eesmärkide ja tulemuste saavutamisele, milles hinnatakse projekti panust toetuse andmise eesmärkide ja tulemuste täitmisse ja projekti mõju ettevõtja arengule – osakaal 50 protsenti koondhindes;
  2) projekti kvaliteet, milles hinnatakse projekti realistlikkust, selgust ja tulemuste mõõdetavust – osakaal 20 protsenti koondhindes;
  3) taotleja võimekus projekti ellu viia, milles hinnatakse taotleja tootearenduse alast ja finantsvõimekust ning riskide juhtimise oskust – osakaal 30 protsenti koondhindes.

§ 12.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja toimetab selle taotlejale kätte e-teeninduse kaudu. Otsused sisaldavad vähemalt otsuse põhjendust ning rahuldamise ja osalise rahuldamise otsus ka toetuse suurust ja määra ning abikõlblikkuse perioodi.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mis vastavad kõikidele järgnevatele nõuetele:
  1) on määruse § 11 lõikes 4 nimetatud valikukriteeriumite alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,50;
  2) ei ole üheski määruse § 11 lõikes 4 nimetatud valikukriteeriumitest saanud hindeks vähem kui 2,00;
  3) nende rahastamise summa ei ületa toetuse eelarve vaba jääki.

  (3) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav ning taotleja on nõus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Kui taotleja ei ole Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettepanekuga nõus, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Rahuldamata jätmise otsus tehakse taotluste puhul:
  1) kus taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) mille rahaline maht ületab taotluste rahastamiseks ettenähtud eelarve vaba jääki või
  3) mille hinded ei ületa lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud lävendeid.

4. peatükk Aruannete esitamine, toetuse väljamaksmise ja tagastamise tingimused, toetuse saaja ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 13.   Aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab projekti vahearuandeid projekti abikõlblikkuse perioodil kaks korda 12 kalendrikuu jooksul. Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja kahe kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (2) Vahearuande aruandeperioodi kestus ning aruannete esitamise tähtpäevad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

  (3) Projekti järelaruanne sisaldab teavet uue toote käibe ja ekspordi kohta ning hinnangut projekti tulemuste rakendamise kohta.

  (4) Vahe-, lõpp- ja järelaruannete vormid teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kättesaadavaks e-teeninduse ja enda veebilehe kaudu.

  (5) Aruanded sisaldavad projekti tegevuste kirjeldust, teavet projekti tulemuste saavutamise kohta ja toetuse saaja hinnangut projekti edenemisele.

  (6) Vahe- ja lõpparuanded esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele e-teeninduse kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

§ 14.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tegelike kulude alusel.

  (2) Maksetaotlused esitatakse e-teeninduse kaudu.

  (3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus menetleb maksetaotlust kuni 20 tööpäeva. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ning määratakse puuduste kõrvaldamise tähtaeg. Maksetaotluse menetlemine pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (4) Toetuse maksmise eeldused tegelike kulude alusel on järgnevad:
  1) abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine;
  2) abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi;
  3) projekti tegevustest tingitud kulude tekkimist ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele;
  4) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele vastava aruandeperioodi vahe- ja lõpparuande koos maksetaotlusega esitamine ja nende aktsepteerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt;
  5) kõik projekti raames tehtud kulud peavad olema välja makstud toetuse saajale kuuluvalt pangakontolt, välja arvatud § 7 lõike 3 punktis 2 nimetatud vahendite ja seadmete amortisatsioonikulud.

§ 15.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt teavet ja nõuandeid, mis on seotud toetuse taotlemise ja seonduvate protseduuridega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud omafinantseeringu;
  2) kasutama toetust määruse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  3) rikkumise korral toetuse tagasi maksma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tagasinõude alusel;
  4) esitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõutud informatsiooni ja aruandeid ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal;
  5) esitama koos maksetaotlusega vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse, kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, ning kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb maksetaotlusele lisada sellekohane põhjendus;
  6) taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt vajadusel nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eelarve või eesmärkide muutmiseks, esitades vastava muutmistaotluse enne muudatuse tegemist;
  7) võimaldama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  8) säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast projekti lõppu;
  9) teavitama viivitamatult kirjalikult Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  10) teavitama avalikkust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse etteantud viisil, kui ta on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust saanud.

§ 16.   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamise ning toetuse tagasimaksmist kajastavate dokumentide osas;
  2) nõuda taotluses sisalduva projekti tegevuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti täitmine on ohustatud;
  4) lõpetada toetuse maksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  5) keelduda projekti muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi või nende vastavust toetuse andmise eesmärkidele.

  (2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kohustub:
  1) nõustama taotlejaid projektiga seotud küsimustes;
  2) tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest;
  4) toetuse tagasinõudmisel sätestama vastavas otsuses tagasinõudmise aluse, tagasinõutava summa, otsuse täitmise tähtaja ja muu otsusega seotud olulise teabe;
  5) mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente;
  6) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat alates viimasest toetuse andmisest.

§ 17.   Toetuse tagastamine

  Toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise alused on:
  1) toetuse saaja ei ole täitnud projektiplaani;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud esitamata;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Viljar Lubi
Majandusarengu asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json