Teksti suurus:

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning avariikutsekiirituse viitetase kiirgushädaolukorras

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 11

Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning avariikutsekiirituse viitetase kiirgushädaolukorras1
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

Vastu võetud 15.09.2016 nr 95
RT I, 20.09.2016, 7
jõustumine 01.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2018RT I, 31.07.2018, 503.08.2018

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sekkumistasemed kiireloomuliste kaitsemeetmete rakendamiseks

  (1) Sekkumistasemel 10 millisiivertit tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks varjumist, s.o inimeste püsimist ehitises kuni kaks päeva, et nõrgendada radioaktiivsest pilvest või maapinnale sadenenud radioaktiivsest ainest põhjustatud kiiritust.

  (2) Sekkumistasemel 50 millisiivertit tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks evakueerimist, s.o inimeste kiiret eemaldamist kuni üheks nädalaks kiirgusohtlikust piirkonnast.

  (3) Sekkumistasemel 10 milligreid lastel, 100 milligreid täiskasvanutel ja 1 grei üle 50-aastastel tuleb kaaluda kiirgusdoosi ärahoidmiseks kaitsemeetmena joodiprofülaktikat, s.o kilpnäärme küllastamist stabiilse joodiga, et vältida kilpnäärmesse radioaktiivse joodi kogunemist.

§ 2.  Sekkumistasemed pikaajaliste kaitsemeetmete rakendamiseks

  (1) Ümberpaigutamist, s.o inimeste radioaktiivselt saastunud maa-alalt äraviimist kuni üheks aastaks, tuleb kaaluda juhul, kui eemaloleku esimese 30 päeva jooksul välditakse rohkem kui 30millisiivertist efektiivdoosi.

  (2) Ümberasustamist, s.o elanike alalist ümberpaigutamist, tuleb kaaluda juhul, kui ümberasustamata jätmisel ületaks elaniku efektiivdoos elu jooksul 1 siiverti.

  (3) Lõikes 1 sätestatud kaitsemeetme rakendamine lõpetatakse, kui tagasipöördumisele järgneva 30 päeva jooksul ei ületa elaniku saadav efektiivdoos 10 millisiivertit ja elu jooksul saadav efektiivdoos ei ületa 1 siivertit.

§ 3.  Toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse tegutsemistasemed

  Toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse tegutsemistasemed on sätestatud nõukogu määruse (Euratom) 2016/52, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90, I–III lisas.

§ 4.  Avariikutsekiirituse viitetase
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

  (1) Avariitöötaja ühe aasta jooksul saadud avariikutsekiirituse efektiivdoosi viitetase on 100 millisiivertit.
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

  (2) Lõikes 1 nimetatud viitetaset võib erandkorras ületada juhul, kui on vaja päästa elusid, ära hoida tõsiseid kiirgusest põhjustatud tervisemõjusid või takistada katastroofi väljakujunemist hädaolukorra seaduse tähenduses, eeldusel, et avariitöötaja ühe aasta jooksul saadud avariikutsekiirituse efektiivdoos väliskiiritusest ei ületa 500 millisiivertit.
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

  (3) Avariitöötajat tuleb informeerida olemasolevatest kaitsemeetmetest ja sellest, et sekkumises osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel.
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

  (4) Lõikes 2 nimetatud juhtudel tuleb avariitöötajat täiendavalt informeerida võimalikest terviseriskidest.
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2016. a.


1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).
[RT I, 31.07.2018, 5 - jõust. 03.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json