Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2019, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Vastu võetud 25.07.2019 nr 65

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punkti 7, § 27, § 271 lõike 2, § 28 lõike 22 ja § 366 lõike 4, Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1, kutseõppeasutuse seaduse § 34 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 6 ja § 31 lõike 11, rakenduskõrgkooli seaduse § 15 lõike 6 ja § 19 lõike 3, Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 6, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 31 lõike 4, töölepingu seaduse § 58 lõike 2 ning ülikooliseaduse § 291 lõike 5 ja § 31 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määrus nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määrus nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Eesti Hariduse Infosüsteem” sõnadega „Eesti hariduse infosüsteem” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõnad „õpetajate ja õppejõudude alamregister” sõnadega „õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 punktis 2, § 16 punktis 1, § 18 lõike 3 sissejuhatavas osas, § 20 lõikes 2, § 22 lõikes 4, § 35 lõike 1 punktides 59 ja 63 ja § 411 lõikes 3 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

4) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse pakkumisega seotud õpetajate, koolijuhtide, tugispetsialistide ja kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste akadeemiliste töötajate ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate kohta. Akadeemilise töötajana käsitatakse kõiki kõrgharidustasemel otseselt õpetamisega tegelevaid isikuid, sealhulgas õpetavaid ning teadus- ja arendustegevust läbiviivaid akadeemilisi töötajaid (eespool ja edaspidi akadeemiline töötaja).”;

5) paragrahvi 18 lõike 3 punktides 8, 10 ja 17–21 asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemiline töötaja” vastavas käändes;

6) paragrahvi 22 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja akadeemiliste töötajate kohta andmed õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse õpetaja ja akadeemilise töötajana tööle asumise, töölt lahkumise või muude §-s 18 toodud andmete muutumise päeval, välja arvatud iga aasta septembris, kui nimetatud andmed esitatakse viie tööpäeva jooksul, ning välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15, 151 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruses nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 5 lõike 5 ja § 7 lõike 3 alusel.”;

2) määruses asendatakse sõna „õppejõud” sõnadega „akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

3) paragrahvidest 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ja 40 jäetakse välja sõna „välisriigi”;

4) paragrahvi 8 lõikest 2, § 13 lõikest 2, § 18 lõikest 2, § 23 lõikest 2, § 28 lõikest 2, § 33 lõikest 2, § 38 lõikest 2 ja § 43 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „(Diploma Supplement)”;

5) paragrahvi 28 lõikes 2 ja § 33 lõikes 2 asendatakse sõnad „rakenduskõrghariduse diplomi õppekava täitmise kohta” sõnadega „diplomi õppekava täitmise ja bakalaureusekraadi andmise kohta”;

6) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2019/2020. õppeaastat ämmaemanda- või õeõppesse vastuvõetud üliõpilasele antakse õppekava täies mahus täitmisel rakenduskõrghariduse diplom.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruse nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määruses nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Eesti Hariduse Infosüsteem” sõnadega „Eesti hariduse infosüsteem” vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel” sõnadega „integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavadel”;

3) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõna „«Ülikooliseaduses»” sõnaga „kõrgkooli”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2006. a määruse nr 92 „Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2006. a määruses nr 92 „Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Eesti Hariduse Infosüsteem” sõnadega „Eesti hariduse infosüsteem” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse sõnad „õpetajate ja õppejõudude alamregister” sõnadega „õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 1 ja §-s 19 asendatakse sõna „teadustöötajad” sõnadega „teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad” vastavas käändes;

4) määruse 1. peatükki täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Andmete säilitamine

(1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse vastutava ja volitatud töötleja asjaajamises kehtestatud säilitustähtaegade vältel, mille lõppemise järel need hävitatakse arhiiviseaduse, muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

(2) Paragrahvi 23 punktides 1–4 ja 6–8, § 29 lõike 1 punktis 6, lõike 2 punktis 3 ja lõike 5 punktis 6 ning § 35 lõike 1 punktides 2, 9 ja 25, lõike 2 punktis 5, lõike 3 punktides 3 ja 5 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud isikuandmeid säilitatakse alaliselt.

(3) Paragrahvi 23 punktis 5 sätestatud isikuandmeid säilitatakse viis aastat pärast isiku surma.

(4) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

(5) Logiandmeid säilitatakse viis aastat.”;

5) paragrahvis 33 asendatakse sõna „teadustöötaja” sõnadega „teadus- ja arendustegevust läbiviiv akadeemiline töötaja”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 112 „Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 112 „Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa”;

2) paragrahvid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2014. a määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2014. a määruse nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord” preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 271 lõike 2 alusel.”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” § 20 lõikes 4 asendatakse sõnad „rakenduskõrgkooli seaduse” sõnaga „kõrgharidusseaduse”.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json