Teksti suurus:

Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2019, 8

Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus

Vastu võetud 07.04.2006 nr 92
RT I 2006, 16, 133
jõustumine 16.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2008RT I 2008, 36, 21708.08.2008
19.11.2009RT I 2009, 55, 37227.11.2009
30.09.2010RT I 2010, 72, 54508.10.2010
01.04.2012RT I, 05.04.2012, 108.04.2012, rakendatakse alates 01.03.2012
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 101.09.2019

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 31 lõike 4 alusel.
[RT I, 05.04.2012, 1 - jõust. 08.04.2012, rakendatakse alates 01.03.2012]

1. peatükk EESTI TEADUSINFOSÜSTEEMI ASUTAMINE 

§ 1.   Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register «Eesti Teadusinfosüsteem».

§ 2.   Eesti Teadusinfosüsteemi pidamise eesmärk

  Eesti Teadusinfosüsteemis (edaspidi register) koondatakse ühtseks tervikuks Eesti teadus- ja arendustegevusega seotud andmed.
[RT I 2008, 36, 217 - jõust. 08.08.2008]

§ 3.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Registri volitatud töötleja on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 05.04.2012, 1 - jõust. 08.04.2012, rakendatakse alates 01.03.2012]

  (3) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus ning avalik õiguslik juriidiline isik, kellega vastutav töötleja on sõlminud andmete volitatud töötlemise lepingu, on võrdsustatud volitatud töötlejaga lepingus sätestatud ulatuses.

§ 4.   Registrisse andmete esitajad

  (1) Registrisse andmete esitajateks on teadus- ja arendustegevusega seotud füüsilised isikud, teadus- ja arendustegevusega seotud asutused ja juriidilised isikud, Eesti hariduse infosüsteemi õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistris kirjeldatud füüsilised isikud, kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ja juriidilised isikud ning teised asutused ja isikud käesoleva määrusega sätestatud ulatuses.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Teadus- ja arendustegevusega seotud füüsilised isikud on:
  1) teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevust läbiviivad akadeemilised töötajad;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  2) teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevust administreeriv personal;
  3) finantseerimise või evalveerimise taotlustes nimetatud isikud.

  (3) Teadus- ja arendustegevusega seotud asutused ja juriidilised isikud on:
  1) teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse kantud asutused ja juriidilised isikud;
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  2) teadus- ja arendustegevuse finantseerimist ja evalveerimist taotlevad asutused ja juriidilised isikud;
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  3) teadus- ja arendustegevust finantseerivad asutused või juriidilised isikud.

§ 5.   Andmete ristkasutus

  Teiste registritega toimub andmete ristkasutus vastavalt registrite vastutavate töötlejate vahelistele kokkulepetele.

§ 51.   Andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse vastutava ja volitatud töötleja asjaajamises kehtestatud säilitustähtaegade vältel, mille lõppemise järel need hävitatakse arhiiviseaduse, muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (2) Paragrahvi 23 punktides 1–4 ja 6–8, § 29 lõike 1 punktis 6, lõike 2 punktis 3 ja lõike 5 punktis 6 ning § 35 lõike 1 punktides 2, 9 ja 25, lõike 2 punktis 5, lõike 3 punktides 3 ja 5 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud isikuandmeid säilitatakse alaliselt.

  (3) Paragrahvi 23 punktis 5 sätestatud isikuandmeid säilitatakse viis aastat pärast isiku surma.

  (4) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.

  (5) Logiandmeid säilitatakse viis aastat.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

2. peatükk EESTI TEADUSINFOSÜSTEEMI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 6.   Registri pidamine

  Registrit peetakse « Avaliku teabe seaduses», «Isikuandmete kaitse seaduses», käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2008, 36, 217 - jõust. 08.08.2008]

§ 7.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

  (2) Registrisse kuuluvad järgmised alamregistrid:
  1) teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregister;
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  2) teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregister;
  3) teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregister;
  4) teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregister.

§ 8.   Registri andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatu või tahtliku esitamise ja nende avastamise korral on andmete esitaja kohustatud esitama parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest talle teatamisest arvates.

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuse suhtes ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.

§ 9.   Registri andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Registri andmed jagunevad avalikeks ning piiratud juurdepääsuga andmeteks.

  (2) Register on avalik. Register tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti Teadusportaali veebilehe kaudu.

  (3) Andmete esitaja võib piirata juurdepääsu registrisse esitatud andmetele, mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras või mille osas on andmete esitaja vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» kohustatud hoidma riigi- või ärisaladust. Juurdepääsupiirang kehtestatakse kas vastava märke kandmisega andmete esitusvormile või esitatavate andmete krüpteerimise teel.

  (4) Piiratud juurdepääsuga andmetele juurdepääsu õigus on:
  1) registrisse kantud füüsilisel isikul teda puudutavate andmete osas;
  2) registrisse kantud asutusel ja juriidilisel isikul teda puudutavate andmete osas;
  3) kõikidel isikutel ja asutustel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 10.   Andmete esitamise korraldamine ja andmete väljastamine

  (1) Registrisse esitab andmed identifitseeritud esitaja, kes tuvastab end:
  1) isikutunnistuse (ID-kaardi) abil;
  2) vastutava töötlejaga andmete volitatud töötlemise lepingu sõlminud asutuste ja juriidiliste isikute identifitseerimiskeskuste kaudu või
  3) volitatud töötleja poolt väljastatud kasutajatunnuse ja parooli abil.

  (2) Registri identifitseeritud esitajal on õigus teostada registrist päringuid vastavalt tema suhtes kehtivatele juurdepääsuõigustele.

  (3) Registrist väljavõtete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale kirjalik või elektrooniline taotlus, milles on ära näidatud soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega seadusele või välislepingule ning isiku või asutuse nimi, kellele andmed esitatakse. Elektrooniline taotlus allkirjastatakse digitaalselt.

  (4) Piiratud juurdepääsuga andmete väljastamise ja sellest keeldumise otsustab volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

  (5) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

  (6) Registrist väljastatakse andmeid digitaalsel kujul või paberkandjatel vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.

  (7) Registri vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust andmete registrisse sisestamise, andmete muutmise ja registrist tehtud väljavõtete üle. Arvestuses kajastatakse andmeid muudatuste tegijate ja muudatuste tegemise aja kohta ning esitatakse muudatuste kirjeldused.

§ 101.   Andmete ülekandmine Eesti hariduse infosüsteemist
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  Paragrahvis 23 sätestatud isikute andmed ja nende muudatused, mida kogutakse Eesti hariduse infosüsteemis õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse, ning § 35 lõikes 4 sätestatud andmed ja nende muudatused, mida kogutakse Eesti hariduse infosüsteemi, kantakse registrisse nende tekkimisel Eesti hariduse infosüsteemi.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 11.   Registri andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 12.   Registri turvaklass

  Registri turvaklass on K2T2S2.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

2. jagu Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregister 
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

§ 13.   Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistri pidamise eesmärk

  Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistri pidamise eesmärgiks on pidada arvestust teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja juriidiliste isikute üle.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

§ 14.   Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistri ülesehitus
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse kuuluvad:
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  1) andmed teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja juriidiliste isikute ning nende struktuuriüksuste kohta;
  2) teadus- ja arendusasutuste registreerimisega seotud andmed.

§ 15.   Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse andmete esitajad
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  Teadus- ja arendusasutuste andmete esitajateks on Haridus- ja Teadusministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ning teadus- ja arendustegevusega seotud asutused ja juriidilised isikud.
[RT I, 05.04.2012, 1 - jõust. 08.04.2012, rakendatakse alates 01.03.2012]

§ 16.   Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse andmete esitamine
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  (1) Andmed teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse esitatakse registri vastava sisestusvormi kaudu viie tööpäeva jooksul alates andmete tekkimisest.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  (2) Muudatused asutuse struktuuriüksuste andmetes esitab esitaja registrisse viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 17.   Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistri andmete koosseis
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  (1) Teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja juriidiliste isikute ning nende struktuuriüksuste kohta kantakse teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  1) registrikood äriregistris, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
  2) õiguslik vorm;
  3) täielik nimi eesti ja inglise keeles;
  4) juriidiline aadress;
  5) kinnitus riigiabi nõuetele vastavuse kohta.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  (2) Teadus- ja arendusasutuste registreerimise kohta kantakse teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse:
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]
  1) teadus- ja arendusasutuse registreerimise kohta antud haridus- ja teadusministri käskkirja number ja kuupäev;
  2) teadus- ja arendusasutuse registrist kustutamise kohta antud haridus- ja teadusministri käskkirja number ja kuupäev.

§ 18.   Teiste registrite andmete kasutamine

  Teadus- ja arendusasutuste andmete registrisse kandmise ja muutmise aluseks on väljavõte äriregistrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

3. jagu Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregister 

§ 19.   Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistri pidamise eesmärk

  Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistri pidamise eesmärgiks on pidada arvestust teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevust läbiviivate akadeemiliste töötajate, teadus- ja arendustegevust administreeriva personali ja finantseerimis- või evalveerimistaotlustes nimetatud isikute üle.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 20.   Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistri ülesehitus

  Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistrisse kantakse andmed teadus- ja arendustegevusega seotud füüsiliste isikute kohta.

§ 21.   Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistrisse andmete esitajad

  Andmed teadus- ja arendustegevusega seotud füüsiliste isikute kohta esitavad teadus- ja arendustegevusega seotud asutused ja juriidilised isikud. Paragrahvi 23 punktides 3, 4, 5, 7 ja 8 nimetatud andmed esitavad vastavad isikud.

§ 22.   Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistrisse andmete esitamine

  (1) Andmed teadus- ja arendustegevusega seotud füüsiliste isikute kohta esitatakse registri vastava sisestusvormi kaudu viie tööpäeva jooksul alates andmete tekkimisest.

  (2) Muudatused teadus- ja arendustegevusega seotud füüsiliste isikute andmetes esitab esitaja registrisse viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 23.   Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistri andmete koosseis

  Isikute kohta kantakse teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) isiku sünnikuupäev;
  4) isiku sugu;
  5) isiku kontaktandmed;
  6) isiku töökoht ja amet;
  7) info isikule antud teaduskraadide kohta: teaduskraad ja eriala või õppekava, kaitsmise aasta ja koht, teema ning juhendaja(d);
  8) isiku teadustöö põhisuunad.

§ 24.   Andmete alusdokumendid

  Teadus- ja arendustegevusega seotud isikute alamregistrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) tööleping;
  3) tööraamat;
  4) akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument.

4. jagu Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregister 

§ 25.   Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistri pidamise eesmärk

  Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistri pidamise eesmärgiks on koguda teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja juriidiliste isikute tegevuse planeerimiseks ja rahastamiseks ning eelarvete koostamiseks vajalikke andmeid.

§ 26.   Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistri ülesehitus

  Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse kuuluvad:
  1) andmed registri kaudu esitatavate finantseerimistaotluse kohta;
  2) andmed registri kaudu esitatavate finantseerimisaruannete kohta;
  3) andmed teadus- ja arendustegevuse evalveerimise kohta;
  4) andmed teadus- ja arendusprojektide ning -lepingute kohta.

§ 27.   Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse andmete esitajad

  (1) Andmed finantseerimistaotluste kohta esitab finantseerimise taotleja ning neid täiendab finantseeriv asutus või juriidiline isik.

  (2) Andmed finantseerimisaruannete kohta esitab finantseerimise taotleja ning neid täiendab finantseeriv asutus või juriidiline isik.

  (3) Andmed evalveerimise kohta esitab teadus- ja arendustegevusega seotud asutus või juriidiline isik ning neid täiendab evalveerimist läbiviiv asutus või juriidiline isik.

  (4) Andmed teadus- ja arendusprojektide kohta, mille finantseerimise taotlemine ei toimu registri kaudu, esitab teadus- ja arendustegevusega seotud asutus või juriidiline isik.

§ 28.   Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse andmete esitamine

  (1) Andmed teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse esitatakse registri vastava sisestusvormi kaudu viie tööpäeva jooksul alates andmete tekkimisest.

  (2) Muudatused teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistri andmetes esitab esitaja registrisse viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 29.   Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistri andmete koosseis

  (1) Finantseerimistaotluste kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse järgmised andmed:
  1) rahastamisprogrammi nimetus;
  2) teadus- ja arendustegevuse teema algus ja lõpp;
  3) teadus- ja arendustegevuse teema nimetus originaalkeeles ja tõlkes;
  4) teadus- ja arendustegevuse teema annotatsioon eesti ja inglise keeles;
  5) teadus- ja arendustegevuse teema seos ühisteemaga, kui teema kuulub ühisteema koosseisu;
  6) teadus- ja arendustegevuse teema juht ja teema täitmisega seotud isikud;
  7) teadus- ja arendustegevuse teemaga seotud asutus;
  8) taotletav summa kokku;
  9) teadus- ja arendustegevuse valdkondade ja erialade nimetused;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  10) finantseerimisotsus;
  11) muud andmed, mille loetelu kehtestab finantseeriv asutus.

  (2) Finantseerimisaruannete kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse järgmised andmed:
  1) finantseerimisprojekti number;
  2) finantseerimisprojekti raames saadud teadus- ja arendustegevuse tulemuste annotatsioon eesti ja inglise keeles;
  3) projektis osalevad isikud, osalemise algus- ning lõpptähtaeg;
  4) muud andmed, mille loetelu kehtestab finantseeriv asutus.

  (3) Teadus- ja arendustegevuse evalveerimistaotluste ja -tulemuste kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse järgmised andmed:
  1) evalveeritud teadus- ja arendustegevuse valdkonna nimetus;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  2) evalveerimisotsuse resolutsioon;
  3) evalveerimiskäskkirja number ja kuupäev;
  4) haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 83 «Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord» § 4 lõikes 4 ettenähtud muud andmed.
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]

  (4) Finantseerimisprojektide kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse järgmised andmed:
  1) projekti number;
  2) ülemprojekti number – täidetakse, kui projekt on teise projekti alamprojekt;
  3) teema nimetus eesti ja inglise keeles;
  4) projekti lühikirjeldus eesti ja inglise keeles;
  5) teadus- ja arendustegevuse valdkondade ja erialade nimetused eesti ja inglise keeles;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  6) teadus- ja arendustegevuse valdkondade osakaal projektis;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  7) teadustegevuse liik (alusuuring või rakendusuuring) ja osakaal projektis;
  8) projekti algus- ja lõpptähtaeg;
  9) projekti eelarve;
  10) lepingute numbrid, nende kehtivuse algus- ja lõpptähtaeg;
  11) teadus- ja arendusasutuse poolne info lepingu kohta vastavalt lõikele 5;
  12) finantseerijapoolne info lepingu kohta vastavalt lõikele 6;
  13) vajaduse korral muud andmed.

  (5) Lõike 4 punktis 11 nimetatud teadus- ja arendusasutuse poolne info lepingu kohta on järgmine:
  1) teadus- ja arendusasutuse nimi;
  2) roll osapoolena (koordinaator, partner);
  3) teadus- ja arendusasutuse poolse finantseerimise maht;
  4) teadus- ja arendusasutuse poolne allkirjastaja;
  5) allkirjastamise kuupäev;
  6) lepingu täitmisega seotud isikud.

  (6) Lõike 4 punktis 12 nimetatud finantseerijapoolne info lepingu kohta on järgmine:
  1) finantseeriv riik;
  2) rahastamisprogramm;
  3) finantseerijapoolse finantseerimise maht;
  4) finantseerijapoolne allkirjastaja;
  5) finantseerijapoolse allkirjastamise kuupäev;
  6) käskkirja number, kui finantseerimise aluseks on käskkiri.

§ 30.   Andmete alusdokumendid

  Teadus- ja arendustegevuse finantseerimise ning evalveerimise alamregistrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on projektide raames allkirjastatud lepingud ning evalveerimise ja finantseerimise aluseks olevad käskkirjad.

5. jagu Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregister 

§ 31.   Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistri pidamise eesmärgiks on koguda teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja isikute edukuse ja tulemlikkuse hindamiseks vajalikke andmeid.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

  (2) Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistris publikatsioonide kohta andmete kogumise eesmärgiks on lisaks lõikes 1 toodud eesmärgile koguda andmeid kõrghariduse omandamist võimaldavates õppeasutustes kõrghariduse õppekavadel õpetavate isikute kohta. Kõrghariduse omandamist võimaldavates õppeasutustes kõrghariduse õppekavadel õpetavate isikute publikatsioonide andmed edastatakse ristkasutuse korras Eesti hariduse infosüsteemi.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 32.   Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistri ülesehitus

  Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse kuuluvad andmed teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste ja isikute:
  1) publikatsioonide kohta;
  2) tööstusomandi kohta;
  3) teaduskollektsioonide kohta;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  4) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputööde kohta.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

§ 33.   Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse andemete esitajad

  Andmed esitab teadus- ja arendustegevust läbiviiv akadeemiline töötaja või Eesti hariduse infosüsteemis õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistris kirjeldatud füüsiline isik või teadus- ja arendustegevusega seotud asutus või juriidiline isik või kõrghariduse omandamist võimaldav õppeasutus või juriidiline isik. Teadus- ja arendustegevust läbiviiv akadeemiline töötaja või Eesti hariduse infosüsteemis õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistris kirjeldatud füüsilise isiku esitatud andmed kinnitab teadus- ja arendustegevusega seotud asutus või juriidiline isik või kõrghariduse omandamist võimaldav asutus või juriidiline isik.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 34.   Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse andmete esitamine

  (1) Andmed teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste kohta esitatakse registri veebilehel oleva sisestusvormi kaudu viie tööpäeva jooksul alates andmete tekkimisest.

  (2) Muudatused teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste andmetes esitab esitaja viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

§ 35.   Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistri andmete koosseis

  (1) Publikatsioonide kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse järgmised andmed:
  1) publikatsiooni liik;
  2) autorite nimed;
  3) pealkiri originaalkeeles ning tõlkes;
  4) originaalkeel või -keeled;
  5) dissertatsiooni korral selle liik;
  6) ajakirjas või jätkväljaandes avaldatud artikli korral väljaande nimetus;
  7) avaldatud konverentsiettekande korral konverentsi nimetus, toimumise koht ja aeg;
  8) kogumikus avaldatud artikli korral kogumiku nimetus;
  9) väljaande toimetajad;
  10) väljaande sarja või seeria number;
  11) väljaande köite number;
  12) väljaande anne või number;
  13) väljaande osa või jao nimetus või number;
  14) väljaande kaasande nimetus või number;
  15) eriväljaande nimetus või number;
  16) monograafia või kogumiku ilmumise koht;
  17) monograafia või kogumiku kirjastanud kirjastus;
  18) ilmumise aasta;
  19) leheküljed/lehekülgede arv;
  20) ISSN;
  21) ISBN;
  22) avaldamise staatus;
  23) andmebaasid, kus publikatsioon on refereeritud;
  24) publikatsiooniga seotud asutused;
  25) dissertatsiooni korral selle juhendaja.

  (2) Tööstusomandi kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse järgmised andmed:
  1) tööstusomandi liik;
  2) patenditaotluse avaldamise kuupäev, kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamise kuupäev või tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli või mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise kuupäev;
  3) tööstusomandi nimetus eesti ja inglise keeles;
  4) tööstusomandi annotatsioon eesti ja inglise keeles;
  5) autorite nimed;
  6) tööstusomandit valdav juriidiline isik;
  7) andmed tööstusomandi kaitse kohta (riik, patendiameti nimetus, taotluse kuupäev ja registreerimise number, kaitse kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev, registreerimise number ning prioriteedi number);
  8) andmed tööstusomandi klassifikatsiooni kohta (klassifikaatori liik, klass ja selgitus).

  (3) Teaduskollektsioonide kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse järgmised andmed:
  1) teaduskollektsiooni haldava asutuse nimetus;
  2) teaduskollektsiooni nimetus eesti ja inglise keeles;
  3) teaduskollektsiooni eest vastutav isik;
  4) teaduskollektsiooniga seotud teadus- ja arendustegevuse valdkondade ja erialade nimetused;
  5) teaduskollektsiooniga seotud isikud;
  6) teaduskollektsiooni kirjeldus eesti ja inglise keeles;
  7) «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 14 lõike 4 punkti 3 alusel kehtestatud muud andmed.
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]

  (4) Doktori- ja teadusmagistriõppe lõputööde kohta kantakse teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse järgmised andmed:
  1) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputöö autori ja juhendajate nimed;
  2) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputöö teadus- ja arendustegevuse valdkond;
[RT I 2010, 72, 545 - jõust. 08.10.2010]
  3) kaitstav või kaitstud teaduskraad;
  4) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputööga seotud õppekavale immatrikuleerimise kuupäev;
  5) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputööga seotud õppekavalt eksmatrikuleerimise kuupäev ja alus;
  6) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputöö kaitsmise aasta ja koht;
  7) doktori- ja teadusmagistriõppe lõputöö teema eesti ja originaal- või inglise keeles.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

§ 36.   Andmete alusdokumendid

  Teadus- ja arendustegevuse ning selle tulemuste alamregistrisse andmete kandmise alusdokumendid on:
  1) avaldatud trükiväljaanne või elektrooniline publikatsioon;
  2) tööstusomandi registreerimise tunnistus;
  3) juhendamiste immatrikuleerimise ja eksmatrikuleerimise käskkirjad.

3. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE RAHASTAMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 37.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon kooskõlas « Avaliku teabe seadusega» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».
[RT I 2008, 36, 217 - jõust. 08.08.2008]

§ 38.   Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist rahastatakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks ettenähtud vahenditest.

§ 39.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 36, 217 - jõust. 08.08.2008]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 40.   Määruse rakendamine

  (1) Alates 1. jaanuarist 2005. a tekkinud andmed on andmete esitajad kohustatud esitama alamregistrite koosseisu hiljemalt 1. juuniks 2006. a.

  (2) Paragrahvi 17 lõikes 2 loetletud andmeid kantakse teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste alamregistrisse kuni 1. jaanuarini 2010. a.
[RT I 2009, 55, 372 - jõust. 27.11.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json