Teksti suurus:

Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2019, 13

Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid

Vastu võetud 18.03.2005 nr 61
RT I 2005, 16, 98
jõustumine 24.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2016RT I, 31.05.2016, 403.06.2016
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 203.08.2019

Määrus kehtestatakse «Nimeseaduse» § 5 lõike 6 alusel.

§ 1.  Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu

  (1) Eeldatakse, et isikunime kirjutamine vastab nõuetele, kui isikunimede kirjutamisel kasutatakse Eesti standardis EVS 8 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas” määratletud eesti-ladina tähtede loetelu ESET1 tähti (lisa 1).
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]

  (2) Kui isikunimes esineb diakriitiliste märkidega tähti, mis ei kuulu lõikes 1 nimetatud loetellu, ja puuduvad tehnilised võimalused nende andmekogusse kandmiseks, asendatakse need lähima alustähega, jättes diakriitilised märgid ära.
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

  (3) Kui isikunimes esineb muid täheteisendeid, mida lõiked 1 ja 2 ei hõlma, on tähtede asendamise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnang.

  (4) Isikunimedes võib lisaks tähtedele kasutada järgmisi sümboleid:
  1) sidekriips (-);
  2) ülakoma (');
  3) tühik ehk sõnavahe ( );
  4) punkt (.);
  5) avavad ja sulgevad sulud (( )).

  (5) Kui nime ümberkirjutamisel kohaldatakse määruse lisades olevaid või valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga heakskiidetud tähetabeleid, võib isikunimes lisaks tähtedele kasutada ka kohaldatavates tähetabelites sisalduvaid sümboleid.
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

§ 2.  Eesti-ladina tähtede loetelu rakendamise reeglid

  (1) Eesti-ladina tähtede (lisa 1) põhiloetelusse kuuluvate tähtede asendamine ega muutmine ei ole lubatud.

  (2) Eesti-ladina tähtede (lisa 1) lisaloetelusse kuuluvaid tähti sisaldavate isikunimede andmekogusse kandmisel toimitakse järgmiste reeglite kohaselt:
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]
  1) kui andmekogus kasutusel olev kooditabel ei sisalda vastavat tähte, asendatakse see isikunime põhiandmetes vastava asendustähega (lisa 1 tulp 5);
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]
  2) märkuste väljale kantakse võimaluse korral isikunimi täpsel kujul, asendades lisaloetelusse kuuluva tähe vastava asenduskoodiga (lisa 1 tulp 4). Eeldatakse, et asenduskood vastab nõuetele, kui asenduskoodiks on rahvusvahelises ISO/IEC 10646 standardis (Unicode’is) antud neljakohaline kuueteistkümnendkood, mis pannakse noolsulgude (< >) vahele.
[RT I, 31.07.2019, 2 - jõust. 03.08.2019]

§ 3.  Kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamine

  (1) Kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamisel kohaldatakse tähetabelit nr 1 «Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides» (lisa 2).

  (2) Kirillitsas kirjutatud vene isikunime puhul võib isiku taotluse alusel kohaldada tähetabelit nr 2 «Vene nimede translitereerimine Eesti dokumentides» (lisa 3).
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

  (3) Eesti kodaniku ja sellise Eestis elamisloa alusel viibiva isiku taotluse alusel, kes ei ole ühegi riigi kodanik, võib kirillitsas kirjutatud vene isikunime ümberkirjutamisel kohaldada uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel, välisriigi perekonnaseisudokumendi alusel andmehõive tegemisel või isikut tõendava dokumendi väljastamisel isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivat tähetabelit, kui selle kohaldamine on heaks kiidetud § 41 kohaselt.
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

§ 4.  Muu mitteladinatähelise isikunime ümberkirjutamine

  (1) Muu mitteladinatähelise isikunime ümberkirjutamisel kohaldatakse isikunime keelelise päritolu mõttes vastavat lisades 4–10 esitatud lähteriigi ametlikult kehtivat tähetabelit.

  (2) Eesti kodaniku ja sellise Eestis elamisloa alusel viibiva isiku taotluse alusel, kes ei ole ühegi riigi kodanik, võib isikunime ümberkirjutamisel kohaldada uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel, välisriigi perekonnaseisudokumendi alusel andmehõive tegemisel või isikut tõendava dokumendi väljastamisel isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivat tähetabelit, kui selle kohaldamine on heaks kiidetud § 41 kohaselt.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtivate tähetabelite puudumisel lähtutakse isikunime ümberkirjutamisel nimeteadusliku usaldusasutuse eksperdihinnangust.
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

§ 41.  Isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigi tähetabelid

  Valdkonna eest vastutav minister võib käskkirjaga heaks kiita isikunime ümberkirjutamisel kohaldatava isikunime keelelise päritolu mõttes lähteriigis ametlikult kehtiva tähetabeli, mida kohaldatakse isiku taotluse alusel isikunime ümberkirjutamisel.
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2005. a.

Lisa 1 Eesti-ladina tähtede loetelu

Lisa 2 Tähetabel nr 1 „Vene nimede transkribeerimine eesti dokumentides”

Lisa 3 Tähetabel nr 2 „Vene nimede translitereerimine eesti dokumentides”

Lisa 4 Tähetabel nr 3 „Armeenia nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 5 Tähetabel nr 4 „Gruusia nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 6 Tähetabel nr 5 „Kasahhi nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 7 Tähetabel nr 6 „Kirgiisi nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 8 Tähetabel nr 7 „Tadžiki nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 9 Tähetabel nr 8 „Ukraina nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

Lisa 10 Tähetabel nr 9 „Valgevene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides”
[RT I, 31.05.2016, 4 - jõust. 03.06.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json