Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/035 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2020, 1

Lepingu nr 17-00132/035 muutmine

Vastu võetud 29.07.2020

Lisa 6
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/035 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 11.02.2020 käskkirja nr 1-2/20/128 alusel

ja

L Tehnoülevaatus OÜ, registrikoodiga 11960507, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kvartsliiva tn 6, 11216 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Anna Laht,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Lisada Poolte vahel 28.06.2017. a sõlmitud Lepingu punktis 2 toodud tabelisse järgmine ülevaatuspunkt:

Jrk.nr
Ülevaatuspunkti aadress
Lubatud sõiduki kategooriad
4.
Kvartsliiva 6, Tallinn
M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Teostaja

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json