Teksti suurus:

Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2005 nr 251
RT I 2005, 52, 418
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2006 nr 210 (RT I 2006, 42, 323) 8.10.2006

31.01.2008 nr 35 (RT I 2008, 7, 54) 11.02.2008

11.12.2008 nr 172 (RT I 2008, 57, 317) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse “Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” § 211 alusel ja kooskõlas “Avaliku teabe seaduse” § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

1. peatükk
EESTI KUI VASTUVÕTVA RIIGI TOETUSE RIIKLIKU REGISTRI ASUTAMINE

§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riiklik register», inglise keeles «Host NationSupportDatabase» (edaspidi register).

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Kaitseressursside Amet.

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses» ettenähtud korras ja eesmärkidel Eesti Vabariigi territooriumil viibivatele välisriigi relvajõududele vastuvõtva riigi toetuse (Host NationSupport) (edaspidi HNS) osutamiseks vajalike andmete üle arvestuse pidamine.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§ 4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja registritoimikutena paberkandjatel.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas;
2) registritoimikud;
3) digitaalne kanderaamat;
4) arhiveeritud registriandmed.

§ 5. Registriandmete kaitse ja nõuded registri pidamisele

Volitatud töötleja kohaldab registri pidamisel «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud nõudeid.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

§ 6. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on:
1) valitsusasutuste poolt esitatud dokumendid HNS kontaktisikute määramise kohta Eestis;
2) kaitseväe harjutusväljade, ladude, sõjaväelinnakute, tanklate, sadamate, lennuväljade, õhusõidukite ja veesõidukite kohta koostatavad andmekaardid;
3) tsiviiltanklate, puurkaevude, spordirajatiste, jäätmekäitluskohtade, alajaamade ja lennuväljade kohta vajalikke andmeid sisaldavad dokumendid.

§ 7. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse järgmised andmed HNS kontaktisikute kohta Eestis:
1) nimi;
2) asutus;
3) kontaktisiku asutuse registrikood;
4) ametikoha nimetus;
5) kontaktandmed.

(2) Registrisse kantakse järgmised andmed kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade kohta:
[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]
1) nimi;
2) veebilehe aadress;
3) asukoha aadress;
4) asukoha koordinaadid;
5) harjutava üksuse maksimaalne suurus;
6) valve olemasolu;
7) laskeväljade arv;
8) granaadi viskekohtade arv;
9) lõhkamiste ala olemasolu;
10) tagatud ohuala raadius;
11) majutusvõimaluse olemasolu ja majutuskohtade arv;
12) laagripaiga olemasolu;
13) meditsiinilise personali olemasolu ja arv kohapeal;
14) toitlustusvõimaluse olemasolu ja maksimaalne toitlustatavate arv;
15) laopinna olemasolu territooriumil ja selle suurus;
16) kopteri maandumisplatsi olemasolu;
17) keskkonna kirjeldus;
18) ühendustee number ja kaugus ühendusteest;
19) kontaktisiku andmed;
20) andmed lasketiirude kohta;
21) harjutusvälja nimi;
22) laskeradade arv;
23) maksimaalne laskekaugus.

(3) Registrisse kantakse järgmised andmed kaitseväe ladude kohta:
1) lao nimi;
2) lao keskpunkti koordinaadid;
3) asukoha aadress;
4) kontaktandmed;
5) lao pindala;
6) lao tüüp (avatud/suletud);
7) ohutustehnika kirjeldus;
8) pakendamisviiside kirjeldus;
9) niiskustase;
10) turvalisuse aste;
11) varustuse nimetus ja kogus (vastavalt NATO klassifitseerimisstandardile varustusklassid 1–5);
12) ühendustee number, kaugus ühendusteest.

(4) Registrisse kantakse järgmised andmed sõjaväelinnakute kohta:
1) nimi;
2) asukoha aadress;
3) asukoha koordinaadid;
4) kontaktandmed;
5) isikkoosseisu arv;
6) kasarmukohtade arv;
7) telkimisala olemasolu ja suurus;
8) transpordivahendite arv;
9) laopinna olemasolu ja tüüp;
10) ladustatava varustuse klass;
11) toitlustusvõimaluse olemasolu;
12) maksimaalne toitlustatavate arv;
13) sidevahendite olemasolu, liik ja arv;
14) turvalise sidepidamise võimaluse olemasolu;
15) remonditöökodade olemasolu;
16) teostatava remondi liik;
17) parkimisala suurus;
18) hospidali olemasolu, voodikohtade arv hospidalis;
19) duššide olemasolu ja arv;
20) WC-kohtade arv;
21) pesupesemisvõimaluse olemasolu;
22) jäätmekäitluse olemasolu ja liik;
23) ühendustee number ja kaugus ühendusteest.

(5) Registrisse kantakse järgmised andmed sõidukite kohta:
1) riiklik registreerimismärk;
2) sõiduki nimetus;
3) sõiduki tüüp;
4) mootori tüüp;
5) mootori võimsus;
6) kasutaja nimi ja aadress;
7) lasti mahutavus;
8) istekohtade arv;
9) ehitusaasta;
10) sõiduki värvus;
11) tühimass;
12) registri mass;
13) veeremi tüüp;
14) töövõimsus tunnis.


(6) Registrisse kantakse järgmised andmed kaitseväe ja tsiviilkütusehoidlate kohta:

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

1) asukoha nimi;
2) omaniku nimi;

[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]

3) omaniku registrikood;
4) kütuse liik;
5) maksimaalne mahutavus;

6) hoidla tüüp.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

(7) Registrisse kantakse järgmised andmed tervishoiuasutuste kohta:
1) tervishoiuasutuse kood;
2) tervishoiuasutuse nimi;
3) tervishoiuasutuse aadress;
4) tervishoiuasutuse kontaktandmed;
5) tervishoiuasutuse asukoha koordinaadid;
6) osutatavate teenuste loetelu;
7) vastavus NATO standardile (klassifitseerimisstandard 1–3);
8) voodikohtade üldarv (sh kirurgilised ja intensiivravi);
9) meedikute arv;
10) kiirabibrigaadide arv.

(8) Registrisse kantakse järgmised andmed sadamate kohta:
1) nimi;
2) asukoha aadress;
3) sadama omaniku registrikood;
4) sadama asukoha koordinaadid;
5) sadama maa-ala pindala;
6) sadama akvatooriumi pindala;
7) sissesõidu faarvaatri laius;
8) sissesõidu faarvaatri sügavus;
9) sadama põhifunktsioonid;
10) navigatsiooniaja algus ja lõpp;
11) maksimaalmõõtmetega laeva pikkus, laius ja süvis;
12) avatus rahvusvahelisteks vedudeks;
13) vabatsooni rakendamine, piirirežiimi olemasolu;
14) raadioside töökanalid, kutsung;
15) turvaside olemasolu ja liik;
16) navigatsioonimärkide arv ja kirjeldus;
17) stividoritööde võimalus;
18) olmeprahi vastuvõtu võimalus ja kogus;
19) pilsivee vastuvõtu võimalus ja kogus;
20) heitvete vastuvõtu võimalus ja kogus;
21) muude saasteainete vastuvõtu võimalus;
22) kaldatualettide arv;
23) kütusega varustamise võimalus ja kogus;
24) joogiveega varustamise võimalus ja kogus;
25) tuukritööde võimalus;
26) remondi- ja värvimistööde võimalus;
27) teostatava remondi liik;
28) laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega;
29) laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega;
30) meditsiinipunkti olemasolu;
31) meditsiinipunkti personali arv;
32) lastitöötlemisterminali iseloomustus;
33) raudteede iseloomustus;
34) maismaateede iseloomustus;
35) sadama valdaja nimi, äriregistrikood ja kontaktandmed;
36) laevaliikluse korraldaja nimi, äriregistrikood ja kontaktandmed;
37) valveteenuse korraldaja nimi, äriregistrikood ja kontaktandmed;
38) valverežiimi kirjeldus;
39) riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas;
40) tollikontrolli, toidukontrolli, veterinaarkontrolli, taimekaitsekontrolli ja laevakontrolli olemasolu sadamas;
41) müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus;
42) keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus;
43) pardataguste tööde tegemise võimalus;
44) paatide ja parvede veeskamise võimalus;
45) ballasti pumpamise võimalus;
46) raskeveokite pesemise võimalus;
47) peamasina remondi võimalus;
48) sadama skeem;
49) sadama terminalide kohta – nimi, liik ja läbilaskevõime;
50) sadama kaide kohta – identifikaatorid, pikkused, süvised, vendritüübid, haalamispollari tüübid, ro-ro-laeva teenindusvõimalus, reisilaeva teenindusvõimalus, kütuse ja joogivee hankimise võimalus, kohalikku telefonivõrku lülitamise võimalus, rahvusvahelisse telefonivõrku lülitamise võimalus, laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega;
51) ankrukohtade identifikaatorid, sügavus, merepõhja iseloomustus;
52) ro-ro-laeva rambi kohta – kai identifikaator, rambi identifikaator, pikkus ja süvis;
53) kanali nimi, pikkus ja laius;
54) tuleohutusvahendite liik ja arv;
55) abilaeva nimi, laevaregistri registreerimisnumber ja liik;
56) lao tüüp ja üldpindala.

(9) Registrisse kantakse järgmised andmed õhusõidukite kohta:
1) riiklik registreerimistunnus;
2) tüüp;
3) tootja seerianumber;
4) liik;
5) kasutuseesmärk;
6) omaniku nimi;
7) omaniku asukoha aadress;
8) omaniku äriregistrikood;
9) ehitusaasta;
10) värvus;
11) istekohtade arv;
12) maksimaalne stardimass;
13) mootori tüüp;
14) mootorite arv;
15) lennukaugus;
16) lennukõrgus;
17) avariimajaka sageduse kood (ELT kood).

(10) Registrisse kantakse järgmised andmed veesõidukite kohta:
1) registreerimisnumber;
2) nimi;
3) omaniku nimi;
4) omaniku äriregistrikood / isikukood;
5) omaniku kontaktandmed;
6) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kood (IMO kood);
7) mere liikuvteenistuse tunnusnumber (MMSI kutsung);
8) pardanumber;
9) ehitusaasta;
10) kodusadam;
11) merelaev;
12) jääklass;
13) registri peatükk;
14) laeva tüüp tegevusala järgi;
15) mootori tüüp;
16) mootori üldvõimsus;
17) sõukruvide arv;
18) kiirus;
19) laevakere materjal;
20) kogumahutavus;
21) puhas mahutavus;
22) pikkus;
23) laius;
24) parda kõrgus;
25) süvis;
26) kandevõime;
27) reisijate arv;
28) merekõlblikkuse tunnistuse kehtivuse kuupäev.

(11) Registrisse kantakse järgmised andmed puurkaevude kohta:
1) puurkaevu katastrinumber;
2) puurkaevude asukoha koordinaadid;
3) puurkaevu asukoht (maakond, vald, linn);
4) puurkaevu puurimise aasta;
5) puurkaevu sügavus meetrites;
6) veevõtt puurkaevust;
7) põhjaveetase puurkaevus;
8) puurkaevu tootlikkus;
9) vee keemiline koostis.

(12) Registrisse kantakse järgmised andmed spordirajatiste kohta:
1) spordikeskuse nimi;
2) omaniku nimi;
3) omaniku registrikood;
4) asukoha aadress;
5) kontaktisik ja tema kontaktandmed;
6) staadioni kohta – spordikeskuse nimi, staadioni nimi, liik, tüüp, pikkus, laius, ringraja pikkus, radade arv, kattematerjali liik, riietusruumide arv, mahutavus, pesemisruumide arv, dušikohtade arv, saunade arv, mahutavus, WC-kohtade arv, õpperuumide arv, mahutavus, toitlustuskohtade arv, pealtvaatajate WC-kohtade arv;
7) spordisaali ja spordihalli kohta – spordikeskuse nimi, saali/halli liik, pindala, pikkus, laius, teisaldatav vahesein, treeningmattide arv, suurus, riietusruumide arv, mahutavus, pesemisruumide arv, dušikohtade arv, saunade arv, mahutavus, WC-kohtade arv, õpperuumide arv, mahutavus, toitlustuskohtade arv, pealtvaatajate WC-kohtade arv;
8) ujula kohta – spordikeskuse nimi, ujula nimi, basseini pikkus ja laius, maksimaalne sügavus, minimaalne sügavus, radade arv, mahutavus, riietusruumide arv, mahutavus, pesemisruumide arv, dušikohtade arv, saunade arv, mahutavus, WC-kohtade arv, õpperuumide arv, mahutavus, toitlustuskohtade arv, pealtvaatajate WC-kohtade arv;
9) lasketiiru kohta – spordikeskuse nimi, lasketiiru nimi ja tüüp, raja pikkus, laskekohtade arv, liikuvate sihtmärkide arv, riietusruumide arv, mahutavus, pesemisruumide arv, dušikohtade arv, saunade arv, mahutavus, WC-kohtade arv, õpperuumide arv, toitlustuskohtade arv, pealtvaatajate WC-kohtade arv.

(13) Registrisse kantakse järgmised andmed jäätmekäitluskohtade kohta:
1) jäätmekäitluskohtade üldandmed – kood, nimi, jäätmekäitluskoha katastriüksuse tunnus, jäätmekäitluskoha aadress, asukoha koordinaadid, ettevõtte nimi, ettevõtte äriregistrikood, ettevõtte aadress, ettevõtte kontaktandmed, lähim maantee, kaugus maanteest (km);
2) jäätmekäitluskohtade võimekus – jäätmekäitluskoha kood, käideldavate jäätmete kood, käideldavate jäätmete maksimaalne kogus (tonni/aastas).

(14) Registrisse kantakse järgmised andmed alajaamade kohta:
1) tunnus;
2) nimi;
3) asukoha koordinaadid;
4) asukoha aadress, tüüp;
5) ehitusaasta;
6) nimivõimsus;

7) kasutatav võimsus.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

(15) Registrisse kantakse järgmised andmed äriühingu tegevusalade põhjal:
1) äriregistrikood;
2) ärinimi;
3) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kood;
4) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
5) asukoha aadress;
6) äriühingu sidevahendi tüüp;
7) äriühingu sidevahendi aadress.

(16) Registrisse kantakse järgmised andmed raudteede kohta:
1) avatud raudteejaamad:
2) raudteejaama asukoha koordinaadid;
3) raudteejaama nimi;
4) raudteejaama aadress;
5) raudteejaama kontaktandmed;
6) jaamadevahelised kaugused;
7) jaamades teostatavate operatsioonide loetelu;
8) ühenduste arv;
9) rampide arv ja liik;
10) raudtee tähis;
11) raudtee nimi ja pikkus;
12) raudtee nimi, mille juurde liin kuulub;
13) raudtee algus, raudtee lõpp;
14) raudteel paiknevate pöörmete arv ja rööpme laius;
15) tee kasutus avalikuks otstarbeks;
16) ühendused teiste teedega;
17) raudteeveeremi vastuvõtt/ärasaatmine.

(17) Registrisse kantakse järgmised andmed raudteeveeremite kohta:
1) veduri kohta – alaliik, jõuseadme alaliik, kasutatava kütuse liik;
2) elektrirongivaguni kohta – piirkiirus, vaguni tühimass, vaguni arvestusmass, istekohtade arv, alaliik;
3) diiselrongivaguni kohta – jõuseadme liik, kasutatava kütuse liik, piirkiirus, vaguni tühimass, vaguni hõõrdemass, vaguni arvestusmass, piirkoormus ühele rattapaarile, istekohtade arv;
4) reisivaguni kohta – liik, vaguni küttesüsteem, kliimaseade, elektrisüsteemi tüüp, rattapaaride arv, piirkiirus, vaguni tühimass, vaguni arvestusmass, piirkoormus ühele rattapaarile, magamiskohtade arv, postivaguni kandejõud, vaguni rahvusvaheline number;
5) kaubavaguni kohta – liik, vaguni mudeli number, rattapaaride arv, piirkiirus, vaguni tühimass, vaguni täismass, piirkoormus ühele rattapaarile, kandejõud, vaguni rahvusvaheline registreerimisnumber;
6) eriveeremi alaliik, kandejõud, kohtade arv, tõsteseadme tõstejõud;
7) eriotstarbelise veeremi alaliik, tõsteseadme tõstejõud.

(18) Registrisse kantakse järgmised andmed maanteede kohta:
1) tee pikkus, asukoha koordinaadid, kattematerjal, sildade arv, viaduktide arv, estakaadide arv, tunnelite arv;
2) silla pikkus, laius, asukoha koordinaadid, kandejõud, kandekonstruktsioonide materjal, ehitusaasta;
3) viadukti pikkus, laius, asukoha koordinaadid, kandejõud, kandekonstruktsioonide materjal, ehitusaasta;
4) estakaadi pikkus, laius, asukoha koordinaadid, kandejõud, kandekonstruktsioonide materjal, ehitusaasta;
5) tunneli pikkus, laius, asukoha koordinaadid, kõrgus.

(19) Registrisse kantakse järgmised andmed lennuväljade kohta:
1) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (International CivilAviationOrganization – ICAO) kood;
2) lennuvälja skeem;
3) nimi, asukoha aadress;
4) asukoha koordinaadid;
5) põhifunktsioon;
6) avatus rahvusvahelisteks vedudeks;
7) maa-ala üldpindala;
8) omaniku nimi, juriidilise isiku registrinumber;
9) omaniku asukoha aadress;
10) omaniku kontaktandmed;
11) teenuse pakkuja nimi;
12) teenuse pakkuja registrinumber;
13) teenuse pakkuja asukoha aadress;
14) teenuse pakkuja kontaktandmed;
15) laadimiskiirus;
16) remondi võimalus;
17) remondi liik;
18) terminali läbilaskevõime;
19) WC-kohtade arv;
20) söökla olemasolu;
21) söökla personali arv;
22) söökla kohtade arv;
23) lennujaama identifikaator;
24) ohutustehnika liik ja kogus;
25) lennuraja pikkus, kandevõime, seisukord, kattematerjal;
26) perrooni kandevõime ja pindala;
27) valveseadmete liik ja arv;
28) lao liik ja pindala;
29) kasutatava kütuseliigi nimetus, pumpamiskiirus, kütusehoidla mahutavus, reservkütuse kogus;
30) radari tüüp ja kogus;
31) transporditehnika nimetus ja arv.

(20) Registrisse kantakse järgmised andmed katastriüksuste kohta:
1) katastritunnus;
2) katastriüksuse nimi ja aadress;
3) katastriüksuse asukoht (EHAK kood);
4) pindala;
5) katastri sihtotstarve;
6) omaniku kood;
7) omaniku nimi;
8) omaniku kontaktaadress.

§ 8. Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§ 9. Andmete esitajad

Registrisse esitavad andmeid:

1) Kaitseväe Peastaap, väeliikide staabid, Kaitseväe Logistikakeskus, kaitseringkondade staabid ning Kaitseliidu Peastaap;
2) Veeteede Amet;
3) Maa-amet, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ning Eesti Geoloogiakeskuse OÜ;
4) OÜ Jaotusvõrk;
5) Kultuuriministeerium;
6) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus;
7) Tehnilise Järelevalve Amet;
8) Lennuamet;
9) Maanteeamet;
10) Tervishoiuamet;
11) Registrite ja Infosüsteemide Keskus;
12) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]

§ 10. Andmete registrisse kandmine ja andmete töötlemise kord

(1) Andmed esitatakse registrisse digitaalkujul või paberkandjal.

(2) Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse kahe tööpäeva jooksul alates andmete saabumisest.

(3) Andmeid töödeldakse automatiseeritud andmetöötluse abil ja käsitsi.

§ 11. Andmete säilitamine

(1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ja «Arhiiviseadusest», nende alusel antud õigusaktidest ning vastutava töötleja kehtestatud korrast.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

(2) Registriandmeid säilitatakse 10 aastat.

§ 12. Registriandmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

(1) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab registriandmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja muudab kande kahe tööpäeva jooksul.

(2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta registriandmete esitajale järelepärimise ebaõigete andmete kohta.

(3) Kuni kande parandamiseni suletakse ebaõiged andmed. Volitatud töötleja on kohustatud informeerima registriandmeid saanuid registriandmete parandamisest.

§ 13. Juurdepääs registriandmetele

(1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

(2) Registriandmetele juurdepääsu alused, juurdepääsu sulgemine ja juurdepääsuloa andmine, andmisest keeldumine või tühistamine toimub «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe  seaduse» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

§ 14. Registrist andmete väljastamise kord

(1) Andmeid väljastatakse registrist kirjaliku päringu alusel põhjendatud huvi olemasolul.


(2) Registriandmed, millele on õigusakti alusel kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse õigustatud isikule kirjaliku avalduse alusel paberkandjal või digitaalselt kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega».

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

(3) Muu teave väljastatakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

(4) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§ 15. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta

(1) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta peetakse digitaalses kanderaamatus.

(2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi kohta:
1) järjekorranumber või kood;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) registri volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

(3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) andmete koosseis;
2) andmete kasutamise otstarve;
3) andmete väljastamise aeg;
4) andmed saanud isiku nimi.

§ 16. [Kehtetu – RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 17. Järelevalve

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad:

1) andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduse» ja põhimääruse täitmise osas;

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]

2) riigisaladuse kaitse järelevalveasutus «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise osas.

(2) Puuduste ilmnemise korral registri pidamisel on registri vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtaja jooksul.

§ 18. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest volitatud töötleja eelarve kaudu.

[RT I 2006, 42, 323 – jõust. 8.10.2006]

§ 19. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas “Arhiiviseaduse” ning “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust. 11.02.2008]
 

/otsingu_soovitused.json