Teksti suurus:

Rapla valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2009, 8, 113

Rapla valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 19.12.2008 nr 16

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 ja paragrahvi 14 lõike 1 alusel.

I osa
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Käesoleva korraga sätestatakse Rapla valla poolt jagatava tunnustuse (autasude) liigid nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

§ 2. Tunnustuste liigitus ja arvestus

(1) Tunnustuse liigid on:

1) aukodanikuks nimetamine;

2) haridusauhinnaga «Rapla Rüblik» tunnustamine;

3) kultuuriauhinnaga «Valla Vedur» tunnustamine;

4) valla parimaks sportlaseks nimetamine;

5) majandusauhinnaga «Rapla Sild» tunnustamine;

6) valla tänukirjaga tunnustamine;

7) tiitliga «Rapla valla kaunis kodu» tunnustamine;

8) valla väikelaste sündide tähistamine;

9) valla eakate õnnitlemine sünnipäevadel valla õnnitluskaardiga;

10) vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused.

(2) Arvestust väljaantud tänukirjade ja tunnustuste üle peab Rapla valla avalike suhete spetsialist.

II osa
RAPLA VALLA AUTASUD

§ 3.  Rapla valla aukodanikuks nimetamine

(1) Rapla valla aukodanikuks nimetamine on Rapla valla poolt  antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasneb raamitud tunnuskiri, teenetemärk ja rahaline preemia.

(2) Aukodaniku tunnustuse andmine ei ole regulaarne.

(3) Aunimetus antakse üksikisikule, kellel on silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel.

(4) Aukodaniku nimetus omistatakse üldjuhul kandidaadile seoses isiku jaoks olulise tähtpäevaga (juubel, ametijuubel jne). Aukodaniku tiitli annavad üle volikogu esimees ja vallavanem.

(5) Aukodanikuks nimetamise ettepanekuid võivad teha kõik vallakodanikud, ühendused ja organisatsioonid.

(6) Motiveeritud kirjalik taotlus (Lisa 1) esitatakse Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

(7) Aukodanikuks nimetamise otsustab Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

(8) Aukodanik avalikustatakse, registreeritakse Rapla valla aukodanike raamatus. Raamatu sissekannete eest peab arvestust vallavalitsus. 

§ 4. Haridusauhind «Rapla Rüblik»

(1) «Rapla Rüblik» (edaspidi auhind) on valla aasta haridusauhind, mis omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

(2) Auhind koosneb tunnuskirjast, meenest ja rahalisest preemiast.

(3) Auhind antakse igal aastal kuni kolmele isikule. Isikut, kellele on auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

(4) Motiveeritud kirjalik taotlus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele 1. veebruariks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi haridusalase töö eripärasusest või elutööst.

(5) Auhinnasaajad valib volikogu hariduskomisjon.

(6) Auhind antakse üle kord aastas volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

§ 5. Kultuuriauhind «Valla Vedur»

(1) «Valla Vedur» (edaspidi auhind) on valla aasta kultuuriauhind, millega tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

(2) Auhind koosneb tunnuskirjast, meenest ja rahalisest preemiast.

(3) Igal aastal antakse välja kuni kolm auhinda. Isikut või ühendust, kellele on auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

(4) Motiveeritud kirjalik taotlus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele 1. veebruariks.

Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi kultuurilistest saavutustest Rapla vallas.

(5) Auhinnasaajad valib volikogu kultuurikomisjon.

(6) Auhind antakse üle kord aastas volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

§ 6. Valla parimate sportlaste nimetamine

(1) Rapla valla parima sportlase nimetuson valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

(2) Rapla valla parima sportlase nimetusega kaasneb tunnuskiri, meene ja rahaline preemia.  

(3) Motiveeritud kirjalik taotlus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele 1. veebruariks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi sportlikest saavutustest.

(4) Nimetuse saajad valib valla spordinõukogu.

(5) Parima sportlase nimetus antakse üle kord aastas volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

§ 7. Majandusauhind «Rapla Sild»

(1) «Rapla Sild» (edaspidi auhind) on aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

(2) Auhind koosneb tunnuskirjast ja meenest.

(3) Igal aastal antakse välja üks auhind. Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel võib auhinna jätta välja andmata.

(4) Motiveeritud kirjalik taotlus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsusele 1. veebruariks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas.

(5) Auhinnasaaja kinnitab majanduskomisjoni ettepanekul volikogu.

(6) Auhind antakse üle kord aastas volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

§ 8. Valla tänukiri

(1) Valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses tähtpäevadega.

(2) Tänukiri on Rapla valla vapimärgiga A4 formaadis kvaliteetpaberil trükis, millel on Rapla valla sümboolika (vapp, kivisild), autasustatu nimi, tänu- või õnnitluslause, kuupäev, vallavanema või volikogu esimehe allkiri.

(3) Ettepanekuid tänukirjaga tunnustamiseks võivad esitada vallavalitsus, volikogu komisjonid, valla allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, külavanemad, seltsid ja seltsingud.

(4) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena (Lisa 1) vähemalt  14 päeva enne autasustamist vallavalitsusele.

(5) Vallavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta.

(6) Tänukirjadega autasustajate arvestust peetakse vallavalitsuses.

§ 9. Tiitel «Rapla valla kaunis kodu»

(1) «Rapla valla kaunis kodu» on tiitel, millega tunnustatakse kauneid ja heakorrastatuid kodusid ning asutusi.

(2) Vallavanema poolt moodustatud viieliikmeline komisjon valib igal aastal augustis välja kuni 8 valla kaunimat kodu või asutust. Komisjoni kuuluvad kolm vallavalituse esindajat, üks volikogu esindaja ja üks ekspert (maastikuarhitekt).

Komisjon hindab eelkõige objekti üldist heakorda, sealhulgas hoonete head seisukorda, haljastust ja selle hooldatust.

Kodu või asutust, kellele on auhind «Rapla valla kaunis kodu» omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

(3) Augustis valitud nominendid esitatakse järgmise aasta kevadel peaministrile «Kauni Kodu» tiitli saamiseks.

(4) Tiitliga koos antakse üle peaministri aukiri ja metallplaat kirjaga­: «Rapla valla kaunis kodu, aasta».

§ 10. Rapla valla väikelaste sündide tähistamine

(1) Rapla vald õnnitleb alla 1-aastaseid väikelapsi, kes on registreeritud elama Rapla valda.  

(2) Õnnitlemine toimub kaks korda aastas – kodanikupäeval ja lastekaitsepäeval. Väikelapsi ja tema vanemaid õnnitleb vallavanem ja sotsiaalnõunik.

(3) Igale väikelapsele kingitakse meene koos tunnuskirjaga.

§ 11. Eakate õnnitlemine

(1) Rapla valla eakaid elanikke õnnitletakse 70., 75. ja 80. juubelil ning üle 80 aasta vanuseid igal sünnipäeval õnnitluskaardiga.

(2) 100-aastaseid ja vanemaid isikuid õnnitletakse tänukirjaga ning rahalise preemiaga.

§ 12. Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused

(1) Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt toimuv tunnustamine on reguleeritud asutuste endi poolt vastavate õigusaktidega.

IV osa
LÕPPSÄTTED

§ 13. Korra muutmine ja jõustumine 

(1) Käesolev kord vaadatakse üle enne iga uue eelarveaasta algust ja vajadusel tehakse selles täiendusi ning parandusi.

(2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2009. a.

Volikogu esimees Väino SASSI
LISA 1
Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2008. a määruse nr 16 ”Rapla valla tunnustuse avaldamise kord” juurde

Esildis Rapla valla tunnustuse määramiseks

Palun vali üks tunnustuse kategooria, kuhu soovid kandidaadi esitada:

΋ Rapla valla aukodanik  ΋ «Rapla Rüblik»  ΋ «Valla Vedur»    ΋ Parim sportlane

΋ «Rapla Sild»                 ΋ Tänukiri         ΋ «Rapla valla kaunis kodu/asutus»

Kandidaadi nimi: 

.........................................................................................................................................

Kontaktandmed (töökoht, amet, sünniaeg, postiaadress, telefon, e-post):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Põhjendus kandidaadi esitamiseks : …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kandidaadi esitaja  nimi:

Kontaktandmed:

Allkiri: 

Kuupäev: