Teksti suurus:

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2013
Avaldamismärge:

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 14.04.1994 nr 138
RT I 1994, 30, 471
jõustumine 28.04.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.1998RT I 1998, 118, 189801.01.1999
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009

Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud "Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise kord".

2. Jätta riigi omandisse maakondade geodeesiaarhiivid ja geodeesiafondid ning panna nende töö korraldamine Maa-ametile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse otsused vastavalt juurdelisatud loetelule.

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994.a.
määrusega nr. 138

GEODEETILISTE JA KARTOGRAAFILISTE TÖÖDE TEGEMISE NING GEODEETILISTE JA KARTOGRAAFILISTE ANDMETE KASUTAMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemist ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamist korraldab Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet (edaspidi - Maa-amet).

2. Käesolevas korras käsitletakse järgmisi geodeetilisi ja kartograafilisi töid:

1) geodeetiliste võrkude rajamine ja rekonstrueerimine;

2) riigi territooriumi kaartide valmistamine ja selleks kaugseire (aeropildistamine, satelliituuringud) andmete kasutamine;

3) lokaalsete maa-alade topograafiline mõõdistamine.

3. Geodeetilisi ja kartograafilisi töid teevad Maa-ameti poolt väljaantud tegevuslitsentsi omavad isikud.

4. Eesti Vabariigi territooriumi kaardid, välja arvatud kaitseväe kaardid, on üldkasutatavad.

[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]

5. Kohalikul omavalitsusüksusel on vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele õigus kehtestada täiendavaid organisatsioonilisi nõudeid geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemiseks oma halduspiirkonnas.

II. NORMID JA JUHENDID

6. Käesolevas korras sätestatud geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise normide ja juhendite koostamist ning nende täiendamist korraldab Maa-amet.

7. Maa-ameti poolt kinnitatud normid ja juhendid on kohustuslikud kõigile Eesti Vabariigi territooriumil geodeetilisi ja kartograafilisi töid tegevatele isikutele.

8. Kuni uute õigusaktide kehtestamiseni tuleb antud valdkonnas juhinduda kehtivatest normatiivaktidest niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja teiste õigusaktidega.

III. GEODEETILISED VÕRGUD, NENDE RAJAMINE, REKONSTRUEERIMINE JA FINANTSEERIMINE

9. Eesti Vabariigi geodeetilise võrgu moodustavad:

1) riiklikud geodeetilised võrgud - riiklikud plaanilised, kõrguselised, gravimeetrilised ja mareograafide (mere veetaseme mõõtmiseks) võrgud;

2) kohalikud geodeetilised võrgud - kohalikud (linnade ja valdade) plaanilised ja kõrguselised võrgud.

10. Geodeetilised võrgud rajatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koordinaatide ja kõrguste süsteemis.

Geodeetiliste võrkude rajamisel ja rekonstrueerimisel lähtutakse Maa-ameti poolt kinnitatud normidest ja juhenditest.

11. Võrkude väljaarendamist ja rekonstrueerimist korraldavad:

1) riiklike plaaniliste, kõrguseliste ja gravimeetriliste võrkude osas - Maa-amet;

2) mareograafide võrgu osas - Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut;

3) kohalike plaaniliste ja kõrguseliste võrkude osas - kohalik omavalitsusüksus kooskõlastatult Maa-ametiga.

12. Riiklike geodeetiliste võrkude rajamist ja rekonstrueerimist finantseeritakse riigieelarvest.

13. Kohalikud geodeetilised võrgud tuginevad riiklike võrkude punktidele.

Kohalike geodeetiliste võrkude rajamist ja  rekonstrueerimist finantseeritakse kohalikust eelarvest ja kohalikku eelarvesse riigieelarvest geodeetilisteks töödeks suunatud vahendite arvelt.

14. Geodeetiliste võrkude märgid on riikliku kaitse all.

IV. KAARDID, NENDE KOOSTAMINE JA FINANTSEERIMINE

15. Käesoleva korra järgi liigitatakse kaardid:

1) riiklikeks topograafilisteks kaartideks (põhikaart, baaskaart, ülevaatekaart, standardkaart);

2) riiklikeks teemakaartideks;

3) kohalike omavalitsusüksuste kaartideks;

4) eraalgatuslikeks kaartideks.

16. Riiklike topograafiliste kaartide koostamist korraldab Maa-amet.

Riiklike topograafiliste kaartide valmistamist finantseeritakse riigieelarvest kartograafilisteks töödeks ettenähtud vahendite arvelt.

17. Riiklike topograafiliste kaartide põhjal valmistatakse riiklikud teemakaardid, mille koostamist korraldavad vastavad riigiasutused kooskõlastatult Maa-ametiga.

Täiendavad nõuded riiklikele teemakaartidele ja/või nende valmistamiseks kehtestavad neid töid tellivad riigiasutused vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Riiklike teemakaartide valmistamist finantseeritakse riigieelarvest kartograafilisteks töödeks ettenähtud vahendite arvelt ministeeriumide taotlusel, kelle valitsemisalasse vastav valdkond kuulub.

18. Riiklike teemakaartide trükkimine mõõtkavas kuni 1:500 000 (kaasa arvatud) kooskõlastatakse Maa-ametiga.

Igast riikliku teemakaardi tiraažist annab tellija Maa-ameti kaardiarhiivi 20 eksemplari.

19. Kohalikud omavalitsusüksused planeerivad oma haldusterritooriumil riigieelarvest finantseeritavat kaartide koostamist kooskõlastatult Maa-ametiga.

Kohalike omavalitsusüksuste kaartide valmistamist finantseeritakse kohalikust eelarvest ja kohalikku eelarvesse riigieelarvest kartograafilisteks töödeks suunatud vahendite arvelt.

20. Kogu riigi territooriumi hõlmavate eraalgatuslike kaartide valmistamine kooskõlastatakse Maa-ametiga.

21. Eesti Vabariigi maismaa ja territoriaalmere aeropildistamiseks tööde tellija:

1) kooskõlastab aeropildistamisele kuuluva ala ja aeropildistamise parameetrid Maa-ametiga, kellel ei ole õigust kehtestada töödeks piiranguid;

2) pärast kooskõlastust Maa-ametiga taotleb loa Kaitseväe Peastaabilt, kellel on õigus kehtestada ainult territoriaalseid piiranguid.

[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]

22. Kui tööde teostaja on välisriigi juriidiline või üksikisik või rahvusvaheline organisatsioon, peab ta enne aeropildistamist taotlema loa Eesti Vabariigi Välisministeeriumilt aerolaboratooriumi sisenemiseks Eesti Vabariigi territooriumile.

23. Pärast aeropildistamist esitab tööde teostaja Maa-ametile aeropildistamise lühiaruande, mis sisaldab pildistatud ala kartogrammi ja aeropildistamise parameetrid.

24. Aeropildistamise materjalid antakse töö tellijale, kellel on õigus need edasi anda teistele tarbijatele pooltevahelise kokkuleppe alusel.

Töö tellija ja Maa-ameti kokkuleppel antakse aeropildistamise materjalid nelja aasta möödumisel alalisele hoiule Maa-ameti kaardiarhiivi.

V. GEODEETILISTE JA KARTOGRAAFILISTE TÖÖDE JÄRELEVALVE

25. Riiklike geodeetiliste ja kartograafiliste tööde järelevalvet teostab Maa-amet.

26. Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde kontrolli kohustus on tööde tellijatel või nende poolt volitatud isikutel.

27. Kui tööde teostajad pole järginud norme ega juhendeid, on Maa-ametil õigus:

1) nõuda tööde vastavusse viimist normide ja juhenditega ning vajaduse korral kooskõlastamist kindlaksmääratud tähtaja jooksul;

2) tühistada tegevuslitsents kindlaksmääratud tähtaja jooksul, kui puudusi pole kõrvaldatud.

28. Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde vastuvõtmise tingimused kehtestab tellija.

VI. KAARTIDE JA GEODEETILISTE ANDMETE SÄILITAMINE

29. Geodeetiliste võrkude andmestik, riiklike topograafiliste kaartide varud ja nende originaalmaterjalid säilitatakse riikliku hoiupaiga õigustes tegutsevas Maa-ameti kaardiarhiivis. Kohaliku omavalitsusüksuse ja eraalgatusliku kaardi tiraažist peab tellija kokkuleppel Maa-ametiga kas tasuta või tasu eest andma Maa-ameti kaardiarhiivi alalisele hoiule 5 eksemplari.

30. Maavalitsustes olevate topograafiliste kaartide ja teemakaartide, suure mõõtkavaga plaanide ja geodeetiliste andmete omanik on Eesti Vabariik.

Nende andmete säilitamist, korrastamist ja väljastamist korraldavad maavalitsused vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

[RT I 1998, 118/120, 1898 - jõust. 1. 01. 1999]

31. Kohalike geodeetiliste võrkude andmete dublikaadid säilitatakse Maa-ameti kaardiarhiivis.

Andmete üleandmise tingimused ja kasutamise kord määratakse kindlaks omavalitsuste ja Maa-ameti vaheliste lepingutega.

32. Riiklike teemakaartide ja nende originaalmaterjalide säilitamise koha määrab kindlaks tööde tellija.

33. Geodeetiliste andmete ja kaartide säilitamise, korrastamise ja väljastamisega seotud küsimused lahendatakse kooskõlastatult Maa-ameti kaardiarhiivi ja Rahvusarhiiviga.

[RT I 1998, 118/120, 1898 - jõust. 1. 01. 1999]

34. Riiklike ja kohalike geodeetiliste võrkude andmed on avalikud.

Riiklike ja kohalike geodeetiliste võrkude andmete säilitajad on kohustatud andmeid väljastama geodeetiliste ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavatele isikutele nende nõudmisel. Teenustasu suurus määratakse poolte kokkuleppel.

VII. GEODEETILISTE ANDMETE JA KAARTIDE KASUTAMISPIIRANGUD

35. Kaitseväe kaartide kasutamispiirangud ja üldkasutatavatel kaartidel kujutamisele mittekuuluvad riigikaitseobjektid ja -andmed kehtestab Kaitseministeerium vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009] 

36. Kartograafiateosed (kaardid) on kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele (RT 1992, 49, 615).

Avaldatud kaartide reprodutseerimine ilma autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud vastavalt autoriõiguse seaduse IV peatüki 2. alajaotusele.

37. Geodeetilisi ja kartograafilisi töid tegevatel juriidilistel ja üksikisikutel on keelatud tellimise korras valmistatud kaartide ja geodeetiliste võrkude andmete müük või muul viisil edastamine tellija nõusolekuta, kui nendevahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti.

VIII. LÕPPSÄTTED

38. Käesoleva korra mittejärgimisel on Maa-ametil õigus vastav tegevuslitsents tühistada.

39. Käesolevat korda täiendavad normatiivaktid tuleb kooskõlastada Maa-ametiga.

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994.a.
määrusega nr. 138

Valitsuse kehtetuks tunnistatud otsuste

Loetelu

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json