Teksti suurus:

Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele

Vastu võetud 20.05.2002 nr 166
RT I 2002, 43, 279
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

2.02.2007 nr 35 (RT I 2007, 11, 63) 2.04.2007

11.12.2008 nr 172 (RT I 2008, 57, 317) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab riigiasutuse, valla- või linnavalitsuse, kohaliku omavalitsuse asutuse ning ettevõtja kohustused teabe edastamisel hädaolukordade kohta ning nõuded edastatavale teabele.

§ 2. Teabe liigid

Riigiasutuse, valla- või linnavalitsuse, kohaliku omavalitsuse asutuse ning ettevõtja poolt edastatav hädaolukorraga seotud teave jaguneb järgmiselt:
1) esmane teave;
2) ettekanne olukorrast;
3) erakorraline teave.

§ 3. Esmane teave

(1) Esmane teave on teabe valdaja esimene ettekanne häirekeskusele või Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale (edaspidi teabevahetuse asutus ).

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

(2) Esmane teave esitatakse teabevahetuse asutusele viivitamatult telefoni teel, esitades § -s 9 nõutud andmed. Esimesel võimalusel edastatakse teabevahetuse asutusele ka määruse lisa 1 kohaselt vormistatud kirjalik esmane ettekanne hädaolukorrast.

§ 4. Ettekanne olukorrast

Ettekanne olukorrast on hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse poolt teabevahetuse asutustele edastatav, määruse lisa 2 kohaselt vormistatud ülevaade hädaolukorra lahendamisest.

§ 5. Erakorraline teave

Erakorraline teave on teave olukorra järsust muutusest ning see edastatakse viivitamatult teabevahetuse asutusele. Erakorralise teabe edastamisel kasutatakse olukorra ettekande vormi, kirjutades ettekande esilehe ülaserva sõna «ERAKORRALINE».

2. peatükk
TEAVITAMISE KORRALDUS

§ 6. Esmase ja erakorralise teabe edastamine

(1) Valla- või linnavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus ning ettevõtja on kohustatud viivitamatult edastama hädaolukorraga seotud esmase ja erakorralise teabe häirekeskusele.

(2) Riigiasutus, saades ametkonnasisese teavitamissüsteemi või ministeeriumi valitsemisalas oleva alalise seire- või valveteenistuse kaudu teate hädaolukorra kohta, edastab saabunud teabe viivitamatult Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale.

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

(3) Riigiasutused ja riigiosalusega aktsiaseltsid teavitavad Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda järgmistest hädaolukordadest:

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

1) Justiitsministeerium:
–massilised korratused vanglates, eelvangistusmajades ja väljasaatmislaagrites;
–vangla, eelvangistusmaja või väljasaatmislaagri relvastatud rünne;
–kinnipeetavate grupiviisiline põgenemine vanglast või eelvangistusmajast;
2) Kaitseväe Peastaap:
[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]
–relvastatud rünne kaitseväe või Kaitseliidu vastu;
–röövid või ulatuslikud vargused relva- ja laskemoonaladudes;
–lahingumoona- või lõhkeaineladude plahvatused;
–relvastatud kaitseväelaste grupi omavoliline lahkumine väeosa territooriumilt;
3) Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut:
–erakordne külm või kuumus, erakordsed lumeolud või nende tekke oht;
–tugevad tormid, millega võivad kaasneda suured purustused ja metsakahjustused või oht nende tekkeks;
–liigsademetest põhjustatud üleujutused ja uputused, paisude ja tammide läbimurded;
–muud ilmastikuolud või nende tekke oht, mis võivad ohustada inimeste elu või tekitada laiaulatuslikke purustusi või suuri kahjustusi varale;
4) Eesti Kiirguskeskus:
–keskkonna ulatuslik radioaktiivne saastumine ja selle tekkimise oht põhjustatuna Eestis või naaberregioonides toimunud kiirgusavariist;
–muu radioaktiivne saastumine;
5) Keskkonnainspektsioon:
–ulatuslik õhusaastus;
–metsade ja turbarabade tulekahjud;
–ulatuslik sise- ja piiriveekogude ning põhjavee saastumine naftasaaduste või muude keskkonnaohtlike ainetega;
6) AS Eesti Energia:
–keskkonna- või loodusõnnetused (tuhaväljade tammide purunemine, Narva Hüdroelektrijaama tammi purunemine, Narva jõe ummistumine jne), mis põhjustavad keskkonna saastumist või elektrijaamade tehnilise veevarustuse katkemise;
–diversiooniakt või tehnilised avariid elektrijaamas või elektrijaotusseadmetes ja alajaamades, mis võivad põhjustada linnade või suurte piirkondade elektrienergiata jäämise;
7) AS Eesti Põlevkivi:
–tulekahju ja plahvatus kaevanduses;
8) Põllumajandusministeerium:
–episootia;
9) Päästeasutused ja nende kohalikud asutused:
–loodus- ja tehnogeensed õnnetused;
–tulekahjud ja plahvatused;
–transpordiõnnetused ja -avariid;
–paikkonna keemiline, bioloogiline või radioaktiivne saastumine;
10) Piirivalveamet:
–relvastatud konflikt riigipiiril;
–massiline riigipiiri ebaseadusliku ületamise katse või selle oht;
–ulatusliku merereostuse avastamine sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis;
–looduslikud või tehnogeensed õnnetused riigipiiril ja piirivalve tegevuspiirkonnas;
–laevaõnnetus või selle oht;
–inimeste massilise hukkumise oht jää lagunemisel;
–rahumeelse läbisõidu reeglite eiramine välisriigi sõjalaeva poolt;
–lennuõnnetus või selle oht;
11) Kaitsepolitseiamet:
–terroriakt;
12) Politseiamet:
–massirahutus;
–ulatuslik kunsti- või raharööv;
–terroriakt Julgestuspolitsei poolt julgestatava isiku või valvatava ja kaitstava objekti vastu;
–pantvangi võtmine;
13) Tervisekaitseinspektsioon:
–epideemia;
14) Tervishoiuamet:
–massiline mürgistus;
15) Lennuamet:
–lennuõnnetus või selle oht;
–õhusõiduki kaaperdamine;
16) Maanteeamet:
–erakorraliste ilmastikutingimuste või muu õnnetuse tagajärjel tekkinud liikluse katkemine põhimaanteel enam kui 12 tunniks;
17) Veeteede Amet:
–õnnetused ohtlike kemikaalide käitlemisel laevadel;
–laevaõnnetus või selle oht;
18) Raudteeamet:
–õnnetus inimeste ja ohtlike veostega või ulatuslik keskkonnareostus raudteel ning raudteeliini peateel õnnetuse tagajärjel tekkinud rongiliikluse katkemine;
19) Sideamet:
–ulatuslikud või pikaajalised raadioside häired või raadioside katkemine või raadiosaateseadmete ebaseaduslik kasutamine suures ulatuses;
20) Välisministeerium:
–terroriakt Eesti Vabariigi välisesinduse, diplomaadi, välisesinduse haldustöötaja või nende perekonnaliikmete vastu.

(4) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonna nõudmisel edastavad riigiasutused, valla- ja linnavalitsused, kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtjad Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale teavet ka kõigist muudest erakorralistest sündmustest, millel on ilmsed hädaolukorra tunnused.

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

(5) Teavet piiriülese toimega suurõnnetustest ja rahvusvahelistest hädaolukordadest edastavad Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale rahvusvahelise koostöö kontaktpunktideks määratud alalised seire- ja valveteenistused.

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

§ 7. Olukorrast ettekande edastamine

Hädaolukorra lahendamise ajal on hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus kohustatud edastama teabevahetuse asutusele ettekande olukorrast iga 60 minuti järel, kui teabevahetuse asutus ei teata teist intervalli.

§ 8. Teabevahetuse asutuste ülesanded hädaolukorrast teavitamisel

(1) Häirekeskus teavitab hädaolukorrast:
1) reageerimiskohustuslikke teenistusi;
2) valla- või linnavalitsuse ja maakonna kriisikomisjoni esimeest ning vastavalt komisjoni esimehe korraldustele kriisikomisjoni liikmeid;
3) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda.

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

(2) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond teavitab hädaolukorrast:

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]


1) Päästeameti vastutavat töötajat;
2) Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni (edaspidi komisjon) esimeest, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitjat;
3) komisjoni esimehe, tema äraolekul komisjoni esimehe asetäitja korraldusel komisjoni liikmeid ning kriisireguleerimismeeskonna liikmeid;
4) peaministrit, Vabariigi Presidenti ja kaitseväe juhatajat komisjoni esimehe või tema äraolekul esimehe asetäitja otsusel ning edastab neile ettekande olukorrast.

(3) Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond võtab vastu ja edastab rahvusvahelise koostöö raames teavet piiriülese toimega suurõnnetustest ja rahvusvahelistest hädaolukordadest.

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

3. peatükk
TEABE EDASTAMISELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 9. Teabe valdaja poolt edastatav teave

Hädaolukorrast teabe valdaja edastab häirekeskusele või Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale järgmise hädaolukorda puudutava info:

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]


1) edastaja andmed;
2) hädaolukorra koht ja aeg;
3) olukorra kirjeldus;
4) andmed ohvrite ja kannatanute kohta;
5) evakueerimisvajadus;
6) purustused;
7) ohud inimestele, keskkonnale, varale;
8) olukorra võimalikud arengud;
9) käivitatud operatsioonid;
10) rakendatud meetmed;
11) kaasatud jõud ja ressursid;
12) abivajadus;
13) juht sündmuskohal;
14) ametkonna koordinaator;
15) informeeritud ametkonnad.

 

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

 

§ 10. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2002. a määruse nr 166
“Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele”
lisa 1

 

ESMANE ETTEKANNE HÄDAOLUKORRAST

Kellele: Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond / Häirekeskus:

Faks: ………………. , tel: ………..…….. , e-post: …………………………………………..

1. HÄDAOLUKORRAST TEATE EDASTANUD AMETKOND:______________________

___________________________________________________________________________

Kontaktisik / ametkonna koordinaator (nimi, ametikoht):_____________________________

___________________________________________________________________________

telefon: _______________, faks: _________________, e-post: ________________________

Päev/ kuu/ aasta/kellaaeg: ______________________________________________________

TEAVE HÄDAOLUKORRAST JA SELLELE REAGEERIMISEST:

2. TOIMUMISAEG (kuupäev, kellaaeg): __________________________________________________________________________

3. TOIMUMISE KOHT: maakond ______________________ vald/linn:_______________

koha kirjeldus/ aadress:_______________________________________________________

4. HÄDAOLUKORRA KIRJELDUS:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. OHVRID: (A) puuduvad: ___, (B) hukkunuid: ___, (C) vigastatuid: __, (D) kadunuid:___

6. EVAKUEERIMINE: (A) ei ole vajadust: ___, (B) on vajadus: ___, oletatav arv: ________

7. VAJADUS ABI JÄRELE: (A) puudub: ___, (B) on: ___, ____loetelu: ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. MILLISEID AMETKONDI ON INFORMEERITUD? (A) ei ole ___, (B) on ____, loetelu:

politsei: _________________, kiirabi: __________________, piirivalve: ________________

muud: ___________________________________________________________________________

9. KAS KOHALIK KRIISIKOMISJON (KKK) ON KOKKU KUTSUTUD?

(A) ei ole ____, (B) on ____, (C) KKK on koos ____; kellaaeg, kuupäev ________________

KKK asukoht: _____________________________________, tel: _______, faks: _________

10. JUHTIMINE SÜNDMUSKOHAL: (A) puudub _______, (B) juht sündmuskohal (nimi,

ametkond, ametikoht): ________________________________________________________

telefon sündmuskohal: ________________________, faks: __________________________

11. MÄRKUSED: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. ETTEKANDE KOOSTAJA (nimi, ametikoht): __________________________________

telefon: ______, faks: ______, e-post: ___________________ allkiri: ___________________

13. ETTEKANDE VASTUVÕTJA (nimi, ametikoht): _______________________________

kuupäev/kellaaeg: __________________________________, allkiri: ___________________

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

 

 

Vabariigi Valitsuse 20. mai 2002. a määruse nr 166
“Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele”
lisa 2

 

 

ETTEKANNE OLUKORRAST

Kellele: Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond / Häirekeskus:

Faks: ………………. , tel: ………..…….. , e-post: …………………………………………..

Kellelt: ____________________________________________________________________

Ettekande nr _________ Kellaaeg: ________ Päev/kuu/aasta: _________________________

1. HÄDAOLUKORD: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. TOIMUMISKOHT: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. OHVRID: (A) puuduvad: ______, (B) hukkunuid: _________, (C) vigastatuid: _________,

kellest hospitaliseerituid: ___________________, (D) kadunuid : ______________________

4. EVAKUEERIMINE: (A) ei ole vajadust: ____, (B) on vajadus: ____, oletatav arv _______

(A) avatud varjupaiku: _________________________________________________________

(B) inimesi varjupaikades: ______________________________________________________

5. KAHJUSTUSED: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. OLUKORD: (A) normaliseerub: _______, (B) stabiilne: _______, (C) halveneb: _________,

(D) eskaleerub: _______________________________________________________________

7. SÜNDMUSTE VÕIMALIK ARENG/RISK: ______________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. KASUTUSELE VÕETUD ABINÕUD: __________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. KAASATUD AMETKONNAD JA RESSURSID/PÕHIJÕUD: _______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. VAJADUS ABI JÄRELE: (A) puudub: __________, (B) loetelu: ____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. MÄRKUSED: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12. ETTEKANDE KOOSTAJA (nimi, ametikoht): ___________________________________

telefon: _______________, allkiri: _______________________________________________

13. ETTEKANDE VASTUVÕTJA (nimi, ametikoht): ________________________________

kuupäev/kellaaeg: ___________________ allkiri: ___________________________________

[RT I 2007, 11, 63 – jõust. 2.04.2007]

/otsingu_soovitused.json