Teksti suurus:

Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord

Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2017
Avaldamismärge:

Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord

Vastu võetud 31.05.2000 nr 179
RT I 2000, 43, 277
jõustumine 09.06.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2006RT I 2006, 18, 14301.05.2006
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 34 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseliidu omandisse riigieelarveväliste vahendite arvel või annetustena relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise ja omandis olevate relvade parandamise, ümbertegemise ja lammutamise korda, nimetatud relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liike ning nende teostamise korda.
[RT I 2006, 18, 143 - jõust. 01.05.2006]

  (2) Riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relvade ja laskemoona soetamine, relvade valmistamine, parandamine, ümbertegemine, lammutamine ning tehingud nendega toimuvad «Relvaseaduse» paragrahvi 11 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt volitatud kaitseministri ning «Riigivaraseaduse» ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 2.  Relvade ja laskemoona arvestus

  Kaitseliit peab laskemoona ja relvade arvestust «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 22 lõike 4 alusel kaitseministri kehtestatud korras, kusjuures relvad kantakse sõjaväerelvade riikliku registri osaks olevasse Kaitseliidu relvaregistrisse.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 3.  Loa kohustuslikkus

  Riigieelarveväliste vahendite arvel või annetustena vastuvõetud Kaitseliidu relvade, sealhulgas relvade oluliste osade ja lisaseadmete ning laskemoona soetamine, relvade valmistamine, parandamine, ümbertegemine ja lammutamine (edaspidi toiming) ning paragrahvis 29 nimetatud tehingud (edaspidi tehing) toimuvad käesolevas määruses sätestatud taotluse põhjal Kaitseliidu ülema või maleva pealiku poolt väljaantud loa alusel.

§ 4.  Dokumentidele esitatavad nõuded

  (1) Käesolevas määruses sätestatud taotlused, arvamused, load, aktid, analüüsid ja otsused on kirjalikud dokumendid.

  (2) Kirjalikke dokumente säilitatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 5.  Taotlus

  (1) Kaitseliidu ülemale või maleva pealikule (edaspidi ülem või pealik) esitatavas taotluses käesolevas määruses sätestatud toimingu või relva ja laskemoonaga lubatud tehingu teostamiseks märgib taotluse esitaja:
  1) loa taotleja andmed;
  2) toimingu või tehingu liiki iseloomustavad andmed;
  3) üksuse andmed;
  4) isiku andmed, kellega toiming või tehing kavatsetakse teostada;
  5) andmed relva või laskemoona kohta (liik, mudel, kaliiber, tootja);
  6) relvade, relvaosade või laskemoona koguse;
  7) relva või laskemoona maksumuse, tehingu või toimingu hinna;
  8) relva numbri või relvaosade numbrid, kui need on olemas;
  9) andmed toimingus kasutatavate täiendavate osade või materjalide päritolu kohta;
  10) toimingu või tehingu eest vastutava isiku andmed;
  11) taotluse esitaja allkirja ja kuupäeva.

  (2) Taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

§ 6.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse laekumisel korraldab ülem või pealik taotluse menetlemise, arvestades Kaitseliidu eesmärke ning käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatut.

  (2) Kui taotlus on ilmselt põhjendamata ning ei vasta Kaitseliidu eesmärkidele või käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatule, on ülemal või pealikul õigus taotluse menetlemist mitte korraldada.

  (3) Taotluse menetlemise käigus võib ülem või pealik nõuda täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 7.  Analüüs

  (1) Relvade ja laskemoonaga kavandatava toimingu otstarbekuse väljaselgitamiseks koostab ülema või pealiku korraldusel Kaitseliidu Peastaabis või malevas relvade eest vastutav isik (edaspidi relvur) kirjaliku analüüsi, milles annab hinnangu kavandatava toimingu relva või laskemoonaga seotud tehnilistele näitajatele ning esitatud põhjendustele.

  (2) Relvur esitab analüüsi ülemale või pealikule.

  (3) Relvade valmistamise või ümbertegemise taotluse menetlemise käigus esitab ülem või pealik analüüsi kooskõlastamiseks kaitseväe juhatajale.

  (4) Kaitseväe juhataja teeb otsuse analüüsi kooskõlastamise kohta kolme nädala jooksul analüüsi kooskõlastamiseks saamise päevale järgnevast päevast arvates.

§ 8.  Arvamus

  (1) Toimingu või tehingu teostamiseks ülema või pealiku algatusel koostab ülem või pealik arvamuse, milles esitab paragrahvis 5 sätestatud andmed.

  (2) Ülema või pealiku arvamus ning paragrahvis 7 sätestatud analüüs on loa väljaandmise aluseks.

§ 9.  Loa väljaandmine

  (1) Relva ja laskemoonaga seotud toimingu või tehingu teostamiseks esitatud taotluse rahuldamise või paragrahvis 8 toodud juhul arvamuse koostamise järgselt või paragrahvi 7 lõikes 3 sätestatud juhtudel kaitseväe juhataja kooskõlastuse saamisel annab ülem või pealik välja neljast sisult identsest osast koosneva loa, mille:
  1) D-osa jääb loa taotlejale ning tagastatakse pärast toimingu või tehingu teostamist ülemale või pealikule koos vastavate märgetega toimingu või tehingu teostamise kohta;
  2) C-osa jääb loa väljaandjale;
  3) B-osa jääb Kaitseliidu relvaregistri alusdokumendiks ning tagastatakse pärast toimingu või tehingu teostamist ülemale või pealikule koos vastavate märgetega toimingu või tehingu teostamise kohta;
  4) A-osa jääb toimingu või tehingu teostamise teisele osapoolele.

§ 10.  Luba

  (1) Loa (näidis lisatud) väljaandmisel märgitakse sellele:
  1) loa registreerimise number;
  2) loa väljaandmise kuupäev ja koht, loa väljaandja ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi;
  3) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba antakse, relva ja laskemoona liik, mudel, kaliiber, valmistaja, kogus;
  4) toimingu või tehingu teise osapoole nimi ja asukoht; ka registreerimisnumber (-kood) või isikukood, kui need on olemas;
  5) toimingu või tehingu eest vastutava isiku ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  6) loa kehtivusaeg, väljaandja allkiri, pitsatijälg.

  (2) Luba tuleb välja anda turvaelementidega varustatud A4 suurusel numereeritud loablanketil, millel on keelatud teha parandusi.

  (3) Lubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem.

  (4) Luba antakse loa saajale välja allkirja vastu sellekohase märkega loa C-osal.

  (5) Väljaantud load, sealhulgas rikutud load ning tagastatud lubade D- ja B-osad tuleb registreerida.

§ 11.  Loa kehtivus

  (1) Loa kehtivusaeg ei või ületada kolme kuud, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Loa kehtivusaja lõppemisel tuleb taotleda uus luba.

  (3) Vastutav isik on kohustatud viivitamatult teatama loa väljaandnud ülemale või pealikule, kes seejärel tunnistab loa oma käskkirjaga kehtetuks, kui:
  1) väljaantud luba on hävinud;
  2) väljaantud luba on kaotsi läinud;
  3) toiming või tehing on jäänud teostamata;
  4) loa kehtivusaeg on lõppenud.

  (4) Lõike 3 punktides 3 ja 4 toodud juhtudel tagastatakse loa A-, B- ja D-osa loa väljaandjale.

§ 12.  Toimingu või tehingu teostamise kinnitus

  (1) Toimingu või tehingu teostamise kinnitusena kantakse loa A-, B- ja D-osa pöördele:
  1) relva või relvaosade numbrid, mudel, liik, kaliiber, laskemoona partii markeering, valmistamisaasta, valmistaja;
  2) kogus (sõnadega);
  3) toimingu või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood, tegevuslitsentsi number, väljaandja ja kehtivusaeg;
  4) toimingu või tehingu teostamise koht ja kuupäev.

  (2) Tehtud kande kinnitavad toimingu või tehingu teine osapool ja vastutav isik oma allkirjaga.

2. peatükk RELVADE JA LASKEMOONA SOETAMINE 

§ 13.  Soetamine loa alusel

  (1) Relvade ja laskemoona soetamine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.

  (2) Väljaantud luba annab selles märgitud isikule õiguse relva või laskemoona soetamiseks, selle järgnevaks hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni relva või laskemoona arvelevõtmiseni Kaitseliidus.

  (3) Relva ja laskemoona soetamine vormistatakse Kaitseliidu põhikirjas kehtestatud korras.

§ 14.  Soetatud relva ja laskemoona kasutamine

  (1) Soetatud relvad ja laskemoon võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

  (2) Relva arvelevõtmisel ja kandmisel Kaitseliidu relvaregistrisse kontrollitakse selle vastavust relva soetamiseks väljaantud loa B-osale.

  (3) Relvade või laskemoona soetamise korral, kui puuduvad andmed valmistaja kohta või tehniline iseloomustus ja kasutamisjuhis, viiakse ülema või pealiku poolt kindlaksmääratud korras enne relva või laskemoona kasutuselevõtmist läbi kontroll-laskmine, mille tulemuste kohta koostatakse akt ning vajadusel tehniline iseloomustus ja kasutamisjuhis.

  (4) Soetatud relva tohib kanda ja laskemoona kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning kandmist Kaitseliidu relvaregistrisse.

3. peatükk RELVADE VALMISTAMINE 

§ 15.  Relva valmistamine loa alusel

  Kaitseliit võib valmistada varem mitteeksisteerinud relva kas toormest, pooltoodetest või üksikosadest või relva ulatuslikult ümber ehitada nii, et selle tagajärjel kaotab esialgne relv oma üldised liigitunnused käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.

§ 16.  Relva valmistamise nõuded

  (1) Relva või selle oluliste osade valmistamisel tuleb kasutatavat toorainet ja materjale, samuti lõpetamata ja valmistoodangut hoida tingimustes, mis tagavad selle säilimise ning ohutuse ümbrusele.

  (2) Valmistatud relvale või selle olulistele osadele tuleb kanda number ja valmistaja firmamärk sellisel moel, et nende eemaldamine oleks võimatu.

  (3) Eestis valmistatud relva nõuetele vastavuse tõendamine on kohustuslik «Toote nõuetekohasuse tõendamise seaduse» (RT I 1997, 81, 1362; 1999, 92, 825) ja selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 17.  Valmistatud relva kasutamine

  (1) Valmistatud relv võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

  (2) Valmistatud relva tohib kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning kandmist Kaitseliidu relvaregistrisse.

4. peatükk RELVADE PARANDAMINE JA ÜMBERTEGEMINE 

§ 18.  Relva parandamine ja ümbertegemine loa alusel

  (1) Igast relva parandamise või ümbertegemise vajadusest kannab Kaitseliidu liige ette oma vahetule ülemale, kes korraldab käesoleva määruse kohase taotluse esitamise ülemale või pealikule.

  (2) Relvade parandamine ja ümbertegemine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.

  (3) Relva ümbertegemise loal näidatakse lisaks paragrahvis 10 sätestatule, millises ulatuses on relva ümbertegemine lubatud.

§ 19.  Relva üleandmine relvahoidlasse

  (1) Samaaegselt taotluse esitamisega antakse parandatav või ümbertehtav relv üle relvurile selle paigutamiseks relvahoidlasse.

  (2) Relvahoidlasse paigutatud relva edasise käibe korraldab relvur, arvestades õigusaktides sätestatut.

§ 20.  Relvi parandavad ja ümbertegevad isikud

  (1) Kaitseliidu relvade parandamine, mille käigus toimub relva defektide kõrvaldamine viisil, millega ei kaasne relva kvalitatiivsete omaduste olulist muutumist, võib toimuda:
  1) tehniliste võimaluste olemasolul Kaitseliidus või
  2) «Relvaseaduse» paragrahvi 51 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud korras nõutavat tegevuslitsentsi omavate isikute poolt või
  3) riigi äriühingus, mille põhikirjaline tegevus seda võimaldab.

  (2) Kaitseliidu relvade ümbertegemine, mille käigus toimub relva muutmine viisil, millega kaasneb relva kvalitatiivsete omaduste oluline muutumine, võib toimuda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud isikute poolt.

§ 21.  Üleandmise-vastuvõtmise akt

  (1) Relva parandamise või ümbertegemise korral, millega kaasneb relva hoiuleandmine töö teostajale väljapoole Kaitseliidu üksust, koostatakse relva üleandmisel töö teostajale kahepoolne relva üleandmise-vastuvõtmise akt, millele kirjutavad alla relvur ja töö teostaja.

  (2) Koostatavas aktis fikseeritakse:
  1) akti koostamise aeg ja koht;
  2) relva parandamise või ümbertegemise aluseks oleva loa andmed;
  3) teostatavate tööde loetelu;
  4) vajalikud tehnilised ja ohutusnõuded.

§ 22.  Relva kontroll

  (1) Relva parandamise või ümbertegemise järgselt viivad relvur ja töö teostaja läbi relva kontrollimise ning teevad paragrahvis 21 nimetatud akti märke tööde teostamise ning töö kvaliteedi kohta ja kinnituse, et relv on parandamise või ümbertegemise tulemusel tehniliselt vastav seatud eesmärgile.

  (2) Relva kontrollimise käigus viiakse paragrahvi 14 lõikes 3 sätestatud korras läbi kontroll-laskmine. Kontroll-laskmise tulemuste kohta koostatud akt lisatakse paragrahvis 21 nimetatud aktile.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märke allkirjastavad relvur ja töö teostaja.

§ 23.  Parandatud või ümbertehtud relva kasutamine

  (1) Parandatud või ümbertehtud relv võetakse Kaitseliidus arvele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

  (2) Parandatud või ümbertehtud relva tohib kasutada pärast selle nõuetekohast arvelevõtmist ning kandmist Kaitseliidu relvaregistrisse.

  (3) Relva ümbertegemisel koostab paragrahvis 20 nimetatud töö teostaja ümbertehtud relva tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhise ning ohutusmeetmed.

  (4) Ümbertehtud relva kasutamine ilma tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhiseta ei ole lubatud.

5. peatükk RELVADE LAMMUTAMINE 

§ 24.  Relva lammutamine loa alusel

  (1) Igast relva lammutamise vajadusest kannab Kaitseliidu liige ette oma vahetule ülemale, kes korraldab käesoleva määruse kohase taotluse esitamise ülemale või pealikule.

  (2) Relva lammutamine toimub käesoleva määruse kohaselt väljaantud loa alusel.

§ 25.  Komisjon

  (1) Relva lammutamise taotluse menetlemise käigus moodustab ülem või pealik relva lammutamise asjaolude väljaselgitamiseks ning relva lammutamise korraldamiseks oma käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni.

  (2) Komisjoni üks liige peab olema relvur.

  (3) Pealiku poolt moodustatava komisjoni üheks liikmeks peab olema Kaitseliidu ülema poolt määratud esindaja.

  (4) Komisjon võib olla alaliselt tegutsev.

  (5) Komisjonil on õigus teha ülemale või pealikule ettepanek relva või selle osade edasise kasutamise või hävitamise kohta.

§ 26.  Lammutamisele esitatavad nõuded

  (1) Lammutamise taotluse esitamisega samaaegselt relvahoidlasse paigutatud relva lammutamine ja mittevajalike osade hävitamine toimub paragrahvi 25 lõikes 1 nimetatud komisjoni liikmete juuresolekul.

  (2) Relva lammutamisel tuleb jälgida, et toimuks relva lahtivõtmine koostisosadeks viisil, mis välistab relva kui terviku taastamise ning selle edasise kasutamise.

  (3) Mittevajalikud või kõlbmatud relvaosad ja lõhkematerjali mittesisaldavad laskemoonaosad hävitatakse ümbersulatamise või pressi või lõiketera all purustamise teel.

  (4) Lõhkematerjali sisaldavad osad ja laskemoon hävitatakse eripõletis põletamise või lõhkamise teel.

  (5) Relva lammutamisel tuleb tagada ümbruse ohutus.

§ 27.  Lammutamise akt

  (1) Relva lammutamise kohta koostab komisjon kohe akti.

  (2) Akti märgitakse:
  1) andmed relva lammutamiseks väljaantud loa kohta;
  2) andmed lammutatud relva või relvaosade kohta;
  3) lammutamise aeg ja koht;
  4) andmed hävitatud relva või relvaosade kohta;
  5) hävitamise viis;
  6) andmed kasutuskõlblike osade kohta.

  (3) Aktile kirjutavad alla komisjoni liikmed.

  (4) Akti kinnitab ülem või pealik.

§ 28.  Lammutatud relva mahakandmine

  (1) Lammutatud relv või selle hävitatud osad tuleb maha kanda.

  (2) Relva lammutamisest järelejäänud kasutuskõlblikud olulised relvaosad hinnatakse ja võetakse arvele ning neid võib kasutada Kaitseliidu relvade parandamiseks või ümbertegemiseks.

  (3) Relva lammutamise kohta tehakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul kanne Kaitseliidu relvaregistrisse.

6. peatükk RELVADE JA LASKEMOONAGA LUBATUD TEHINGUTE LIIGID NING NENDE TEOSTAMINE 

§ 29.  Lubatud tehingud

  Kaitseliidul on lubatud müüa, kinkida, vahetada ja anda tasuta ajutiseks kasutamiseks relvi ja laskemoona, kui see on kooskõlas Kaitseliidu eesmärkidega, arvestades käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatut.

§ 30.  Tehingute tegemisele esitatavad nõuded

  (1) Tehinguid relvadega võib Kaitseliit teha ainult vastavat liiki relva soetamisluba omavate isikutega ja tehinguid laskemoonaga nende isikutega, kellel on vastava relva luba.

  (2) Tehinguid võib teha ainult tehniliselt korras olevate relvadega ja kasutuskõlbliku laskemoonaga.

  (3) Tehinguid tehakse ülema või pealiku poolt määratud isiku juuresolekul.

  (4) Tehingute tegemisel kontrollitakse teise osapoole isikut tõendavat dokumenti või esinduse alust ja nõuetekohase loa olemasolu.

§ 31.  Tehingute tegemine loa alusel

  (1) Relvade ja laskemoona müük, kinkimine, tasuta ajutiseks kasutamiseks andmine või vahetus toimub ülema või pealiku poolt väljaantud loa alusel.

  (2) Loa väljaandmisel lähtub ülem või pealik käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatust.

§ 32.  Laskemoona müük lasketiirudes

  (1) Kaitseliidu lasketiirudes kohapeal kasutamiseks võib ülem või pealik väljastada vastavale lasketiirule laskemoona müügiloa kalendriaastaks, märkides väljaantud loas laskemoonaliikide aastase müügikoguse.

  (2) Laskemoona müük lasketiirus kohapeal kasutamiseks vormistatakse ning selle kohta peetakse arvestust õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Laskemoona väljaviimine lasketiirust on keelatud ning lasketiirus kasutamata jäänud laskemoon ostetakse tagasi.

§ 33.  Relvade tasuta kasutamine

  (1) Kaitseliit võib anda tasuta kasutada relvi «Kaitseliidu seaduses» sätestatud avalik-õiguslikele isikutele, kaitseväele, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele ning sportrelvi laskespordiga tegelevatele mittetulundusühingutele.

  (2) Relvi võib anda tasuta kasutada kuni kuueks kuuks.

§ 34.  Tehingute vormistamine

  (1) Kaitseliidu relvade ja laskemoona kinkimine toimub notariaalselt sõlmitud lepingute alusel.

  (2) Relvade ja laskemoona müük, välja arvatud laskemoona müük lasketiirus kohapeal kasutamiseks, vahetus ning tasuta ajutine kasutamine toimuvad kirjalike lepingute alusel.

§ 35.  Andmed tehingu kohta

  Relva ja laskemoonaga sooritatud tehingu järel tuleb andmed tehingu kohta kanda Kaitseliidu relvaregistrisse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.


Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000. a määruse nr 179
«Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise,
relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json