Teksti suurus:

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2022, 16

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Vastu võetud 02.06.2015 nr 31
RT I, 10.06.2015, 1
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2017RT I, 31.01.2017, 103.02.2017
12.12.2017RT I, 15.12.2017, 918.12.2017
27.08.2018RT I, 31.08.2018, 203.09.2018
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021
13.05.2022RT I, 17.05.2022, 1420.05.2022

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab merelt sadamasse tuleva Eesti kalalaeva kapteni teate esitamise aja, korra ning esitatavate andmete nimistu.

§ 2.   Kalalaeva teise liikmesriigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Kui kalalaev, mille kogupikkus on vähemalt 8 m ja mille pardal on rohkem kui 300 kg turska või kaks tonni räime ja kilu eluskaalus, suundub sadamasse Euroopa Liidu teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007 (ELT L 191, 15.07.2016, lk 1–15), artikli 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetest. Kapten esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollsüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnaametile (Häirekeskuse) elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (2) Kui kalalaev, mille kogupikkus on 12 m või rohkem, suundub sadamasse Euroopa Liidu teises liikmesriigis, lähtub kapten sadamasse tulekust etteteatamisel nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõigetes 1, 4 ja 5 sätestatud nõuetest. Kapten esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed elektroonilises püügipäevikus Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud kliendirakenduse (edaspidi kliendirakendus) vahendusel. Kui tegemist on tehnilise rikkega või kliendirakendus ei toimi, esitab kapten andmed Põllumajandus- ja Toiduameti elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (3) Erandina lõikest 2 esitab alla 15 meetrise kogupikkusega kalalaeva kapten, kellel ei ole kohustust täita püügipäevikut elektrooniliselt, nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 17 lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnaametile (Häirekeskuse) elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

§ 3.   Kalalaeva kalapüügiloa alusel tegutseva laeva Eesti Vabariigi sadamasse saabumisest etteteatamine

  (1) Nõukogu määruse 1224/2009/EÜ artikli 17 lõikes 1 nimetatud kalalaeva samas lõikes loetletud andmed esitatakse vähemalt kaks tundi enne Eesti sadamasse saabumist.

  (2) Kui Eesti lipu all sõitval kalalaeval kulub püügikohast Eesti sadamasse jõudmiseks vähem kui kaks tundi, võib kalalaeva kapten pardal olevatest ning lossitavatest või ümberlaaditavatest kalakogustest teatada liikide kaupa pärast viimast püügioperatsiooni või püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud juhul kalalaeva Eesti sadamasse jõudmine hilineb teates märgitud kellaajaga võrreldes rohkem kui 30 minutit, on kapten kohustatud sadamasse saabumise kellaaega täpsustama või esitatud teate tühistama.

§ 4.   Andmete registreerimine ja esitamine

  (1) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 nimetatud andmed ja teate esitab kalalaeva kapten elektroonilises püügipäevikus kliendirakenduse vahendusel.
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]

  (2) Kliendirakenduse tehnilise rikke või mittetoimimise korral esitatakse § 3 lõikes 1 nimetatud juhul § 5 kohased andmed Keskkonnaametile (Häirekeskuse) telefonil 1247 või +372 600 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil [email protected].
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (3) Kui kliendirakendusel on tehniline rike või kliendirakendus ei toimi, esitatakse § 3 lõigete 2 ja 3 kohased andmed ja teade lõikes 2 nimetatud telefonil või elektronpostiaadressil. Teade peab sisaldama selle kalalaeva andmeid, mille kohta teade edastatakse.

§ 5.   Esitatavate andmete nimistu

  Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud juhul esitatakse andmed sellises järjestuses:
  1) kalalaeva, mille kohta teade esitatakse, nimi ja pardanumber;
  2) teate esitava kapteni nimi;
  3) sihtsadama nimi ja sadamasse tuleku eesmärk: lossimine, ümberlaadimine või juurdepääs sadamateenustele;
  4) eeldatav sadamasse saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) püügireisi alguskuupäev ning Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord“ lisas 3 nimetatud statistiline ruut, kus kala püüti.
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]
  6) püügipäevikusse kantud kalakogused eluskaalus liikide kaupa;
  7) lossitavad või ümberlaaditavad kalakogused eluskaalus liikide kaupa.

§ 6.   Kalakoguse nimetamise täpsusnõue

  (1) Paragrahvide 2–5 kohaselt esitatud teadetes nimetatud kalakogus ei tohi erineda laeva pardal olevast ja kaldale toodavast kalakogusest rohkem kui kümme protsenti.
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]

  (2) Sorteerimata kujul pelaagiliste liikide püügil peab §-de 2–5 kohaselt esitatud teadetes nimetatud hinnanguliste koguste ja pardal asuva saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139 artiklis 13 nimetatud määrale.
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]

§ 7.   Mõrraga püüdva kalalaeva Eesti sadamasse saabumisest etteteatamine
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]

  (1) Kui kalalaeva pardal on turska, kilu või räime, tuleb kastmõrrapüügi korral vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist esitada andmed sellises järjestuses:
[RT I, 31.08.2018, 2 - jõust. 03.09.2018]
  1) püügi aluseks oleva loa number ja teadet esitava kapteni nimi;
  2) kalalaeva pardanumber ja kalalaeva täpne sadamasse saabumise koht ja aeg;
  3) pardale võetud kilu-, räime- ja tursakogus eluskaalu kilogrammides.
[RT I, 31.08.2018, 2 - jõust. 03.09.2018]

  (2) Kui kalalaeva pardal on vähemalt 300 kg turska või kaks tonni kilu ja räime, tuleb lõikes 1 nimetamata mõrrapüügi korral esitada vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist lõikes 1 nimetatud andmed samas järjestuses.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnaametile (Häirekeskuse) telefonil 1247 või +372 600 1247 või (Häirekeskuse) elektronposti aadressil [email protected] või Põllumajandus- ja Toiduameti kutselise kalapüügi andmete esitamiseks loodud kliendirakenduse vahendusel.
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]

  (4) Sorteerimata pelaagiliste liikide püügil peab teates esitatud hinnanguliste koguste ja pardal asuva saagi kilogrammides mõõdetud koguste vaheline lubatud kõikumine vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1139 artiklis 13 nimetatud määrale.

  (5) Kui püügikohast sadamasse jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed esitada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 10 minutit enne sadamasse saabumist. Teade peab sisaldama püügi aluseks oleva loa numbrit ja teadet edastava kapteni nime.
[RT I, 31.08.2018, 2 - jõust. 03.09.2018]

  (6) Kui teatatud püügilt sadamasse saabumine hilineb teates märgitud kellaajaga võrreldes rohkem kui 15 minutit, täpsustab teate esitanud kapten sadamasse saabumise kellaaja lõikes 3 nimetatud viisil. Täpsustav teade peab sisaldama selle loa numbrit, mille alusel püük toimus, ja teadet edastava kapteni nime.
[RT I, 31.01.2017, 1 - jõust. 03.02.2017]

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json