Teksti suurus:

Reservväelase kohustus teatada oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Reservväelase kohustus teatada oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed

Vastu võetud 07.10.2004 nr 307
RT I 2008, 70, 499
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009

Määrus kehtestatakse « Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1298 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reservväelase kohustus

  (1) Käesolev määrus sätestab reservväelasele kohustuse panemise teatada Kaitseressursside Ametile sõjalise valmisoleku tõstmisel või mobilisatsiooni läbiviimisel oma elu- ja töökoha ning sidevahendite andmed, millelt ta on kättesaadav kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 129 8 lõike 2 alusel kehtestatud määrusega sätestatud tähtaja jooksul, ning teavitada Kaitseressursside Ametit viivitamatult nende andmete muutumisest (edaspidi kohustus).
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kohustuse panemise otsustab Vabariigi Valitsus pärast sõjalise valmisoleku tõstmise otsustamist või mobilisatsiooni väljakuulutamist oma korraldusega, kus määratakse lähtuvalt §-s 2 sätestatust kindlaks reservväelaste kategooriad, kelle suhtes kohustus kehtib.

  (3) Demobilisatsiooni väljakuulutamisel või juhul, kui Riigikogu otsustab mitte heaks kiita Vabariigi Valitsuse otsust tõsta sõjalist valmisolekut, kaotab kohustus kehtivuse.

§ 2.  Reservväelaste kategooriad

  (1) Kohustus pannakse lõikes 2 sätestatud reservväelaste reservi kategooriate ulatuses üksnes niivõrd, kui see on vajalik Eesti julgeoleku või Eesti rahvusvahelise sõjalise kohustuse täitmise tagamiseks. Kui kogu reservi kategooria ulatuses ei ole kohustuse panemine põhjendatud, pannakse kohustus ainult osa vastava reservi kategooria ulatuses.

  (2) Reservväelastele võib kohustuse panna järgmiselt:
  1) valmisoleku reservi ja valmidusreservi kuuluvate reservväelaste suhtes – alates kõrgendatud valmisoleku või tõrjevalmisoleku kehtestamisest või mobilisatsiooni väljakuulutamisest;
  2) põhivalmiduses oleva üksuse koosseisu kuuluvate reservväelaste suhtes – alates kõrgendatud valmisoleku või tõrjevalmisoleku kehtestamisest või mobilisatsiooni väljakuulutamisest;
  3) reservväelaste suhtes, keda ei ole määratud sõjaaja ametikohale – alates tõrjevalmisoleku kehtestamisest või mobilisatsiooni väljakuulutamisest.

§ 3.  Teate avaldamine

  Kaitseressursside Amet avaldab kohustuse panemisel viivitamatult sellekohase teate raadio ja televisiooni ning vähemalt ühe üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Andmete esitamise tähtaeg

  (1) Reservväelane on kohustatud pärast kohustuse panemise otsustamist teatama Kaitseressursside Ametile §-s 5 sätestatud andmed hiljemalt 48 tunni jooksul.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Reservväelane on kohustatud §-s 5 sätestatud andmete muutumisest teavitama Kaitseressursside Ametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 5.  Esitamisele kuuluvad andmed

  (1) Reservväelane on kohustatud esitama:
  1) enda sidevahendite (telefon, mobiiltelefon) andmed;
  2) enda elukoha aadressi;
  3) enda töökoha aadressi ja sidevahendite (telefon, mobiiltelefon) andmed.

  (2) Reservväelane peab tema poolt esitatud andmete alusel olema kättesaadav kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 129 8 lõike 2 alusel kehtestatud määrusega sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Lõikes 1 sätestatud andmete asemel võib reservväelane esitada ka teisi andmeid, kui reservväelane on nende andmete alusel samaväärselt kättesaadav ettenähtud tähtaja jooksul.

  (4) Kohustuse kehtivuse ajal on reservväelane kohustatud teatama Kaitseressursside Ametile, kui teda ei ole ajutiselt võimalik esitatud andmete alusel ettenähtud tähtaja jooksul kätte saada.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 6.  Andmete registrisse kandmine

  Reservväelase poolt esitatud andmed kannab Kaitseressursside Amet kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikusse registrisse selle registri põhimääruses sätestatud korras.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 7.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json