Teksti suurus:

Reservväelaste suhtes rakendatav Eestist lahkumise keeld

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Reservväelaste suhtes rakendatav Eestist lahkumise keeld

Vastu võetud 07.10.2004 nr 306
RT I 2004, 70, 498
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009

Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse“ § 3 lõike 7 ja § 1298 lõike 1 ja „Rahuaja riigikaitse seaduse“ § 5 lõike 2 punkti 4, § 20 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.


[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 1.  Eestist lahkumise keelu rakendamine

  (1) Reservväelaste suhtes käesoleva määrusega ettenähtud Eestist lahkumise keeldu võidakse rakendada pärast sõjalise valmisoleku tõstmise otsustamist või mobilisatsiooni väljakuulutamist, kui seda tingib kõrgenenud oht Eesti julgeolekule või vajadus täita Eesti rahvusvahelisi sõjalisi kohustusi.

  (2) Eestist lahkumise keelu kehtestab Vabariigi Valitsus oma korraldusega, kus määratakse ära need reservväelaste kategooriad, kelle suhtes keeld kehtib.

  (3) Demobilisatsiooni väljakuulutamisel või juhul, kui Riigikogu otsustab mitte heaks kiita Vabariigi Valitsuse otsust tõsta sõjalist valmisolekut, kaotab Eestist lahkumise keeld kehtivuse.

§ 2.  Reservväelaste kategooriad

  (1) Eestist lahkumise keeldu kohaldatakse lõigetes 2–4 sätestatud reservväelaste reservi kategooriate ulatuses üksnes niivõrd, kui see on vajalik Eesti julgeoleku või Eesti rahvusvahelise sõjalise kohustuse täitmise tagamiseks. Kui kogu reservi kategooria ulatuses ei ole keelu kehtestamine põhjendatud, kehtestatakse keeld ainult osa vastava reservi kategooria ulatuses.

  (2) Pärast kõrgendatud valmisoleku kehtestamist võidakse Eestist lahkumise keeldu rakendada valmisoleku reservi ja valmidusreservi kuuluvate reservväelaste suhtes.

  (3) Pärast tõrjevalmisoleku kehtestamist võidakse Eestist lahkumise keeldu rakendada kõigi reservväelaste suhtes, kes on määratud sõjaaja ametikohale.

  (4) Pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist võidakse Eestist lahkumise keeldu rakendada kõigi reservväelaste suhtes.

§ 3.  Otsuse kättetoimetamine

  (1) Eestist lahkumise keelu kehtestamise otsusest teavitatakse reservväelast ühel järgneval viisil:
  1) teade toimetatakse reservväelasele kätte isiklikult või posti teel;
  2) teade avaldatakse ajalehes;
  3) teade avaldatakse ringhäälingu kaudu.

  (2) Teate kättetoimetamisel posti teel võidakse see saata lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (3) Ajalehes avaldamise korral tuleb teade avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes.

  (4) Teade otsuse kohta võidakse avaldada ringhäälingu (raadio või televisiooni) kaudu. Ringhäälingu kaudu avaldamisel tuleb otsus avaldada kella 7.00-st kuni 22.00-ni vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahel peab olema vähemalt üks tund.

  (5) Kui teade avaldatakse ajalehes või ringhäälingu kaudu, võidakse selles ära nimetada ainult sõjaaja üksuste tunnused, mille ametikohtadele määratud reservväelaste suhtes keeld kehtib.

  (6) Eestist lahkumise keelust teavitamise viisi otsustab ja sellest teavitab Kaitseressursside Amet.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.  Keelust teavitamine sõjaaja ametikohale määramisel

  Kui reservväelane määratakse sõjaaja ametikohale, mille suhtes on kehtestatud Eestist lahkumise keeld, siis sõjaaja ametikohale määramisel teavitatakse reservväelast ka sõjaaja ametikohast tulenevast ja tema suhtes kehtivast Eestist lahkumise keelust.

§ 5.  Reservväelase ametikohalt vabastamine

  Kui Eestist lahkumise keeld on kehtestatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste suhtes, siis reservväelase vabastamisel sõjaaja ametikohalt kaotab Eestist lahkumise keeld tema suhtes kehtivuse, kui reservväelast ei ole määratud teisele sõjaaja ametikohale, mille suhtes on samuti kehtestatud Eestist lahkumise keeld või kui hiljem Eestist lahkumise keeldu tema suhtes ei laiendata.

§ 6.  Loa andmine Eestist lahkumiseks

  Reservväelasele, kelle suhtes on kehtestatud Eestist lahkumise keeld, võib Eestist lahkumise loa anda kaitseminister või kaitseringkonna ülem.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 7.  Andmete registrisse kandmine

  Andmed Eestist lahkumise keelu reservväelasele laienemise kohta, samuti andmed reservväelasele antud Eestist lahkumise loa kohta kantakse kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikusse registrisse. Registri andmed võetakse aluseks Eestist lahkumise keelu kohaldamisel.

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json