Teksti suurus:

Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.06.2010
Avaldamismärge:

Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 23.04.2002 nr 134
RT I 2002, 37, 228
jõustumine 02.05.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.03.2003 nr 78 (RT I 2003, 29, 177) 22.03.2003

31.01.2008 nr 35 (RT I 2008, 7, 54) 11.02.2008

11.12.2008 nr 172 (RT I 2008, 57, 317) 1.01.2009 

Määrus kehtestatakse “Relvaseaduse” § 3 lõike 3 ja “Kaitseliidu seaduse” § 26 lõike 2 alusel ning kooskõlas “Avaliku teabe seaduse” § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

1. peatükk
«SÕJAVÄERELVADE RIIKLIKU REGISTRI» ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE

§ 1. Registri asutamine ja registri ametlik nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Sõjaväerelvade riiklik register» (edaspidi register) ja kinnitatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2. Registri asutamise kulud

Registri asutamise kulud kaetakse riigieelarvest vastutava töötleja eelarverealt.

2. peatükk
«SÕJAVÄERELVADE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Üldsätted

§ 3. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on kaitsejõududele lahingutegevuseks ning kaitsejõududele ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele teenistusülesannete täitmiseks ettenähtud relvade ning kaitseliitlaste isiklike relvade üle süsteemse arvestuse pidamine.

§ 4. Registri pidamine

(1) Registri pidamine toimub vastavalt «Relvaseadusele», «Avaliku teabe seadusele», «Kaitseliidu seadusele», «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

(2) Registrit peetakse kahetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt.

(3) Esimese tasandi registrid on Kaitseliidu relvaregister, kaitseväe sõjaväerelvade register, Piirivalveameti sõjaväerelvade register ja Päästeameti sõjaväerelvade register (edaspidi esimese tasandi registrid).

(4) Teise tasandi register on Keskregister.

§ 5. Registri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad

(1) Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

(2) Keskregistri volitatud töötleja on Kaitseministeerium.

(3) Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötleja on Kaitseliidu Peastaap.

(4) Kaitseväe sõjaväerelvade registri volitatud töötleja on Kaitseväe Logistikakeskus.

(5) Piirivalveameti sõjaväerelvade registri volitatud töötleja on Piirivalveamet.

(6) Päästeameti sõjaväerelvade registri volitatud töötleja on Päästeamet.

[RT I 2003, 29, 177 - jõust. 22.03.2003]

§ 6. Registri ülesehitus

(1) Keskregister koosneb igas kvartalis uuendatavast esimese tasandi registrites registreeritud relvade andmete koopiatest moodustatud elektroonilisest andmebaasist ja Keskregistri arhiivist.

(2) Kaitseliidu relvaregister koosneb:
1) Kaitseliidu riigirelvade registrist, mis sisaldab andmebaasi riigi poolt Kaitseliidu kasutusse antud relvade kohta;
2) Kaitseliidu isiklike relvade registrist, mis sisaldab andmebaasi Kaitseliidu tegevliikmete isiklikus omandis olevate relvade ja Kaitseliidu relvade kohta;
3) Kaitseliidu relvaregistri arhiivist.

(3) Kaitseväe sõjaväerelvade register koosneb kaitseväe ja Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste valduses olevate relvade andmebaasist ja kaitseväe sõjaväerelvade registri arhiivist.

(4) Piirivalveameti sõjaväerelvade register koosneb Piirivalveameti valduses olevate relvade andmebaasist ja Piirivalveameti sõjaväerelvade registri arhiivist.

(5) Päästeameti sõjaväerelvade register koosneb Päästeameti valduses olevate relvade andmebaasist ja Päästeameti sõjaväerelvade registri arhiivist.

2. jagu
Registri vastutava töötleja ja volitatud töötlejate õigused ja kohustused

§ 7. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

Registri vastutav töötleja:
1) korraldab ja koordineerib Keskregistri ja esimese tasandi registrite pidamist ja arendamist;
2) korraldab registri pidamiseks vajaliku tarkvara, klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamist, täiustamist ja kasutamist;
3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;

4) korraldab registri andmete kaitset, mis puudutab andmete loata töötlemist, sealhulgas andmete kasutamist, hävitamist ja muutmist;

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

5) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi ja kaebusi.

§ 8. Keskregistri volitatud töötleja õigused ja kohustused

Keskregistri volitatud töötleja:
1) annab aru vastutavale töötlejale;
2) töötleb Keskregistri andmeid, sealhulgas väljastab vastuseid esitatud päringutele;
3) säilitab üks kord kvartalis esimese tasandi registrite volitatud töötlejate poolt digitaalselt esitatud andmete koopiaid ja uuendab registri andmeid Keskregistris;
4) kontrollib vastuvõetud andmeid ja esitab ilmselt ebaõigete või kaheldava tõesusega andmete korral esimese tasandi registrite volitatud töötlejatele järelepärimisi õigete andmete saamiseks;
5) tagab Keskregistri kaitstuse vajalike meetmetega juhusliku ja tahtliku rikkumise, hävimise ning volitamata töötlemise eest;
6) nõuab esimese tasandi registrite volitatud töötlejatelt andmete vormistamise ja üleandmise korrast ning tähtaegadest kinnipidamist.

§ 9. Esimese tasandi registrite volitatud töötlejate õigused ja kohustused

Paragrahvi 5 lõigetes 3–6 nimetatud esimese tasandi registri volitatud töötlejad:
1) annavad aru vastutavale töötlejale ja Keskregistri volitatud töötlejale;
2) töötlevad vastava esimese tasandi registri andmeid, sealhulgas väljastavad vastuseid esitatud päringutele;
3) säilitavad andmete esitajate poolt esitatud andmeid ja uuendavad neid ning esitavad digitaalselt Keskregistrile §-s 16 kehtestatud tähtajal vastavasse esimese tasandi registrisse kantud andmete koopiad;
4) kontrollivad vastuvõetud andmeid ja teevad ilmselt ebaõigete või kaheldava tõesusega andmete korral andmete esitajatele järelepärimisi õigete andmete saamiseks;
5) tagavad vastava esimese tasandi registri kaitstuse vajalike meetmetega juhusliku ja tahtliku rikkumise, hävimise ning volitamata töötlemise eest;
6) nõuavad andmete esitajatelt andmete vormistamise ja üleandmise korrast ning tähtaegadest kinnipidamist;
7) kontrollivad esitatud andmete ja andmete esitajate valduses oleva dokumentatsiooni ja relvade vastavust andmete esitajate juures kohapeal.

3. jagu
Registrisse kantavad andmed ja andmete esitajad

§ 10. Registri andmed

(1) Registrisse kantakse iga registrisse kandmisele kuuluva relva kohta järgmised andmed:
1) relva liik;
2) mark ja mudel;
3) number;
4) kaliiber;
5) tootja;
6) valmistamise aasta;
7) soetusmaksumus, selle puudumisel relva harilik väärtus;
8) soetamisaeg;
9) lisaseadised.

(2) Registrisse kantakse relva valdajast ja/või kasutajast riigiasutuse või avalik-õigusliku isiku kohta järgmised andmed:
1) valdaja (volitatud asutus) nimi;
2) valdaja asukoht;
3) kasutaja nimi;
4) kasutaja asukoht;
5) kasutusõiguse tekkimise alus ja aeg.

(3) Registrisse kantakse «Kaitseliidu seaduse» § 3 lõikes 2 ja § 8 lõikes 5 loetletud avalik-õiguslikust juriidilisest isikust relvaomaniku kohta järgmised andmed:
1) relvaomaniku nimi;
2) relvaomaniku asukoht.

(4) Registrisse kantakse Kaitseliidu tegevliikmest relvaomaniku kohta järgmised andmed:
1) Kaitseliidu tegevliikmest relvaomaniku ees- ja perekonnanimi;
2) Kaitseliidu tegevliikmest relvaomaniku isikukood;
3) Kaitseliidu maleva, mille liikmeks tegevliige on, nimi.

(5) Registrisse kantakse «Relvaseaduse» § 11 lõikes 2 loetletud relva käitlemisena liigitatava iga tegevuse ja sellega seotud lubade kohta järgmised andmed:
[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]
1) käitlemise liik;
2) loa number;
3) loa väljaandja;
4) loa väljaandmise aeg;
5) loa kehtivusaeg;
6) loa kehtivusaja lõppemise, peatamise või kehtetuks tunnistamise aeg ja alus;
7) relva registreerimise/arvelevõtmise aeg;
8) relva alalise väljaveo aeg ja alus;
9) relva laskekõlbmatuks muutmise aeg ja alus;
10) relva hävitamise koht, aeg, moodus ja akti registreerimise number.

(6) Keskregistri arhiivi kantakse järgmised andmed:
1) muudetud või parandatud andmetega relvakaardid;
2) volitatud töötlejate poolt esitatud infokaardid;
3) päringud ja neile antud vastused (teatised).

(7) Esimese tasandi registri arhiivi kantakse järgmised andmed:
1) muudetud või parandatud andmetega relvakaardid;
2) andmete esitajate infokaardid;
3) päringud ja neile antud vastused (teatised).

(8) Registri andmeid koondatakse ja liigitatakse lähtuvalt NATO kodifitseerimisjuhistest.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 loetletud andmed relva kohta kannab esimese tasandi registri volitatud töötleja iga relva jaoks avatud kordumatule registrikaardile (edaspidi relvakaart ).

(10) Relvakaart dubleeritakse digitaalselt. Paberkandjal relvakaardil ja digitaalsel relvakaardil sisalduvad andmed peavad olema identsed.

(11) Volitatud töötlejad teevad vastavalt Keskregistrist ja esimese tasandi registritest üks kord kuus digitaalse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopiat kasutatakse ennetähtaegselt kustutatud või kahjustunud registriandmete taastamiseks.

§ 11. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

(1) Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on relva iseloomustavad ja selle käitlemist kajastavad kirjalikud dokumendid.

(2) Andmete registrisse kandmise alusdokumente säilitavad andmete esitajad, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

(3) Alusdokumente, kui need kuuluvad esitamisele volitatud töötlejale, säilitatakse esimese tasandi registri volitatud töötleja juures peetavas registritoimikus.

§ 12. Andmete esitajad

(1) Kaitseväe sõjaväerelvade registri volitatud töötlejale esitavad andmeid:
1) kaitseväe struktuuriüksused;
[RT I 2008, 57, 317 – jõust. 1.01.2009]
2) Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevad asutused, välja arvatud Teabeamet, kelle valduses olevad relvad kuuluvad kandmisele Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määrusega nr 352 «Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 91, 551) asutatud «Julgeolekuasutuste riigivara registrisse».

(2) Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale esitavad andmeid «Kaitseliidu seaduse» § 3 lõikes 2 ja § 8 lõikes 5 loetletud avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

(3) Päästeameti sõjaväerelvade registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Päästeameti struktuuriüksused.

(4) Piirivalveameti sõjaväerelvade registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Piirivalveameti struktuuriüksused.

§ 13. Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

4. jagu
Andmete esitamise kord ja tähtajad

§ 14. Andmete esitamise kord esimese tasandi registrile

(1) Andmed esitatakse esimese tasandi registrile paberkandjal infokaardil, mille on täitnud andmete esitaja alusdokumentide alusel. Lisaks esitatakse infokaart digitaalselt.

(2) Registrisse esitatavate andmete tõesuse ja vastavuse eest alusdokumentidele ning andmete õigeaegse esitamise eest vastutavad andmete esitajad.

(3) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

§ 15. Andmete esitamise tähtajad esimese tasandi registrile

(1) Relva esmasel registrisse kandmisel esitatakse andmed esimese tasandi registri volitatud töötlejale hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast relva soetamist või valmistamist.

(2) Registrisse kantud andmete muutmiseks või lisamiseks esitab andmete esitaja uued andmed hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist või lisandumist.

§ 16. Andmete esitamine Keskregistrile ja andmete võrdlemine eri tasandite vahel

(1) Esimese tasandi registri volitatud töötleja esitab Keskregistrile kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks digitaalselt vastavasse esimese tasandi registrisse kantud andmete koopiad.

(2) Andmete koopiate esitamisel Keskregistrisse esitatakse lisaks esimese tasandi registri volitatud töötleja poolt Keskregistri infokaart.

(3) Esimese tasandi registri volitatud töötleja võib esitada vajadusel Keskregistri volitatud töötlejale kirjaliku motiveeritud taotluse vastava esimese tasandi registri andmete võrdlemiseks Keskregistri andmetega.

(4) Andmeid võrreldakse mõistliku aja jooksul. Keskregistri volitatud töötleja teatab andmete võrdlemise tulemustest taotluse esitanud volitatud töötlejale kirjalikult.

(5) Andmete võrdlemise käigus ilmnenud ebaõiged andmed parandatakse §-s 17 kehtestatud korras.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

(1) Kui registrile esitatud andmed on ilmselt ebaõiged või registrile esitatud andmed on vastuolus registrile varem esitatud andmetega, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale.

(2) Andmete esitaja on kohustatud pärast teate saamist esitatud andmete ebaõigsuse kohta tagama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavate andmete esitamise kümne tööpäeva jooksul.

(3) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni. Volitatud töötleja on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist need registris parandama.

(4) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul pärast andmete parandamist registris.

§ 18. Andmete registrisse vastuvõtmise ja väljastamise üle arvestuse pidamine

(1) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ning registrist väljastamise üle peab volitatud töötleja.

(2) Arvestust peetakse registrisse andmete vastuvõtmisel registrisse vastuvõetud andmete, andmete esitamise aja, andmete esitaja ja andmete registrisse kandmise aluseks olevate dokumentide kohta. Registrist andmete väljastamisel peetakse arvestust registrist väljastamise aja, andmete saaja ja väljastatud andmete kohta.

(3) Keskregistri volitatud töötleja peab arvestust esimese tasandi registrite volitatud töötlejatelt vastuvõetud andmete ja vastuvõtmise aja kohta.

(4) Andmete vastuvõtmine registrisse ja nende registrist väljastamine registreeritakse vastavates registreerimisraamatutes ning see toiming salvestatakse digitaalsel teabekandjal.

5. jagu
Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine registrist

§ 19. Juurdepääs registri andmetele

(1) Õigus juurde pääseda registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.


(2) Registri andmete, mis kogumina või välislepingu alusel üksikult moodustavad riigisaladuse, tunnistamine riigisaladuseks, nende andmete salastamine, andmetele juurdepääsu alused, sulgemine ning juurdepääsuloa andmine, andmisest keeldumine või tühistamine ja kaitse toimub «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega» ning selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]


(3) Registrisse kantud relvade kohta käivate andmete avaldamise osas tuleb juhinduda Eesti riigi poolt võetud vastavatest rahvusvahelistest kohustustest.

(4) «Kaitseliidu seaduses» nimetatud avalik-õiguslikel isikutel ja Kaitseliidu tegevliikmetel on juurdepääsu õigus ainult neid puudutavatele andmetele Kaitseliidu relvaregistris.

(5) Registri riigisaladust sisaldavate andmetega on õigus tutvuda isikutel, kellele on väljastatud vastava tasemega riigisaladusele juurdepääsu luba, ning järelevalvet teostavatel isikutel. Andmetega tutvumine toimub “Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” alusel kehtestatud korras.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

(6) Registri riigisaladust sisaldavatele andmetele juurdepääsu omav isik on kohustatud järgima «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega» ning selle alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõudeid riigisaladuse saladuses hoidmise ja kaitsmise osas.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

§ 20. Andmete väljastamine registrist

(1) Registri andmeid, mis ei ole tunnistatud riigisaladuseks, väljastatakse juurdepääsu õigust omavatele isikutele ja asutustele õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks nende kirjaliku päringu alusel, milles peab olema märgitud:
1) milliseid §-s 10 nimetatud andmeid taotletakse;
2) taotleja nimi ja aadress;
3) andmete kasutamise eesmärk.

(2) Kaitseliidu tegevliikmetele väljastatakse kirjaliku päringu alusel andmeid tegevliikme enda omandis ja tema kasutuses olevate Kaitseliidu relvaregistrisse kantud relvade kohta.

(3) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku teatisena viie tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

(4) Registrile saadetud päringud ja neile antud kirjalikud teatised registreeritakse vastavas registreerimisraamatus.

(5) Kirjalikud päringud ja registrist väljastatud teatiste koopiad säilitatakse 50 aastat vastavalt Keskregistri või esimese tasandi registri arhiivis.

6. jagu
Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine

§ 21. Järelevalve teostamine

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalveasutuse ja registri vastutava töötleja ametiisikud vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet «Riigisaladuse ja salastatud väliteabe seaduse» täitmise üle registri pidamisel teostatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides kehtestatud korras.

[RT I 2008, 7, 54 – jõust.11.02.2008]

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötlejad kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes märgitud puudused määratud tähtajaks.

§ 22. Finantseerimine

Registri pidamiseks vajalikud kulutused nähakse ette registri volitatud töötlejate eelarvereal.

§ 23. Likvideerimine

Registri ümberkorraldamise või likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus, nähes ette andmete üleandmise teise registrisse või nende sulgemise.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§24. Riikliku kaitsejõudude relvaregistri andmete üleandmine ja sõjaväerelvade riikliku registri kasutusele võtmine

(1) Likvideerida Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrusega nr 214 «Riikliku kaitsejõudude relvaregistri asutamine» (RT I 1998, 85, 1398) asutatud riiklik kaitsejõudude relvaregister.

(2) Riikliku kaitsejõudude relvaregistri volitatud töötlejal anda vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul riiklikku kaitsejõudude relvaregistrisse kantud andmed nelja kuu jooksul pärast määruse jõustumist üle käesoleva määrusega asutatud «Sõjaväerelvade riiklikku registrisse».

(3) «Sõjaväerelvade riikliku registri» vastutaval ja volitatud töötlejatel teostada registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd ja võtta register kasutusele alates 1. septembrist 2002. a.

 

 

 

/otsingu_soovitused.json