HALDUSÕIGUSKalandus ja jahindus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Kalandusturu korraldamise seadus

Kalandusturu korraldamise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Kalandusturu korraldamise seadus

Vastu võetud 17.12.2003
RT I 2003, 88, 593
jõustumine 01.01.2004, osaliselt 1.05.2004. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2004RT I 2004, 37, 25401.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
12.01.2006RT I 2006, 5, 2206.02.2006
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
15.02.2007RT I 2007, 22, 11523.03.2007
10.12.2008RT I 2008, 59, 33001.01.2009

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolevas seaduses sätestatakse kalandusturu korraldamise abinõud ja nende rakendamise kord, kalandustoodete turustusnormid, tarbija teavitamise nõuded, kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon) tunnustamise alused ja kord ning riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatus.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Põllumajandusminister võib oma pädevuse piires kehtestada ühise kalanduspoliitika kohaldamiseks käesoleva seaduse reguleerimisala ulatuses õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 2.  Kalandusturu korraldamise abinõud

  (1) Kalandusturu korraldamise abinõud käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Kalandusfondi toetuste, turukorralduslike toetuste ja kalamajandusliku riigiabi (edaspidi kalandusturu toetus) andmine.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetus käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) asutatud fondi vahenditest kaasrahastatav rahaline abi, mida antakse sama määruse artikli 17 lõikes 1 nimetatud rakenduskava (edaspidi rakenduskava) alusel ja korras.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (3) Turukorralduslikud toetused käesoleva seaduse tähenduses on kõrvaldamistoetus, ülekandetoetus ja eraladustamistoetus.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (4) Kalamajanduslik riigiabi käesoleva seaduse tähenduses on riiklikud arengutoetused, looduskahjutoetus ning käesoleva seaduse 51., 52. ja 53. peatükis sätestatud abi.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 3.  Eelarveaastal antavate toetuste ja toetuste andmiseks ettenähtud vahendite kindlaksmääramine

  (1) Lähtudes rakenduskavas nimetatud meetmetest ja tegevustest, kehtestab põllumajandusminister igaks eelarveaastaks toetatavate meetmete ja vajaduse korral tegevuste liigid.

  (2) Põllumajandusminister määrab igaks eelarveaastaks Euroopa Kalandusfondi toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse meetmete ja vajaduse korral tegevuste kaupa.

  (3) Lähtudes riigieelarves riiklike arengutoetuste andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest, kehtestab põllumajandusminister igaks eelarveaastaks antavate riiklike arengutoetuste liigid.

  (4) Põllumajandusminister määrab igaks eelarveaastaks riiklike arengutoetuste andmiseks ettenähtud eelarvevahendite jaotuse riiklike arengutoetuste liikide kaupa.

  (5) Euroopa Kalandusfondi toetuse ja riikliku arengutoetuse taotlemise õigust ei teki, kui asjakohase meetme või tegevuse toetamist või riikliku arengutoetuse andmist ei ole eelarveaastal käesoleva paragrahvi lõike 1 või 3 alusel ette nähtud.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 4.  Kalandustoode

  Kalandustoode käesoleva seaduse tähenduses on EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ kalastus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) artiklis 1 nimetatud toode.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 5.  [Kehtetu – RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 6.  Kalandustoodete tootja ja töötleja
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (1) Kalandustoodete tootja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artiklis 1 nimetatud füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Kalandustoodete tootja, kes tegeleb kalapüügiga (kalapüüdja), peab olema äriregistris registreeritud ning tal peab olema kalapüügiseaduse alusel ja korras antud kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba.

  (3) Kalandustoodete töötleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kelle majandus- või kutsetegevus on kalandustoodete töötlemine ning kelle ettevõte või selle osa on toiduseaduse alusel tunnustatud või kes on toiduseaduse või söödaseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kalandustoodete töötlemisest ettevõttes.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 7.  [Kehtetu – RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 8.  Kalandusaasta

  Kalandusaasta käesoleva seaduse tähenduses on kalendriaasta.

§ 81.  Andmete töötlemine

  (1) Andmeid kalandusturu toetuse taotleja ja taotluse kohta ei avaldata kolmandale isikule kuni taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemiseni. Enne toetuse taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemist võib avaldada ainult statistilisi ülevaateid.

  (2) Andmeid taotleja ja taotluse kohta võib avaldada kalandusturu toetuse taotlemise menetlusse kaasatud eksperdile.

  (3) Pärast taotluse rahuldamise või toetuse määramise otsuse tegemist võib avaldada andmed kalandusturu toetuse saaja ning tema taotluse kohta, välja arvatud andmed äriplaani, tehnoloogiliste lahenduste ja toetuse saaja omafinantseeringu allika kohta ning muud andmed, mis loetakse ärisaladuseks või mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks. Avaldada võib andmed omafinantseeringu kohta, mis on saadud riigieelarvelistest vahenditest.

  (4) Andmeid rahuldamata jäetud taotluse ja selle esitanud taotleja kohta ei avaldata. Sellise taotluse ja selle esitanud taotleja kohta võib avaldada ainult statistilisi ülevaateid.

  (5) Kalandusturu toetuse andmise korral avalikustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi Amet) pärast toetuse määramise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse tegemist oma veebilehel toetust saanud isiku nime ja maakonna, kus on tema elu- või asukoht, ning saadud toetuse liigi ja toetuse summa.

  (6) Andmed kalandusturu toetuse taotleja ja taotluse ning saadud toetuse kohta kantakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 82.  Taotluse elektrooniline esitamine

  Kui riigi infosüsteemide andmevahetuskihis on avatud asjakohane teenus, siis käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud taotlusele, mis esitatakse riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu, ei pea lisama digitaalallkirja.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

2. peatükk KALANDUSTOODETE TURUSTUSNORMID JA TARBIJA TEAVITAMISE NÕUDED 
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 9.  Kalandustoodete turustusnormid

  Kalandustooted peavad vastama turustusnormidele, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2406/96, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (EÜT L 334, 23.12.1996, lk 1–15).
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 91.  Tarbija teavitamise nõuded

  (1) Tarbija teavitamiseks märgistatakse kalandustooted komisjoni määruses (EÜ) nr 2065/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijate teavitamise kohta kalandus- ja akvakultuuritoodetest (EÜT L 278, 23.10.2001, lk 6–8), sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2065/2001 artiklis 7 nimetatud väikesed tootekogused kehtestab põllumajandusminister . Väikestele tootekogustele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid.

  (3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 4 lõikes 2 nimetatud tootenimetuste loetelu kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

3. peatükk TOOTJAORGANISATSIOONID 

§ 10.  Tootjaorganisatsioon

  Tootjaorganisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on tulundusühistu, kuhu kuuluvad kalandustoodete tootjad. Käesolevas seaduses sätestatud tootjaorganisatsiooni õigused ja kohustused on üksnes tunnustatud tootjaorganisatsioonil.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Nõuded tootjaorganisatsioonile

  (1) Tootjaorganisatsioon peab vastama EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele.

  (2) Euroopa Komisjoni määruse 2318/2001/EÜ, milles sätestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonide tunnustamise kohta (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 9–11), artikli 1 lõikes 1 nimetatud majandustegevus on piisav, kui tootjaorganisatsioon turustab vastavat liiki kalandustooteid Eesti tootmispiirkonna kogutoodangust vähemalt 15 protsenti ning lõikes 5 nimetatud juhul vähemalt 25 protsenti.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Eesti tootmispiirkondade loetelu kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 12.  Tootmise ja turustamise planeerimine

  (1) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 9 lõikes 1 nimetatud tegevuskava.

  (2) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks tegevuskavas kavandatavad muudatused.

  (21) Tootjaorganisatsioon esitab põllumajandusministrile heakskiitmiseks tegevuskava aruande.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (3) Tegevuskava, selle kavandatavad muudatused ja tegevuskava aruande vaatab läbi põllumajandusminister, kes otsustab need heaks kiita või jätta heaks kiitmata komisjoni määruses (EÜ) nr 2508/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tegevuskavade kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 8–10), sätestatud alusel ja korras. Käskkirja ärakiri saadetakse tootjaorganisatsioonile selle andmisest alates viie tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 13–15.  [Kehtetud – RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 16.  Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemine
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

  (1) Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse tootjaorganisatsiooni vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (2) Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks peab see ühendus esitama kirjaliku taotluse Põllumajandusministeeriumile.

  (3) [Kehtetu – RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 17.  Tootjaorganisatsiooni tunnustamine

  (1) Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotluse vaatab läbi ja tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsustab põllumajandusminister nõuetekohase taotluse saamisest alates kolme kuu jooksul.

  (2) Tootjaorganisatsioon tunnustatakse, kui ta vastab käesoleva seaduse nõuetele. Tootjaorganisatsioon tunnustatakse tähtajatult. Asjakohase käskkirja ärakiri saadetakse tootjaorganisatsioonile selle andmisest alates viie tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 18.  Tunnustamisest keeldumise alused

  Tunnustamisest keeldutakse, kui ühendus on esitanud teadvalt valeandmeid või kui ühendus ei vasta käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 19.  Tunnustatuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tootjaorganisatsiooni tunnustatus tunnistatakse kehtetuks, kui ühendus ei suuda täita või rikub käesoleva seaduse nõudeid või kui ta lõpetab oma tegevuse või esitab sellekohase kirjaliku taotluse või on teadvalt esitanud valeandmeid.

  (2) Tunnustatuse tunnistab kehtetuks põllumajandusminister. Tunnustatuse kehtetuks tunnistamise käskkirja ärakiri saadetakse tootjaorganisatsioonile viivitamata posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

31. peatükk EUROOPA KALANDUSFONDI TOETUSED 
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 191.  Euroopa Kalandusfondi toetuse strateegiline kava ja rakenduskava

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 15 lõikes 1 nimetatud riikliku strateegilise kava kiidab heaks Vabariigi Valitsus.

  (2) Rakenduskava kavandi kiidab heaks Vabariigi Valitsus.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 192.  Euroopa Kalandusfondi toetuse andmist korraldavad asutused

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 58 lõikes 1 nimetatud korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium, välja arvatud ülesanded, mida täidab sama määruse artikli 58 lõikes 2 nimetatud vahendusasutus (edaspidi rakendusüksus).

  (2) Lisaks käesolevas seaduses sätestatud rakendusüksuse ülesannetele määrab põllumajandusminister kindlaks korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesanded, mida täidab rakendusüksus. Rakendusüksuse ülesandeid täidab Amet.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 193.  Seirekomisjon

  Põllumajandusminister moodustab nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 63 nimetatud seirekomisjoni ning määrab selle töökorra.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 194.  Meetme tingimused

  (1) Kooskõlas rakenduskavas sätestatuga kehtestab põllumajandusminister Euroopa Kalandusfondi toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra meetmete või tegevuste kaupa (edaspidimeetme tingimused). Meetme tingimustes võib rakenduskavas sätestatud tingimusi täpsustada ja kitsendada.

  (2) Meetme tingimustes sätestatakse:
  1) toetatavad tegevused;
  2) abikõlblikud või mitteabikõlblikud kulud;
  3) vajaduse korral toetuse taotlejale ja toetuse taotlusele esitatavad nõuded;
  4) toetuse maksimaalne määr;
  5) omafinantseeringu nõude korral selle minimaalne määr;
  6) toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord;
  7) toetuse taotluse hindamise korral taotluse hindamise kriteeriumid ja kord;
  8) vajaduse korral toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord;
  9) vajaduse korral toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord;
  10) toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord;
  11) toetuse saaja kohustused;
  12) vajaduse korral toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise tingimused ja kord ning aruannete vormid.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 195.  Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlejale esitatavad nõuded ja taotleja kohustused

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik ja täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutus, kes on esitanud taotluse Euroopa Kalandusfondi toetuse saamiseks.

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlejale võib meetme tingimustes esitada järgmisi nõudeid:
  1) taotleja on maksevõimeline;
  2) taotleja on majanduslikult jätkusuutlik;
  3) taotlejal on projekti elluviimiseks vajalikud vahendid;
  4) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  5) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest;
  6) kui taotleja taotleb projekti või projekti üksikute tegevuste kohta toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe;
  7) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  8) taotlejal on projekti elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus ning õiguslikud eeldused;
  9) taotleja täidab keskkonna-, ohutus- ja hügieeninõudeid;
  10) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on Eestis;
  11) nõue taotleja juriidilise vormi ja osalust omavate isikute kohta;
  12) nõue taotleja asjaomasel alal tegutsemise aja kohta;
  13) taotleja vastab meetme tingimustes sätestatud muudele nõuetele.

  (3) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja on kohustatud:
  1) esitama taotlust menetleva asutuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateabe meetme tingimustes sätestatud vormis, viisil ja tähtpäevaks;
  2) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja nõuetekohasust, sealhulgas teha paikvaatlust;
  3) teavitama taotlust menetlevat asutust viivitamata toetuse taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
  4) tõendama taotlust menetleva asutuse nõudmisel meetme tingimustes ettenähtud omafinantseeringu või muude vahendite või dokumentide olemasolu.

  (4) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja ei vasta vähemalt ühele meetme tingimustes sätestatud taotlejale esitatavale nõudele, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 196.  Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse kohta esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on vormistatud meetme tingimustes sätestatud korras;
  2) taotlusele on lisatud meetme tingimustes nõutud dokumendid;
  3) toetust taotletakse meetme tingimustes sätestatud toetatavate tegevuste kohta;
  4) taotluses sisalduv projekt on kooskõlas käesoleva seaduse §-s 191 nimetatud dokumentidega;
  5) taotletav toetuse suurus ei ületa meetme tingimustes sätestatud toetuse määra;
  6) projekt, mille rahastamiseks toetust taotletakse, viiakse ellu hiljemalt 2015. aasta 31. detsembriks;
  7) taotluses sisalduva projekti eelarves on muu hulgas ette nähtud nõutav omafinantseering;
  8) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  9) taotlus vastab meetme tingimustes sätestatud muudele nõuetele.

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei vasta nõuetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta vähemalt ühele käesoleva paragrahvi lõikes 1 või meetme tingimustes sätestatud nõudele;
  2) taotluses esitatud andmed ei ole õiged või täielikud või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust või teha paikvaatlust;
  4) taotleja ei ole taotluses esinevaid puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (3) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei vasta nõuetele, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (4) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotleja ei ole esitanud taotlust ettenähtud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 197.  Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse hindamine ning taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Kui meetme tingimustes on sätestatud nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamine, hinnatakse nõuetekohaseid taotlusi meetme tingimustes sätestatud korras ja hindamiskriteeriumide alusel. Meetme tingimustes sätestatu kohaselt hindab nõuetekohaseid taotlusi korraldusasutus või rakendusüksus.

  (2) Meetme tingimustes sätestatu kohaselt rahuldatakse nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamise korral:
  1) hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuses esimesele kohale tulnud taotlus;
  2) hindamistulemuste alusel välja valitud ja vajaduse korral paremusjärjestusse seatud parimad taotlused;
  3) kõik hindamiskriteeriumide miinimumnõuetele vastavad taotlused.

  (3) Hindamise tulemuste alusel Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste korral meetme tingimustes sätestatu kohaselt taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr, või ajaliselt varem esitatud taotlust.

  (4) Kui meetme tingimustes ei ole sätestatud nõuetekohaste Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluste hindamist, rahuldatakse nõuetekohased taotlused meetme või tegevuse rahastamise eelarve piires.

  (5) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse täieliku või osalise rahuldamise otsuse (edaspidi taotluse rahuldamise otsus) või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 46 nimetatud toetuse (edaspidi tehniline abi) puhul. Tehnilise abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb korraldusasutus.

  (6) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse toetuse taotluse esitamise tähtpäevast alates 120 tööpäeva jooksul, kui meetme tingimustes ei ole sätestatud lühemat tähtaega.

  (7) Kui nõuetekohane Euroopa Kalandusfondi toetuse taotlus ei kuulu rahuldamisele käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 1–3 kohaselt, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (8) Meetme tingimustes võib ette näha, et kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud summat või projekti tegevusi taotleja nõusolekul muuta tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning taotluses projekti sisaldumise korral saavutatakse projekti eesmärgid. Taotluses ei muudeta andmeid, mille alusel taotlust hinnatakse. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (9) Kui meetme või tegevuste rahastamise eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust, tehakse ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsus. Meetme tingimustes sätestatud juhul võib meetme või tegevuste eelarves oleva raha jagada kõigi toetuse saajate vahel.

  (10) Kui Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsus tehakse meetme või tegevuse järgmiste aastate eelarvevahendite arvel, võib taotluse rahuldamise otsuses kõrvaltingimusena ette näha otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves toetuse maksmise vahendid puuduvad.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 198.  Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja ja tema kohustused

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle taotlus saada Euroopa Kalandusfondi toetust on rahuldatud.

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja peab toetust kasutama sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil. Kõik toetusest hüvitatavad kulud peavad olema abikõlblikud.

  (3) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama omafinantseeringu taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määras;
  2) kasutama toetust ja toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ettenähtud tingimustel;
  3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ning kulude abikõlblikkuse;
  4) esitama teabe toetuse saamise ja kasutamise kohta ning aruanded ettenähtud tähtaja jooksul;
  5) taotlema taotluse rahuldamise otsuse teinud asutuse nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks;
  6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest ning tagama, et projektis osalev isik teeks sama oma raamatupidamises;
  7) järgima projektiga seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on ostja riigihangete seaduse mõistes, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid;
  8) võimaldama teostada auditit või järelevalvet ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks õigustatud isikul viibida toetuse saaja ja projektis osaleva isiku toetuse kasutamisega seotud ruumis ja territooriumil ning kontrollida dokumente ja vara kohapeal;
  9) andma õigustatud isiku kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid õigustatud isiku määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt 3 tööpäeva;
  10) säilitama projekti elluviimisega seonduvaid dokumente vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini;
  11) näitama, et tegemist on Euroopa Kalandusfondi toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi;
  12) tagama projekti elluviimise tulemusena soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel ja kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 56 sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates;
  13) teavitama rakendusüksust viivitamata asjaolust, mis seab ohtu soetatud või ehitatud vara säilimise või sihtotstarbelise kasutamise;
  14) täitma muid talle käesoleva seadusega või selle alusel antud õigusaktiga pandud ülesandeid.

  (4) Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 199.  Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks taotluse rahuldamise otsuse teinud asutuse algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel.

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) projekti tegevuste muutmise tõttu muutuks oluliselt projekti sisu või tulemus;
  2) muutmist vajab projekti elluviimise tähtaeg või kulude abikõlblikkuse tähtpäev;
  3) muutmist vajab projekti abikõlblike kulude eelarve;
  4) muutmist vajavad toetuse väljamaksmise tähtajad;
  5) esineb meetme tingimustes või toetuse saaja avalduses nimetatud muu asjaolu.

  (3) Euroopa Kalandusfondi toetuse saaja esitatud taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse rahuldamisest võib keelduda, kui:
  1) muudatus ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega;
  2) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada käesoleva seaduse § 196 lõike 1 punktis 6 sätestatud tähtpäevaks;
  3) meetme või tegevuste rahastamise eelarve ei võimalda otsust muuta;
  4) esineb meetme tingimustes nimetatud muu asjaolu.

  (4) Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) ilmneb asjaolu, mille puhul taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul hakanud toetust kasutama;
  3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  4) projekti elluviimist ei ole võimalik lõpetada käesoleva seaduse § 196 lõike 1 punktis 6 sätestatud tähtpäevaks;
  5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel;
  6) toetuse saaja esitab avalduse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 1910.  Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamaksed

  (1) Euroopa Kalandusfondi toetus makstakse välja ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse teeb rakendusüksus, välja arvatud tehnilise abi puhul. Tehnilise abi toetuse väljamakse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse teeb korraldusasutus.

  (3) Sertifitseerimisasutus võib kontrollida korraldusasutuse ja rakendusüksuse teostatavaid väljamakseid. Puuduste avastamise korral teavitab sertifitseerimisasutus sellest viivitamata korraldusasutust või rakendusüksust.

  (4) Kui sertifitseerimisasutus on teavitanud puuduste avastamisest, võib korraldusasutus või rakendusüksus pikendada Euroopa Kalandusfondi toetuse väljamaksmise tähtaega täiendava kontrolli tegemiseks või puuduste kõrvaldamiseks vajaliku aja võrra.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 1911.  Euroopa Kalandusfondi toetusega seotud vaidluse lahendamine

  (1) Enne halduskohtule kaebuse esitamist tuleb läbida vaidemenetlus haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Vaie lahendatakse 30 kalendripäeva jooksul vaide vastuvõtmisest arvates.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

4. peatükk RIIKLIKUD ARENGUTOETUSED 

§ 1912.  Riiklikud arengutoetused

  (1) Riiklikku arengutoetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele (ELT C 229, 14.09.2004, lk 5–12) või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetusi võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse koos vajaliku teabega või teate esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 20.  Intressitoetus

  Intressitoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse kalandustoodete tootja vesiviljeluse või kalapüügi arendamiseks krediidi- või finantseerimisasutuselt võetud pikaajalise (tagastamise tähtajaga üle ühe aasta) laenu intressid või kapitalirendi makse osana tasutavad intressid (edaspidi intress), mis kalandustoodete tootja on tasunud intressitoetuse taotlemisele eelnenud kalendriaastal.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 21.  Intressitoetuse taotleja

  (1) Intressitoetust võib taotleda kalapüüdja, kes on kasutanud krediidi- või finantseerimisasutuselt saadud laenu kalapüügi arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara ostmiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks või on sõlminud kapitalirendilepingu (liisingulepingu) ettevõtluse arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara kasutamiseks ja ostmiseks.

  (2) Intressitoetust võib taotleda vesiviljeleja, kes on kasutanud krediidi- või finantseerimisasutuselt saadud laenu vesiviljeluse arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara ostmiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks või on sõlminud kapitalirendilepingu (liisingulepingu) ettevõtluse arendamiseks vajaliku piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara kasutamiseks ja ostmiseks.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 22.  Intressitoetuse määr

  (1) Intressimäära, millest alates intressitoetust antakse, kehtestab põllumajandusminister.

  (2) Intressitoetust antakse kuni kümme intressimäära protsendipunkti.

§ 23.  Intressitoetuse taotlemine

  Intressitoetuse saamiseks tuleb ettenähtud tähtpäevaks esitada Ametile taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid ning krediidi- või finantseerimisasutuse kirjalik kinnitus selle kohta, et taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal on intressid tasutud.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 24.  Intressitoetuse määramine ja maksmine

  (1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust intressitoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele, arvutab intressitoetuse suuruse ning otsustab intressitoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluste esitamise tähtpäevast alates 45 tööpäeva jooksul.

  (2) Taotlejale makstava intressitoetuse suuruse arvutab Amet, lähtudes taotleja tasutud intressisummast, käesoleva seaduse alusel kehtestatud intressimäärast ja käesolevas seaduses sätestatud intressimäära protsendipunktist.

  (3) Intressitoetus makstakse taotlejale toetuse määramise otsustamisest alates 10 tööpäeva jooksul.

§ 25.  Nõuandetoetus

  (1) Nõuandetoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse selle individuaalse nõuandeteenuse maksumus, mida kalandustoodete tootjale osutab isik, kellele on kutseseaduse alusel ja selles sätestatud korras omistatud konsulendi kutsekvalifikatsioon.

  (2) Finantsmajanduse valdkonnas antav nõuanne, milleks on arengukava, kattetulu arvestus või laenutaotlus, peab olema kirjalik.

  (3) Individuaalseks nõuandeteenuseks ei loeta ja nõuandetoetust ei anta mitmele isikule üheaegselt osutatud nõuandeteenuse puhul.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 26.  Nõuandetoetuse taotleja

  Nõuandetoetust võib taotleda kalandustoodete tootja, kes on tasunud konsulendile nõuandeteenuse eest.

§ 261.  [Kehtetu – RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 27.  Nõuandetoetuse määr

  (1) Nõuandetoetust antakse kuni 80 protsenti nõuandeteenuse maksumusest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuandetoetuse määra piires kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava nõuandetoetuse määra ning taotlejale antava nõuandetoetuse maksimaalsuuruse. Nõuandetoetuse määra võib kehtestada nõustamisvaldkondade kaupa ja sõltuvalt nõuandeteenuse maksumusest.

§ 28.  Nõuandetoetuse taotlemine

  Nõuandetoetuse saamiseks tuleb Ametile esitada taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, sealhulgas taotleja poolt nõuandeteenuse eest tasumist tõendav dokument.

§ 29.  Nõuandetoetuse määramine ja maksmine

  (1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuandetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning otsustab nõuandetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse saamisest alates 20 tööpäeva jooksul.

  (2) Amet arvutab taotlejale makstava nõuandetoetuse suuruse, arvestades taotleja tasutud nõuandeteenuse maksumust, toetuse kehtestatud määra ja ühele taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust.

  (3) Nõuandetoetus makstakse taotlejale toetuse määramise otsustamisest alates 10 tööpäeva jooksul.

§ 30.  Koolitustoetus

  (1) Koolitustoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse selle koolitusteenuse maksumus, mida käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud koolitusasutus osutab kalandustoodete tootjale või töötlejale majandustegevuseks vajalike teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (2) [Kehtetu – RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 31.  Koolitustoetuse taotleja

  Koolitustoetust võib taotleda kalandustoodete tootja või töötleja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 32.  Nõuded koolitustoetuse saamiseks

  (1) Koolitustoetust võib anda juhul, kui koolitusteenust osutab täiskasvanute koolituse seaduse kohane koolitusasutus.

  (2) Koolitustoetust antakse füüsilisest isikust ettevõtja või tema ettevõtte töötaja või äriühingu töötaja täiskasvanute koolituse seaduse kohaseks tööalaseks koolituseks.

  (3) Koolitustoetuse saamiseks ettenähtud koolituse kestuse kehtestab põllumajandusminister.

§ 33.  Koolitustoetuse määr

  (1) Koolitustoetust antakse kuni 90 protsenti koolitusteenuse maksumusest.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud koolitustoetuse määra piires kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava koolitustoetuse määra ja taotlejale antava koolitustoetuse maksimaalsuuruse.

§ 34.  Koolitustoetuse taotlemine

  Koolitustoetuse saamiseks tuleb Ametile esitada taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, sealhulgas koolitajalt saadud koolituse saamist kinnitav dokument ning koolitusteenuse eest tasumist tõendav dokument.

§ 35.  Koolitustoetuse määramine ja maksmine

  (1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust koolitustoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning otsustab koolitustoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse saamisest alates 20 tööpäeva jooksul.

  (2) Amet arvutab taotlejale makstava koolitustoetuse suuruse, arvestades taotleja tasutud koolitusteenuse maksumust, kehtestatud toetuse määra ja ühele taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust.

  (3) Koolitustoetus makstakse taotlejale toetuse määramise otsustamisest alates 10 tööpäeva jooksul.

§ 36.  Praktikatoetus

  (1) Praktikatoetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse kalandusega seonduval erialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) kalandustoodete tootja või töötleja ettevõttes toimuva õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (2) Erialade loetelu, mille omandamise korral praktikatoetust antakse, kehtestab põllumajandusminister .

§ 37.  Praktikatoetuse taotleja

  Praktikatoetust on õigus taotleda kalandustoodete tootjal või töötlejal, kes viib oma ettevõttes läbi õppepraktika.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 38.  Nõuded praktikatoetuse saamiseks

  Praktikatoetust antakse, kui:
  1) taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab (edaspidi õppepraktika juhendaja), on erialane ettevalmistus ja ta on töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse;
  2) õppepraktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti;
  3) taotleja on sõlminud õppeasutuse ja praktikandiga õppepraktika läbiviimiseks lepingu.

§ 39.  Praktikatoetuse määr

  (1) Praktikatoetust antakse ühe praktikandi kohta kalendrikuus Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära kuni neljakordses ulatuses.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud praktikatoetuse määra piires ning lähtudes praktikatoetuseks ettenähtud rahasumma suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja õppepraktika kestusest, kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava praktikatoetuse määra.

§ 40.  Praktikatoetuse taotlemine ja määramine

  (1) Praktikatoetuse saamiseks tuleb ettenähtud tähtpäevaks Ametile esitada taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

  (2) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust praktikatoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluste esitamise tähtpäevast alates 20 tööpäeva jooksul.
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

§ 41.  Praktikatoetuse maksmine

  (1) [Kehtetu – RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

  (2) Amet arvutab taotlejale makstava praktikatoetuse suuruse, arvestades ettenähtud praktikatoetuse määra, praktikantide arvu ja õppepraktika kestust.

  (3) Praktikatoetusest pool makstakse õppepraktika alguspäevast alates 20 tööpäeva jooksul, kuid mitte varem kui 10. tööpäeval toetuse määramise otsuse tegemisest arvates.

  (4) Praktikatoetuse ülejäänud osa makstakse õppepraktika läbiviimise kohta Ametile kirjaliku aruande esitamise päevast alates 20 tööpäeva jooksul.

§ 42–46.  [Kehtetud – RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 47.  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetus

  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetus on rahaline abi, millega osaliselt hüvitatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1985/2006, millega kehtestatakse liikmesriikide kalandus- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonidele ettenähtud abi arvutamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 387, 29.12.2006, lk 13–19), artikli 4 lõikes 1 nimetatud asutamis- ja halduskulud.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 48.  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse taotleja

  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust on õigus taotleda ainult tunnustatud tootjaorganisatsioonil.

§ 49.  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse määr

  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetust antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2792/1999, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10–28), artikli 15 lõikes 1 sätestatud määras.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 50.  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse taotlemine

  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse saamiseks tuleb ettenähtud tähtpäevaks esitada Ametile taotlus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

§ 51.  Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse määramine ja maksmine

  (1) Amet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning otsustab tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse saamisest alates 30 tööpäeva jooksul.

  (2) Amet arvutab taotlejale makstava tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetuse suuruse võrdeliselt taotleja tasutud asutamis- ja halduskulude suurusega, arvestades ettenähtud toetuse määra ja ühele taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust.

  (3) Tootjaorganisatsiooni tegevuse alustamise toetus makstakse taotlejale toetuse määramise otsustamisest alates 10 tööpäeva jooksul.

§ 52.  Riiklike arengutoetuste taotluste rahuldamata jätmine

  (1) Riikliku arengutoetuse saamiseks esitatud taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on teadvalt esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta toetuse saamiseks käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) taotleja ei ole esitanud määratud tähtpäevaks esitamisele kuuluvat taotlust ettenähtud tähtpäevaks;
  4) taotleja on eelmisel aastal sama riiklikku arengutoetust taotledes teadvalt esitanud valeandmeid;
  5) taotlejalt on nõutud eelmisel aastal makstud sama riikliku arengutoetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse;
  6) taotleja ei võimalda oma ettevõtte kontrollimist kohapeal;
  7) puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks.

  (2) Riiklikku arengutoetust ei maksta, kui pärast toetuse määramist tehakse kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse rahuldamata jätmise alused või kui taotleja ei ole täitnud toetuse väljamaksmise aluseks olevaid tingimusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul tunnistab Amet toetuse määramise otsuse kehtetuks. Sellekohase otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 53.  Riiklike arengutoetuste määramise ja maksmise kord

  (1) Riiklike arengutoetuste taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister . Nimetatud korras nähakse ette toetuse saamiseks esitatavate andmete ja neid tõendavate dokumentide loetelu, määratud tähtpäevaks esitatava taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise täpsem kord, samuti riikliku arengutoetuse saamiseks esitatavad nõuded, lähtudes käesolevas seaduses sätestatust. Toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra võib kehtestada eraldi iga riikliku arengutoetuse kohta.

  (2) Riikliku arengutoetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse Ameti peadirektori otsusega. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

5. peatükk LOODUSKAHJU TOETUS 

§ 54.  Looduskahju toetus

  (1) Looduskahju toetus on rahaline abi, millega osaliselt või täielikult hüvitatakse kalandustoodete tootjale loodusõnnetuse või ebasoodsate ilmastikutingimuste tagajärjel tekkinud kahju.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (2) Looduskahju toetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (3) Looduskahju toetust võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal. Loataotluse koos vajaliku teabega esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (4) Looduskahju toetuse määra, toetuse andmise tingimused ja korra võib kehtestada põllumajandusminister. Looduskahju toetuseks ettenähtud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarves Ametile.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

51. peatükk MUUD KALAMAJANDUSLIKUD TOETUSED 
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 541.  Muud kalamajanduslikud toetused

  Muud kalamajanduslikku toetust võib anda, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik EÜ asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 542.  Loa taotlemine

  Käesoleva seaduse § -s 541 nimetatud kalamajanduslikku toetust võib anda üksnes Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse koos vajaliku teabega või teate esitab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 543.  Muu kalamajandusliku toetuse määramise ja maksmise kord

  (1) Käesoleva seaduse § -s 541nimetatud kalamajandusliku toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister . Nimetatud korras nähakse ette toetuse saamiseks esitatavad nõuded, määratud tähtpäevaks esitatava taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord.

  (2) Muu kalamajandusliku toetuse määramise ja maksmise ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud toetuse andmisega seotud otsused teeb Amet.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse isikule otsuse ärakiri või väljavõte otsusest otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (4) Muuks kalamajanduslikuks toetuseks ettenähtud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarves Ametile.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

52. peatükk SIHTASUTUSE ANTAVAD KALAMAJANDUSLIKUD TOETUSED, LAENUD JA TAGATISED 
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 544.  Sihtasutuse antavad kalamajanduslikud toetused, laenud ja tagatised

  Maaelu Edendamise Sihtasutus ja teised riigi asutatud sihtasutused (edaspidi sihtasutus) võivad anda kalamajanduslikku toetust, laenu ja tagatist, kui see vastab Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistele või nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandit käsitlevates määrustes sätestatud nõuetele ning kui toetus on vajalik EÜ asutamislepingu artiklis 33 ning artikli 87 lõigetes 2 ja 3 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 545.  Loa taotlemine

  (1) Käesoleva seaduse § -s 544 nimetatud kalamajanduslikku toetust, laenu ja tagatist võib anda üksnes Euroopa Komisjoni kirjalikul loal või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teate esitamise korral. Loataotluse eelnõu koos vajaliku teabega või teate eelnõu esitab sihtasutus Põllumajandusministeeriumile, kes edastab loataotluse või teate Euroopa Komisjonile.

  (2) Põllumajandusministeerium vaatab loataotluse ja teate eelnõu läbi ühe kuu jooksul loataotluse või teate eelnõu esitamisest arvates. Põllumajandusministeerium võib keelduda loataotluse või teate edastamisest Euroopa Komisjonile, kui loataotluse või teate eelnõus toodud andmed ei vasta Euroopa Liidu asjakohastes määrustes või Euroopa Ühenduse kalanduse riigiabi suunistes esitatud nõuetele.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 546.  Sihtasutuse antavate kalamajanduslike toetuste, laenude ja tagatiste määramise ja maksmise kord

  (1) Käesoleva seaduse § -s 544 nimetatud kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab sihtasutuse nõukogu. Nimetatud korras nähakse ette toetuse, laenu ja tagatise saamiseks esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtpäev ning taotluse läbivaatamise ja kontrollimise ning toetuse määramise ja maksmise tähtajad ja kord. Toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra võib kehtestada iga toetuse, laenu või tagatise liigi kohta eraldi. Nimetatud kord avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

  (2) Kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestamisel arvestab sihtasutuse nõukogu käesolevas seaduses sätestatud nõudeid ning Euroopa Komisjoni otsuses või grupierandiga hõlmatud riigiabi puhul teates esitatud tingimusi.

  (3) Kalamajandusliku toetuse, laenu ja tagatise määramise ja maksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud toetuse, laenu ja tagatise andmisega seotud otsused taotleja suhtes teeb sihtasutus.

  (4) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus piirab isiku õigusi või paneb talle kohustusi, saadetakse isikule otsuse ärakiri või väljavõte otsusest otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul tähtkirjaga, väljastusteatega tähtkirjaga või taotleja nõusolekul taotluses näidatud elektronposti aadressil. Muu otsuse kohta avaldatakse teave otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul sihtasutuse veebilehel.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

53. peatükk VÄHESE TÄHTSUSEGA KALAMAJANDUSLIK ABI 
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 547.  Vähese tähtsusega kalamajanduslik abi

  Vähese tähtsusega kalamajanduslikku abi võib anda, kui see vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 1860/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandus- ja kalandussektoris (ELT L 325, 28.10.2004, lk 4–9), sätestatud tingimustele.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 548.  Vähese tähtsusega abi andmise kord

  (1) Käesoleva seaduse § -s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral riigi poolt kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi põllumajandusminister.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral teeb abi määramise, maksmise ja taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused Amet.

  (3) Käesoleva seaduse §-s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral sihtasutuse poolt kehtestab vähese tähtsusega abi taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi sihtasutuse nõukogu.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abi andmise korral teeb vähese tähtsusega abi määramise ja maksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud abi andmisega seotud otsused sihtasutus.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

6. peatükk TEAVITAMINE 

§ 55.  Teavitamine kalandusturu korraldamise abinõude rakendamise korral

  (1) Euroopa Liidu Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 17 lõikes 4 nimetatud teabe ja Euroopa Komisjoni määruse 2493/2001/EÜ teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta (EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20–21) artikli 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teabe esitab tootjaorganisatsioon Põllumajandusministeeriumile edastamiseks Euroopa Komisjonile.

  (2) Kalandusturu korraldamise abinõude rakendamise korral teabe esitamise, töötlemise ja edastamise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 56.  Teavitamine hindadest

  (1) [Kehtetu – RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

  (2) EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ artikli 19 lõikes 1 nimetatud hindadest teavitab Euroopa Komisjoni Põllumajandusministeerium.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 57.  Teavitamine rikkumistest

  Euroopa Komisjoni määruse 150/2001/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kalandussektori tootjaorganisatsioonide suhtes kohaldatavate sanktsioonide kohta sekkumismehhanismi eeskirjade rikkumise korral (EÜT L 024, 26.01.2001, lk 10–11), artikli 4 lõikes 3 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Põllumajandusministeerium.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 58.  Teavitamine ülekandetoetuse maksmise korral

  (1) Euroopa Komisjoni määruse 2814/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34–38) artikli 6 lõikes 3 nimetatud teabe edastab tootjaorganisatsioon Põllumajandusministeeriumile.

  (2) Ülekandetoetuse maksmise korral teabe esitamise korra kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 59.  Teavitamine eraladustamistoetuse maksmise korral

  (1) Euroopa Komisjoni määruse 2813/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta (EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30–33), artikli 4 lõikes 3 nimetatud teabe edastab tootjate ühendus Põllumajandusministeeriumile.

  (2) Eraladustamistoetuse maksmise korral teabe esitamise korra kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

7. peatükk TURUKORRALDUSLIKUD TOETUSED 

§ 591.  Pädev asutus

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 2003/2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamiseks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) (ELT L 379, 28.12.2006, lk 49–53), artiklis 3 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 60.  Kõrvaldamistoetus

  (1) Euroopa Komisjoni määruse 2509/2000/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 104/2000/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta (EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11–15), artikli 3 lõigetes 1 ja 2, artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 7 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.

  (2) Kõrvaldamistoetuse taotluses esitatavate andmete loetelu kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 61.  Ülekandetoetus

  (1) Euroopa Komisjoni määruse 2814/2000/EÜ artikli 7 lõikes 2 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.

  (2) Ülekandetoetuse taotluses esitatavate andmete loetelu kehtestab põllumajandusminister .
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 62.  Eraladustamistoetus

  (1) Euroopa Komisjoni määruse 2813/2000/EÜ artikli 5 lõikes 2 nimetatud pädeva asutuse ülesandeid täidab Põllumajandusministeerium.

  (2) Eraladustamistoetuse taotluses esitatavate andmete loetelu kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2004, 37, 254 - jõust. 01.05.2004]

§ 621.  Tagatise esitamine

  (1) Nende turukorralduslike toetuste puhul, mille rakendamise korral näevad Euroopa Liidu määrused ette kohustise täitmise tagamiseks tagatise andmise, esitatakse tagatis Ametile.

  (2) Tagatise võib Ametile esitada:
  1) Ameti pangakontole kantud deposiidina;
  2) garantiina.

  (3) Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise täpsema korra kehtestab põllumajandusminister.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

8. peatükk  
[Kehtetu – RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 63–65.  [Kehtetud – RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

9. peatükk KALANDUSNÕUKOGU 

§ 66.  Kalandusnõukogu moodustamine

  (1) Käesoleva seaduse alusel antavate riiklike toetuste liikide ja suuruse määramiseks ning toetuste andmise ja kasutamise analüüsimiseks ja neis küsimustes ettepanekute tegemiseks ning tootmise ja töötlemise valdkonna teemade arutamiseks moodustab põllumajandusminister nõuandva kalandusnõukogu, kutsudes selles osalema ka teiste asjaomaste valitsusasutuste ja mittetulundusühingute esindajaid.

  (2) Nõukogu ettepanekud ning järeldused teeb põllumajandusminister teatavaks Vabariigi Valitsusele, et neid saaks vajaduse korral arvestada riigieelarvet koostades.

  (3) Nõukogu töökorra ning nõukogu järelduste ja ettepanekute esitamise korra kehtestab põllumajandusminister.

§ 67.  Kalandusnõukogu pädevus

  (1) Kalandusnõukogu:
  1) analüüsib kalandussektori majandustegevuse tulemusi ja kalandusturu olukorda;
  2) teeb ettepanekuid kalandustoote tootmise arenguks vajalike abinõude rakendamiseks;
  3) annab soovitusi järgmise aasta kalandustoote tootmise, arengueelistuste ja neist lähtudes kalandussektorile antavate toetuste liigi ja suuruse ning muu riigiabi vajaduse kohta;
  4) teeb ettepanekuid toetuste andmise ja kasutamise parandamiseks;
  5) teeb muid ettepanekuid kalanduse arengu, kalandustoote tootmise ja töötlemise kohta;
  6) annab hinnanguid Euroopa Liidu komiteedes ja töögruppides kalanduse valdkonnas arutlusel olevatele õigusaktidele;
  7) täidab hindamiskomisjoni ülesandeid Euroopa Liidu poolse kalanduse struktuuriabi rakendamisel;
  8) teeb ettepanekuid Eesti tootmispiirkondade loetelu kehtestamiseks ja täiendamiseks;
  9) võtab arvesse kalandustoodete tootjate arvamusi ja ettepanekuid kalanduse arendamiseks.

  (2) Kalandussektorile järgmisel aastal antavate toetuste liigi ja suuruse üle nõu pidades lähtutakse kalandusturu olukorrast ning kalandussektori arengueelistustest.

10. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 68.  Järelevalve teostajad

  (1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Põllumajandusministeerium, Amet ning Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Amet kontrollib:
  1) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, ja kalamajandusliku riigiabi saamiseks esitatavatele nõuetele vastavust;
  2) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, ja kalamajandusliku riigiabi kasutamise nõuetele vastavust;
  3) Euroopa Kalandusfondi toetuse, välja arvatud tehniline abi, või kalamajandusliku riigiabiga soetatud vara kasutamise nõuetele vastavust.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (21) Tehnilise abi saamiseks esitatavatele nõuetele vastavust ning tehnilise abi või selle abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasust kontrollib Põllumajandusministeerium.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (3) Käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimist kontrollivad Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet ning Amet.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (4) Tootjaorganisatsiooni vastavust tunnustamise tingimustele ja nende täitmist kontrollib vähemalt kord aastas Põllumajandusministeerium.

  (5) Tootjaorganisatsiooni tegevuskavade esitamist ja täitmist kontrollib Põllumajandusministeerium.

  (6) Käesoleva seaduse 2. peatükis nimetatud turustusnormide ja tarbija teavitamise nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet:
  1) Veterinaar- ja Toiduamet;
  2) Tarbijakaitseamet vastavalt toiduseaduses sätestatud pädevusele;
  3) Keskkonnainspektsioon vastavalt kalapüügiseaduses sätestatud pädevusele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud riiklikku järelevalvet teostavad Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitseamet toiduseaduses sätestatud alusel ja korras ning Keskkonnainspektsioon kalapüügiseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 69.  Järelevalveametnik ja järelevalve

  (1) Käesoleva seaduse §-s 68 nimetatud asutuste järelevalveametnikud (edaspidi järelevalveametnik) teostavad järelevalvet oma pädevuse piires. Järelevalveametniku õigus teha riiklikku järelevalvet on kajastatud ametitõendil.

  (2) Käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmist kontrollitakse esitatud taotluse ja muude dokumentide ning nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide, andmekogude ning kohapealse kontrolli tulemuste alusel.

  (3) Kalandusturu toetuse taotluse rahuldamise või toetuse väljamaksmise otsustamiseks ning väljamakstud toetuse ja toetuse abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasuse kontrollimiseks on järelevalveametnikul õigus viibida toetuse taotleja või toetuse saanud isiku või projektis osaleva isiku ettevõttes, sealhulgas territooriumil ja ehitises, ning teha paikvaatlust ja kontrollida dokumente kohapeal. Toetuse ja toetuse abil soetatud vara kasutamise nõuetekohasuse kontrollimiseks on järelevalveametnikul õigus nõuda ka toetuse kasutamise ja isiku majandustegevuse nõuetekohasust tõendavate dokumentide esitamist.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (4) Kui esitatud taotluses või selle andmeid tõendavates dokumentides on ilmseid ebatäpsusi või taotleja on jätnud nõutud andmed ja dokumendid esitamata, määrab järelevalveasutus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib järelevalveasutus jätta taotluse rahuldamata. Kui puudused kõrvaldatakse tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks. Ilmseteks ebatäpsusteks loetakse vigu sellistes andmetes, mis ei ole taotletava toetusraha määramise ja selle suuruse arvutamise aluseks.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (5) Järelevalveasutus ei loe taotlejat valeandmeid esitanuks, kui taotleja avastab ise taotluses esinenud vead ja teavitab sellest järelevalveasutust kirjalikult enne, kui järelevalveasutus on talle teatanud tema juures kohapealse kontrolli läbiviimise kavatsusest või taotlusest leitud valeandmetest või on teinud taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (6) Taotleja kirjaliku avalduse alusel tagastab järelevalveasutus taotluse ja selle andmeid tõendavad dokumendid, kui avaldus esitatakse enne toetuse määramise otsustamist.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

  (7) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu kohta protokolli või kontrollakti ja teeb vajaduse korral ettekirjutuse. Käesolevas seaduses sätestatud juhtudel teeb järelevalveametnik järelevalveasutuse juhile või tema volitatud ametnikule ettepaneku toetusraha tagasinõudmise otsuse tegemiseks.

  (8) Järelevalveametnik peab hoidma talle järelevalve teostamise ajal teatavaks saanud ärisaladust.

  (9) Käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud toetuste suhtes kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut, kui Euroopa Liidu määrustes ei ole ette nähtud teisiti.

  (10) Euroopa Kalandusfondi toetusega seotud rikkumisest, süüteost või muust Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustavast tegevusest ning väljamakstud toetuse tagasinõudmisest teavitab rakendusüksus korraldusasutust ja Rahandusministeeriumi. Korraldusasutus teavitab Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustavast tegevusest Euroopa Komisjoni.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 70.  Ettekirjutuse tegemine

  (1) Õigusrikkumise avastamise korral võib järelevalveametnik teha ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele;
  2) esitab õigusrikkumise lõpetamise nõude;
  3) kohustab tegema õigusrikkumise lõpetamiseks ja edasiste õigusrikkumiste ärahoidmiseks vajalikke toiminguid;
  4) määrab ettekirjutuse täitmise tähtaja.

  (2) Ettekirjutus saadetakse taotlejale või toetuse saajale ettekirjutuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 701.  Riigiabi tagastamine

  (1) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile edastanud otsuse, et ebaseaduslik või väärkasutatud kalamajanduslik riigiabi tuleb riigiabi saajal tagastada, edastab põllumajandusminister nimetatud otsuse ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi andjale. Riigiabi andja on kohustatud riigiabi saajalt Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu otsuse kohaselt riigiabi tagasi nõudma.

  (2) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 1 punktis f nimetatud abi.

  (3) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punktis g sätestatu.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 71.  Kalandusturu toetuse tagasinõudmine

  (1) Amet nõuab toetuse saanud isikult Euroopa Kalandusfondi toetuse või kalamajandusliku riigiabi täielikku või osalist tagasimaksmist, kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et:
  1) taotluse rahuldamise otsustamist või toetuse suuruse arvutamist mõjutanud andmed ei vasta tegelikkusele;
  2) toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alustele võib Amet nõuda Euroopa Kalandusfondi toetuse või kalamajandusliku riigiabi täielikku või osalist tagasimaksmist, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille puhul taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetust või toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ei ole kasutatud ettenähtud tingimuste kohaselt;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või on välja kuulutatud tema pankrot;
[RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009]
  4) ilmneb, et projekti eesmärke saavutada ei ole võimalik või projekti tegevuste tähtaegu ei ole järgitud;
  5) taotluse rahuldamise otsus on tunnistatud kehtetuks;
  6) järelevalveametniku ettekirjutus on jäetud tähtpäevaks täitmata;
  7) toetuse saaja ei ole täitnud talle pandud kohustusi.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud juhtudel teeb Amet kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse rikkumisest teadasaamisest arvates 90 kalendripäeva jooksul.

  (4) Kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutus antakse toetuse saajale kätte allkirja vastu või toimetatakse kätte posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates. Kalandusturu toetus tuleb tagasi maksta 90 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse kättetoimetamisest arvates.

  (5) Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse võib teha hiljemalt 2025. aasta 31. detsembril. Muu kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse võib teha kalandusturu toetuse väljamaksmisest arvates 10 aasta jooksul.

  (6) Amet võib vajaduse korral peatada toetuse saajale kalandusturu toetuse väljamaksete tegemise kuni nõutava summa tagasimaksmiseni või vähendada sama projekti raames järgnevalt väljamakstavat toetuse summat tagasi maksta jäänud summa ulatuses.

  (7) Amet võib ajatada tagasinõutava toetuse tagasimaksmise, kui toetuse saaja esitab asjakohase põhjendatud taotluse ja toetuse tagasimaksmise ajakava. Toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tuleb toetus tagasi maksta tagasimaksmise ajatamise otsuse tegemise päevast arvates vähemalt 12 kuu jooksul. Toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on Ametil õigus nõuda tagatist.

  (8) Kui kalandusturu toetust saanud isik ei maksa toetusraha tagasi käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtaja või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksmise ajakavas ettenähtud tähtaja jooksul, on Ametil õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (9) Euroopa Liidu määrustes sätestatud alustel nõuab turukorraldusliku toetuse tagasi Põllumajandusministeerium. Kui Euroopa Liidu määrustes ei ole sätestatud teisiti, nõutakse turukorralduslik toetus tagasi käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (10) Kalandusturu toetuse tagasinõudmise korral nõutakse tagasimakstava toetuse summa jäägilt intressi toetuse väljamaksmise valuutas. Täidesaatva riigivõimu asutus intressi tasuma ei pea.

  (11) Euroopa Kalandusfondi toetuse tagasinõudmise korral on intressimäär tagastatava toetuse summalt eurodes ühe aasta Euribor + 5 protsenti aastas või Eesti kroonides ühe aasta Talibor + 5 protsenti aastas. Intressimäär fikseeritakse iga aasta 2. jaanuari seisuga ning kehtib üks aasta. Intressiarvestuse aluseks on tegelik päevade arv kuus ja 360-päevane aasta.

  (12) Turukorraldusliku toetuse ja kalamajandusliku riigiabi tagasinõudmise korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud intressimäära, kui Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (13) Intressi arvestatakse kalandusturu toetuse tagasinõudmise ettekirjutuse tegemise päevast. Kui kalandusturu toetuse taotlemisel või kasutamisel on toime pandud kuritegu, arvestatakse intressi kalandusturu toetuse väljamaksmise päevast. Intressi arvestamisel võetakse aluseks kehtiv intressimäär.

  (14) Intressi arvestatakse kuni kalandusturu toetuse tagasimaksmise päevani. Intressiarvestus peatub toetuse saaja pankroti väljakuulutamisel.

  (15) Kui kalandusturu toetust ei maksta määratud tähtpäevaks tagasi, peab toetuse saaja maksma tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa jäägilt viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest toetuse väljamaksmise valuutas. Viivise arvestamine peatub toetuse saaja pankroti väljakuulutamisel.

  (16) Täidesaatva riigivõimu asutus ei pea tasuma viivist toetuseks või omafinantseeringuks eraldatud vahenditelt. Kui Euroopa Komisjon nõuab viivise tasumist riigilt, peab täidesaatva riigivõimu asutus tasuma viivist viivisesumma ulatuses, mille riik on tasunud Euroopa Komisjonile.

  (17) Kalandusturu toetuse tagasimaksmiseks tehtavad maksed loetakse tehtuks järgmises järjekorras: esimeses järjekorras loetakse tasutuks viivis, teises järjekorras intressid vastavalt nende ajalisele tekkele, alustades varaseimast, ning viimases järjekorras tagasimakstav toetus või selle osad, alates varaseimast võlgnevusest.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 711.  Sihtasutuse antud toetuse, laenu ja tagatise tagasinõudmine

  (1) Sihtasutus määrab toetuse, laenu või tagatise andmise lepingus kindlaks toetuse, laenu või tagatise kasutamise sihtotstarbe ning määrab kindlaks sihipäratult kasutatud toetuse, laenu või tagatise tagasinõudmise alused ja tingimused. Sihtasutus kontrollib, et tema antud toetust, laenu ja tagatist kasutatakse sihipäraselt.

  (2) Sihtasutus:
  1) ütleb toetuse, laenu või tagatise andmise lepingu üles enne toetuse üleandmist, kui toetuse, laenu või tagatise saaja majanduslik olukord on halvenenud selliselt, et see ohustab toetuse, laenu või tagatise sihipärast kasutamist;
  2) otsustab sihipäratult kasutatud toetuse, laenu või tagatise tagasinõudmise hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse, laenu või tagatise sihipäratust kasutamisest teadasaamisest arvates.

  (3) Alusetult saadud või sihipäratult kasutatud toetus, laen või tagatis tuleb sihtasutusele tagastada tagastamise otsuses ettenähtud aja jooksul sellekohasest otsusest teadasaamisest arvates.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

101. peatükk RIIGIABI JA VÄHESE TÄHTSUSEGA KALAMAJANDUSLIKU ABI ARUANDLUS 
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 712.  Riigiabi aruandlus

  (1) Sihtasutus esitab Põllumajandusministeeriumile iga aasta 1. aprilliks aruande käesoleva seaduse § -s 544 nimetatud kalamajandusliku riigiabi andmise kohta eelmise aasta jooksul, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 kohaselt Euroopa Komisjoni vastuvõetud grupierandi korral, mille puhul esitatakse aruanne iga aasta 1. märtsiks.

  (2) Põllumajandusministeerium koostab Ametilt saadud andmete alusel aruanded käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud riiklike arengutoetuste, looduskahju toetuse ja muude kalamajanduslike toetuste andmise kohta ning edastab need koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandega komisjoni määruses (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), sätestatud korras Euroopa Komisjonile.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 713.  Vähese tähtsusega kalamajandusliku abi üle arvestuse pidamine ja aruandlus

  Amet ja sihtasutus peavad arvestust vähese tähtsusega kalamajandusliku abi saajate ja neile antud abi suuruse üle ning esitavad eelmisel aastal abi saanute andmed iga aasta 1. aprilliks Põllumajandusministeeriumile, kes säilitab ja edastab saadud andmed komisjoni määruses (EÜ) nr 1860/2004 sätestatud korras.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 714.  [Kehtetu – RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

11. peatükk VASTUTUS 

§ 72.  Kalandustoodete turustusnormide ja tarbija teavitamise nõuete rikkumine

  (1) Kalandustoodete turustusnormide või tarbija teavitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

§ 73.  Andmete esitamise nõuete rikkumine

  (1) Kalandusturu korraldamise abinõude rakendamiseks vajalike andmete esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 74.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 72 ja 73 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 72 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet, Tarbijakaitseamet või Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele ning §-s 73 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

12. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 741.  Meetme tingimuste kehtestamine enne rakenduskava heakskiitmist

  (1) Põllumajandusminister võib kehtestada meetme tingimused enne, kui Euroopa Komisjon on rakenduskava heaks kiitnud, kuid mitte varem kui pärast kahe kuu möödumist rakenduskava kavandi esitamisest Euroopa Komisjonile. Tehnilise abi meetme tingimused võib kehtestada kohe pärast käesoleva seaduse § 194 lõike 1 jõustumist.

  (2) Rakendusüksus ei tee Euroopa Kalandusfondi toetuse taotluse rahuldamise otsust enne, kui Euroopa Komisjon on rakenduskava heaks kiitnud.

  (3) Kui rakenduskava kavand erineb Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud rakenduskavast, võib enne rakenduskava heakskiitmist kehtestatud meetme tingimusi muuta osas, milles meetme tingimused on vastuolus Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud rakenduskavaga.

  (4) Kui meetme tingimusi muudetakse käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt, määrab rakendusüksus taotlejale tähtaja taotluse meetme tingimustega kooskõlla viimiseks. Kui taotleja ei ole nõus taotluse muutmisega või ei muuda taotlust määratud tähtaja jooksul, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.
[RT I 2007, 22, 115 - jõust. 23.03.2007]

§ 75.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 76.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 55–65, välja arvatud § 63 lõige 2, samuti § 68 lõige 3, § 69 lõige 9 ja § 71 lõige 7 jõustuvad Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.

  (3) Käesoleva seaduse 53. peatükki ja § 713 rakendatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2006, 5, 22 - jõust. 06.02.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json